Quyết định số 413/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 413/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 413/QĐ-TTg về việc cử Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 413/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 413/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C C CH TNCH H I NG PHÁT TRI N B N V NG QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 153/2004/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành nh hư ng chi n lư c phát tri n b n v ng Vi t Nam (Chương trình ngh s 21 c a Vi t Nam); Căn c Quy t nh s 1032/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H i ng Phát tri n b n v ng qu c gia; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. C Phó Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng làm Ch t ch H i ng Phát tri n b n v ng qu c gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Phan Văn Kh i - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, B H 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Văn phòng BCS ng CP, Website CP, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KG (5b), 315.
Đồng bộ tài khoản