Quyết định số 413/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 413/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 413/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 413/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 413/Q -UBDT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRƯ NG CÁN B DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Hi u trư ng Trư ng Cán b dân t c, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Trư ng Cán b dân t c là ơn v s nghi p công l p c a U ban Dân t c, có ch c năng giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c c a U ban Dân t c, Ban Dân t c các a phương; cán b làm công tác dân t c cơ s ; th c hi n các d ch v công khác v ào t o, b i dư ng theo quy nh. Trư ng Cán b dân t c (sau ây g i t t là Trư ng) là ơn v d toán c p III, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng và có tr s t t i Thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng k ho ch h ng năm, dài h n v ào t o, b i dư ng c a Trư ng trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh. 2. ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v qu n lý nhà nư c v công tác dân t c i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c U ban Dân t c, Ban Dân t c các a phương và các B , ngành, a phương có liên quan; ào t o, b i dư ng nghi p v công tác dân t c i v i cán b cơ s vùng dân t c. 3. Xây d ng n i dung, chương trình và t ch c biên so n tài li u, giáo trình, sách hư ng d n gi ng d y ph c v ào t o, b i dư ng phù h p v i i tư ng, phương th c ào t o và yêu c u nhi m v c a Trư ng.
  2. 4. Ch trì, ph i h p v i V T ch c cán b , các V , ơn v thu c U ban Dân t c, các cơ quan ch c năng c a Trung ương và a phương xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng phát tri n i ngũ cán b làm công tác dân t c trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch. 5. Ch trì ho c ph i h p th c hi n các án, d án qu c t có liên quan n ào t o, b i dư ng theo phân công c a B trư ng, Ch nhi m. H p tác, liên k t ào t o, b i dư ng; nghiên c u, trao i kinh nghi m ào t o, b i dư ng v i các t ch c trong và ngoài nư c theo quy nh. 6. C p các văn b ng, ch ng ch thu c ph m vi ào t o, b i dư ng c a Trư ng theo quy nh. 7. Xây d ng, ki n toàn b máy, tuy n d ng, qu n lý, s d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, gi ng viên, c ng tác viên có trình , năng l c theo yêu c u nhi m v ào t o, b i dư ng. T ch c nghiên c u khoa h c nh m i m i, hoàn thi n n i dung, phương pháp ào t o, b i dư ng c a Trư ng. 8. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m. Th c hi n các ch chính sách, nh n xét, ánh giá và theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c, gi ng viên c a Trư ng; xây d ng, qu n lý, s d ng cơ s v t ch t, tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh. 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Trư ng Cán b dân t c g m có Hi u trư ng, các Phó Hi u trư ng, các Trư ng, Phó khoa, phòng ch c năng và các cán b , công ch c, viên ch c, gi ng viên, làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i ch tr c tuy n. Hi u trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a Trư ng. Phó Hi u trư ng do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Hi u trư ng. Phó Hi u trư ng giúp Hi u trư ng ph trách m t s m ng công tác c a Trư ng và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Các khoa, phòng ch c năng a) Các khoa: - Khoa Ki n th c cơ b n; - Khoa Qu n lý nhà nư c v công tác dân t c; - Khoa Nghi p v công tác dân t c và Ki n th c b tr . b) Các phòng ch c năng:
  3. - Phòng ào t o; - Phòng Qu n lý khoa h c - i ngo i - Thư vi n; - Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr ; - Phòng Tài chính - K toán. Hi u trư ng Trư ng Cán b dân t c b nhi m và mi n nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng ch c năng theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m và tho thu n v i V T ch c cán b , ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v vi c b nhi m các ch c danh ó. 3. Hi u trư ng Trư ng Cán b dân t c có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c a các khoa, phòng ch c năng; Quy ch ho t ng c a Trư ng. Xây d ng án t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính; Quy ch ào t o, b i dư ng c a Trư ng trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 310/2003/Q -UBDT ngày 31/12/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Trư ng ào t o nghi p v công tác dân t c. i u 5. Trách nhi m thi hành Hi u trư ng Trư ng Cán b dân t c, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản