Quyết định số 4141/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 4141/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4141/QĐ-BCT về việc xếp loại mỏ theo khí Mêtan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4141/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 4141/Q -BCT Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C X P LO I M THEO KHÍ MÊTAN B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy ph m k thu t an toàn trong các h m lò than và di p th ch TCN-14-06- 2006; Xét k t qu t p h p v vi c x p lo i m theo khí Mêtan năm 2009 t i T trình s 1999/GT-PM9 ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a Giám c m than Ph n M - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Theo ngh c a C c trư ng C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p, QUY T NNH i u 1. X p lo i I theo khí Mêtan năm 2009 cho các khu v c khai thác h m lò c a m than Ph n M thu c Công ty Gang thép Thái Nguyên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1476/Q - BCT ngày 11 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương v vi c x p lo i m theo khí Mêtan. i u 3. Chánh văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V : Pháp ch , Năng lư ng, Khoa h c và Công ngh , C c trư ng C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p, Giám c Công ty Gang thép Thái Nguyên, Giám c m than Ph n M ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Lưu: VT, ATMT. H u Hào
Đồng bộ tài khoản