Quyết định số 4173/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 4173/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4173/QĐ-BCT về bổ sung phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4173/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 4173/Q -BCT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG PHÂN CÔNG NHI M V TRONG LÃNH OB B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 0820/Q -BCT ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quy t nh s 5047/Q -BCT ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương v vi c phân công nhi m v trong Lãnh o B ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Phân công nhi m v ng chí Th trư ng Nguy n Nam H i: a. Ch o và ph trách ngành công nghi p ch bi n th c phNm và ngành công nghi p hóa ch t. b. Thay m t B , ch o ngành Công Thương c a Thành ph H Chí Minh và 7 t nh: Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phư c, Bà R a - Vũng Tàu, ng Nai, Ninh Thu n, Bình Thu n. c. Tr c ti p ch o C c Hóa ch t. Thay m t B , ch o th c hi n qu n lý nhà nư c i v i T ng công ty Thu c lá Vi t Nam, T ng công ty c ph n Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn, T ng công ty c ph n Bia - Rư u - Nư c gi i khát Hà N i, T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam, Công ty D u th c v t - Hương li u - M phNm Vi t Nam. d. Ch t ch các H i ng, Trư ng các ban ch o khác theo các lĩnh v c ph trách có liên quan. . m nh n m t s nhi m v khác theo phân công c a B trư ng, Bí thư Ban cán s ng. i u 2. i u ch nh phân công nhi m v Lãnh o B như sau: Th trư ng Lê Dương Quang ph trách ngành cơ khí và thay m t B ch o th c hi n qu n lý nhà nư c i v i T ng công ty Máy ng l c và Máy nông nghi p, T ng công ty Máy và Thi t b công nghi p, T ng công ty Thi t b k thu t i n Vi t Nam.
  2. i u 3. Quy t nh này là m t b ph n không tách r i c a Quy t nh s 0820/Q - BCT ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quy t nh s 5047/Q -BCT ngày 15 tháng 9 năm 2008 B trư ng B Công Thương v vi c phân công nhi m v và i u ch nh phân công nhi m v trong Lãnh o B . Các ng chí Th trư ng khác s không ph trách nh ng nhi m v phân công cho Th trư ng Nguy n Nam H i và Th trư ng Lê Dương Quang ph trách t i Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các ng chí Th trư ng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng, C c trư ng, Vi n trư ng thu c B , Giám c các S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các T p oàn kinh t , T ng công ty, Công ty và Th trư ng các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Ban T ch c TW; -B N iv ; - Các T p oàn, TCTy và Cty tr c thu c B ; Vũ Huy Hoàng - Các S Công Thương; - Công oàn ngành Công Thương; - ng y B CT; ng y Kh i CN HN; ng y Kh i CN và Kh i TM t i TP HCM; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản