Quyết định số 4178/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
6
download

Quyết định số 4178/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các sở, ngành, huyện, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4178/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 4178/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ, PHÂN LO I K T QU TH C HI N NHI M V C I CÁCH HÀNH CHÍNH I V I CÁC S , NGÀNH, HUY N, THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ch th s 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c y m nh công tác c i cách hành chính; Căn c Quy t nh s 94/2006/Q -TTg ngày 27/4/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch C i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2006 - 2010; Xét ngh c a S N i v t i T trình s 349/TTr-SNV ngày 04/10/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là Tiêu chí ánh giá, phân lo i k t qu th c hi n nhi m v c i cách hành chính i v i các s , ngành, huy n, thành ph . i u 2. Giao S N i v có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n ánh giá, phân lo i k t qu th c hi n nhi m v c i cách hành chính i v i các s , ngành, huy n, thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , th trư ng các s , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Hoàng Th Út Lan TIÊU CHÍ
  2. ÁNH GIÁ, PHÂN LO I K T QU TH C HI N NHI M V C I CÁCH HÀNH CHÍNH I V I CÁC S , NGÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4178/Q -UBND ngày 08/10/2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) i m i m i m STT N I DUNG t thNm Ghi chú chuNn ch m nh T CH C VÀ CH O CÔNG TÁC C I I 26 CÁCH HÀNH CHÍNH. 1 Ch o công tác c i cách hành chính. 16 Phân công c th cán b , công ch c ph trách 1.1 2 công tác c i cách hành chính. Th c hi n t t ch báo cáo nh kỳ h ng 1.2 4 tháng, quý, năm. Ban hành k ho ch c i cách hành chính h ng 1.3 3 quý, năm. Văn b n ch o chuyên v c i cách hành 1.4 3 chính. Th c hi n ki m tra v công tác c i cách hành 2 1.5 chính. Ch o và ch n ch nh sau ki m tra công tác c i 1.6 2 cách hành chính. 2 Công tác thông tin, tuyên truy n. 10 Có k ho ch thông tin tuyên truy n v công tác 2.1 2 c i cách hành chính. Có tin, bài v c i cách hành chính ăng Báo 2.2 Ninh Thu n, ưa tin trên ài Phát thanh và 4 Truy n hình t nh, ... T ch c h c t p, quán tri t, trao i thông tin v 2.3 c i cách hành chính (qua tài li u ho c các cu c 4 h p chuyên ). K T QU TH C HI N NHI M V C I II 59 CÁCH HÀNH CHÍNH. 1 C i cách th ch . 20 S văn b n quy ph m pháp lu t ã tham mưu ban hành (v c i cách hành chính, lĩnh v c khác, 1.1 3 t o môi trư ng thu n l i cho s n xu t kinh doanh, u tư phát tri n, …). S văn b n quy ph m pháp lu t ã rà soát 1.2 tham mưu c p có thNm quy n bãi b , s a i, b 3 sung cho phù h p ho c t rà soát bãi b , s a
  3. i, b sung theo thNm quy n. Tri n khai t rà soát th t c hành chính và 1.3 ngh c p có thNm quy n bãi b , s a i, b sung 4 cho phù h p. Th c hi n cơ ch “m t c a” t i cơ quan hành 1.4 chính (k c ơn v tr c thu c) úng theo quy 10 nh. Có phòng “m t c a” m b o di n tích, trang 1.4.1 2 thi t b , i u ki n làm vi c. Có “B ph n ti p nh n và tr k t qu ” và ho t 1.4.2 2 ng theo Quy ch nghiêm túc. Gi i quy t h sơ theo th t c hành chính úng 1.4.3 6 h n, không có h sơ tr h n ho c t n ng. - i v i các ơn v không th c hi n cơ ch iv i “m t c a, cơ ch “m t c a liên thông”. các ơn v không th c + Có quy nh v ti p nh n, x lý, luân chuy n 4 hi n cơ ch công văn i, n. “m t c a”, + Ph i h p v i các cơ quan, ơn v khác trong cơ ch gi i quy t các th t c hành chính và công v có “m t c a 6 liên quan úng theo quy nh và không có v liên vi c t n ng. thông”. 2 C i cách t ch c b máy. 10 Cơ quan, ơn v xác nh rõ ch c năng, nhi m 2.1 4 v , thNm quy n. S , ngành xác nh rõ ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a cơ quan (k c ơn v tr c 2.1.1 2 thu c) và tri n khai rà soát các t ch c ph i h p liên ngành. i u ch nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t 2.1.2 2 ch c tránh ch ng chéo, trùng l p. 2.2 Th c hi n t t vi c phân c p qu n lý. 4 C i ti n l l i làm vi c và cơ quan (k c các 2.3 ơn v tr c thu c) u có Quy ch làm vi c phù 2 h p v i các quy nh hi n hành. Xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , 3 14 công ch c. 3.1 i m i công tác qu n lý cán b , công ch c. 6 Có quy nh và th c hi n v vi c l p k ho ch 3.1.1 công tác tu n, tháng và báo cáo k ho ch công tác 2 tu n, tháng c a t ng cán b , công ch c.
  4. Quy t nh phân công nhi m v cho t ng cán b , 3.1.2 1 công ch c. ánh giá, phân lo i k t qu th c thi công v c a 3.1.3 2 cán b , công ch c quý, 6 tháng, năm. Th c hi n báo cáo, th ng kê v công ch c úng 3.1.4 1 nh kỳ. Nâng cao năng l c và trách nhi m c a cán b , 3.2 8 công ch c. Làm t t công tác quy ho ch, k ho ch ào t o, 3.2.1 2 b i dư ng cán b , công ch c. Cán b , công ch c, viên ch c th c hi n t t văn hoá 3.2.2 công s theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg c a 5 Th tư ng Chính ph . a) Làm vi c úng gi theo quy nh. 1 eo th cán b , công ch c, viên ch c khi th c b) 1 hi n nhi m v . c) Không hút thu c lá trong phòng làm vi c. 1 Không s d ng u ng có c n t i công s d) 1 (trong gi làm vi c). Không quan liêu, hách d ch, tr h n trong các e) 1 giao d ch hành chính. 3.2.3 Không có cán b , công ch c vi ph m k lu t. 1 4 C i cách tài chính công. 10 i u hành và th c hi n t t Quy ch chi tiêu n i b . Cơ quan (k c các ơn v tr c thu c) không 4.1 4 có hành vi tiêu c c v tài chính, không b cơ quan Tài chính xu t toán theo quy nh. Công khai, minh b ch trong qu n lý, s d ng tài 4.2 chính công (thông báo k t qu s d ng kinh phí 3 nh kỳ h ng quý, năm). 4.3 Ti t ki m kinh phí, tăng thu nh p cho cán b , 3 công ch c. 5 Hi n i hoá n n hành chính. 5 Th c hi n m ng LAN, áp d ng h th ng qu n lý 5.1 ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 1 9001:2000 vào ho t ng c a cơ quan. 5.2 Th c hi n n i m ng Internet. 1 5.3 Có quy nh v gi m h i h p. 2 5.4 ã gi m s lư ng h i h p so v i năm trư c và 1
  5. ch t lư ng các cu c h p có tăng lên. CH N CH NH K LU T, K CƯƠNG HÀNH CHÍNH THEO CH THN S III 10 45/2006/CT-UBND C A Y BAN NHÂN DÂN T NH. Có k ho ch và th c hi n t t thanh tra công v 1 2 h ng năm. Ti p nh n, x lý các ơn thư khi u n i, t cáo 2 3 úng theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Th c hi n nghiêm túc, úng th i gian quy nh các 3 văn b n ch o c a Trung ương và y ban nhân 3 dân t nh. Công khai s i n tho i, ư ng dây nóng, h p thư 4 i n t , h p thư góp ý, a ch ti p nh n góp ý c a 2 ngư i dân. T ÁNH GIÁ, PHÂN LO I ÚNG QUY IV 5 TRÌNH, TH I GIAN QUY NNH. Th i i m ánh giá, phân lo i: t ngày 15 n ngày 1 20 tháng 11 h ng năm. Th i gian hoàn ch nh báo cáo ánh giá, phân lo i 2 theo quy trình, báo cáo v y ban nhân dân t nh (qua S N i v ) trư c ngày 30 tháng 11 h ng năm. I M T NG C NG 100 K t qu x p lo i: - i m t ng c ng t 80 n 100: x p lo i T t; - i m t ng c ng t 66 n 79: x p lo i Khá; - i m t ng c ng t 50 n 65: x p lo i Trung bình; - i m t ng c ng dư i 50:x p lo i Y u. TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ, PHÂN LO I K T QU TH C HI N NHI M V C I CÁCH HÀNH CHÍNH I V I CÁC HUY N, THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4178/Q -UBND ngày 08/10/2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) STT N I DUNG i m i m i m Ghi
  6. chuN n t thN m chú ch m nh T CH C VÀ CH O CÔNG TÁC C I I 26 CÁCH HÀNH CHÍNH. 1 Ch o công tác c i cách hành chính. 20 Phân công c th cán b , công ch c ph trách 1.1 2 công tác c i cách hành chính. Th c hi n t t ch báo cáo nh kỳ h ng 1.2 4 tháng, quý, năm. Ban hành k ho ch c i cách hành chính h ng 1.3 3 quý, năm. Văn b n ch o chuyên v c i cách hành 1.4 3 chính. Th c hi n ki m tra v công tác c i cách hành 1.5 2 chính. Ch o và ch n ch nh sau ki m tra công tác c i 1.6 2 cách hành chính. Tham mưu Thành y, Huy n y có văn b n ch 1.7 o và ph i h p ki m tra nh kỳ công tác c i 4 cách hành chính. 2 Công tác thông tin tuyên truy n. 6 Có k ho ch thông tin tuyên truy n v công tác 2.1 2 c i cách hành chính. Có tin, bài v c i cách hành chính ăng Báo Ninh Thu n, ưa tin trên ài Phát thanh và 2.2 2 Truy n hình t nh, ài Truy n thanh huy n, thành ph . T ch c h c t p, quán tri t, trao i thông tin v 2.3 c i cách hành chính (qua tài li u ho c các cu c 2 h p chuyên ). K T QU TH C HI N NHI M V C I II 59 CÁCH HÀNH CHÍNH. 1 C i cách th ch . 20 S văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành (v c i cách hành chính, lĩnh v c khác, t o môi 1.1 3 trư ng thu n l i cho s n xu t kinh doanh, u tư phát tri n, …) S văn b n quy ph m pháp lu t ã rà soát ki n ngh c p có thN m quy n bãi b , s a i, b 1.2 3 sung cho phù h p ho c t rà soát bãi b , s a i, b sung theo thN m quy n.
  7. Tri n khai t rà soát th t c hành chính bãi b , s a i, b sung theo thN m quy n và ngh 1.3 4 c p có thN m quy n bãi b , s a i, b sung cho phù h p. Th c hi n cơ ch “m t c a” t i Văn phòng y 1.4 ban nhân dân huy n, thành ph úng theo quy 10 nh. Có phòng “m t c a” m b o di n tích, trang 1.4.1 2 thi t b , i u ki n làm vi c. Có “B ph n ti p nh n và tr k t qu ” và ho t 1.4.2 2 ng theo Quy ch nghiêm túc. Gi i quy t h sơ theo th t c hành chính úng 1.4.3 6 h n, không có h sơ tr h n ho c t n ng. 2 C i cách t ch c b máy. 10 Cơ quan, ơn v xác nh rõ ch c năng, nhi m 2.1 4 v , thN m quy n. Xác nh rõ ch c năng, nhi m v , cơ c u t 2.1.1 ch c c a các phòng, ban tr c thu c và tri n khai 2 rà soát các t ch c ph i h p liên ngành. i u ch nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t 2.1.2 ch c tránh ch ng chéo, trùng l p gi a các 2 phòng, ban. Th c hi n t t vi c phân c p qu n lý. 4 Ki n ngh c p có thN m quy n quy t nh phân 2.2 c p thN m quy n, trách nhi m cho huy n, thành 2 ph . Th c hi n phân c p thN m quy n cho y ban 2.2.2 nhân dân các xã, phư ng, th tr n (trên các lĩnh 2 v c). C i ti n l l i làm vi c và cơ quan (k c các 2.3 ơn v tr c thu c) u có Quy ch làm vi c phù 2 h p v i các quy nh hi n hành. Xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán 3 14 b , công ch c. 3.1 i m i công tác qu n lý cán b , công ch c. 6 Có quy nh và th c hi n v vi c l p k ho ch 3.1.1 công tác tu n, tháng và báo cáo k ho ch công 2 tác tu n, tháng c a t ng cán b , công ch c. Quy t nh phân công nhi m v cho t ng cán 3.1.2 1 b , công ch c. 3.1.3 ánh giá, phân lo i k t qu th c thi công v c a 2
  8. cán b , công ch c quý, 6 tháng, năm. Th c hi n báo cáo, th ng kê v công ch c úng 3.1.4 1 nh kỳ. Nâng cao năng l c và trách nhi m c a cán b , 3.2 8 công ch c. Làm t t công tác quy ho ch, k ho ch ào t o, 3.2.1 2 b i dư ng cán b , công ch c. Cán b , công ch c, viên ch c th c hi n t t văn 3.2.2 hoá công s theo Quy t nh s 129/2007/Q - 5 TTg c a Th tư ng Chính ph . a) Làm vi c úng gi theo quy nh. 1 eo th cán b , công ch c, viên ch c khi th c b) 1 hi n nhi m v . c) Không hút thu c lá trong phòng làm vi c. 1 Không s d ng u ng có c n t i công s d) 1 (trong gi làm vi c). Không quan liêu, hách d ch, tr h n trong các e) 1 giao d ch hành chính. 3.2.3 Không có cán b , công ch c vi ph m k lu t. 1 4 C i cách tài chính công. 10 i u hành và th c hi n t t Quy ch chi tiêu n i b . Cơ quan (k c các ơn v tr c thu c) không 4.1 4 có hành vi tiêu c c v tài chính, không b cơ quan tài chính xu t toán theo quy nh. Công khai, minh b ch trong qu n lý, s d ng tài 4.2 chính công (thông báo k t qu s d ng kinh phí 3 nh kỳ h ng quý, năm). Ti t ki m kinh phí, tăng thu nh p cho cán b , 4.3 3 công ch c. 5 Hi n i hoá n n hành chính. 5 Th c hi n m ng LAN, áp d ng h th ng qu n lý 5.1 ch t lư ng theo tiêu chuN n TCVN ISO 1 9001:2000 vào ho t ng c a cơ quan. 5.2 Th c hi n n i m ng Internet. 1 5.3 Có quy nh v gi m h i h p. 2 ã gi m s lư ng h i h p so v i năm trư c và 5.4 1 ch t lư ng các cu c h p có tăng lên. CH N CH NH K LU T, K CƯƠNG III HÀNH CHÍNH THEO CH THN S 10 45/2006/CT-UBND C A Y BAN NHÂN
  9. DÂN T NH. Có k ho ch và th c hi n t t thanh tra công v 1 2 h ng năm. Ti p nh n, x lý các ơn thư khi u n i, t cáo 2 3 úng theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Th c hi n nghiêm túc, úng th i gian quy nh 3 các văn b n ch o c a Trung ương và y ban 3 nhân dân t nh. Công khai s i n tho i, ư ng dây nóng, h p 4 thư i n t , h p thư góp ý, a ch ti p nh n góp 2 ý c a ngư i dân. T ÁNH GIÁ, PHÂN LO I ÚNG QUY IV 5 TRÌNH, TH I GIAN QUY NNH. Th i i m ánh giá, phân lo i: t ngày 15 n 1 ngày 20 tháng 11 h ng năm. Th i gian hoàn ch nh báo cáo ánh giá, phân lo i theo quy trình, báo cáo v y ban nhân dân 2 t nh (qua S N i v ) trư c ngày 30 tháng 11 h ng năm. I M T NG C NG 100 K t qu x p lo i: - i m t ng c ng t 80 n 100: x p lo i T t; - i m t ng c ng t 66 n 79: x p lo i Khá; - i m t ng c ng t 50 n 65: x p lo i Trung bình; - i m t ng c ng dư i 50: x p lo i Y u.
Đồng bộ tài khoản