Quyết định số 42/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 42/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2000/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của các quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 42/2000/Q -UB- T TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÂN B CH TIÊU K HO CH S D NG T NĂM 2000 C A CÁC QU N-HUY N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c i u 19 Lu t t ai ban hành ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02/12/1998 ; Căn c Quy t nh s 316/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch s d ng t năm 2000 c a thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S a chính-Nhà t, T trình s 7500/TT-QHKH ngày 07 tháng 6 năm 2000 ; QUY T - NNH i u 1.- Phân b ch tiêu k ho ch s d ng t năm 2000 c a các qu n: 2, 7, 8, 9, 12, Tân Bình, Th c và các huy n : Bình Chánh, C Chi, C n Gi , Hóc Môn, Nhà Bè như sau : - Ch tiêu k ho ch s d ng t : 1.331 ha ; trong ó : + t khu v c nông thôn : 79 ha. + t ô th : 326 ha. + t chuyên dùng : 926 ha. - Các ch tiêu phân b ư c s d ng t các lo i t: + t lúa và t nông nghi p khác : 1035 (trong ó, t lúa là 785 ha) + Các lo i t khác như : t chuyên dùng, t , t chưa s d ng, ... : 296 ha. Ch tiêu c a các qu n-huy n trên ư c nêu chi ti t trong b ng ính kèm theo quy t nh này. Riêng i v i các qu n : 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Th nh, Gò V p, Phú Nhu n, ch tiêu k ho ch s d ng t ư c phân b trong ch tiêu chung c a toàn thành ph là 479,7ha.
  2. i u 2.- Ch tiêu k ho ch s d ng t khu v c nông thôn c a năm qu n m i (2, 7, 9, 12, Th c) và 5 huy n ngo i thành ư c phân b là cơ s y ban nhân dân qu n-huy n giao t cá nhân thu c khu v c nông thôn. - Ch tiêu s d ng t lúa, t nông nghi p, t lâm nghi p và các lo i t khác ư c phân b chuy n sang m c ích t và chuyên dùng ( t xây d ng tr s hành chính, công trình phúc l i công c ng, công nghi p, thương m i-d ch v , giao thông, th y l i, an ninh-qu c phòng, cơ s h t ng...) là căn c y ban nhân dân các qu n-huy n xét gi i quy t nhu c u s d ng t c a các i tư ng trên a bàn và trình y ban nhân dân thành ph , các cơ quan ch c năng theo quy nh và thNm quy n. - y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m qu n lý vi c s d ng t theo k ho ch m t cách ch t ch , ti t ki m, hi u qu và không t nông nghi p b hoang hóa. - Trong quá trình th c hi n, y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m theo dõi, i u ch nh, b sung ch tiêu k ho ch s d ng t theo nhu c u và tình hình th c t vào tháng 11 năm 2000 ; k t h p S a chính-Nhà t cân i, t ng h p trình y ban nhân dân thành ph phê duy t ch tiêu k ho ch b sung. - Giao S a chính-Nhà t theo dõi và hư ng d n các qu n-huy n th c hi n ch tiêu k ho ch ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , S a chính-Nhà t, Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 1 và i u 3 - T ng C c a chính PH - Thư ng tr c H ND/TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c UBND/TP - UBND các qu n-huy n PHÓ CH TNCH - VPUB : CPVP, các t NCTH - Lưu Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản