Quyết định số 42/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 42/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2003/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 42/2003/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUI PH M PHÁP LU T C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2003 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t ban hành văn b n qui ph m pháp lu t; Căn c 10 chương trình công tác c a Thành u Hà N i th c hi n Ngh quy t i h i ng b Thành ph l n th XIII; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i t trình s 222/TTr-TP ngày 20 tháng 02 năm 2003, QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "K ho ch xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i năm 2003". i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Giám c, th trư ng các s , ban, ngành có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUI PH M PHÁP LU T C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2003
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 42/2003/Q -UB ngày 17 tháng 03 năm 2003 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i). I. M C ÍCH, YÊU C U : 1. Nh m th c hi n Lu t ban hành văn b n qui ph m pháp lu t, Pháp l nh Th ô Hà N i, 10 chương trình công tác l n c a Thành u , Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph , K ho ch phát tri n kinh t xã h i c a U ban nhân dân Thành ph Hà n i trong năm 2003; tri n khai th c hi n Quy t nh 157/2002/Q -UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i ban hành "Qui nh v trình t , th t c so n th o, ban hành văn b n qui ph m pháp lu t c a U ban nhân dân và so n th o Ngh quy t c a H i ng nhân dân", t ng bư c l p l i tr t t trong vi c ban hành văn b n qui ph m pháp lu t trên a bàn Thành ph . 2. Vi c so n th o, s a i, b sung văn b n qui ph m pháp lu t c a Thành ph c n ư c ti n hành khNn trương, úng qui nh c a pháp lu t, tôn tr ng ý ki n c a các ngành, các c p và nhân dân cơ s , t ó m b o văn b n ư c ban hành h p hi n, h p pháp, th ng nh t và có tính kh thi. II. N I DUNG K HO CH : Danh sách các văn b n qui ph m pháp lu t c n ư c so n th o, ban hành; ti n công vi c; cơ quan ch trì; cơ quan ph i h p th c hi n ư c xác nh theo b n ph l c ính kèm b n K ho ch này. III. T ch c th c hi n : 1. Các S , Ban, Ngành có liên quan : - Ch ng ph i h p v i S Tư pháp xây d ng k ho ch chi ti t và t ch c so n th o, s a i, b sung văn b n qui ph m pháp lu t ã ư c giao b o m ch t lư ng, áp ng yêu c u ti n ra; -C m t ng chí cán b lãnh o ngành, ơn v tr c ti p ch o, tri n khai k ho ch này. 2. S Tư pháp Thành ph Hà N i : - Ch trì so n th o các văn b n qui ph m pháp lu t có liên quan, là u m i ph i h p v i các S , ngành, ơn v so n th o, rà soát, thNm nh d th o văn b n qui ph m pháp lu t trư c khi trình H ND, UBND thành ph ký ban hành. - Ph i h p v i S Tài chính v t giá l p k ho ch tài chính ph c v tri n khai k ho ch các c p thành ph . - ôn c, t ng h p báo cáo k t qu tri n khai th c hi n k ho ch hàng năm. 3. Văn phòng H ND và UBND thành ph Hà N i :
 3. - Ch trì, ph i h p v i S Tư pháp thành ph và các s , ngành có liên quan ki m tra rà soát, thNm nh, so n th o văn b n qui ph m pháp lu t theo k ho ch trư c khi trình H ND, UBND thành ph ký ban hành. - T ng h p, báo cáo ti n tri n khai k ho ch v i lãnh o Trung ương và Thành ph . 4. S Tài chính v t giá, S K ho ch và u tư Hà N i : Ph i h p v i S Tư pháp và các s , ban, ngành lên d toán c p phát, quy t toán kinh phí tri n khai th c hi n K ho ch này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên PH L C K HO CH XÂY D NG VĂN B N QUI PH M PHÁP LU T C A U BAN NHAN DÂN THÀNH PH HÀ N I NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 42/2003/Q -U ban Hành chính ngày 17/03/2003 c a UBND Thành ph Hà N i) K ho ch chính th c Cơ quan Th i gian STT Tên văn b n Cơ quan ph i h p ch trì hoàn thành Lĩnh v c n i chính 1 Qui ch qu n lý dân cư Công an B Công an, B Tư 12/2003 trên a bàn Th ô Hà Thành ph pháp, Văn phòng N i Chính ph , các s , ban, ngành c a TP và UBND các qu n, huy n 2 Qui nh v qu n lý kinh Công an S Lao ng, Quí doanh ch a tr trên a Thành ph thương binh và xã III/2003 bàn Hà N i h i, S Tư pháp, S Tài chính V t giá, Ban TCCQ, Ban Pháp ch H ND TP
 4. 3 Quy t nh i tên và qui Công an S Lao ng, Quí I/2003 ch ho t ng c a tr i Thành ph thương binh và xã phân lo i hành chính L c h i, S a chính - Hà nhà t, S Giáo d c và ào t o, S Tư pháp, UBND các qu n, huy n 4 K ho ch v b o m an Công an S Th d c - Th Quí I/2003 ninh tr t t th c hi n Thành ph thao, S Văn hóa chương trình hành ng 1 thông tin, S Giao năm Hà N i hư ng t i thông - công chính, Seagames 22 Văn phòng H ND và UBND TP 5 Cơ ch chính sách i v i Ban T Ban qu n lý d án 2003 ngư i làm công tác công ch c chính công ngh thông tin ngh thông tin c a thành quy n Thành ph ph Hà N i Thành ph 6 Qui ch ào t o, b i Ban T S Tư pháp 6/2003 dư ng cán b , công ch c ch c chính Nhà nư c quy n Thành ph 7 K ho ch xây d ng văn S Tư pháp Các s , ban, ngành 3/2003 b n qui ph m pháp lu t c a Thành ph c a UBND thành ph Hà N i năm 2003 8 Ch th c a UBND thành S Tư pháp Công an Thành ph Quí I/2003 ph Hà N i v vi c tăng Hà N i cư ng công tác ăng ký h t ch trên a bàn thành ph Hà N i 9 Qui ch ph i h p gi a S S Tư pháp Công an Thành ph Quí I/2003 Tư pháp và Công an Hà N i Thành ph Hà N i v vi c xác minh h sơ k t hôn, con nuôi có y u t nư c ngoài 10 Qui ch ph i h p tr giúp S Tư pháp Ban T ch c chính Năm 2003 pháp lý trên a bàn thành quy n, Công an ph Thành ph Hà N i, TAND thành ph Hà N i, VKSND thành ph Hà N i, oàn Lu t sư thành ph , H i Lu t gia thành ph 11 Chương trình công tác S Tư pháp Năm 2003
 5. ph bi n giáo d c pháp lu t Thành ph Hà N i 2003 - 2007 12 Qui ch xây d ng, qu n S Tư pháp Ti p 2002 lý, khai thác t sách pháp lu t cơ s 13 B sung Quy t nh S Tư pháp Ban T ch c chính Năm 2003 2326/Q -UB ngày quy n thành ph 16/6/1997 c a UBND thành ph Hà N i v ch c năng nhi m v c a Trung tâm d ch v bán u giá tài s n (th c hi n i u 61 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002) Lĩnh v c Văn - Xã 1 Qui ch ho t ng c a S Lao S Tài chính v t giá, Quí I/2003 Ban ch o c u tr kh c ng, S K ho ch và u ph c h u qu bão l t, thương tư, S Nông nghi p thiên tai Thành ph binh và xã và phát tri n nông h i thôn, H i ch th p , M t tr n T qu c Thành ph Hà N i 2 Ch th i v i công tác S Lao Quí II/2003 ào t o ngh trong giai ng, o nm i thương binh và xã h i 3 Quy t nh ban hành S Lao S Nông nghi p và Quí chính sách ào t o ngh ng, PTNT, S Tài chính IV/2003 cho lao ng nông thôn, thương v t giá, S K ho ch lao ng nghèo, lao ng binh và xã và u tư thu c di n chính sách h i 4 Qui ch xã h i hóa trong y Ban T S Y t , S Tư Quí II/2003 t ch c chính pháp, S Tài chính quy n v t giá thành ph 5 Qui ch ho t ng c a t S Yt UBND các qu n, Quí II/2003 y t xã, phư ng huy n Lĩnh v c nông nghi p - a chính 1 Giá n bù t nông S Tài Quí I/2003 nghi p khi nhà nư c thu chính v t h i t trên a bàn thành giá
 6. ph 2 Chính sách th trư ng tiêu S Nông S Thương m i, S 12/2003 th nông s n trên a bàn nghi p và Tư pháp, S a thành ph Hà N i phát tri n chính - Nhà t, S nông thôn Y t , UBND các qu n huy n 3 Quy t nh ban hành m t S Nông S K ho ch và u Quí I/2003 s chính sách khuy n nghi p và tư, S Tài chính v t khích h tr s n xu t nông phát tri n giá, S Tư pháp nghi p nông thôn 4 Quy t nh ban hành S Nông S K ho ch và u Quí I/2003 chính sách khuy n khích nghi p và tư, S Tài chính v t phát tri n trang tr i phát tri n giá, S Tư pháp nông thôn 5 Quy t nh ban hành S Nông S K ho ch và u Quí I/2003 chính sách khuy n khích nghi p và tư, S Tài chính v t phát tri n chăn nuôi l n phát tri n giá, S Tư pháp n c nông thôn 6 Quy t nh ban hành S Nông S K ho ch và u Quí I/2003 chính sách khuy n khích nghi p và tư, S Tài chính v t phát tri n chăn nuôi bò phát tri n giá, S Tư pháp s a nông thôn 7 Qui ho ch tiêu chuNn xã S Nông M t s s , ngành có Quí I/2003 t danh hi u "nông thôn nghi p và liên quan phát tri n theo hư ng hi n phát tri n i hóa giai o n 2001 - nông thôn 2005" 8 Quy t nh s a i Quy t S Nông Ban T ch c chính Quí I/2003 nh 43/2000/Q -UB v nghi p và quy n thành ph , S t ch c và ho t ng c a phát tri n Tư pháp Ban thú y xã, phư ng nông thôn 9 Quy t nh s a i Quy t S Nông Ban T ch c chính Quí I/2003 nh 55/1999/Q -UB ban nghi p và quy n thành ph , S hành qui nh v t ch c phát tri n Tư pháp m ng lư i b o v th c v t nông thôn cơ s 10 Quy t nh ban hành t p S Nông S Tài chính v t giá, Quí I/2003 nh m c kinh t k thu t nghi p và S Lao ng, trong tư i tiêu cho các phát tri n thương binh và xã CTKTCTTL nông thôn h i 11 Quy t nh ban hành m t S Nông S K ho ch và u Quí II/2003 s chính sách khuy n nghi p và tư, S Tài chính v t khích phát tri n H p tác phát tri n giá, S Tư pháp, xã nông nghi p nông thôn Liên minh H p tác
 7. xã Thành ph 12 Quy t nh phê duy t S Nông S Tài chính v t giá, Quí II/2003 án ào t o t p hu n cán b nghi p và S Giáo d c và ào H p tác xã nông nghi p phát tri n t o nông thôn 13 Quy t nh b sung Quĩ S Nông S K ho ch và àu Quí II/2003 khuy n nông nghi p và tư, S Tài chính v t phát tri n giá. nông thôn 14 Qui nh v m c h tr S Nông S Tài chính v t giá, Quí kinh phí cho khuy n nông nghi p và S K ho ch và u III/2003 viên cơ s phát tri n tư, Ban T ch c nông thôn chính quy n thành ph . Lĩnh v c Kinh t 1 Qui nh qu n lý thu chi S Tài 5/2003 ngân sách xã, phư ng, th chính V t tr n trong Thành ph Hà giá N i (Theo Lu t s a i, b sung Lu t ngân sách Nhà nư c 2 Cơ ch h tr xây d ng S Tài 6/2003 công trình h t ng i v i chính V t c p xã, phư ng, th tr n giá trong Thành ph Hà N i 3 Quy t nh v vi c mua S Tài Văn phòng H ND Quí II/2003 s m trang b , phương ti n chính V t và UBND Thành i l i là ô tô, xe máy cho giá ph các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c chính tr xã h i, các t ch c th hư ng ngân sách thu c Thành ph Hà N i 4 Quy t nh h tr lãi su t S Tài S K ho ch và u 6/2003 chính V t tư Văn phòng giá H ND và UBND thành ph 5 Quy t nh phân c p thu S Tài 02/2003 chi ngân sách c a thành chính V t ph Hà N i (theo Lu t s a giá i, b sung Lu t ngân sách nhà nư c) 6 Quy t nh v cơ ch tài S Tài Quí I/2003 chính i v i vi c di chính V t
 8. chuy n các doanh nghi p giá gây ô nhi m môi trư ng ra ngo i thành 7 Quy t nh thành l p S Tài Quí II/2003 Doanh nghi p thNm nh chính V t giá giá 8 Ch th v công tác i u S Tài 01/2003 hành ngân sách năm 2003 chính V t giá 9 Ch th v công tác c S Tài ph n hóa chính V t giá 10 Cơ ch u tư và qu n lý S Thương S K ho ch và u 11/2003 sau u tư xây d ng c i m i tư, S Tài chính v t t o ch nh trang ch và lò giá, Vi n nghiên c u gi t m gia súc phát tri n kinh t - xã h i Hà N i, S Tư pháp 11 S a i và b sung Qui S Thương S Tài chính v t giá, 12/2003 ch xét thư ng xu t khNu m i H i ng thi ua cho doanh nghi p có khen thư ng thành thành tích trong ho t ng ph xu t khNu trên a bàn thành ph Hà N i 12 Qui ch h tr các doanh S Thương Vi n nghiên c u 12/2003 nghi p l n i di n cho m i phát tri n kinh t - các ngành hàng ch l c xã h i Hà N i, S c a thành ph Công nghi p, S K ho ch và u tư, S Tài chính v t giá, Hi p h i công thương và m t s doanh nghi p l n 13 Qui ch ph i h p v i i S Thương B Thương m i, 8/2003 s và tham tán thương m i m i C c xúc ti n thương Vi t nam nư c ngoài v m i xúc ti n ho t ng thương m i 14 Qui nh v gi b t u và S Lao S Giao thông công 30/3/2003 k t thúc làm vi c h c, s n ng, chính, Công an xu t thương Thành ph , S Tư binh và xã pháp, S Giáo d c h i và ào t o, S Công nghi p Lĩnh v c Công nghi p
 9. Lĩnh v c Xây d ng - ô th 1 Qui ch ng v n ngân S Tài sách mua nhà t hàng, chính v t mua nhà ph c v tái nh giá cư gi i phóng m t b ng 2 i u l qu n lý xây d ng S Thương S Qui ho ch - Ki n 11/2003 theo qui ho ch c i t o và m i trúc, S Tài chính phát tri n m ng lư i ch V t giá, Vi n nghiên Hà N i n năm 2020 c u phát tri n kinh t - xã h i Hà N i, S Xây d ng, S Tư pháp, UBND các qu n, huy n 3 Qui nh v qu n lý u S a ( ã trình) tư và mua bán nhà t i chính Nhà ti p năm các d án phát tri n nhà t 2002 trên a bàn thành ph Hà N i 4 Qui ch qu n lý, s d ng S a Ti p năm nhà chung cư cao t ng chính Nhà 2002 t i Hà N i t 5 Qui nh v ngư i Vi t S a ( ã trình) Nam nh cư nư c chính Nhà ti p năm ngoài mua nhà Hà N i t 2002 6 Qui ch qu n lý, s d ng S a Năm 2003 nhà chuyên dùng thu c s chính Nhà h u nhà nư c qu n lý, cho t thuê 7 Ch th và k ho ch ki m S a Năm 2003 tra thu ti n thuê nhà s n chính Nhà xu t, kinh doanh và x lý t vi c s d ng nhà sai m c ích 8 Qui nh v trình t th S a ( ã trình) t c h sơ c p Gi y ch ng chính Nhà ti p năm nh n quy n s d ng t t 2002 cho các t ch c trên a bàn Hà N i 9 Qui nh v s d ng t S a Năm 2003 xây d ng các công chính Nhà trình trên t nông nghi p t nh l , t k t, t sau khi
 10. di chuy n các cơ s s n xu t không còn phù h p v i qui ho ch trên a bàn thành ph Hà N i 10 Ch th và K ho ch v S a Năm 2003 xây d ng trư c các khu tái chính Nhà nh cư ch ng ph c t v công tác gi i phóng m t b ng th c hi n các d án phát tri n kinh t xã h i trên a bàn Thành ph giai o n 2003 - 2005 11 Qui ch thí i m u tư S a Năm 2003 xây d ng nhà cho thuê chính Nhà trên a bàn thành ph t 12 Qui nh v trình t , th S a Năm 2003 t c giao t, cho thuê t chính Nhà i v i các d án không t s d ng ngu n v n ngân sách trên a bàn Thành ph 13 Ch th và K ho ch tri n S a Năm 2003 khai qui ho ch s d ng chính Nhà t n năm 2010 t i các t qu n, huy n c th hóa qui ho ch k ho ch s d ng t thành ph ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t 14 Xây d ng án " i t S a Năm 2003 l y h t ng" t o v n chính Nhà u tư xây d ng tuy n t ư ng qui ho ch trên a bàn Thành ph 15 Qui nh v giao t lâm S a Ti p năm nghi p theo Ngh nh s chính Nhà 2002 163 c a Chính ph t 16 Qui nh v trình t , th S a Ti p năm t c c p Gi y ch ng nh n chính Nhà 2002 quy n s h u nhà và t quy n s d ng t i v i các lo i nhà chính sách t n ng 17 S a i, b sung Quy t S a Ti p năm nh 68/1999/Q -UB v chính Nhà 2002 vi c ban hành Qui nh v t
 11. th t c ư c giao t, thuê t trên a bàn Thành ph 18 S a i, b sung Quy t S a Ti p năm nh 69/1999/Q -UB v chính Nhà 2002 vi c ban hành, s a i t "Qui nh v kê khai ăng ký nhà , t và c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th thành ph Hà N i" 19 S a i, b sung Quy t S a Năm 2003 nh 65/2001/Q -UB chính Nhà ngày 29/8/2001 t 20 i u l qu n lý ki n trúc - S Qui Năm 2003 qui ho ch Hà N i ho ch - (ti p năm Ki n trúc 2002) 21 Qui nh v m t s ch S Qui Năm 2003 tiêu qui ho ch - ki n trúc ho ch - và i u ki n c i t o xây Ki n trúc d ng các công trình trong khu v c n i thành 22 Qui nh v vi c c i t o, S Qui Năm 2003 ch nh trang tuy n ph cũ ho ch - (ti p năm Ki n trúc 2002) 23 Qui nh l p Qui ho ch S Qui S Công nghi p, S Năm 2003 chi ti t xây d ng làng ho ch - K ho ch và u tư ngh trong khu v c nông Ki n trúc thôn ngo i thành 24 Qui ch qu n lý qui ho ch S Qui S Xây d ng Năm 2003 - ki n trúc các nhà cao ho ch - t ng Ki n trúc 25 S a i, b sung i u l S Qui S Văn hóa thông Năm 2003 t m th i v qu n lý xây ho ch - tin, Ban qu n lý Ph (ti p năm d ng, b o t n, tôn t o Ph Ki n trúc c 2002) c 26 Qui ch qu n lý xây d ng S Qui S Xây d ng Năm 2003 theo Qui ho ch ho ch - Ki n trúc 27 Qui ch qu n lý u tư S Nông S Qui ho ch - Ki n Năm 2003 xây d ng các i m dân cư nghi p và trúc thu c nông thôn ngo i phát tri n thành nông thôn, S Xây
 12. d ng 28 Qui ch xây d ng làng S Công S Qui ho ch - Ki n Năm 2003 ngh , cơ s ti u th công nghi p, S trúc nghi p trong khu v c K ho ch nông thôn ngo i thành và u tư 29 Qui ch t ch c và ho t Ban qu n S Qui ho ch - Ki n Năm 2003 ng c a Ban qu n lý u lý u tư trúc, S Xây d ng, tư và xây d ng khu ô th và xây S a chính nhà m i Hà N i d ng khu t, S Tài chính v t ô th m i giá, Ban T ch c Hà N i chính quy n thành ph , S Tư pháp 30 Qui ch qu n lý u tư và Ban qu n S Qui ho ch - Ki n Năm 2003 xây d ng khu ô th m i lý u tư trúc, S Xây d ng, Hà N i theo cơ ch m t và xây S a chính nhà c a d ng khu t, S Ké ho ch và ô th m i u tư, S Tài chính Hà N i v t giá, S Tư pháp 31 S a i, b sung Quy t S Giao S Tư pháp Năm 2003 nh 6032/Q -UB ngày thông công 11/11/1993 c a UBND chính thành ph Hà N i 32 Cơ ch , chính sách S Giao S Tài chính v t giá, 30/4/2003 khuy n khích các thành thông công S K ho ch và u ph n kinh t tham gia ho t chính tư, S Tư pháp, C c ng trong lĩnh v c v n thu Hà N i t i hành khách công c ng b ng xe buýt 33 Qui nh i m xe cho S Giao S Tư pháp, Công 30/3/2003 các cơ quan và khách n thông công an Thành ph làm vi c chính 34 Qui nh v qu n lý tr t t S Giao S Tư pháp, Công 30/5/2003 hè, ư ng ph thông công an Thành ph , chính UBND các qu n, S Tài chính v t giá, C c thu Hà N i 35 án thí i m b o m UBND Công an Thành ph , 30/3/2003 tr t t an toàn giao thông qu n Hai S Giao thông công g n v i xây d ng, c ng c Bà Trưng chính, Ban t ch c chính quy n t i qu n Hai chính quy n thành Bà Trưng ph , S Tư pháp 36 Qui ho ch m ng lư i các Công ty S Qui ho ch Ki n 30/3/2003 i m xe và b n, bãi khai thác trúc, S K ho ch và xe công c ng trên a bàn i m xe u tư thành ph Hà N i năm - S Giao
 13. 2002 thông công chính K ho ch d b Cơ quan Th i gian STT Tên văn b n Cơ quan ph i h p ch trì hoàn thành Lĩnh v c N i chính 1 Phương án phòng cháy Công an Năm 2003 ch a cháy, c u h c a Thành ph Th ô Hà N i Lĩnh v c văn xã Lĩnh v c nông nghi p - a chính 1 Quy t nh ban hành kèm S Nông Trung tâm nư c sinh Qui I/2003 theo qui nh quan tr c nghi p và ho t và v sinh môi nư c ng m phát tri n trư ng nông thôn nông thôn, P.Thu l i Lĩnh v c Kinh t 1 S a i quy t nh S Thương S K ho ch và u 6/2003 3569/Q -UB ngày m i tư, S Tài chính v t 16/9/1997 qui nh v t giá, S Tư pháp, ch c kinh doanh và qu n UBND các qu n, lý ch trên a bàn thành huy n ph Hà N i (s a i theo Ngh nh c a Chính ph s p ban hành) 2 S a i qui ch qu n lý S Thương Các s , ban, ngành Năm 2003 Văn phòng i di n (theo m i c a thành ph Ngh nh s a i Ngh nh 45/2000/N -CP s p ban hành) Lĩnh v c Công nghi p Lĩnh v c Xây d ng - ô th Lưu ý :
 14. 1. "K ho ch chính th c" g m nh ng văn b n mà d th o ph i ư c xay d ng hoàn ch nh trong năm 2003. 2. "K ho ch d b " g m nh ng văn b n mà cơ quan ch trì so n th o s ti n hành d th o ngay sau khi ã hoàn thành "K ho ch chính th c".
Đồng bộ tài khoản