Quyết định số 42/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
148
lượt xem
11
download

Quyết định số 42/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 353 : 2005 "Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2005/QĐ-BXD Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 353 : 2005 "NHÀ LIÊN K - TIÊU CHU N THI T K " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 353 : 2005 "Nhà liên k - Tiêu chu n thi t k " Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. K/T B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Tieu chuan 1
Đồng bộ tài khoản