Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh-sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 42/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V DUY T ĐƠN GIÁ CHI PHÍ V N CHUY N KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT VÀ XE ĐƯA RƯ C H C SINH-SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH, ÁP D NG T NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2005 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Xét ngh c a Liên S Tài chính và S Giao thông-Công chính (Công văn s 10790/LS-TC-GTCC ngày 27 tháng 12 năm 2005); QUY T NNH: Đi u 1. Duy t ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe ưa rư c h c sinh-sinh viên và công nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh, áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005 theo như các ph l c ính kèm Quy t nh này. C th như sau : a) B ng giá chuNn ca xe buýt : - Ph l c 3.G : ơn giá chuNn m t ca xe buýt áp d ng t ngày 30 tháng 3 n ngày 03 tháng 7 năm 2005; - Ph l c 3.H : ơn giá chuNn m t ca xe buýt áp d ng t ngày 04 tháng 7 n ngày 17 tháng 8 năm 2005; - Ph l c 3.I : ơn giá chuNn m t ca xe buýt áp d ng t ngày 18 tháng 8 n ngày 30 tháng 9 năm 2005; - Ph l c 3.J : ơn giá chuNn m t ca xe buýt áp d ng t ngày 01 tháng 10 n ngày 21 tháng 11 năm 2005; - Ph l c 3.K : ơn giá chuNn m t ca xe buýt áp d ng t ngày 22 tháng 11 năm 2005. b) B ng giá chuNn ca xe ưa rư c :
  2. - Ph l c 4.F : ơn giá chuNn m t ca xe ưa rư c và h s i u ch nh áp d ng t ngày 01 tháng 01 n ngày 29 tháng 3 năm 2005; - Ph l c 4.G : ơn giá chuNn m t ca xe ưa rư c và h s i u ch nh áp d ng t ngày 30 tháng 3 n ngày 03 tháng 7 năm 2005; - Ph l c 4.H : ơn giá chuNn m t ca xe ưa rư c và h s i u ch nh áp d ng t ngày 04 tháng 7 n ngày 17 tháng 8 năm 2005; - Ph l c 4.I : ơn giá chuNn m t ca xe ưa rư c và h s i u ch nh áp d ng t ngày 18 tháng 8 n ngày 30 tháng 9 năm 2005; - Ph l c 4.J : ơn giá chuNn m t ca xe ưa rư c và h s i u ch nh áp d ng t ngày 01 tháng 10 n ngày 21 tháng 11 năm 2005; - Ph l c 4.K : ơn giá chuNn m t ca xe ưa rư c và h s i u ch nh áp d ng t ngày 22 tháng 11 năm 2005; i u 2. S Giao thông-Công chính có trách nhi m ch o các ơn v liên quan th c hi n nh m c, ơn giá chi phí ư c duy t t i i u 1 v i các h s i u ch nh áp d ng theo t ng th i i m và i u ki n c th i v i t ng lu ng tuy n xe buýt, xe ưa rư c. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, S Giao thông-Công chính, S Tài chính, S Khoa h c và Công ngh , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3; - TTUB : CT, PCT/TT, T; PHÓ CH TNCH - VPH -UB : Các PVP; - Các T NCTH; - Lưu ( T-Thg) H. Nguy n Văn Đua
Đồng bộ tài khoản