Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN về Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc -------- --------------- S : 42/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh thú y; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng v Khoa h c công ngh và Môi trư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: Danh m c v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam năm 2008. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo Chính ph , thay th Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c công b Danh m c v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y t i Vi t Nam năm 2007. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C LƯU HÀNH T I VI T NAM (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 42/2008/QĐ-BNN ngày 05 tháng 03 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) A. DANH M C V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C S N XU T HÀ N I 1. Công ty c ph n thu c thú y TW I (Vinavetco) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 C n Methyl salicilat Methyl salicilat L 50ml Gi m đau t i ch , tr giãn dây ch ng, TWI-X3-12 đau gân, đau kh p, b nh gh ong. 2 Calcium fort Calci gluconate ng, l 5ml Đi u tr b i li t, h canxi, huy t, còi TWI-X3-47 xương, co gi t 50, 100, 500ml 3 Nư c c t Nư c c t 2 l n ng 5ml Dùng đ pha tiêm TWI-X3-65 4 Stimulant 200 Vitamin, Acid amin, Men Gói 50, 100, 500g Kích thích tăng tr ng TWI-X3-76 5 Mg-calcium fort Magie clorid, Calci L 50, 100ml Tr b i li t, co gi t, còi xương, táo TWI-X3-147 gluconat bón, viêm kh p, s t s a. 6 Enzymbiosub Men tiêu hóa Gói 5, 50, 100, 500g Kích thích tiêu hóa, n đ nh h vi sinh TWI-X3-164 v t đư ng ru t, tiêu ch y 7 Dung môi pha tiêm Anpha propandial 1,2, L 100, 500ml Pha thu c tiêm TWI-X3-165 Anphahydroxytoluen 8 Oxytocin Oxytocin ng 20UI Kích s a, tăng co bóp d con, kích TWI-X3-175 đ . 9 Nư c sinh lý 0,9% Natri clorid L 100ml Pha vaccin. TWI-X3-176 10 Zn-Vinavet Zn gluconat Gói 20g, 50g, 100g B sung k m, ch ng viêm da, kích TWI-X3-180 thích sinh s n, ch ng xù lông 11 Vinadin PVP Iodine L 100; 250; 500ml Di t các lo i virus, vi khu n, n m gây TWI-X3-190 b nh, Mycoplasma.
 3. Can 2; 5; 10; 20; 30 lít 12 B. K. Vet Glutaraldehyde; Benzal – L 100; 250; 500ml Thu c sát trùng, có tác d ng tiêu di t TWI-X3-191 konium chloride các lo i virus, vi khu n, n m, Can 2; 5; 10; 20; 30 lít Mycoplasma 2. Công ty c ph n dư c và v t tư thú y (Hanvet) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 C n Iod 2% Iod Chai 50ml Thu c sát trùng ngoài da. TW-X2-19 2 C n methylsalysilat Methyl salysilat Chai 50ml C n xoa bóp TW-X2-20 5% 3 Oxytocin Oxytocin ng 2; 5; 10; 20; 50; Thu c thúc đ , ti t s a. TW-X2-45 100ml 4 Calcium-F Calcium gluconate ng; l 5ml; 100ml Phòng và ch a các b nh do thi u Ca, TW-X2-46 li t qu . Tr tim, b i b s c kh e 5 Oestradiol Oestradiol benzoate L 5; 10; 20; 50; Hormon sinh d c cái TW-X2-49 100ml 6 Gona-estrol® Chorionic L 4ml Hormon đi u ti t sinh s n, gây đ ng TW-X2-58 d c. Gonadotropin, Oestradiol 7 Natri Chloride đ ng Natri chloride ng 1ml, 100ml Ch ng m t nư c cho cơ th . Dùng TW-X2-64 trương 0,9% làm dung môi pha thu c tiêm. 8 Calmaphos® plus Calcium gluconate, Calci ng; 5ml; Phòng và ch a các b nh do thi u Ca, TW-X2-79 hypophosphite, P, Mg gây li t, qu . L 100ml Magnesium 9 Hanvet-K.T.G.® Kháng th Gumboro Chai 50ml, 100ml Tr b nh Gumboro. Nâng cao s c đ TW-X2-93 (Kháng th Gumboro) kháng không đ c hi u cho gà. 10 Hantox-spray Pyrethroid Chai, 50, 100, 300ml, Thu c phun di t ngo i ký sinh trùng TW-X2-109 bình 1 lít
 4. 11 Magnesi sulfate 25% Magnesi sulfate ng; 5ml; Nhu n tràng, t y r a ru t, ch a táo TW-X2-113 bón, kích thích ti t m t Chai l 50ml, 100ml 12 Hantox-shampoo Pyrethroid Chai, 200ml, 300ml, Nhũ d ch t m di t ngo i ký sinh TW-X2-110 bình 1 lít 13 Halamid Chloramin-T Gói 50; 100; 500g; 1; 5; Thu c t y trùng TW-X2-117 25kg 14 Han-iodine Polyvidone iodine Chai, 50, 1000ml; 3 lít Thu c sát trùng TW-X2-126 can 15 Hanvet-K.T.V. ® Kháng th Viêm gan siêu Chai 50ml, 100ml Ch a b nh viêm gan SVT v t, ngan; TW-X2-129 (Kháng th VGSVT vi trùng v t, ngan b nh d ch t v t ngan. Nâng cao s c v t, ngan) đ kháng không đ c hi u cho cơ th . 16 M Oxyd k m ZnO, Methylen blue H p 25g, 100g Chuyên ch a các v t thương ngoài TW-X2-135 Gentian violet da, m n gh , ng a tr y, c xư c… 17 Han- Prost ® Cloprostenol sodium L 5ml, 10ml, Ch a lưu t n th vàng, vô sinh, TW-X2-138 (Prostagladin F2a) không đ ng d c, đ ng d c n. Kích 20ml thích co bóp t cung,… 18 Han-Lacvet Lactobacillus acidophilus Túi 4,10,50,100,500g Phòng, tr b nh đư ng ru t, tăng TW-X2-146 cư ng s c đ kháng cho gia súc. 19 Hanvet K.T.E® Hi Kháng th E.coli L nh a 20; 50; 100ml Phòng, tr tiêu ch y và sưng phù đ u TW-X2-150 do E.coli cho l n. 20 Oxidan – TCA Trichloriocyanuric Túi, h p, 100; 500; 1000g Sát trùng, t y u chu ng tr i, d ng c TW-X2-151 lon chăn nuôi, môi trư ng 21 Progesteron Progesteron, Vitamin E L , 2; 5; 10ml, Gây đ ng d c hàng lo t, n đ nh t TW-X2-149 cung, an thai trong trư ng h p đe ng 20, 50ml d a s y thai, s y thai liên ti p 0 22 C n sát trùng 70 Ethanol Chai, l 100; 500ml; 1l Sát trùng ngoài da, v t thương TW-X2-163 3. Công ty TNHH TM & SX thu c thú y Di m Uyên (Huphavet)
 5. TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 C n salicylat methyl Salicylat methyl L 50ml Xoa bóp, gi m đau UHN-2 10% 2 B i li t gà, v t, ngan, Can xi (Ca), Ph tpho (P) Gói 10; 20; 50; 100g B sung vitamin, vi lư ng UHN-33 ng ng 3 B i li t gia súc Calci gluconat, MgCO3, Gói 5; 10; 20; 50g B sung can xin, ph t pho, vitamin UHN-57 Fe, Zn, Mn, Cu 4 Calci-Mg-glutamat Ca, Mg, acid glutamic ng, l 5; 10; 20; 50; Phòng và tr b nh do thi u Ca, Mg. UHN-66 100ml 5 Calci-Mg-B12 Ca, Mg, Vitamin B12 ng, l 5; 10; 20; 50; Phòng và tr b nh do thi u Ca, Mg. UHN-67 100ml 6 Hupha-Bacteriolact Bacillus subtilis, Gói 10; 20; 50; 100g Phòng ch ng a ch y trên bê con, gà UHN-80 Sacharomyces con, l n con, ng a con ceravisiae, Aspegillus oryzae, Vitamin A, D3, E 7 Hupha – PVP – Iodin PVP iodin, Glycerin L , can 100; 200; 500ml; 1; Tiêu đ c chu ng tr i, môi trư ng, UHN-83 10% 5; 10; 20l d ng c , r a v t thương, x lý nư c u ng 4. Công ty TNHH thu c thú y (Phavetco) TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 C n salicilat Methyl C n salicilat methyl L 50ml Ch ng viêm. HCN-10 10% 2 Xanh methylen 1% Xanh methylen L 50ml Ch ng nhi m trùng HCN-11 3 Nư c sinh lý 0,9% NaCl L 100ml Ch ng m t nư c, cân b ng đi n gi i. HCN-21 4 Đi n gi i PO-SO-MIX NaCl, KCl, glucose, Gói 100g Ch ng m t nư c, cân b ng đi n gi i. HCN-23 Vitamin 5 Extopa Pyrethroid L 10; 50; 100; 200; Tr ký sinh trùng ngoài da HCN-26
 6. Bình 300; 450; 600ml 5. Công ty c ph n thu c thú y Trung ương 5 TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 Five – Canci.B Canxi gluconat ng, l 5,10; 20; 50; 100ml B i li t, còi xương, co gi t TW5-42 2 Five – K m Zn-Gluconate Gói 10; 20; 50; 100; Ch ng b i li t, nâng cao s c đ TW5-44 200; 500g kháng, ch ng s ng hóa, n t da t o v y trên gia súc, gia c m 3 Five – Magie MgSO4 Gói 10; 20; 50; 100; Ch ng táo bón, nhu n tràng trên gia TW5-45 200; 500g súc. 4 Five-Iodin PVP iodine L 10; 20; 100; 500ml Sát trùng chu ng tr i, d ng c chăn TW5-3 nuôi, sát trùng v t thương 6. Công ty c ph n thu c thú y Vi t Anh TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i lư ng Công d ng S đăng ký đóng gói 1 Via-iodine Povidone iodine Chai, can 10; 20; 50; 100; 250; Thu c sát khu n, ch ng n m, sát VA-17 500ml; 1; 2; 5l trùng chu ng tr i 2 Via-Electral Sodium hydrocarbonat Túi, lon 10; 20; 50; 100; 250; Phòng, tr các ch ng thi u h t, m t VA-22 500g cân b ng các ch t đi n gi i c a cơ Sodium clorid th . Potassium clorid 3 Via. Calma Fort Ca. gluconat Chai 10; 20; 50; 100ml Phòng, tr các ch ng thi u canxi và VA-28 Magie do r i lo n trao đ i ch t. Magie clorua 4 Viatox – Shampoo Deltamethrine, Túi, l 10; 15; 25; 40; 50; Tr ve, gh , b chét trên chó. VA-53 Methylparaben, Propyl 100; 200; 250; 500ml paraben, Acid benzoic 7. Doanh nghi p tư nhân, xí nghi p Hùng Cư ng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký
 7. (nguyên li u) đóng gói Kh i lư ng (Ch ng VSV) 1 Xanh metylen 1% Xanh metylen L 20, 50, 100ml Sát trùng ngoài da. XHC-9 2 C n Iod 5% Iod L 20, 50ml Sát trùng ngoài da XHC-10 3 Canxi Clorua 10% Calci clorid ng 2, 5, 10ml Tr b nh b i li t trư c và sau khi đ . XHC-20 4 C n metylsalixilat Metyl salixilat L 10, 20, 50ml Gi m đau kh p XHC- 39 5 K m Sulfat K m Sulfat Gói 2, 3, 5, 10, 20g B sung nguyên t vi lư ng XHC-48 8. Công ty TNHH Tân Minh Hà TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 Sub Til Nha bào B. subtilis Gói 3, 6, 60; 120; Ch a a ch y gia súc gia c m, kích TMH-3 105-7/1g 1200g thích tiêu hóa 2 Thu c tr gh n m Sulfure, Kalium cabonic, L , chai 40; 50; 60; 150ml Tr gh và n m trâu bò, l n, chó. TMH-04 Oxít k m 9. Công ty TNHH TMSX thu c thú y Nahatvet TT Tên thu c (nguyên Ho t ch t chính (Ch ng D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký li u) VSV) đóng gói lư ng 1 NN-Iodine Povidone Iodine, Chai, can 10; 20; 50; 100; Thu c sát trùng NN-19 Glycerine 250; 500ml; 1l 10. Xư ng SXTN thu c thú y – Vi n thú y qu c gia TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S đăng ký đóng gói 1 Canxigluconat (5%; Canxigluconat ng 5, 10, 20, 50, 100, Phòng ch ng s t s a, các ch ng VTY-X-14 10%) 500ml co gi t, b i li t trư c và sau khi đ , ch a còi xương, loãng xương… 2 Nhu n tràng- thông MgSO4 Gói 5; 10; 20; 50; 100; Nhu n tràng, thông m t, kích thích VTY-X-33 m t (ch ng táo bón) 250g tiêu hóa, gi i đ c… 3 C n Methyl Salysilat Methyl Salysilat L 50ml Gi m đau, ch ng viêm, bong gân, VTY-X-19
 8. (5%; 10%) ch ng th p kh p. 4 C n iode 2% Iode L 50ml Sát trùng ngoài da, v t m , v t VTY-X-28 thương, niêm m c… 5 Vacxin t huy t trùng Vi khu n t huy t trùng L 10; 20; 50ml Phòng b nh t huy t trùng gà, v t, VTY-X-39 gia c m keo phèn gia c m, ch ng N41 ngan, ng ng 6 Vacxin t huy t trùng Vi khu n t huy t trùng L 10; 20; 50ml Phòng b nh t huy t trùng trâu, bò VTY-X-40 trâu, bò nhũ hóa trâu, bò, ch ng IR; P52 7 Vacxin t huy t trùng Vi khu n t huy t trùng L 10; 20; 50ml Phòng b nh t huy t trùng dê. VTY-X-41 dê phân l p t dê 8 Vacxin E.coli phòng Vi khu n E.coli dung L 10; 20; 50ml Phòng b nh phù đ u l n VTY-X-42 b nh phù đ u l n huy t, ch ng E1, E2, E3, E4, E5 9 Vacxin Lasota ch u Ch ng virus Lasota L 5; 10; 20ml Phòng b nh Newcastle. VTY-X-43 nhi t 10 VTY-Lugo Iode 3% Iode, Ioduakali L 50; 100; 250; 500; Thu c sát trùng, di t trùng và ch ng VTY-X-44 1000ml viêm 11 VTY-Chloramin T Chloramin T Gói 10; 20; 50; 100; 250; Thu c sát trùng, tiêu đ c dùng VTY-X-45 500; 1000g trong chăn nuôi, thú y 12 VTY – Iodine 10% P.V.P iodine Chai, can 50; 100; 250; 500ml; Sát trùng chu ng tr i, d ng c chăn VTY-X-48 1; 2; 5; 10; 20l nuôi, sát trùng ngoài da. 11. Công ty TNHH s n xu t, d ch v , thương m i Th nh Vư ng TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 THI. Vamidin Dimethylphtalat L 20; 50; 100ml Tr gh da, mò m t, ch ng mu i, xua THV-20 đu i côn trùng trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, mèo, th . 2 Xanh methylen 1% Xanh methylen Chai 20; 50; 100ml; 1l Thu c sát trùng THV-21 3 Nư c sinh lý 0,9% NaCl Chai 50; 100; 500ml; 1l Ch ng m t nư c, cân b ng đi n gi i THV-22 12. Công ty TNHH thu c thú y mi n B c
 9. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 PVP-Iodine PVP iodine L , can 100; 250; 500ml; 1; Sát trùng chu ng tr i, d ng c chăn MB-31 2; 5l nuôi, sát trùng ngoài da 2 N-Oresol Natri Clorua, Natri Gói 27,5g Dùng khi cơ th m t nư c (do a MB-36 bicacbonat, Kali clorua, ch y) m t máu, suy như c làm r i Glucose lo n các thành ph n đi n gi i c a máu 13. Công ty c ph n H i Nguyên TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 HN. Oxytocin Oxytocin ng, chai 2; 5; 10; 20; 50; Tăng co bóp t cung, sót nhau, kích HN-30 100ml thích ti t s a. 2 Anolit NaCl, HOCl, NaOCl, Cl2, Chai, 500ml, 1; 3; 5l Kh trùng nư c, b m t d ng c HN-38 O3 can, thi t b chăn nuôi, kh trùng không thùng khí. 14. Trung tâm công ngh sinh h c Đông Nam Á D ng Th tích/Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký đóng gói lư ng 1 Kích d c t Gravohormon L 14ml Kích thích sinh s n. TW-XI-63 T NH VĨNH PHÚC 15. Công ty TNHH thu c thú y Vi t Nam (Pharmavet co) TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 Phartocin Oxytocin ng 2; 5ml Đi u tr li t d con, sót nhau. Thúc PHAR-53 đ . L 10; 20; 50; 100ml 2 Cloramin T Chloramin T Túi 10; 20; 50; 100; 250; Thu c sát trùng chu ng tr i, d ng PHAR-43
 10. 500g; 1; 2; 5kg c chăn nuôi. 3 Pharmalox MgSO4, Na2SO4 Túi 5; 10; 20; 50; 100; Tr chư ng b ng, táo bón trên trâu, Phar-60 250; 500g; 1; 2; 5kg bò, ng a, dê, c u, l n, chó, mèo. 4 PharCalci-F Calcigluconat ng, l 5; 10; 20; 50; 100ml B sung calci, tr b i li t. PHAR-19 5 PharCalci-C Calcigluconat, Vit C ng, l 5; 10; 20; 50; 100ml B sung calci, vit C, tăng s c đ PHAR-20 kháng 6 PharCalci-B12 Calcigluconat Vit B12 ng, l 5, 10; 20; 50; 100ml B sung Calci, tr b i li t, gi i đ c PHAR-21 7 Calci-Mg-B6 Calcigluconat, Vit B6 ng, l 10; 20; 50; 100ml B sung Calci, tr b i li t, gi i đ c, PHAR-22 Magnesi chlorid táo bón 8 Ringer-Pharm Natri clorid, Kali clorid, Chai 100; 250; 500ml; 1l Tr r i lo n cân b ng đi n gi i trên Phar-71 Calci clorid dihydrat, Natri trâu, bò, heo, dê, c u, th , chó, lactat mèo 9 Phar-F.B 1080 S t (Dextran), Vitamin ng, 1; 2; 5; 10; 20; 50; Tr thi u máu do thi u s t trên bò, Phar-72 B12, Phenol dê, c u, l n, chó, mèo chai 100; 250; 500ml T NH HÀ TÂY 16. Xí nghi p thu c thú y Trung ương TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i lư ng Công d ng S đăng ký đóng gói 1 Đóng d u l n như c Vi khu n đóng d u l n L 20 li u Phòng b nh đóng d u l n. TW-XI-1 đ c như c đ c 2 Đóng d u l n vô ho t Vi khu n đóng d u l n L 50 li u Phòng b nh đóng d u l n TW-XI-2 3 T d u l n như c Vi khu n đóng d u, THT L 5; 15 li u Phòng b nh t d u l n TW-XI-3 đ c l n như c đ c 4 T huy t trùng l n vô Vi khu n t huy t trùng L 20 li u Phòng b nh t huy t trùng l n TW-XI-4 ho t l n vô ho t 5 Phó thương hàn l n Vi khu n phó thương hàn L 5; 20 li u Phòng b nh phó thương hàn l n. TW-XI-5 vô ho t l n vô ho t
 11. 6 Leptospira KN LT L 7 li u Phòng b nh lép tô. TW-XI-6 7 Ung khí thán vô ho t Vi khu n ung khí thán vô L 10 li u Phòng b nh ung khí thán TW-XI-7 ho t 8 T huy t trùng gia Vi khu n t huy t trùng L 20; 50 li u Phòng b nh t huy t trùng gia c m TW-XI-8 c m vô ho t gia c m vô ho t 9 Nhi t thán vô đ c Nha bào nhi t thán vô L 10 li u Phòng b nh nhi t thán. TW-XI-9 nha bào đông khô ho t 10 D i c đ nh Kháng nguyên d i L 1 li u Phòng b nh d i chó. TW-XI-11 11 D ch t l n đông khô Kháng nguyên DTL L 5; 10; 20; 25; 50 li u Phòng b nh d ch t l n. TW-XI-12 12 D ch t trâu, bò đông Kháng nguyên d ch t , L 50 li u Phòng b nh d ch t trâu, bò, TW-XI-13 khô trâu, bò 13 D ch t v t đông khô Kháng nguyên d ch t v t L 150; 500; 1000 li u Phòng b nh d ch t v t. TW-XI-14 14 Newcastle đông khô Kháng nguyên Newcastle L 20; 40; 250 li u Phòng b nh Newcastle. TW-XI-15 15 Lasota đông khô Kháng nguyên L 20; 50; 100 li u Phòng b nh Lasota. TW-XI-16 Newcastle, ch ng Lasota 16 Đ u gà đông khô Kháng nguyên đ u gà L 100 li u Phòng b nh đ u gà. TW-XI-17 17 M oxyt k m Oxyt Zn L 100g Tr các b nh ngoài da do thi u k m TW-XI-31 18 Mu i tiêu (sulf Na2SO4, NaHCO3 Gói 50; 100g Tr táo bón kích thích tiêu hóa TW-XI-32 carolinfatitium) 19 Nư c c t 2 l n Nư c c t 2 l n ng, l 5; 50; 100ml Hòa tan thu c b t đ tiêm TW-XI-44 20 Sinh lý m n NaCl L 20; 50; 100; 500ml Tr l c khi m t máu, m t nư c, l i TW-XI-46 ti u, gi i đ c 21 Afaron Các lo i khoáng Gói 50; 100; 200g B sung các ch t khoáng TW-XI-52 22 C n sát trùng C n L 20; 50; 100ml Sát trùng da trư c khi tiêm, d ng c TW-XI-51 23 L m m long móng Kháng nguyên LMLM L 25 li u Phòng b nh l m m long móng TW-XI-62 24 Nhi t thán vô đ c Kháng nguyên (nha bào) L 15; 50 li u Phòng b nh nhi t thán. TW-XI-18
 12. nha bào d ng l ng nhi t thán 25 Gumboro đông khô Kháng nguyên Gumboro L 100 li u Phòng b nh Gumboro. TW-XI-54 26 T huy t trùng trâu, Kháng nguyên THT trâu, L 10; 20 li u Phòng b nh t huy t trùng trâu, bò. TW-XI-55 bò vô ho t bò 27 Carre đông khô Kháng nguyên Carre L 1; 5 li u Phòng b nh sài s t chó. TW-XI-57 28 Vaccine Parvo Kháng nguyên Parvo L 1; 10 li u Phòng b nh r i lo n sinh s n l n TW-XI-58 29 Phó thương hàn l n Kháng nguyên phó L 10 li u Phòng b nh phó thương hàn l n TW-XI-59 con như c đ c thương hàn 30 Rabisin chia nh li u Kháng nguyên d i L 1; 10 li u Phòng b nh d i chó. TW-XI-61 c a MERIAL Pháp 31 D i FLURY – Lép Kháng nguyên d i L 1 li u Phòng b nh d i. TW-XI-56 đông khô FLURY 32 Phó thương hàn l n Ch ng S1, S2 L 15ml Phòng b nh phó thương hàn TW-XI-64 F 33 Phudin – C Vitamin C, NaCl, KCl, Túi 10; 20; 50; 100; Phòng, tr m t nư c do tiêu ch y, TW-XI-65 natricitrat 500g; 1kg cân b ng đi n gi i, phòng ch ng Stress. 34 D ch t trâu bò G.globiline đ c hi u L 10 li u Ch a b nh d ch t trâu, bò. TW-XI-19 35 Đóng d u l n G.globiline đ c hi u L 10 li u Ch a b nh đóng d u l n TW-XI-20 36 T huy t trùng nh giá G.globiline đ c hi u L 10 li u Ch a b nh t huy t trùng. TW-XI-21 37 Oxy già 3% Oxy già L 20; 50; 100ml R a v t thương TW-XI-47 38 C n Salisilat Methyl Sali sulfat methyl L 20; 50; 100ml Tr các b nh tê th p, bong gân, TW-XI-49 10% sưng. 39 Subtilis L 500ml n đ nh vi khu n đư ng ru t TW-XI-53 40 V c xin viêm gan v t Kháng nguyên vi rút L 50; 100; 150 li u Phòng b nh viêm gan truy n nhi m TW-XI-82 như c đ c đông khô như c đ c viêm gan v t v t, ngan. 41 V c xin vô ho t xu t Kháng nguyên vi rút xu t L 10; 20; 50; 100 li u Phòng b nh xu t huy t truy n TW-XI-83
 13. huy t truy n nhi m huy t th nhi m do virut cho th . th 42 Thu c sát trùng PVI Iodine Chai 1 lít Sát trùng da, v t thương; Tiêu đ c, TW-XI-84 kh trùng chu ng tr i, d ng c 43 V c xin vô ho t đ u Vi rút đ u dê vô ho t L 10; 20; 50; 100ml Phòng b nh đ u dê. TW-XI-85 dê 17. Công ty phát tri n công ngh nông thôn (RTD) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i lư ng Công d ng S đăng ký đóng gói 1 Antipara Đ ng, S t, K m, Magie, Gói 5, 10, 20, 50, 100, Phòng, tr b i li t gia c m như các RTD-20 Ph t pho, Ca, Vit A, C 200, 500g, 1kg ch ng x p xương, đau xương, nhuy n xương,… 2 Lactovet L-Lysine, T bào L.A, Gói 5, 10, 20, 50, 100, Gi cân b ng h sinh v t đư ng RTD-38 vitamin và tá dư c 200, 500g, 1kg ru t, kh ng ch s sinh trư ng c a các vi sinh v t có h i, phòng ch ng tiêu ch y, kích thích tiêu hóa 3 Xanh-me-thy-len Xanh methylen Chai 10, 20, 50, 100ml Ch a b nh viêm da toàn ph n, m n RTD-43 nh t, l loét, v t thương, n t s n, đ u mùa, r p 4 RTD-Sinh lý m n Natriclorid Chai 5, 10, 20, 50, 100ml Pha kháng sinh, vaccine. Sát RTD-67 khu n, r a v t thương, viêm, các t bào ch t. 5 RTD-Bonspray Pyrethroid L , chai 50, 100, 200, 300, Đi u tr ngo i ký sinh trùng trên chó RTD-105 500ml – mèo (thú c nh) 6 Kháng th Gumboro Kháng th L , chai 20, 50, 100ml, 250ml, Phòng và tr b nh Gumboro trên gia RTD-106 500ml, 1 lít c m 7 Kháng th Newcastle Kháng th L , chai 20, 50, 100ml, 250ml, Phòng và tr b nh Newcastle trên RTD-107 500ml, 1 lít gia c m 8 Kháng th Newcastle Kháng th L , chai 20, 50, 100ml, 250ml, Phòng và tr b nh Gumboro và RTD-108 + Gumboro 500ml, 1 lít Newcastle gia c m
 14. 9 Kháng th d ch t + Kháng th L , chai 20, 50, 100ml, 250ml, Phòng và tr b nh d ch t v t, viêm RTD-109 viêm gan v t 500ml, 1 lít gan v t, ngan. 10 RTD-Iodine Povidone iodine Chai 100; 500ml, 1; 2; 3; 5; Sát trùng, ch a viêm t cung. RTD-124 10l 11 RTD-B.K.C Benzalkonium chloride, Chai, can 500ml, 1; 2; 3; 5; 10 Thu c sát trùng chu ng tr i, RTD-129 Amylacetat lít phương ti n v n chuy n, r a v t thương, sát trùng d ng c ph u thu t, máy p tr ng… 12 RTD-TC 01 Glutararaldehyde, Alkyl Chai, can 100ml, 1; 2; 3; 5; 10 Thu c sát trùng chu ng tr i, RTD-130 benzyl ammonium lít phương ti n v n chuy n, r a v t chloride thương, sát trùng d ng c ph u thu t, máy p tr ng…. 13 RTD-Bon Shampoo Pyethroid Chai, l 100; 200; 300; 500ml; Di t ngo i ký sinh trùng như ve, b RTD-131 1lít chét, gh , r n cho chó, mèo 14 RTD-Kháng th E.coli Kháng th E.coli L 10; 20; 50; 100ml Phòng, tr b nh phù đ u và tiêu RTD-139 ch y cho l n 18. Công ty c ph n Sóng H ng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/Kh i lư ng Công d ng S đăng ký đóng gói 1 C n Salisilat Methyl Methylsalisilat L 50ml Gi m đau, thu c dùng ngoài SH-1 2 Xanh Methylen Xanh methylen (1%) L , chai 50ml Ch ng nhi m trùng ngoài da SH-53 3 Nư c c t pha tiêm Nư c c t ng, l 5; 10; 100ml Nư c c t pha tiêm SH-43 4 Nư c mu i sinh lý NaCl (0,9%) ng, l 5; 100ml Ch ng m t nư c. SH-45 5 PVP. Iodin Iodine L , can 50; 100; 200; 500ml; Tiêu đ c, sát trùng chu ng tr i, SH-77 1l; 2; 5; 10; 20l phương ti n v n chuy n, d ng c chăn nuôi 6 B-Kacid Glutaraldehyd L , 50; 100; 200; 500ml Có tác d ng sát trùng đ i v i các SH-109 Benzalkonium clorid lo i vi khu n, vi rút, n m, v.v. Can 1; 2; 5; 10; 20 lít
 15. 19. Công ty CP dư c ph m công ngh cao. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 Kháng th Lepto-A Kháng th L. L 2; 3; 5; 10ml Phòng b nh Lepto do L. Hitech-10 grippotyphosa và L. grippotyphosa và L. icterohaemorrhagiae icterohaemorrhagiae cho l n, bò, dê, c u, ng a, chó 2 Kháng th Lepto-C Kháng th L. bataviae và L 2; 3; 5; 10ml Phòng b nh Lepto do L. bataviae, và Hitech-11 L.canicola L. canicola cho l n, bò, dê, c u, ng a, chó. 3 Hitecx-KT-GUM Kháng th Gumboro L 5; 10; 20; 50; Tr b nh Gumboro. Hitech-12 100ml 20. Công ty CP công ngh sinh h c thú y TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký (nguyên li u) đóng gói Kh i lư ng 1 BTV-Đi n gi i Gluco Sodium Clorid, Glucose Túi 10; 20; 30; 50; Tăng cư ng s c đ kháng, cung c p BTV-16 C 100g ch t đi n gi i cho cơ th , ch ng Postassium Clorid, nóng, stress cho gia súc, gia c m Sodium Citrat 2 BTV-Kháng th Kháng th E.Coli L 50; 100ml Phòng tr b nh phù đ u, phân tr ng, BTV-42 E.Coli tiêu ch y trên l n con 3 BTV-Kháng th Kháng th Newcastle, L 20; 50; 100ml Phòng và tr b nh Newcastle, BTV-43 Newcastle-Gumboro Gumboro Gumboro trên gà. 4 BTV-Iodine Iodine – Polyvidine Chai, can 100; 200; 500ml; 1; Tiêu đ c chu ng tr i, sát trùng da, v t BTV-44 2; 5l thương, r a âm đ o, th t r a t cung 5 BTV-Glutar Glutaraldehyde; L , can 100ml; 1; 2; 3; 5; Tiêu đ c chu ng tr i, phương ti n BTV-46 Alkylbenzyldime-thyl 10l v n chuy n, kh trùng máng ăn, ammonium chloride. máng u ng, d ng c , sát trùng tr c ti p trên v t nuôi 6 BTV- S t-Dextran Fe (d ng Dextran) L 20; 50; 100ml Phòng và tr b nh thi u máu như c BTV-48 s c trên l n con.
 16. 7 BTV-S t-B12 Fe (d ng Dextran) L 20; 50; 100ml Phòng và tr b nh thi u máu, tránh BTV-50 stress trên l n con 21. Công ty TNHH thu c thú y Bình Minh TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 BM-Mg.Calci B12 Calci gluconate, Vit B12 L 5; 10; 20; 50; 100; Tr r i lo n do thi u Calci và Magiê BM-43 Magnesi clorua, Glucose 500ml, 1l trên trâu bò, l n, dê, c u. HƯNG YÊN 22. Công ty TNHH Nam Dũng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 Thu c sát trùng Phenol, Glutaraldehyd L 20; 100; 400; 500ml; Sát trùng ND-18 1000; 2000ml 2 M gh Diethyl phtalate, Vitamin E L 30; 40; 50; 100; 250g Thu c m tr gh ND-19 3 TD. Oxytoxin Oxytoxin ng 2; 5ml Kích thích đ . ND-48 4 Đi n gi i Mu i Na, K, Ca, Mg, Gói 20; 50; 100; 300; 500; Cung c p mu i khoáng ND-53 Vitamin C 1000g 5 Sinh lý m n NaCl L 20; 50; 100ml Nư c mu i đ ng trương. ND-68 6 TD. E.C.P Estradiol, Vitamin E L 5; 10ml Kích d c ND-64 7 Thu c sát trùng Chloramine B; L 10; 20; 50; 100; 400; Sát trùng ND-94 Benzalkonium 500ml 8 TD.Calciron 45% Calcium Acid boric ng 2; 5ml Tr các b nh do thi u can-xi: b i ND-101 li t, còi, m m, x p xương. Chai/l 10; 20; 50; 100ml 9 ND.Iodine PVP. Iodine; Potasium L ; bình 50; 100; 400; 500; 1000; Sát trùng ngoài da, chu ng tr i ND-111 Iodide xt 2000ml
 17. 10 Dear Doket Tinh d u s , Pơ mu, thông L 50; 80; 100; 200; 500; T m cho chó. ND-148 tràm, Natri benzoat 1.000ml 11 Dear Cleanser Tinh d u hương nhu, xá x , L 200, 300; 1000; 2000; Di t ve, b chét, kh trùng ND-150 s , màng tang, pơ mu, 5000ml chu ng tr i thông, khuynh di p, húng, qu , Sodium benzoat 12 Dear Newtab Hoàng bá, phèn nhôm, Túi 1kg Viên đ t t cung cho gia súc ND-154 CuSO4 13 Bacillus Enzym Bacillus subtilis, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr r i lo n tiêu hóa, tăng ND-171 Lactobacillus spp, 250; 500g; 1kg cư ng s c đ kháng c a cơ Streptococuccus spp, th Saccharomyces spp, Protease 14 TD. Gesteron Progesterone, Vitamin E Chai 10; 100ml Đi u ch nh chu kỳ đ ng d c, ND-192 lo n s n trâu, bò, ng a, heo 15 TD. Calcium-D Gluconate calcium, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Phòng, tr b nh do thi u Ca, ND-195 Magnesium hypophosphite, Magie và Vit D3 trên trâu, bò, Vit D3 heo, dê, c u. 16 TD. Estrol Cloprostenol ng, l 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Ki m soát đ ng d c trên trâu, ND-221 bò cái, l n cái 23. Công ty TNHH thú y xanh Vi t Nam (Greenvet Co., Ltd) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Công d ng S đăng ký gói Kh i lư ng 1 Deptol Dietylphtalat L 50ml Tr gh gia súc GRV-18 2 Puppy Ring Dimpylate (Diazinon) Vòng (H p) 40cm (10 vòng) Đeo c tr ve, r n, chó mèo. GRV-23 NAM Đ NH 24. Công ty c ph n th c ăn chăn nuôi Haco TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký
 18. đóng gói Kh i lư ng 1 Thu c tr gh n m S, Ca(OH)2 L 50ml Tr gh , n m l n, trâu, bò, chó, mèo. HACO-01 2 Xanh Methylen Xanh methylen L 50ml Sát trùng, tr n m trâu, bò, chó, mèo HACO-02 THÁI BÌNH 25. Công ty liên doanh Bình Giang TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 Thu c sát trùng s 1 Calcium hypochorite, Túi 190g Sát trùng nhà nuôi, d ng c và khu v c LDBG-1 Sodiumper carbonate, nuôi t m vôi b t 2 Thu c sát trùng s 2 Calciumhypo chorite, Túi 200g Sát trùng thân t m, nong t m. LDBG-2 vôi b t 3 Thu c di t ki n, dán Phoxim Túi 4g Di t ki n, dán LDBG-4 T NH KHÁNH HÒA 26. Phân vi n thú y mi n Trung – Vi n thú y TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 Vacxin phó thương Ch ng phó thương hàn L 5, 25, 50 li u (2ml/li u) Phòng b nh phó thương hàn cho TW IV-1 hàn l n con l n l n 2 Vacxin đ u gà Ch ng virus đ u gà L 20, 50, 100 li u (2ml đk) Phòng b nh đ u cho gà. TW IV-2 3 Vacxin d ch t l n Virus d ch t l n ch ng C L 10, 25, 50 li u (2ml đk) Phòng b nh d ch t l n TW IV-3 4 Vacxin t huy t Ch ng t huy t trùng L 10, 25, 50 li u (2ml/li u) Phòng b nh t huy t trùng cho TW IV-4 trùng trâu, bò trâu, bò trâu, bò 5 Vacxin d ch t v t Virus d ch t v t L 100, 250, 500, 1000 li u Phòng b nh d ch t cho v t TW IV-5
 19. 6 Vacxin Lasota Virus Newcastle như c L 20, 50, 100 li u (2mlđk) Phòng b nh newcastle cho gà. TW IV-6 đ c 7 Vacxin newcastle Virus Newcastle h I L 20, 50, 100 li u (2mlđk) Phòng b nh newcastle cho gà. TW IV-7 8 Vacxin t huy t Vi trùng t huy t trùng L 5, 25, 50 li u (2ml/li u) Phòng b nh t huy t trùng l n TW IV-8 trùng l n l n 9 Vacxin t huy t Vi trùng t huy t trùng gia L 10, 20, 50 và 100 li u Phòng b nh t huy t trùng cho TW IV-9 trùng gia c m c m (1ml/li u) cho gia c m 10 Vacxin kép t huy t Ch ng AvPs-3 L 10, 25 li u (2ml ĐK) Phòng b nh t huy t trùng và phó TW IV-24 trùng – phó thương thương hàn cho l n Ch ng W.H.Smith hàn l n như c đ c 11 Vacxin Lasota ch u Ch ng Lasota L 20 li u (5ml) Phòng b nh Newcastle cho gà. TW IV-25 nhi t 12 Kháng th Lòng đ tr ng ch a Chai 50; 100ml Phòng và tr b nh Gumboro và TW IV-20 Gumboro- kháng th Gumboro, Newcastle. Newcastle Newcastle 13 Biosubstil Bacillus subtilis Gói 50g Tr nhi m khu n đư ng ru t, tiêu TW IV-21 ch y, n đ nh VSV đư ng ru t T NH LÂM Đ NG 27. Phân vi n V c xin Đà L t D ng Th tích/ TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký đóng gói Kh i lư ng 1 Enzymbiosub Bacillus subtilis, Men tiêu hóa Gói 5, 10, 100g Tăng cư ng tiêu hóa BC-01 THÀNH PH H CHÍ MINH 28. Công ty TNHH m t thành viên thu c thú y Trung ương (Navetco)
 20. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng gói Th tích/ Công d ng S đăng ký Kh i lư ng 1 T huy t trùng P52 Vi khu n T huy t trùng Chai 10, 20ml, 50ml Phòng b nh t huy t trùng TWII-12 vô ho t trâu, bò (5-10-25 li u) 2 Nhi t thán Nha bào Nhi t thán Chai 1ml Phòng b nh nhi t thán TWII-64 như c đ c. (10-20-40 li u) 3 D ch t heo Siêu vi trùng D ch t heo Chai 1ml Phòng b nh d ch t heo TWII-2 như c đ c (10-25 li u) 4 T huy t trùng heo Vi khu n T huy t trùng Chai 10ml; 20ml; 50ml Phòng b nh t huy t trùng TWII-9 vô ho t. heo (5-10-25 li u) 5 Thương hàn heo Vi khu n Phó thương hàn Chai 10ml; 20ml; 50ml Phòng b nh thương hàn TWII-10 vô ho t heo (5-10-25 li u) 6 Newcastle h F Siêu vi trùng Newcastle Chai 1,5 ml Phòng b nh Newcastle TWII-3 như c đ c (100 li u) 7 Newcastle h M Siêu vi trùng Newcastle Chai 1,5 ml Phòng b nh Newcastle TWII-4 như c đ c (100 li u) 8 Laxota Siêu vi trùng Newcastle Chai 1,5 ml Phòng b nh Newcastle TWII-5 như c đ c (100 li u) 9 Đ u gà Siêu vi trùng đ u gà Chai 1ml Phòng b nh đ u gà TW2-6 như c đ c (100 li u) 10 D ch t v t Siêu vi trùng d ch t v t Chai 1ml Phòng b nh d ch t v t TWII-8 như c đ c (200, 500, 1000 li u) 1,5ml 11 Sinh lý m n Natri chlorua Chai 25, 100ml, 500ml Phòng và ch a b nh m t TWII-32 nư c trong, ngoài t bào
Đồng bộ tài khoản