Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 42/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A NHÀ XU T B N BƯU I N B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 370/Q -TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v các ơn v s nghi p thu c B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Giám c Nhà Xu t b n Bưu i n, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Nhà Xu t b n Bưu i n là ơn v tr c thu c B Thông tin và Truy n thông, có tôn ch m c ích ph c v các i tư ng b n c s d ng các tri th c khoa h c, công ngh , k thu t, nghi p v , kinh t và pháp lu t v báo chí; xu t b n; bưu chính và chuy n phát; vi n thông và internet; truy n d n phát sóng; t n s vô tuy n i n; công ngh thông tin, i n t ; phát thanh truy n hình và cơ s h t ng thông tin truy n thông qu c gia (sau ây g i t t là thông tin và truy n thông); là nhà xu t b n chuyên ngành th c hi n ch c năng xu t b n các các xu t b n phNm khác v thông tin và truy n thông. Nhà Xu t b n Bưu i n là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t; tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Nhà Xu t b n Bưu i n có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Th c hi n xu t b n: a. Sách, tài li u chính tr , pháp lu t, văn hóa - xã h i, văn h c, ngh thu t: các văn ki n c a ng, văn b n qu n lý, chính sách, pháp lu t v thông tin và truy n thông;
  2. sách l ch s truy n th ng, văn h c ngh thu t v thông tin và truy n thông; sách ph c v nhi m v thông tin i ngo i. b. Sách khoa h c - công ngh , kinh t : tài li u khoa h c, công ngh , quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t , k thu t trong s n xu t, xây d ng các công trình; th l th t c nghi p v qu n lý i u hành khai thác m ng lư i, kinh doanh d ch v , hư ng d n s d ng d ch v ; sách giáo trình, sách tra c u, tài li u tham kh o dùng cho các h ào t o, gi i thi u các công trình khoa h c, các gi i pháp m i trong và ngoài nư c v thông tin và truy n thông. c. Sách nghi p v ; danh b i n tho i, niên giám i n tho i và nh ng trang vàng; các xu t b n phNm khác có n i dung chuyên ngành v thông tin và truy n thông (l ch; băng, ĩa hình, âm thanh; bưu nh, bưu thi p, ...); 2. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch xu t b n; t ch c biên so n, biên t p, ch b n, in và phát hành sách, xu t b n phNm theo quy nh c a pháp lu t; 3. ư c h p tác, liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong ho t ng xu t b n, in, phát hành theo quy nh c a pháp lu t; 4. ư c ch ng phát tri n các ho t ng xu t b n, in, phát hành và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t; b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao; 5. Qu n lý v t ch c, cán b , viên ch c, lao ng, tài s n, h sơ tài li u c a Nhà Xu t b n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 6. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Lãnh o. Nhà Xu t b n Bưu i n có Giám c, Phó Giám c, T ng biên t p, Phó T ng biên t p. Giám c qu n lý Nhà Xu t b n và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v m i m t h at ng c a Nhà xu t b n theo quy nh c a Lu t Xu t b n và t i Quy t nh này. Phó Giám c giúp Giám c ch o, i u hành các m t công tác c a Nhà Xu t b n và ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. T ng biên t p, Phó T ng biên t p th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c Giám c giao theo quy nh c a Lu t Xu t b n. 2. T ch c b máy, biên ch . - Phòng K ho ch - T ng h p - Phòng Tài chính - K toán
  3. - Ban Biên t p sách K thu t - Ban Biên t p sách Kinh t - Xã h i - Phòng Kinh doanh xu t b n phNm - Chi nhánh t i thành ph H Chí Minh - Chi nhánh t i thành ph à N ng Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các phòng, ban, chi nhánh do Giám c quy nh. Chi nhánh t i thành ph H Chí Minh và chi nhánh t i thành ph à N ng có con d u và tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. Biên ch c a Nhà Xu t b n do Giám c Nhà Xu t b n xây d ng trình B trư ng quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm (15) ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 18/2005/Q -BBCVT ngày 12 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Giám c Nhà Xu t b n Bưu i n, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - B trư ng và các Th trư ng; - UBND, Ngân hàng, Kho b c, Công an TP Hà N i, TP H Chí Minh, TP à N ng; - Các S Thông tin và Truy n thông; Lê Doãn H p - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản