Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức doanh thu tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà, kiốt, mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 42/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC DOANH THU TỐI THIỂU ÁP DỤNG TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÀ, KIỐT, MẶT BẰNG VÀ NHÀ XƯỞNG ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp; Căn cứ Kết luận của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại phiên họp ngày 24 tháng 7 năm 2008; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 1223/TTr-CT ngày 30 tháng 7 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành mức doanh thu tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà, kiốt, mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh trên tỉnh Nghệ An. Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh đều phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Những trường hợp doanh thu cho thuê địa điểm kinh doanh cao hơn mức quy định tại Quyết định này thì tính thuế doanh thu thực tế. Điều 3. Mức doanh thu tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà, kiốt, mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau: 1. Cho thuê nhà, kiốt để sản xuất, kinh doanh: a) Đối với nhà 1 tầng, kiốt: Giá đất theo quy định hàng Doanh thu tối thiểu Diện tích cho thuê = X năm của UBND tỉnh Nghệ X Tỷ lệ % cho thuê một tháng (m2) An - Tỷ lệ áp dụng cho các khu vực như sau:
  2. Khu vực Tỷ lệ (%) - Đối với thành phố Vinh 0,7 - Đối với thị xã 0,6 - Đối với thị trấn 0,5 - Đối với các vùng còn lại 0,4 b) Đối với nhà tầng (kể cả chung cư): Tầng 1: Đơn giá 1 m2 cho thuê như đối với nhà một tầng. Tầng 2: Đơn giá 1 m2 thuê = 60 % đơn giá 1 m2 cho thuê tầng 1. Tầng 3: Đơn giá 1 m2 cho thuê = 40 % đơn giá 1 m2 cho thuê tầng 1. Từ tầng 4 trở lên: Đơn giá 1 m2 cho thuê = 30 % đơn giá 1 m2 cho thuê tầng 1. 2. Cho thuê nhà xưởng: Doanh thu tối thiểu cho Doanh thu tối thiểu cho thuê 1 tháng đối với thuê 1 tháng đối với mặt = X 0,7 nhà 1 tầng cùng trục đường bằng 3. Cho thuê mặt bằng: Doanh thu tối thiểu cho Doanh thu tối thiểu cho thuê 1 tháng đối với thuê 1 tháng đối với mặt = X 0,5 nhà 1 tầng cùng trục đường bằng Điều 4. Giao cho Cục Thuế Nghệ An tổ chức thực hiện và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Quyết định này. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM.UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  3. Thái Văn Hằng
Đồng bộ tài khoản