Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tôn vinh doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 42/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TÔN VINH CÁC DOANH NGHI P CÓ THÀNH TÍCH TRONG HO T NG XU T KH U TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t thi ua khen thư ng s 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua khen thư ng và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t thi ua khen thư ng; Xét ngh c a S Công Thương và S N i v Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh tôn vinh doanh nghi p có thành tích trong ho t ng xu t khNu trên a bàn Thành ph Hà N i” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 58/2001/Q -UB ngày 23/7/2001 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy ch xét thư ng xu t khNu cho các doanh nghi p có thành tích trong ho t ng xu t khNu trên a bàn Thành ph Hà N i và Kho n 9, i u 6 Quy t nh s 51/2005/Q -UB ngày 20/4/2005 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Qu xúc ti n thương m i Thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , ban, Ngành: Ch t ch UBND các qu n, huy n; Các t ch c, doanh nghi p và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - B Công Thương, B Tư pháp ( báo cáo); - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Các /c PCT UBND TP; - CPVP; Phòng CN, PC; - Các cơ quan thông t n, báo chí c a TP; Phí Thái Bình - Lưu VT, SCT.
 2. QUY NNH TÔN VINH CÁC DOANH NGHI P CÓ THÀNH TÍCH TRONG HO T NG XU T KH U TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 42/2008/Q -UBND ngày 03 tháng 07 năm 2008 c a y ban Nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh 1. i tư ng ư c xét tôn vinh là các t ch c thu c các thành ph n kinh t như doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, h kinh doanh (g i t t là doanh nghi p) ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có tr s chính ăng ký kinh doanh t i Hà N i, có thành tích trong ho t ng xu t khNu hàng hóa, d ch v . 2. Quy ch này không áp d ng i v i các doanh nghi p xu t khNu d u thô, các m t hàng xu t khNu theo ch tiêu c a Chính ph , hàng quá c nh, hàng t m nh p tái xu t, hàng chuy n khNu. i u 2. Nguyên t c xét tôn vinh Vi c xét tôn vinh ư c th c hi n theo nguyên t c công khai, bình ng gi a các thành ph n kinh t . i u 3. Gi i thích t ng 1. Xu t kh u hàng hóa là vi c hàng hóa ư c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c ưa vào khu v c c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam ư c coi là khu h i quan riêng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xu t kh u d ch v là các lo i hình d ch v ư c xu t khNu theo các hình th c như sau: a. Cung ng d ch v qua biên gi i là d ch v ư c cung c p t Vi t Nam sang lãnh th m t nư c khác. b. Tiêu dùng d ch v ngoài lãnh th : ngư i tiêu dùng c a m t nư c n Vi t Nam tiêu dùng các d ch v t i Vi t Nam (Vi t Nam xu t khNu t i ch ). c. Hi n di n thương m i: Doanh nghi p Vi t Nam thành l p chi nhánh ho c công ty nư c ngoài cung c p d ch v t i nư c ngoài. d. Hi n di n th nhân: Công dân Vi t Nam tr c ti p sang cung c p d ch v nư c ngoài.
 3. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH i u 4. Tiêu chu n chung: 1) Ch p hành nghiêm các lu t thu , th c hi n y nghĩa v n p thu và các kho n ph i n p ngân sách; 2) Không vi ph m Lu t H i quan; 3) Không vi ph m pháp lu t; 4) Th c hi n ch báo cáo theo quy nh. i u 5. Hình th c tôn vinh và tiêu chu n c th T ng B ng khen c a y ban Nhân dân Thành ph cho các doanh nghi p t các tiêu chuNn quy nh dư i ây: 1. i v i doanh nghi p xu t khNu hàng hóa: a) T c tăng trư ng kim ng ch xu t khNu năm xét tôn vinh so v i năm trư c li n k t 20% tr lên; b) t t tr ng kim ng ch xu t khNu t 0,1% tr lên ( i v i nhóm m t hàng th công m ngh , t t 0,03% tr lên; cơ kim khí t t 0,06% tr lên) trên t ng giá tr kim ng ch xu t khNu c a Thành ph trong năm xét tôn vinh; c) L i nhu n sau thu c a doanh nghi p năm xét tôn vinh cao hơn năm trư c li n k là 10% tr lên. 2. i v i doanh nghi p ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài: a) Doanh nghi p có th i gian ho t ng h p pháp t 01 năm tr lên; b) ưa ư c t 200 lao ng tr lên có h khNu Hà N i ra nư c ngoài trong năm xét tôn vinh; c) Th c hi n t t các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v ăng ký h p ng, làm t t công tác tuy n ch n, ào t o, giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng; d) Th c hi n t t các bi n pháp qu n lý, x lý k p th i và có hi u qu m i phát sinh i v i lao ng ư c ưa i làm vi c nư c ngoài; e) T l lao ng b h p ng và lao ng ã h t th i h n h p ng mà không v nư c (n u có) dư i 3% t ng s lao ng ư c ưa ra nư c ngoài trong năm xét tôn vinh;
 4. g) Lãnh o doanh nghi p không có sai ph m, x lý t m c khi n trách tr lên trong năm xét tôn vinh. 3. i v i doanh nghi p xu t khNu d ch v du l ch: a) Doanh nghi p có th i gian ho t ng h p pháp t 01 năm tr lên; b) i v i doanh nghi p l hành, v n chuy n khách du l ch: t lư ng ngày khách qu c t vào t 20.000 ngày khách tr lên trong năm xét tôn vinh; i v i doanh nghi p kinh doanh khách s n: t lư ng ngày khách qu c t vào t 50.000 ngày khách tr lên trong năm xét tôn vinh; c) Có l i nhu n sau thu trong năm xét tôn vinh. 4. i v i doanh nghi p xu t khNu ph n m m: a) T c tăng trư ng kim ng ch xu t khNu năm xét tôn vinh so v i năm trư c li n k t 20% tr lên; b) t t tr ng kim ng ch xu t khNu t 0,03% tr lên trên t ng giá tr kim ng ch xu t khNu c a Thành ph trong năm xét tôn vinh; c) L i nhu n sau thu c a doanh nghi p trong năm xét tôn vinh cao hơn năm trư c li n k là 10% tr lên và hi u qu s d ng v n năm sau cao hơn năm trư c. Ngoài hình th c tôn vinh nêu trên, các doanh nghi p có thành tích trong ho t ng xu t khNu s ư c xét t ng Cúp Thăng Long n u t tiêu chuNn quy nh t i Quy ch xét t ng Cúp Thăng Long (ban hành kèm theo Quy t nh s 105/2007/Q -UBND ngày 27/9/2007 c a y ban Nhân dân Thành ph Hà N i). i u 6. Các quy n l i khác Các doanh nghi p ư c tôn vinh s ư c tham gia vào các chương trình sau: 1. ư c y ban Nhân dân Thành ph Hà N i c p Gi y ch ng nh n doanh nghi p xu t khNu uy tín; gi i thi u danh sách các doanh nghi p xu t khNu uy tín c a Thành ph Hà N i trên c ng giao ti p i n t c a Thành ph và trang website c a các S qu n lý chuyên ngành; 2. ư c ưa vào các n phNm xúc ti n ngành (sách, ĩa CD, danh b …) gi i thi u v i các t ch c Qu c t , doanh nghi p trong và ngoài nư c; 3. ư c tham gia vào các chương trình xúc ti n ngành và chương trình h p tác qu c t c a Thành ph phù h p v i các cam k t c a Vi t Nam sau khi gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO). i u 7. H sơ ngh xét tôn vinh doanh nghi p 1. Hàng năm, doanh nghi p căn c tiêu chuNn quy nh t i i u 4 c a Quy nh này, g i 02 b h sơ g m Công văn ngh xét tôn vinh và Báo cáo thành tích xu t khNu
 5. c a doanh nghi p (Theo m u ính kèm) v S qu n lý chuyên ngành ch m nh t vào ngày 05/02 (căn c d u Bưu i n g i ho c ngày ký nh n báo cáo t i cơ quan ti p nh n h sơ). 2. Doanh nghi p ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính pháp lý và tính chính xác c a s li u liên quan n h sơ ngh xét tôn vinh. i u 8. Th i gian và kinh phí xét tôn vinh 1. Vi c xét tôn vinh doanh nghi p s ư c ti n hành trong quý I hàng năm. 2. Kinh phí ph c v cho vi c xét tôn vinh doanh nghi p ư c cân i trong d toán chi ngân sách hàng năm c a các S qu n lý chuyên ngành g m S Công Thương, S Lao ng và Thương binh xã h i, S Văn hóa – Th thao – Du l ch, S Thông tin và Truy n thông… Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. Nhi m v c a các S , Ngành, Thành ph 1. Các S qu n lý chuyên ngành g m S Công Thương, S Lao ng và Thương binh xã h i, S Văn hóa – Th thao – Du l ch, S Thông tin và Truy n thông… ch u trách nhi m: a) Ti p nh n và thNm nh h sơ c a các doanh nghi p xu t khNu thu c chuyên ngành qu n lý; b) L p danh sách các doanh nghi p xu t khNu thu c chuyên ngành qu n lý ngh tôn vinh g i S N i v Hà N i trư c ngày 01/3 hàng năm; c) Gi i thi u danh sách các doanh nghi p xu t khNu uy tín c a Thành ph Hà N i trên c ng giao ti p i n t c a Thành ph và trang website c a các S qu n lý chuyên ngành; d) ưa danh sách các doanh nghi p xu t khNu ư c tôn vinh vào các n phNm xúc ti n ngành (sách, ĩa CD, danh b …), gi i thi u v i các t ch c qu c t , doanh nghi p trong và ngoài nư c; e) H tr doanh nghi p ư c tôn vinh vào các chương trình xúc ti n thương m i c a ngành và chương trình h p tác qu c t c a Thành ph . 2. C c H i quan Hà N i có trách nhi m cung c p danh sách các doanh nghi p xu t khNu hàng hóa t tiêu chuNn t i M c a, Kho n 1, i u 4 và ki m tra vi c ch p hành Lu t h i quan và Lu t thu xu t nh p khNu c a các doanh nghi p có tên trong danh sách ngh ư c tôn vinh.
 6. 3. C c Thu Hà N i có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành các lu t thu và các kho n ph i n p Ngân sách c a các doanh nghi p có tên trong danh sách ngh ư c tôn vinh. 4. C c Th ng kê Hà N i có trách nhi m ph i h p v i S Công Thương Hà N i ki m tra, i chi u s li u liên quan n danh sách doanh nghi p xu t khNu hàng hóa do C c H i quan Hà N i cung c p. 5. S N i v Hà N i có trách nhi m t ng h p danh sách các doanh nghi p ư c ngh tôn vinh c a các S qu n lý chuyên ngành, trình y ban Nhân dân Thành ph ra Quy t nh tôn vinh các doanh nghi p có thành tích xu t khNu. i u 10. i u kho n thi hành 1. Quy nh này ư c ăng trên báo Hà N i m i, ư c áp d ng cho vi c tôn vinh doanh nghi p có thành tích trong ho t ng xu t khNu. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n ánh v S Công Thương Hà N i t ng h p, trình UBND Thành ph xem xét, s a i cho phù h p v i tình hình th c t . M u1 TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : Hà N i, ngày… tháng…năm…… Kính g i: - Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - S CÔNG THƯƠNG HÀ N I BÁO CÁO THÀNH TÍCH XU T KH U NĂM… Tên doanh nghi p: Gi y phép kinh doanh/Gi y phép u tư (S , ngày c p): Mã s thu : a ch tr s chính: i n tho i: Fax: Email:
 7. I. Tình hình s n xu t kinh doanh, xu t kh u hàng hóa: 1/ S n phNm xu t khNu ch y u: 2/ Kim ng ch xu t khNu (USD): + Năm trư c li n k : ………… (trong ó, cơ kim khí: ………… USD; th công m ngh : ……… USD) + Năm xét tôn vinh: ………… (trong ó, cơ kim khí: ………… USD; th công m ngh : ……… USD) T c tăng trư ng kim ng ch xu t khNu năm xét tôn vinh so v i năm trư c li n k : ……. (%) (Trong ó, cơ kim khí: ………… %; th công m ngh : ………%) 3/ L i nhu n sau thu (VN ): + Năm trư c li n k : + Năm xét tôn vinh: M c tăng trư ng l i nhu n năm xét tôn vinh so v i năm trư c li n k :………….% II. Tình hình th c hi n nghĩa v thu v i nhà nư c, lu t h i quan, ch báo cáo và các quy nh khác c a pháp lu t III. K ho ch d ki n năm…; IV. Cam k t c a doanh nghi p: Doanh nghi p xin cam k t v tính xác th c c a các s li u, thông tin nêu trên. N u sai, chúng tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t. i di n Công ty (Ký tên, óng d u) M u2 TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : Hà N i, ngày… tháng…năm……
 8. Kính g i: - Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - S LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I HÀ N I BÁO CÁO THÀNH TÍCH XU T KH U NĂM… Tên doanh nghi p: Gi y phép kinh doanh/Gi y phép u tư (S , ngày c p): Mã s thu : a ch tr s chính: i n tho i: Fax: Email: I. Tình hình ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài: 1/ S lao ng ư c ưa i làm vi c nư c ngoài trong năm xét tôn vinh: …… (ngư i) Trong ó, s lao ng có h khNu Hà N i: ………… (ngư i). 2/ Tình hình th c hi n các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v ăng ký h p ng, làm t t công tác tuy n ch n, ào t o, giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng; 3/ Tình hình th c hi n các bi n pháp qu n lý, x lý k p th i m i phát sinh i v i lao ng ư c ưa i làm vi c t i nư c ngoài: 4/ T l lao ng xu t khNu b h p ng và lao ng ã h t th i h n h p ng mà không v nư c (n u có):……….% 5/ Doanh nghi p và cán b nhân viên thu c doanh nghi p có sai ph m, x lý t m c khi n trách tr lên trong năm xét tôn vinh: II. Tình hình th c hi n nghĩa v thu v i nhà nư c, lu t h i quan, ch báo cáo và các quy nh khác c a pháp lu t III. K ho ch d ki n năm…; IV. Cam k t c a doanh nghi p: Doanh nghi p xin cam k t v tính xác th c c a các s li u, thông tin nêu trên. N u sai, chúng tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t.
 9. i di n Công ty (Ký tên, óng d u) M u3 TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : Hà N i, ngày… tháng…năm…… Kính g i: - Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - S VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH HÀ N I BÁO CÁO THÀNH TÍCH XU T KH U NĂM… Tên doanh nghi p: Gi y phép kinh doanh/Gi y phép u tư (S , ngày c p): Mã s thu : a ch tr s chính: i n tho i: Fax: Email: I. Tình hình xu t kh u du l ch: 1/ Lo i hình xu t khN u d ch v du l ch: 2/ L i nhu n sau thu : + Năm trư c li n k : + Năm xét tôn vinh: 3/ Lư ng ngày khách qu c t vào trong năm xét tôn vinh: II. Tình hình th c hi n nghĩa v thu v i nhà nư c, lu t h i quan, ch báo cáo và các quy nh khác c a pháp lu t III. K ho ch d ki n năm…
 10. IV. Cam k t c a doanh nghi p: Doanh nghi p xin cam k t v tính xác th c c a các s li u, thông tin nêu trên. N u sai, chúng tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t. i di n Công ty (Ký tên, óng d u) M u4 TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : Hà N i, ngày… tháng…năm…… Kính g i: - Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - S THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG HÀ N I BÁO CÁO THÀNH TÍCH XU T KH U NĂM… Tên doanh nghi p: Gi y phép kinh doanh/Gi y phép u tư (S , ngày c p): Mã s thu : a ch tr s chính: i n tho i: Fax: Email: I. Tình hình xu t kh u ph n m m: 1/ S n phN m ph n m m ch y u: 2/ Kim ng ch xu t khN u (USD) + Năm trư c li n k : + Năm xét tôn vinh:
 11. T c tăng trư ng kim ng ch xu t khN u năm xét tôn vinh so v i năm trư c li n k :…….(%) 3/ L i nhu n sau thu (VN ): + Năm trư c li n k : + Năm xét tôn vinh: + M c tăng trư ng l i nhu n năm xét tôn vinh so v i năm trư c li n k :…..(%) 4/ Hi u qu s d ng v n năm xét tôn vinh so v i năm trư c li n k : II. Tình hình th c hi n nghĩa v thu v i nhà nư c, lu t h i quan, ch báo cáo và các quy nh khác c a pháp lu t III. K ho ch d ki n năm… IV. Cam k t c a doanh nghi p: Doanh nghi p xin cam k t v tính xác th c c a các s li u, thông tin nêu trên. N u sai, chúng tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t. i di n Công ty (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản