Quyết định số 4217/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
120
lượt xem
13
download

Quyết định số 4217/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4217/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4217/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 4217/Q -UBND Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI GIAI O N RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010 (g i t t là án 30); Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Th c hi n Công văn s 172/CCTTHC ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph v vi c hư ng d n th c hi n giai o n rà soát th t c hành chính; Theo ngh c a T trư ng T công tác c a Ch t ch y ban nhân dân Thành ph th c hi n án 30, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai giai o n rà soát th t c hành chính trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND c p huy n, Ch t ch UBND c p xã, T công tác th c hi n án 30 Thành ph và các cá nhân, ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - T công tác chuyên trách c i cách TTHC c a Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - TH. Thành y, H ND ( báo cáo); - Ch t ch, các PCT UBND TP; - Như i u 2 ( th c hi n); - Các Phòng CV, HCTC, QTTV; Vũ H ng Khanh - Các thành viên TCT 30 Thành ph ; - C ng thông tin i n t Thành ph ; - Lưu: VT, Th.NC30 (2b)
  2. K HO CH TRI N KHAI GIAI O N RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4217/Q -UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a Ch t ch UBND thành ph Hà N i v Ban hành K ho ch tri n khai giai o n rà soát th t c hành chính) I. M C ÍCH, YÊU C U - Rà soát t t c các th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính, yêu c u ho c i u ki n th c hi n th t c hành chính ư c th ng kê trư c ngày 30/9/2009. - Th c hi n úng yêu c u, ti n , m b o chính xác, k p th i theo hư ng d n c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph . II. N I DUNG - Th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính, yêu c u ho c i u ki n th c hi n th t c hành chính ph i ư c rà soát theo 3 tiêu chí ã ư c chuNn hóa như sau: + S c n thi t c a th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính, yêu c u ho c i u ki n th c hi n th t c hành chính. + Tính h p lý c a th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính, yêu c u ho c i u ki n th c hi n th t c hành chính. + Tính h p pháp c a th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính, yêu c u ho c i u ki n th c hi n th t c hành chính. - Vi c rà soát ư c th c hi n theo các bi u m u th ng nh t do T công tác chuyên trách phát hành, bao g m: + Bi u m u 2 ư c s d ng rà soát t ng th t c hành chính. + Bi u m u 2a ư c s d ng rà soát t ng m u ơn, m u t khai hành chính. + Bi u m u 2b ư c s d ng rà soát t t c các yêu c u ho c i u ki n th c hi n m t th t c hành chính. III. CÁC BƯ C TH C HI N: 1. Công tác chu n b : Th i gian th c Cơ quan, ơn v STT N i dung công vi c hi n th c hi n 1 L a ch n ơn v c p huy n, c p xã Hoàn thành trư c TCT 30 Thành ph
  3. làm i m ngày 30/8/2009 tham mưu 2 Xây d ng k ho ch và T ch c t p Hoàn thành trư c TCT 30 Thành ph hu n v công tác rà soát theo Bi u ngày 30/8/2009 ch trì tri n khai m u 2, 2a, 2b 3 Các ơn v tham gia t p hu n tri n Hoàn thành trư c Các ơn v tr c ti p khai t p hu n, hư ng d n l i cho cán ngày 04/9/2009 th c hi n n Bi u b , công ch c c a cơ quan m u 2, 2a, 2b 4 L a ch n Nhóm th t c hành chính ưu Hoàn thành trư c TCT 30 Thành ph tiên theo hư ng d n c a TCTCT. Ti n ngày 07/9/2009 hành rà soát t i ơn v làm i m. 2. Giai o n rà soát th t c hành chính Th i gian th c Cơ quan, ơn v STT N i dung công vi c hi n th c hi n I Rà soát Nhóm th t c hành chính ưu tiên (nhóm 1) 1 i n thông tin vào Bi u m u 2, 2a, Trư c ngày S , ban, ngành; các 2b; báo cáo k t qu t 1 v TCT 30 09/10/2009 ơn v i m th c Thành ph hi n công tác rà soát 2 T ch c H i th o, l y ý ki n c a các T ngày 09/10 – TCT 30 Thành ph bên liên quan v k t qu rà soát. Xây 16/10/2009 ch trì d ng các ki n ngh v phương án ơn gi n hóa ( t 1) 3 i n thông tin vào Bi u m u 2, 2a, Trư c ngày S , ban, ngành; các 2b; báo cáo k t qu t 2 v TCT 30 16/10/2009 ơn v i m th c Thành ph hi n công tác rà soát 4 T ch c H i th o, l y ý ki n c a các T ngày 16/10 – TCT 30 Thành ph bên liên quan v k t qu rà soát. Xây 23/10/2009 ch trì d ng các ki n ngh v phương án ơn gi n hóa ( t 2) 5 i n thông tin vào Bi u m u 2, 2a, Trư c ngày S , ban, ngành; các 2b; báo cáo k t qu t 3 v TCT 30 23/10/2009 ơn v i m th c Thành ph hi n công tác rà soát 6 T ch c H i th o, l y ý ki n c a các T 23/10 – TCT 30 Thành ph bên liên quan v k t qu rà soát. Xây 26/10/2009 ch trì d ng các ki n ngh v phương án ơn gi n hóa ( t 3) 7 T ng h p, l p báo cáo T ng k t k t Trư c ngày S , ban, ngành; các qu rà soát th t c hành chính nhóm 1 26/10/2009 ơn v i m th c c a t ng ơn v (theo m u) g i T hi n công tác rà soát công tác 30 Thành ph 8 T ng h p, xác nh n ch t lư ng, l p Trư c ngày TCT 30 Thành ph báo cáo k t qu rà soát th t c hành
  4. chính nhóm 1 c a Thành ph (theo 30/10/2009 m u) g i T công tác chuyên trách. II Rà soát Nhóm th t c hành chính còn l i (nhóm 2) 9 i n thông tin vào Bi u m u 2, 2a, Trư c ngày S , ban, ngành; các 2b; báo cáo k t qu t 1 v TCT 30 06/11/2009 ơn v i m th c Thành ph hi n công tác rà soát 10 T ch c H i th o, l y ý ki n c a các T ngày 06/10 – TCT 30 Thành ph bên liên quan v k t qu rà soát. Xây 13/11/2009 ch trì d ng các ki n ngh v phương án ơn gi n hóa ( t 1) 11 i n thông tin vào Bi u m u 2, 2a, Trư c ngày S , ban, ngành; các 2b; báo cáo k t qu t 2 v TCT 30 13/11/2009 ơn v i m th c Thành ph hi n công tác rà soát 12 T ch c H i th o, l y ý ki n c a các T ngày 13/10 – TCT 30 Thành ph bên liên quan v k t qu rà soát. Xây 20/11/2009 ch trì d ng các ki n ngh v phương án ơn gi n hóa ( t 2) 13 i n thông tin vào Bi u m u 2, 2a, Trư c ngày S , ban, ngành; các 2b; báo cáo k t qu t 3 v TCT 30 20/11/2009 ơn v i m th c Thành ph hi n công tác rà soát 14 T ch c H i th o, l y ý ki n c a các T ngày 2/11 – TCT 30 Thành ph bên liên quan v k t qu rà soát. Xây 27/11/2009 ch trì d ng các ki n ngh v phương án ơn gi n hóa ( t 3) 15 T ng h p, l p báo cáo T ng k t k t Trư c ngày TCT 30 Thành ph qu rà soát th t c hành chính nhóm 2 27/11/2009 c a t ng ơn v (theo m u) g i T công tác 30 Thành ph 16 T ng h p, xác nh n ch t lư ng, l p Trư c ngày TCT 30 Thành ph báo cáo k t qu rà soát th t c hành 30/11/2009 chính c a Thành ph (theo m u) g i T công tác chuyên trách. 17 Báo cáo t ng k t giai o n rà soát, g i Trư c ngày TCT 30 Thành ph v T công tác chuyên trách 30/11/2009
Đồng bộ tài khoản