Quyết định số 423/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 423/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 423/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 423/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 423/Q -BTTTT Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: PHÒNG O KI M VI N THÔNG Thu c: CÔNG TY C PH N GI I PHÁP CÔNG NGH VI N THÔNG (TECHSO JSC) áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông ban hành kèm theo quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c 03 (ba) năm k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: B trư ng ( b/c); Phòng o ki m ư c ch nh; Trung tâm Thông tin ( ăng website); Các doanh nghi p vi n thông;
  2. Lưu: VT, KHCN. Nguy n Thành Hưng PH L C (Kèm theo Quy t nh s 423 /Q -BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Tên phòng o ki m ư c ch nh: Phòng o ki m Vi n thông Thu c: Công ty C ph n Gi i pháp Công ngh Vi n thông (TECHSO JSC) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh Công ty C ph n s : 0103006890 do S K ho ch và u tư thành ph Hà N i c p ngày 08/03/2005, s a i l n 3 ngày 26/11/2008. a ch : Phòng 401, Tòa nhà 10 t ng, Ngõ 699 Trương nh, Qu n Hoàng Mai, Thành ph Hà N i. DANH M C Ư C CH NNH Quy nh k thu t, tiêu TT Tên công trình chuNn, ch tiêu k thu t 1. Tr m g c i n tho i di ng m t t công c ng TCN 68-141:1999 (*) (BTS) TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 2. Tr m truy n d n phát sóng vô tuy n i n (phát TCN 68-141:1999 (*) thanh, truy n hình) TCN 68-135:2001 3. Tr m truy n d n vi ba ư ng dài trong nư c TCN 68-141:1999 (*) TCN 68-135:2001 Ghi chú: - (*): Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov
Đồng bộ tài khoản