Quyết định số 423/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 423/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 423/qđ-btttt về việc chỉ định phòng đo kiểm do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 423/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 423/Q -BTTTT Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: PHÒNG O KI M VI N THÔNG Thu c: CÔNG TY C PH N GI I PHÁP CÔNG NGH VI N THÔNG (TECHSO JSC) áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông ban hành kèm theo quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c 03 (ba) năm k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: B trư ng ( b/c); Phòng o ki m ư c ch nh; Trung tâm Thông tin ( ăng website); Các doanh nghi p vi n thông;
  2. Lưu: VT, KHCN. Nguy n Thành Hưng PH L C (Kèm theo Quy t nh s 423 /Q -BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Tên phòng o ki m ư c ch nh: Phòng o ki m Vi n thông Thu c: Công ty C ph n Gi i pháp Công ngh Vi n thông (TECHSO JSC) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh Công ty C ph n s : 0103006890 do S K ho ch và u tư thành ph Hà N i c p ngày 08/03/2005, s a i l n 3 ngày 26/11/2008. a ch : Phòng 401, Tòa nhà 10 t ng, Ngõ 699 Trương nh, Qu n Hoàng Mai, Thành ph Hà N i. DANH M C Ư C CH NNH Quy nh k thu t, tiêu TT Tên công trình chuNn, ch tiêu k thu t 1. Tr m g c i n tho i di ng m t t công c ng TCN 68-141:1999 (*) (BTS) TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 2. Tr m truy n d n phát sóng vô tuy n i n (phát TCN 68-141:1999 (*) thanh, truy n hình) TCN 68-135:2001 3. Tr m truy n d n vi ba ư ng dài trong nư c TCN 68-141:1999 (*) TCN 68-135:2001 Ghi chú: - (*): Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov
Đồng bộ tài khoản