Quyết định số 423/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 423/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 423/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 423/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 423/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 275/TTr-BTTTT ngày 23 tháng 01 năm 2008 và Tờ trình số 790/TTr-BTTTT ngày 18 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 383/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 16 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. 16 CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 23/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Ông Lê Việt Cường, Tổng biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; 02. Ông Nguyễn Ngọc Duyên, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông; 03. Ông Trần Vũ Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 04. Ông Nguyễn Thành Phúc, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 05. Ông Tạ Quang Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 06. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; 07. Ông Lê Quang Sơn, Trưởng phòng Phòng Thông tin thuộc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 08. Ông Đỗ Tiến Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Tin học thuộc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 09. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Chuyên viên chính Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; 10. Bà Phạm Thị Mùi, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông; 11. Ông Nguyễn Sỹ Thuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Tin học thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông; 12. Bà Đoàn Thị Điệp, Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán thuộc Nhà Xuất bản Bưu điện, Bộ Thông tin và Truyền thông; 13. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban Ban Giá cước Tiếp thị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;
  3. 14. Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn Thông và Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 15. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 16. Ông Chu Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông./.
Đồng bộ tài khoản