Quyết định số 4235/1997/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 4235/1997/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4235/1997/QĐ-BGDĐT về việc ban hành bản Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4235/1997/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 4235/1997/Q -BGD T Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH V SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh nh s 29-CP ngày 30-03-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 101-CP ngày 23-09-1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. – Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B . i u 2. – Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, thay th cho Quy t nh s 573-GD T ngày 09-03-1994 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành quy nh v quy trình ban hành văn b n pháp quy c a B . i u 3. – Các Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Nguy n Minh Hi n QUY NNH
 2. V SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A B (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4235/1997/QĐ-BGDĐT ngày 16-12-1997 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o.) Đ đáp ng yêu c u qu n lý xã h i b ng pháp lu t, k p th i th ch hóa ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c đ i v i ngành; ưa công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B vào n n n p, b o m ch t lư ng và hi u qu c a pháp lu t, t p trung th ng nh t vi c qu n lý nhà nư c c a ngành; Quy nh này c p n thNm quy n, quy trình so n th o và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t c a B , Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. – Văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành là nh ng văn b n do B ban hành theo nh ng hình th c, th t c, trình t ư c quy nh, trong ó có ch a ng các quy t c x s chung, ư c Nhà nư c m b o th c hi n nh m i u ch nh các quan h xã h i thu c lĩnh v c giáo d c và ào t o theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. Văn b n quy ph m pháp lu t c a B ư c ban hành dư i các hình th c Quy t nh, Thông tư, Ch th c a B trư ng. Nh ng văn b n cũng do B ban hành mà không mang n i dung và tính ch t nói trên, gi i quy t nh ng v vi c c th i v i nh ng i tư ng c th , thì không ph i là nh ng văn b n quy ph m pháp lu t và không ch u s i u ch nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Ngh nh s 101-CP ngày 23-09-1997 c a Chính ph và Quy nh này như: quy t nh lên lương, khen thư ng, k lu t, i u ng công tác, b nhi m, mi n nhi m cán b , c cán b i h c nư c ngoài, và nh ng văn b n cá bi t khác. i u 2. – Văn b n quy ph m pháp lu t ch có th ư c s a i, b sung, thay th , bãi b b ng văn b n pháp quy khác c a B trư ng ban hành v i cùng hình th c ho c b bãi b b ng m t văn b n c a Chính ph , c a Qu c h i. Văn b n s a i, b sung, thay th , bãi b ph i quy nh rõ danh m c các văn b n, i u kho n c a văn b n b bãi b , s a i và thay th . i u 3. – Các văn b n quy ph m pháp lu t ph i phù h p v i th c tr ng kinh t - xã h i c a t nư c, th ch hóa y và k p th i ư ng l i, chính sách, ch trương c a ng, Nhà nư c, th hi n ý chí, nguy n v ng c a nhân dân. i u 4. – Các văn b n quy ph m pháp lu t c a B ph i ư c xây d ng trên cơ s b o m tính th ng nh t c a pháp lu t. Văn b n quy ph m pháp lu t c a B không ư c trái v i Hi n pháp, Lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên. Văn b n quy ph m pháp lu t
 3. c a B không ư c trái v i văn b n pháp quy c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý ngành ho c lĩnh v c có liên quan. i u 5. – Vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B ph i ư c l p thành chương trình. Chương trình xây d ng văn b n pháp quy là m t b ph n c a k ho ch phát tri n c a ngành và ph i b o m th c hi n. i u 6. – Vi c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c th c hi n theo úng quy trình, th t c nêu trong Quy nh này. Văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c trình bày dư i hình th c quy ph m, b ng ti ng Vi t, rõ ràng, chính xác. i u 7. – Văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c ánh theo s theo th t c a lo i văn b n, quy nh th i hi u (ngày có hi u l c), ph m vi có hi u l c. Theo quy nh văn b n quy ph m pháp lu t có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký văn b n ho c quy nh mu n hơn n u ư c quy nh t i văn b n ó. Ch trong trư ng h p th t c n thi t, văn b n quy ph m pháp lu t m i ư c quy nh hi u l c tr v trư c. Không ư c quy nh hi u l c tr v trư c i v i các trư ng h p sau ây: a) Quy nh trách nhi m pháp lý m i i v i hành vi mà vào th i i m th c hi n hành vi ó pháp lu t không quy nh trách nhi m pháp lý. b) Quy nh trách nhi m pháp lý n ng hơn. i u 8. – Trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ quan ch trì so n th o ph i ng th i chuNn b văn b n quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành, k c i v i các văn b n so n th o cơ quan nhà nư c c p trên ký ban hành. i u 9. – Trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, tùy theo tính ch t c a văn b n, B có trách nhi m t ch c cho các ơn v có liên quan, các S và các trư ng óng góp ý ki n xây d ng văn b n. Chương 2: TH M QUY N BAN HÀNH VĂN B N HÌNH TH C VĂN B N i u 10. – B trư ng ban hành quy t nh v t ch c, ho t ng c a các cơ quan, ơn v tr c thu c; các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, chương trình giáo d c ào t o i v i các c p h c, b c h c; các bi n pháp th c hi n ch c năng qu n lý i v i ngành và các v n thu c thNm quy n c a B và nh ng v n ư c Chính ph giao. i u 11. – B trư ng ban hành ch th quy nh các bi n pháp ch o, ôn c, ph i h p và ki m tra ho t ng c a các cơ quan, ơn v thu c ngành giáo d c và ào t o trong vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a các cơ quan nhà nư c c p trên và c a B . i u 12. – B trư ng ban hành thông tư hư ng d n th c hi n nh ng quy nh ư c lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v
 4. Qu c h i; l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c; ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ; quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph giao thu c ph m qu n lý ngành, hư ng d n th c hi n nh ng quy nh v qu n lý c a B . i u 13. – B trư ng B Giáo d c và ào t o v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ban hành thông tư liên t ch hư ng d n thi hành lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c; ngh quy t, ngh nh c a Chính ph ; quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các cơ quan ó. i u 14. – B trư ng B Giáo d c và ào t o v i Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao ban hành thông tư liên t ch hư ng d n vi c áp d ng th ng nh t pháp lu t trong ho t ng t t ng và nh ng v n khác liên quan n nhi m v , quy n h n c a các cơ quan ó. i u 15. – Th th c các lo i văn b n quy ph m pháp lu t trên theo m u th ng nh t (kèm theo b n Quy nh này). Chương 3: QUY TRÌNH SO N TH O, BAN HÀNH VÀ CÔNG B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 16. – Trên cơ s chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i, chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , căn c yêu c u qu n lý nhà nư c i v i ngành giáo d c và ào t o, B quy t nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a ngành. i u 17. – D th o quy t nh, thông tư, ch th c a B trư ng do B trư ng ch o vi c so n th o, trong trư ng h p c n thi t ph i tham kh o ý ki n c a các B , Ngành có liên quan. D th o quy t nh ban hành các quy ch , quy nh thành l p t ch c m i, xác nh ch c năng, nhi m v ch th , thông tư c a B trư ng, trư c khi trình B trư ng ký ph i chuy n t i Phòng Pháp ch óng góp ý ki n v th th c văn b n, v m t pháp lý, thNm tra tính h p pháp c a văn b n. B trư ng ký ban hành quy t nh, thông tư, ch th . i u 18. – Căn c chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a ngành, B trư ng giao nhi m v ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, k c nh ng (văn b n) d án lu t pháp v nh ng v n thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c aB Chính ph xem xét trình Qu c h i ho c Chính ph ban hành, cho lãnh o các ơn v tr c ti p qu n lý ho c có liên quan nhi u n lĩnh v c mà văn b n quy ph m pháp lu t s i u ch nh. i u 19. – Quy trình xây d ng m t d án văn b n quy ph m pháp lu t, sau khi ư c B trư ng giao nhi m v so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, th trư ng ơn v ch trì có trách nhi m t ch c vi c d th o (văn b n) qua các bư c:
 5. a) Tùy theo m c ích, tính ch t, ph m vi i u ch nh c a văn b n quy ph m pháp lu t s ban hành, th trư ng ơn v ch trì ngh B trư ng cho thành l p m t ti u ban so n th o g m chuyên gia c a nhi u v , ơn v có liên quan, l p m t t ho c giao cho m t chuyên viên so n th o d án. b) L p k ho ch so n th o và cương c a d án c) T ch c kh o sát, ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n n i dung chính c a d án. d) T ng k t ánh giá h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành, tình hình thi hành pháp lu t liên quan n d án, t ch c nghiên c u d li u ) Theo k ho ch và cương ã ư c lãnh o ơn v duy t nh ng thông tin ã ư c x lý, ti n hành so n th o d án. e) T ch c l y ý ki n c a các ơn v , cơ s , các cơ quan nhà nư c có liên quan. i v i nh ng v n ph c t p thu c n i dung d án, c n t ch c h i th o l y ý ki n các chuyên gia, các nhà khoa h c có liên quan. g) S a ch a, hoàn ch nh d án. h) ChuNn b t trình v d án. T trình ph i nêu rõ: - M c ích, yêu c u c a d án. - Nh ng v n cơ b n, ch y u thu c n i dung c a d án. - Nh ng v n còn chưa th ng nh t ý ki n trong d án, lý do b o lưu ý ki n c a ơn v ch trì so n th o. - D ki n nh ng k t qu s thu ư c khi d án ư c ban hành. i v i nh ng d án lu t pháp do B so n th o trình Qu c h i và Chính ph ban hành. T trình chuNn b cho B trư ng ký trình lên c p trên cũng có b c c tương t . i) Cơ quan ch trì so n th o ph i ng th i chuNn b d th o các văn b n quy nh chi ti t ho c hư ng d n thi hành k p th i trình B trư ng ban hành khi d án chính ư c thông qua và ký ban hành. k) Trình B trư ng duy t d án và ký ban hành, H sơ trình ký g m: - T trình (m u kèm theo văn b n Quy nh này) do Th trư ng ơn v ký (ký t trình và ký nh cu i d th o). - Các tài li u liên quan n d án. H sơ này chuy n n Văn phòng, Chánh Văn phòng s chuy n t i Phòng Pháp ch xem và có ý ki n, n u d án không có gì ph i s a ch a s trình lên B trư ng ký; n u c n s a ch a s chuy n tr l i ơn v s a.
 6. l) Sau khi B trư ng ký, d án tr thành văn b n quy ph m pháp lu t và ư c ban hành. i u 20. – Các ơn v , cá nhân có liên quan ư c ơn v ch trì so n th o ngh góp ý cho d án, có trách nhi m tr l i b ng văn b n úng th i h n yêu c u. i u 21. – Vi c ban hành văn b n ph i th c hi n úng nh ng quy nh v công tác công văn gi y t c a B . i u 22. – Vi c lưu văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c ban hành th c hi n như sau: M i văn b n ph i n p lưu 5 b n: 2 b n chính và 3 b n sao. - M t b n chính lưu Văn phòng (Phòng Hành chính). - M t b n chính lưu t i h sơ công vi c c a ơn v so n th o. - Ba b n sao chuy n cho Phòng Pháp ch g i ăng Công báo và chuNn b h th ng hóa lu t l thư ng xuyên c a ngành. i u 23. – nh kỳ hàng năm ho c theo chương trình c a Chính ph , Phòng Pháp ch có trách nhi m rà soát, h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t v giáo d c- ào t o (theo quy nh c a Ngh nh s 101-CP ngày 23-09-1997 c a Chính ph ) t p h p xu t b n t p h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành th ng nh t trong toàn ngành. i u 24. – Trong th i gian ch m nh t là hai ngày, k t ngày ký ban hành, các ơn v ph i g i văn b n quy ph m pháp lu t do mình so n th o n Chính ph , các cơ quan nhà nư c Trung ương, các t ch c chính tr - xã h i h u quan, H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 25. – Văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành ư c g i, lưu gi trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph và có giá tr như b n g c. i u 26. – Văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành ph i ư c g i ăng Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong th i h n ch m nh t là 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các ơn v thu c B so n th o văn b n ph i g i cho Phòng Pháp ch 3 b n t p h p g i ăng Công báo ch m nh t là hai ngày k t ngày ký ban hành. i u 27. – Các cơ quan báo chí các ngành có trách nhi m ưa tin, ăng toàn văn ho c n i dung cơ b n c a văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành nh m tuyên truy n, ph bi n r ng rãi văn b n quy ph m pháp lu t. Chương 4: I U KHO N CU I CÙNG
 7. i u 28. – B n Quy nh này ư c áp d ng cho các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c ban hành, so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t. Chánh Văn phòng có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy nh này. M u 1: Quy t đ nh (Đi u 15) B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM c L p - T Do - H nh Phúc S :....../19.../QĐ-BGD&ĐT (1) Hà N i, ngày….tháng….năm 199... QUY T NNH C AB TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O V vi c (2)............................................... B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O - Căn c ...................................................... (3) - Căn c ...................................................... (4) - Theo ngh c a..................................... QUY T NNH i u 1: ...................................................... i u 2: ...................................................... ……… Nơi nh n: B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O (5) - ……. (Ký tên, óng d u) - Lưu: Văn phòng và ơn v so n
 8. th o B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc I U L (QUY CH HO C QUY NNH) V .................................................................................... (Ban hành kèm theo Quy t s …/19…/QĐ-BGDĐT ngày….tháng….năm 19…c a B Giáo d c và Đào t o) Chương I i u 1: ..................... i u 2: ..................... Chương II i u .......................... ................................... B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O (Ký tên, óng d u) Lưu ý: (1) i u l (quy ch ho c quy nh) ư c ban hành kèm theo Quy t nh nên không l y s và ghi ngày, văn b n lo i này có: i u l , Quy ch , Quy nh. (2) Cu i c a i u l (Quy ch ho c quy nh) không ph i ghi i u kho n trách nhi m thi hành vì i u này ã t ra trong Quy t nh N i dung thư ng g m: Chương I: Nêu nguyên t c chung; nh nghĩa thu t ng . Chương II: N i dung c th c a i u l , Quy ch … Chương … i u kho n cu i cùng N u i u l dài thì b c c: Chương g m nhi u i u, trong i u có nhi u kho n, kho n có nhi u m c, m c có nhi u i m…
 9. Cu i i u l c n có quy nh hi u l c v không gian và th i gian. (3) ThNm quy n ký i u l (quy ch ho c quy nh) là ngư i ã ký Quy t nh ban hành, không dùng hình th c óng d u treo b n i u l thay cho ch ký và d u dư i. M u 2: Ch th (Đi u 15) B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc S :....../19.../CT-BGD T Hà N i, ngày….tháng….năm 199... CH THN C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O V vi c:………….(1) 1. ....................................................... (2) 2. ....................................................... 3. ....................................................... ........................................................... B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O (3) (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - ………. - Lưu: Văn phòng và ơn v so n th o. M u 3: Thông tư (Đi u 15) B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc S :....../19.../TT-BGD& T Hà N i, ngày….tháng….năm 199...
 10. THÔNG TƯ V vi c…………(1) ................................................................................... (2) ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O (3) (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - …… - Lưu: Văn phòng và ơn v so n th o M u 4: Thông tư liên t ch (Đi u 15) B … - B …(1) C NG HOA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc S :....../19.../TTLT-BGD&ĐT Hà N i, ngày….tháng….năm 199... ............(2) THÔNG TƯ LIÊN TNCH V vi c (3) ...................................................................................... (4) ...................................................................................... B TRƯ NG B ....(5) B TRƯ NG B .... (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - ……….
 11. - Lưu: Văn phòng và ơn v so n th o M u 5: T trình văn b n quy ph m pháp lu t (Đi u 19) B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O S :........... T TRÌNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Kính g i: ........................................................................................................ - V vi c.......................................................................................................................... ......................................................................................................................................... - Các văn b n kèm theo: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Quy trình so n th o văn b n: 1. Chuyên viên, t so n th o (ký, ghi rõ h và tên) ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 2. Th trư ng các ơn v có liên quan (ký, ghi rõ h và tên) ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 3. Văn phòng – Phòng Pháp ch (trư ng phòng ký, ghi rõ h và tên) ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
 12. 4. Ý ki n b o lưu: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .................................................. DUY T C A LÃNH OB Hà N i, ngày…tháng…năm 199… TH TRƯ NG ƠN VN CH TRÌ SO N TH O VĂN B N (ký, ghi rõ h và tên) (1) Cách ghi s : S …/ năm ban hành/ hình th c/ hình th c văn b n – Tên vi t t t c a B (2)Nêu trích y u n i dung ch y u c a Quy t nh. (3)Nêu văn b n quy nh v t ch c cơ quan (4)Nêu cơ s pháp lý ưa ra quy t nh (5)ThNm quy n ký là B trư ng ho c Th trư ng ký thay (K/T) B trư ng khi ư c B trư ng y nhi m. (1) Trích y u n i dung ng n g n (2) Không chia thành i u 1, 2 như quy t nh nhưng nêu các c n ch th theo th t 1, 2, 3… M u: Thông thư ng là i th ng vào v n ch th , trư ng h p c n thi t có ki m i m tình hình nên ng n g n. (3) ThNm quy n ký là B trư ng ho c Th trư ng ký thay (K/T) B trư ng khi ư c B trư ng u nhi m. (1) Nêu tóm t t m c ích c a Thông tư là gi i thích hay hư ng d n… (2) N i dung có th chia thành các ph n, i m… B c c: a) M u nêu v n t t n i dung c a văn b n c n hư ng d n, gi i thích: Ngh quy t, Ngh nh, Quy t nh… b) N i dung: thư ng k t h p gi i thích và hư ng d n không ư c trái v i n i dung văn b n hư ng d n, cũng như các văn b n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan m b o tính th ng nh t
 13. c) K t thúc: Nêu trách nhi m thi hành. Chú ý: Khi d n m t văn b n nào ó thì c n ghi rõ s …, ngày…tháng…năm…c a nơi nào ban hành (3) ThNm quy n ký là B trư ng ho c Th trư ng ký thay (K/T) B trư ng khi ư c B trư ng y nhi m. (1) Tên B Giáo d c và ào t o và các B ; cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ban hành cùng thông tư (Cơ quan nào ch trì thì vi t tên cơ quan ó trư c). (2) Là thông tư liên t ch ghi rõ: BGD& T -……(ký hi u vi t t t c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ban hành cùng thông tư). (3) Tóm t t m c ích c a thông tư là gi i thích hay hư ng d n… (4) N i dung có th chia thành các ph n, i m… B c c: a) M u nêu v n t t n i dung văn b n c n hư ng d n, gi i thích: Ngh nh, Quy t nh…. b) N i dung: thư ng k t h p gi i thích và hư ng d n. c) K t thúc: nêu trách nhi m thi hành. Chú ý: Khi d n m t văn b n nào ó thì c n ghi rõ s …ngày…tháng…năm...c a nơi nào ban hành. (5) B nào ch trì so n thì ký và óng d u bên ph i, thông tư các B h u quan ký, óng d u bên trái và hàng dư i. (6) ThNm quy n ký là B trư ng ho c Th trư ng ký thay (K/T) B trư ng khi ư c B trư ng y nhi m.
Đồng bộ tài khoản