Quyết định số 424/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 424/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 424/2003/QĐ-BTM về việc ban hành các mẫu ấn chỉ và Quy định về quản lý, sử dụng ấn chỉ quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 424/2003/QĐ-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 424/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 424/2003/Q -BTM NGÀY 11 NGÀY 4 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH CÁC M U N CH YÀ QUY NNH V QU N LÝ S D NG N CH QU N LÝ THN TRƯ NG B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Lu t Thương m i ngày 10/5/1997; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i, Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 23/01/1995 và Văn b n s 696/CP-KTTH ngày 02/8/2000 c a Chính ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a Qu n lý th trư ng, th ng nh t vi c qu n lý và s d ng n ch trong ho t ng ki m tra, ki m soát và x ph t vi ph m hành chính trong l c lư ng Qu n lý th trư ng c nư c; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này: I. Các m u n ch s d ng th ng nh t trong ho t ng ki m tra, ki m soát và x ph t vi ph m hành chính trong l c lư ng Qu n lý th trư ng c nư c. II. Quy nh v qu n lý và s d ng n ch Qu n lý th trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2003. Các m u n ch ban hành kèm theo Quy t nh s 05/TM-QLTT ngày 05/6/1996 c a B trư ng B Thương m i và các m u n ch do a phương t phát hành trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V Pháp ch , Tài chính - K toán; Chánh Thanh tra B ; C c trư ng C c Qu n lý th trư ng và Giám c các S Thương m i (S Thương m i - Du l ch), Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Phan Th Ru
 2. ( ã ký) I. CÁC M U N CH S D NG TRONG HO T NG KI M TRA, KI M SOÁT VÀ X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH C A L C LƯ NG QU N LÝ THN TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 424/2003/Q -BTM ngày 11/4/2003 c a B trư ng B Thương m i) 1. Quy t nh ki m tra ch p hành pháp lu t thương m i (M u s 01/QLTT); 2. Biên b n ki m tra ch p hành pháp lu t thương m i (M u s 02/QLTT); 3. Quy t nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính (M u s 03/QLTT); 4. Biên b n th c hi n bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính (M u s 04/QLTT); 5. Biên b n l y m u ki m nh (m u s 05/QLTT); 6. Biên b n vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i (M u s 06/QLTT); 7. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 07/QLTT); 8. Quy t nh h y b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 08/QLTT); 9. Biên b n giao nh n tang v t, phương ti n (M u s 09/QLTT); 10. Quy t nh cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 10/QLTT); 11. Biên b n cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 11/QLTT); 12. Quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (M u s 12/QLTT); 13. Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (M u s 13/QLTT); 14. Biên b n tiêu h y tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (M u s 14/QLTT); 15. Ph l c Biên b n (M u s 15/QLTT); 16. Biên b n làm vi c (M u s 16/QLTT); 17. B ng kê tang v t, phương ti n (M u s 17/QLTT); Các n ch nói trên có m u c th kèm theo.
 3. II. QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG N CH QU N LÝ THN TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 424/2003/Q -BTM ngày 11/4/2003 c a B trư ng B Thương m i) I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. n ch Qu n lý th trư ng là n phNm d ng ghi chép, ph n ánh ho t ng ki m tra, ki m soát vi c ch p hành pháp lu t thương m i c a l c lư ng Qu n lý th trư ng khi th c hi n thNm quy n c a mình trong vi c: áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. n ch Qu n lý th trư ng ph i m b o các yêu c u sau ây: 1. Th hi n y thNm quy n c a Qu n lý th trư ng; m b o trình t , th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t x lý vi ph m hành chính. 2. H th ng n ch ph i y ; áp ng yêu c u c i cách th t c hành chính; qu n lý ch t ch ho t ng ki m tra, ki m soát th trư ng. 3. Qu n lý ch t ch tang v t, phương ti n vi ph m; ngăn ng a vi ph m pháp lu t và các hành vi tiêu c c c a Ki m soát viên th trư ng. 4. áp ng yêu c u xây d ng l c lư ng Qu n lý th trư ng theo hư ng chính quy và t ch c ch t ch i u 3. n ch Qu n lý th trư ng ch ư c s d ng khi thi hành nhi m v ki m tra, ki m soát và x ph t vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng. Trư ng h p l c lư ng Qu n lý th trư ng ph i h p v i các l c lư ng khác trong ho t ng ki m tra, ki m soát ho c các v vi c vi ph m phát sinh các Tr m ki m soát liên h p do Qu n lý th trư ng ch trì thì cũng ư c s d ng n ch c a Qu n lý th trư ng x lý các vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thương m i. i u 4. Nghiêm c m vi c s d ng n ch Qu n lý th trư ng trái m c ích như: Mua, bán, trao i, cho mư n, hư h ng, làm m t; l i d ng ch c trách, nhi m v , quy n h n e d a i tư ng b ki m tra; c n tr ho t ng thương m i h p pháp; ghi n ch sai quy nh. Ngư i vi ph m, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m, ngoài vi c ph i b i hoàn thi t h i v v t ch t, còn b thi hành k lu t hành chính. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Các trư ng h p làm m t, hư h ng ho c vi ph m v ghi chép qu n lý n ch , t ch c và cá nhân ư c giao qu n lý, s d ng n ch ph i có ơn trình bày v i th trư ng cơ quan c p phát (Chi c c ho c i Qu n lý th trư ng) nêu rõ lý do b m t, hư h ng ho c vi ph m v qu n lý n ch Chi c c xác nh rõ m c sai ph m, xem xét x lý; ng th i báo cáo v i C c Qu n lý th trư ng và thông báo cho cơ quan có liên quan bi t có các bi n pháp ngăn ch n k p th i vi c l i d ng n ch b m t. II. QUY NNH V S D NG N CH
 4. i u 5. Trư c khi giao n ch cho các i Qu n lý th trư ng ho c Ki m soát viên th trư ng s d ng, C c ho c Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh thành ph ph i óng d u phát hành. C th như sau: 1. Dùng "d u tiêu " óng vào góc trái phía trên c a n ch hai hàng ch : Tên ơn v ch qu n và tên ơn v s d ng n ch . Ví d : C c Qu n lý th trư ng ho c Chi c c Qu n lý th trư ng t nh, thành ph (Hà N i) - i Qu n lý th trư ng s (I)... 2. Khi s d ng n ch ph i óng d u c a ơn v s d ng vào n ch : + Các Quy t nh (Quy t nh ki m tra, Quy t nh x ph t, Quy t nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n...) óng d u m c ngư i có thNm quy n ký Quy t nh (sau khi ký Quy t nh). + Các n ch còn l i, k c Ph l c biên b n, B ng kê tang v t, phương ti n u óng d u treo ( óng trư c) góc bên trái phía trên: N u C c Qu n lý th trư ng s d ng thì óng d u c a C c, n u Chi c c Qu n lý th trư ng s d ng thì óng d u c a Chi c c, i Qu n lý th trư ng s d ng thì óng d u c a i. i v i các Tr m Ki m soát liên h p do Qu n lý th trư ng ch trì ư c s d ng n ch c a Qu n lý th trư ng x lý các v vi c vi ph m pháp lu t v thương m i thì óng d u c a Tr m. 3. Nghiêm c m vi c s d ng các n ch chưa óng d u phát hành. i u 6. Khi s d ng n ch ph i tuân th các quy nh sau ây: 1. n ch thu c lo i nào ph i s d ng úng vào vi c ó và theo úng thNm quy n pháp lu t quy nh. 2. Ph i gi gìn n ch cNn th n không rách, nát, bNn. 3. T t c các n ch u ã óng s nh y (k c Ph l c Biên b n, B ng kê tang v t, phương ti n). Khi s d ng, ph i dùng t s nh n s l n; không ư c dùng cách quãng, nh y s . 4. Khi ghi n ch th ng nh t dùng bút bi m c m u en ho c xanh và do m t ngư i vi t. Ch và s ph i vi t chân phương, rõ ràng, y , không vi t t t, thi u nét, sót d u, tNy xóa, nhòe m c. 5. M i s c a n ch có nhi u liên (b n), n u vi t m t l n không in h t sang các liên khác thì có th vi t nhi u l n, m i l n t 2 - 3 liên k nhau nhưng nh t thi t ph i cùng m t ngư i vi t, cùng m t ki u ch - s , trùng kh p v n i dung gi a liên 1 và các liên khác. 6. Trư ng h p vi t h ng ho c làm nhòe m c không c ư c thì không ư c tNy xóa, s a ch a, g ch trên các ch ã vi t sai mà ph i g ch chéo b n vi t h ng r i chuy n sang s d ng b n (s ) khác. Trong m i quy n v n còn các s k ti p thì ph i s d ng s li n k . B n vi t h ng ã g ch b ph i lưu l i cu ng n ch thanh toán v i cơ quan ã c p phát.
 5. 7. n ch có nhi u liên thì nh ng ngư i có liên quan ghi trong n ch ph i ký vào t ng liên, t ng t và ph i ghi y h , tên c a ngư i ký. 8. Kèm theo Quy t nh ho c Biên b n n u có Ph l c Biên b n ho c B ng kê kèm theo thì ph i ghi rõ có bao nhiêu Ph l c, B ng kê và ghi s nh y c a t ng Ph l c, B ng kê; t ng s có bao nhiêu lo i tang v t, phương ti n trên B ng kê. Ch , s vi t trên Ph l c, B ng kê ph i cùng m t ngư i vi t, cùng lo i m c như ã ghi trên Biên b n ho c Quy t nh. Nh ng ngư i có liên quan ã ký trong Biên b n, Quy t nh ph i ký và ghi rõ h , tên vào Ph l c, B ng kê như ã ký vào Biên b n, Quy t nh. 9. Liên n ch lưu cơ quan ki m tra và h sơ v vi c (h t năm ho c k t thúc v vi c) ph i lưu tr theo quy nh t i cơ quan ki m tra. i u 7. Vi c ghi n i dung trên các m u n ch Qu n lý th trư ng c th quy nh như sau: 1. Quy t nh ki m tra ch p hành pháp lu t thương m i (M u s 01/QLTT). ư c s d ng cho i di n có thNm quy n c a Qu n lý th trư ng (C c trư ng, Chi c c trư ng, i trư ng i Qu n lý th trư ng ho c c p Phó c a nh ng ngư i nói trên ư c y quy n b ng văn b n) ra Quy t nh ki m tra t ch c ho c cá nhân kinh doanh khi có d u hi u vi ph m pháp lu t thương m i ho c t cáo ( ã ư c i u tra xác minh); ch th c a Th trư ng cơ quan c p trên; chương trình, k ho ch, phương án ki m tra ã ư c phê duy t; yêu c u ph i h p c a các l c lư ng ki m tra. Trư ng h p ki m tra ăng ký kinh doanh theo chương trình, k ho ch ho c phát hi n vi ph m hành chính qu tang thì không c n ra Quy t nh ki m tra mà xu t trình th ki m tra th trư ng ki m tra. Khi ra Quy t nh: + Căn c ghi: Ngoài Ngh nh s 10/CP (quy nh ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a Qu n lý th trư ng) thì các căn c còn l i ghi: Thi hành Ch th c a th trư ng cơ quan c p trên (B trư ng B Thương m i, Ch t ch U ban nhân dân các c p, C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Giám c S Thương m i, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng) ho c th c hi n chương trình k ho ch ki m tra c a Chi c c ho c i Qu n lý th trư ng; căn c d u hi u vi ph m ho c t cáo ã ư c thNm tra, xác minh (theo Phi u xu t ki m tra c a T trư ng T công tác); yêu c u ph i h p ki m tra c a các cơ quan ch c năng. + N i dung c a Quy t nh: i u 1 ghi tên t ch c ho c h , tên cá nhân ư c ki m tra; a ch (ghi rõ s nhà, ư ng ph , phư ng, xã, qu n, huy n, t nh, thành ph ). N i dung ki m tra ghi: Ki m tra hàng hóa, tang v t t i a i m kinh doanh; ki m tra gi y t có liên quan n hàng hóa, tang v t (Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, Gi y phép kinh doanh, Ch ng ch hành ngh , h p ng mua - bán, v n chuy n hàng hóa, hóa ơn, ch ng t n p thu , s sách k toán, và các gi y t có liên quan khác).
 6. i u 2 ghi h , tên, ch c v T trư ng T ki m tra và tên T công tác ư c giao thi hành nhi m v ki m tra. 2. Biên b n ki m tra ch p hành pháp lu t thương m i (M u s 02/QLTT) Dùng ghi k t qu th c hi n Quy t nh ki m tra. Khi ti n hành ki m tra, dù t ch c ho c cá nhân b ki m tra có vi ph m ho c không vi ph m, ngư i ư c giao th c hi n nhi m v ki m tra u ph i l p Biên b n ki m tra ghi nh n k t qu ki m tra (tr trư ng h p phát hi n vi ph m hành chính qu tang ho c ã ch ng c k t lu n i tư ng có hành vi vi ph m hành chính thì không l p Biên b n ki m tra mà l p ngay Biên b n vi ph m hành chính). Khi ghi Biên b n: + i di n cơ quan ki m tra: Ghi h , tên Ki m soát viên ph trách T công tác và nh ng Ki m soát viên tham gia ki m tra. + L c lư ng ph i h p: N u có nhi u l c lư ng tham gia ki m tra thì m i l c lư ng ch ghi h , tên, ch c v c a ngư i i di n có ch c v cao nh t. Trư ng h p có m t l c lư ng thì ghi rõ h và tên, ch c v c a t ng ngư i tham gia ki m tra. + i tư ng b ki m tra: N u là cá nhân thì ghi rõ h và tên, a ch , ngh nghi p; n u là t ch c thì ghi tên và a ch c a t ch c ( a ch c a t ch c ho c cá nhân kinh doanh: N u có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì ghi a ch theo Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; trư ng h p không có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì ghi theo a ch thư ng trú) và ngư i i di n có thNm quy n c a t ch c y. + Ngư i ch ng ki n vi c ki m tra (n u có): Ghi h tên và a ch c a h . Trư ng h p không có thì ghi "không có". + K t qu ki m tra: i v i tang v t thì ph i ghi rõ tên, nhãn hi u, quy cách, ơn v tính, s lư ng, xu t x , tình tr ng c a tang v t và k t qu i chi u gi a th c t ki m tra t i hi n trư ng so v i s li u ghi trên gi y t , hóa ơn, ch ng t , s sách k toán kèm theo tang v t. i v i gi y t ph i ghi rõ tên c a t ng lo i gi y t , s hi u c a gi y t (n u có) và ngày tháng năm ban hành các gi y t này; b n chính hay b n ch p, b n sao; tính h p l , h p pháp c a các lo i gi y t ã xu t trình. Trư ng h p i tư ng b ki m tra không xu t trình các gi y t có liên quan theo quy nh ho c không xu t trình ư c gi y t gì thì cũng ph i ghi rõ vào Biên b n. + Trình bày c a cá nhân ho c i di n t ch c ư c ki m tra: Ghi l i l i gi i trình ho c h i - áp v nh ng tình ti t có liên quan n v vi c và gi y t , tang v t, hi n trư ng, hành vi vi ph m và thái c a i tư ng b ki m tra. + Ý ki n c a ngư i ch ng ki n (n u có), ghi l i ý ki n mà h ch ng ki n t i hi n trư ng v hành vi vi ph m, thái c a i tư ng b ki m tra, th i gian, a i m x y ra v vi c. + Ý ki n c a T ki m tra: Ghi tóm t t nh n xét, ánh giá v k t qu ki m tra. N u phát hi n có nh ng d u hi u vi ph m hành chính thì ghi rõ hư ng x lý. Trư ng h p
 7. chưa rõ, c n ph i ti p t c i u tra, xác minh thêm ho c áp d ng bi n pháp ngăn ch n thì cũng ph i ghi rõ. N u Biên b n quá dài thì dùng Ph l c biên b n, B ng kê ghi b sung. + K t thúc vi c ki m tra, nh ng ngư i có liên quan ghi trong Biên b n ki m tra ph i ký xác nh n vào t ng liên c a Biên b n ki m tra. N u i tư ng vi ph m ho c ngư i i di n có thNm quy n c a t ch c vi ph m, ngư i ch ng ki n t ch i không ký vào Biên b n thì ghi rõ lý do t ch i vào m c i di n t ch c vi ph m ho c ngư i ch ng ki n. 3. Quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính (M u s 03/QLTT) S d ng cho ngư i có thNm quy n c a Qu n lý th trư ng ( i trư ng i Qu n lý th trư ng ho c Ki m soát viên th trư ng) khi th c hi n thNm quy n c a mình ra Quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính như: Khám phương ti n v n t i, v t; khám nơi c t d u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; t m gi tang v t, phương ti n; khám ngư i; t m gi ngư i theo th t c hành chính. + Căn c c a các Quy t nh: Ngoài i u, kho n mà Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ã quy nh vi c áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và thNm quy n c a Qu n lý th trư ng ư c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n thì các căn c khác là: D u hi u vi ph m ho c t cáo ã ư c thNm tra, xác minh (th hi n b ng Phi u xu t c a T trư ng T công tác); yêu c u ph i h p ki m tra c a các cơ quan ch c năng; l i khai c a nh ng ngư i có liên quan trong v vi c ã ư c ghi trong Biên b n ki m tra. + H , tên, ch c v ngư i có thNm quy n c a Qu n lý th trư ng ra Quy t nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n. N i dung c a t ng Quy t nh, quy nh vi c ghi chép như sau: 3.1. Quy t nh khám phương ti n v n t i, v t: S d ng m u n ch này làm Quy t nh khám phương ti n v n t i, v t, i trư ng i Qu n lý th trư ng ho c Ki m soát viên th trư ng ph i tuân th quy nh t i i u 48 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch ư c ti n hành trong trư ng h p có căn c nh n nh r ng trên phương ti n có c t d u hàng hóa, v t vi ph m hành chính. N i dung c a Quy t nh: + i u 1 ghi: Khám phương ti n v n t i (ô tô, xe máy, t u, thuy n) mang bi n s ... và hàng hóa, v t ch trên phương ti n; h , tên, ngh nghi p ho c a ch c a ngư i i u khi n phương ti n v n t i, ch s h u ho c ngư i qu n lý hàng hóa, v t vi ph m hành chính ch trên phương ti n y. + i u 2 ghi: H , tên, ch c v Ki m soát viên th trư ng ư c giao t ch c th c hi n Quy t nh.
 8. 3.2. Quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính: S d ng m u n ch này làm Quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, i trư ng i Qu n lý th trư ng ch s d ng trong trư ng h p c n i u tra, xác minh thêm tình ti t làm căn c ra Quy t nh x ph t ho c ngăn ch n ngay hành vi vi ph m. Trư ng h p khNn c p, n u không t m gi ngay tang v t, phương ti n thì có th b tNu tán ho c tiêu h y, T trư ng T công tác (c p trên tr c ti p c a Ki m soát viên th trư ng) ư c quy n ký Quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m. Theo quy nh c a pháp lu t, trong vòng 24 gi (k t khi ra Quy t nh) T trư ng T công tác ph i báo cáo cho i trư ng i Qu n lý th trư ng v vi c t m gi . N u không ư c s ng ý b ng văn b n c a i trư ng i Qu n lý th trư ng thì ph i h y ngay Quy t nh t m gi và tr l i v t, ti n, hàng hóa, phương ti n ã t m gi . N i dung c a Quy t nh: + i u 1 ghi: T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính và h và tên, a ch c a cá nhân ho c tên t ch c có tang v t, phương ti n b t m gi ; tên, nhãn hi u, quy cách, ơn v tính, xu t x c a tang v t b t m gi . N u là phương ti n v n t i thì ghi lo i phương ti n và bi n ki m soát c a phương ti n y. a i m và th i gian t m gi tang v t, phương ti n. + i u 2 ghi: H , tên, ch c v Ki m soát viên th trư ng ư c giao t ch c th c hi n Quy t nh. + i u 3 ghi: H , tên, ch c v ngư i ư c giao b o qu n tang v t, phương ti n t m gi (là ch s h u ho c ngư i qu n lý tang v t, phương ti n ho c h , tên Ki m soát viên th trư ng ư c giao b o qu n tang v t, phương ti n t m gi ). Trư ng h p tang v t, phương ti n g m nhi u ch ng lo i thì li t kê chi ti t vào B ng kê kèm theo Quy t nh. 3.3. Quy t nh khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính: Khi s d ng m u n ch này làm Quy t nh khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, i trư ng i Qu n lý th trư ng ph i tuân th quy nh t i i u 49 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng nơi ó có c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. N i dung c a Quy t nh: + i u 1 ghi: Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n t i a i m (ghi rõ nơi khám là c a hàng ho c c a hi u, kho hàng...); h , tên, a ch c a cá nhân ho c tên, a ch c a t ch c b khám nơi c t gi u. Trư ng h p khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là nơi thì ph i có văn b n ng ý c a Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th trư c khi ti n hành khám.
 9. + i u 2 ghi: H , tên, ch c v c a Ki m soát viên th trư ng ư c giao trách nhi m th c hi n Quy t nh. 3.4. Quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính: Khi s d ng m u n ch này làm Quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính, i trư ng i Qu n lý th trư ng ch s d ng trong trư ng h p c n ph i ngăn ch n, ình ch ngay nh ng hành vi vi ph m như: Ch ng tr b ng vũ khí i v i ngư i thi hành công v , gây thương tích cho ngư i khác ho c trong trư ng h p khNn c p i v i các v vi c ph c t p c n thu th p, xác minh nh ng tình ti t quan tr ng làm căn c ra Quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Khi ra Quy t nh khám ngư i, ph i tuân th quy nh t i i u 44 và i u 45 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. N i dung c a Quy t nh: + i u 1 ghi: T m gi Ông, Bà... (ghi y h , tên, gi i tính, ngày tháng năm sinh, dân t c và s gi y ch ng minh nhân dân, a ch thư ng trú c a ngư i b t m gi ); th i h n t m gi t gi .... ngày.... tháng..... năm n h t gi .... ngày... tháng... năm... + i u 2 ghi: H , tên, ch c v c a Ki m soát viên th trư ng ư c giao trách nhi m th c hi n vi c t m gi ngư i. Sau khi thi hành Quy t nh t m gi ngư i, theo yêu c u c a ngư i b t m gi , ngư i ra Quy t nh t m gi ph i thông báo Quy t nh này cho gia ình, t ch c, nơi làm vi c, h c t p c a ngư i b t m gi bi t. N u t m gi ngư i chưa thành niên vi ph m hành chính vào ban êm ho c t m gi trên 06 gi , thì ngư i ra Quy t nh t m gi ph i thông báo cho cha m ho c ngư i giám h c a h bi t. Thông báo t m gi ngư i do cơ quan ki m tra l p ghi tóm t t hành vi c a i tư ng vi ph m b t m gi , a i m và th i h n t m gi gia ình ho c cơ quan c a ngư i b t m gi bi t và liên h . 3.5. Quy t nh khám ngư i theo th t c hành chính: Khi s d ng m u n ch này làm Quy t nh khám ngư i, i trư ng i Qu n lý th trư ng ph i tuân th i u 47 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng ngư i ó c t gi u trong ngư i tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trong trư ng h p khNn c p ph m pháp qu tang, n u không ti n hành khám ngay thì v t, tài li u, phương ti n vi ph m hành chính có th b tiêu h y, tNu tán thì Ki m soát viên th trư ng ang thi hành công v ư c xu t trình Th ki m tra khám ngư i theo th t c hành chính và báo cáo ngay b ng văn b n lên i trư ng i Qu n lý thì trư ng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c khám ngư i. N i dung c a Quy t nh: + i u 1 ghi: Khám ngư i Ông, Bà..... (ghi rõ h , tên, gi i tính, ngày tháng năm sinh và s gi y ch ng minh nhân dân, a ch thư ng trú c a ngư i b khám).
 10. + i u 2 ghi: H , tên, ch c v c a Ki m soát viên th trư ng ư c giao trách nhi m th c hi n vi c khám ngư i (lưu ý nam khám nam và n khám n ). 4. Biên b n th c hi n bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính (M u s 04/QLTT) S d ng ghi chép khi t ch c th c hi n Quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính như: Khám phương ti n v n t i, v t; khám nơi c t d u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; t m gi tang v t, phương ti n; khám ngư i; t m gi ngư i theo th t c hành chính. + Căn c c a các Biên b n ghi: Thi hành Quy t nh áp d ng bi n pháp ngăn ch n s ... và ngày tháng năm ban hành Quy t nh. + Các m c khác (ngày tháng năm; a i m; cơ quan ki m tra; l c lư ng ph i h p; i tư ng ư c áp d ng bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính; ngư i ch ng ki n (n u có); ý ki n c a ngư i ch ng ki n; trình bày c a i tư ng ư c áp d ng bi n pháp ngăn ch n) cách ghi gi ng như Biên b n ki m tra ch p hành pháp lu t thương m i. Vi c ghi n i dung chính c a t ng Biên b n quy nh như sau: 4.1. Biên b n khám phương ti n v n t i, v t: S d ng ghi nh n k t qu khám phương ti n v n t i, v t. K t qu khám: Ghi k t qu i chi u gi a s lư ng, ch ng lo i, ký hi u c a hàng hóa, v t th c có ch trên phương ti n v n t i so v i s li u ghi trên hóa ơn, ch ng t ; tính h p l , h p pháp c a hàng hóa, v t ch trên phương ti n và các gi y t kèm theo (hóa ơn, ch ng t , các gi y t có liên quan n vi c mua - bán, xu t x , v n chuy n hàng hóa, ch ng t n p thu ). Ý ki n k t lu n c a T công tác ph i ghi rõ hàng hóa, v t ch trên phương ti n v n t i có nghi v n vi ph m hành chính hay không vi ph m hành chính. Trư ng h p không vi ph m thì cũng ph i l p Biên b n khám ghi nh n k t qu khám. N u có căn c k t lu n vi ph m hành chính thì không l p Biên b n khám mà l p Biên b n vi ph m hành chính. 4.2. Biên b n t m gi và niêm phong tang v t, phương ti n vi ph m hành chính: S d ng ghi nh n k t qu t m gi tang v t, phương ti n. N i dung Biên b n ghi: T m gi tang v t, phương ti n g m nh ng lo i gì và li t kê chi ti t nh ng tang v t, phương ti n này gi ng như hư ng d n ghi trong Biên b n ki m tra. N u tang v t phương ti n quá nhi u thì li t kê chi ti t t ng lo i tang v t, phương ti n b t m gi vào B ng kê ính kèm. Ý ki n k t lu n c a T công tác ph i ghi rõ tang v t, phương ti n b t m gi có vi ph m hay không vi ph m và h n th i gian, a i m gi i quy t tang v t, phương ti n b t m gi .
 11. Trư ng h p vi c t m gi tang v t, phương ti n c n thi t ph i niêm phong thì ph i th c hi n vi c niêm phong ngay trư c m t ngư i vi ph m ho c i di n t ch c có tang v t, phương ti n b t m gi và ngư i ch ng ki n (n u có). Gi y niêm phong làm b ng gi y m ng, n u bóc ra s b rách nát. Trên gi y niêm phong ph i óng d u c a cơ quan ki m tra và có ch ký c a ngư i l p biên b n, ch ký c a i di n cơ quan ki m tra, l c lư ng ph i h p và ngư i ch ng ki n (n u có), i di n t ch c ho c cá nhân có tang v t b t m gi . Trư ng h p không niêm phong thì ghi "không niêm phong tang v t" vào Biên b n. Trư c khi giao tang v t, phương ti n vi ph m b t m gi cho ch s h u ho c ngư i có trách nhi m c a cơ quan Qu n lý th trư ng b o qu n, T trư ng T ki m tra ph i ti n hành ki m m, bàn giao cNn th n và giao rõ trách nhi m trong vi c b o qu n tang v t, phương ti n vi ph m b t m gi . 4.3. Biên b n khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính: S d ng ghi nh n k t qu khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. K t qu khám: Li t kê y , trung th c tang v t, phương ti n và gi y t kèm theo tang v t, phương ti n có nghi v n vi ph m hành chính ã b phát hi n vào Biên b n. Trong ó ghi rõ v trí nơi c t gi u tang v t, phương ti n; gi y t xu t trình; xác nh rõ ch s h u ho c ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp tang v t, phương ti n, tài li u. N u s lư ng tang v t, phương ti n nhi u thì li t kê vào B ng kê ính kèm. Trư ng h p c n thi t ph i niêm phong thì ph i làm y th t c niêm phong theo quy nh t i M c 4.2 nói trên. Ý ki n k t lu n c a T công tác ph i ghi rõ tang v t, phương ti n, tài li u c t gi u b phát hi n có vi ph m hay không vi ph m hành chính. Trư ng h p không vi ph m thì cũng ph i l p Biên b n khám ghi nh n k t qu khám. N u có căn c k t lu n vi ph m hành chính thì không l p Biên b n khám mà l p Biên b n vi ph m hành chính. 4.4. Biên b n khám ngư i theo th t c hành chính: K t qu khám ngư i ph i li t kê y , trung th c tang v t gi u trong ngư i i tư ng b khám. Ý ki n k t lu n c a T ki m tra ghi trong Biên b n ph i nói rõ ngư i b khám có gi u tang v t vi ph m hành chính hay không. N u có căn c k t lu n vi ph m hành chính thì không l p Biên b n khám mà l p Biên b n vi ph m hành chính. 5. Biên b n l y m u ki m nh (M u s 05/QLTT)
 12. S d ng trong trư ng h p cơ quan Qu n lý th trư ng ki m tra t m gi tang v t có nghi v n là hàng gi , hàng kém ch t lư ng, hàng vi ph m s h u trí tu , vi ph m v xu t x ... c n l y m u ki m nh i ch ng. Căn c c a Biên b n ghi: Th c hi n k t lu n t i Biên b n ki m tra ch p hành pháp lu t thương m i s ...ngày...tháng...năm...c a... có nghi v n tang v t vi ph m b t m gi (là hàng gi , hàng kém ch t lư ng, hàng vi ph m s h u trí tu , vi ph m v xu t x ...) c n ph i ki m nh. Cơ quan l y m u: Ghi tên ơn v ki m tra, h tên T trư ng T công tác và h tên, ch c v nh ng Ki m soát viên tham gia l y m u. Tên, a ch c a ơn v giao m u và h , tên, ch c v ngư i có thNm quy n c a ơn v giao m u. H tên, a ch c a ngư i ch ng ki n (n u có). N i dung c a Biên b n ghi: + Nơi l y m u: Ghi rõ tên, a ch (cơ s kinh doanh ho c kho hàng; n u tang v t ch trên phương ti n v n t i thì ghi rõ lo i phương ti n và bi n ki m soát c a phương ti n y); h , tên, a ch c a ngư i i u khi n phương ti n; ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp các tang v t l y m u. + Tên tang v t l y m u; nhãn hi u (tên hàng hóa, nơi s n xu t, các tiêu chí ghi trên bao bì); quy cách (kích c , cách óng gói c a tang v t). + Tình tr ng c a tang v t: Ghi tình tr ng th c t c a tang v t t i th i i m l y m u ki m nh. + Phương pháp l y m u: N u tang v t là hàng hóa ã ăng ký ch t lư ng thì l y m u theo quy nh; các s n phNm khác thì l y m u m b o tính i di n theo yêu c u ki m nh. + Trư ng h p m u ki m nh c n thi t ph i niêm phong thì ph i th c hi n vi c niêm phong theo quy nh trư c m t ngư i vi ph m ho c i di n t ch c có tang v t b t m gi , v i s ch ng ki n c a ngư i ch ng ki n (n u có). Trên gi y niêm phong ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n, ch ký c a i di n cơ quan ki m tra, l c lư ng ph i h p, ngư i ch ng ki n (n u có), i di n t ch c ho c cá nhân b ki m tra và ph i óng d u c a cơ quan ki m tra vào gi y niêm phong trên m u ki m nh. + Yêu c u ki m nh m u ph i ghi rõ nh ng n i dung cơ b n c n ki m nh xác nh hàng gi , hàng kém ch t lư ng hay hàng vi ph m s h u trí tu , vi ph m xu t x ... 6. Biên b n vi ph m hành chính pháp lu t thương m i (M u s 06/QLTT)
 13. S d ng trong trư ng h p phát hi n ph m pháp qu tang ho c trư c ó ã l p biên b n ki m tra, nhưng m i phát hi n d u hi u vi ph m và trong quá trình i u tra xác minh ã có căn c pháp lu t k t lu n cá nhân ho c t ch c có hành vi vi ph m hành chính (tr trư ng h p x ph t theo th t c ơn gi n). Khi l p Biên b n: + Căn c : Ghi hành vi vi ph m pháp lu t thương m i ã ư c xác nh ho c các d u hi u vi ph m pháp lu t ã ghi trong biên b n ki m tra, biên b n làm vi c, biên b n khám phương ti n v n t i, v t, biên b n khám nơi c t gi u, biên b n khám ngư i... ã ư c thNm tra, xác minh là có vi ph m. + i di n cơ quan Qu n lý th trư ng, l c lư ng ph i h p, ngư i ch ng ki n, i tư ng vi ph m: Ghi như trong Biên b n ki m tra. + a i m x y ra vi ph m: Ghi rõ t i cơ s kinh doanh, kho hàng hay a i m s n xu t hàng gi . Trư ng h p x y ra trên ư ng v n chuy n thì km s bao nhiêu, c a tuy n ư ng nào ? + V hành vi vi ph m hành chính: ghi rõ t ch c ho c cá nhân ã vi ph m i u, Kho n nào c a văn b n quy ph m pháp lu t; ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn b n này; vi ph m thu c lo i hành vi gì ? + Tang v t, phương ti n vi ph m hành chính: i v i tang v t ph i ghi y tên t ng lo i tang v t; nhãn hi u, xu t x (nơi ho c nư c s n xu t), s lư ng; ơn v tính (cái, chi c, chai, mét...), quy cách (kích c , xê ri ho c n u tang v t ư c óng thành hòm, ki n, bao thì m i hòm, ki n, bao có bao nhiêu cái, chi c, chai, mét). i v i phương ti n v n t i thì ghi tên phương ti n và bi n ki m soát c a phương ti n y. Tình tr ng th c t c a tang v t, phương ti n (là hàng m i hay là hàng cũ, hàng d hư h ng...); k t qu i chi u gi a th c t ã ki m tra so v i s lư ng ghi trên gi y t , hóa ơn, ch ng t , s sách k toán. i v i gi y t , hóa ơn, ch ng t ương s ã xu t trình ph i ghi rõ g m nh ng lo i gi y t gì s hi u (n u có) và ngày, tháng ban hành các gi y t này, b n chính hay b n ch p, b n sao; tính không h p l , h p pháp c a b ch ng t kèm theo tang v t, phương ti n; trư ng h p ương s không xu t trình, xu t trình không ho c không xu t trình ư c b t kỳ lo i gi y t gì thì cũng ph i ghi rõ. + Tình ti t tăng n ng ho c gi m nh : Ghi vi ph m hành chính l n u ho c ã vi ph m nhi u l n, có t ch c; thái c a i tư ng khi b ki m tra và nh ng v n có liên quan khi x y ra vi ph m. + L i khai c a ương s : Ghi l i l i gi i trình ho c h i - áp v nh ng tình ti t có liên quan n gi y t , tang v t, hi n trư ng, hành vi vi ph m, cá nhân ho c ngư i i di n t ch c vi ph m hành chính. + Ý ki n c a ngư i ch ng ki n vi c ki m tra (n u có): Ghi l i ý ki n mà h ch ng ki n t i hi n trư ng và thái , hành vi c a i tư ng vi ph m; th i gian, a i m th c hi n vi ph m và nh ng v n khác có liên quan n hành vi vi ph m.
 14. + Ý ki n c a T ki m tra: Ghi rõ xu t bi n pháp và m c x lý i v i hành vi vi ph m hành chính. + Cu i cùng nh ng ngư i có liên quan ph i ký xác nh n vào t ng liên c a Biên b n vi ph m hành chính. 7. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 07/QLTT) S d ng cho ngư i có thNm quy n c a Qu n lý th trư ng: Ki m soát viên th trư ng ang thi hành công v , i trư ng i Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng, C c trư ng C c Qu n lý th trư ng ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i cá nhân ho c t ch c có hành vi vi ph m pháp lu t thương m i (v i m c t 200.000 ng tr lên) theo quy nh c a pháp lu t x lý vi ph m hành chính ph i b x ph t vi ph m hành chính. Khi ghi Quy t nh: + Căn c : Ngoài ghi i u 56 quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính và i u... Kho n... Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ã quy nh thNm quy n c a Qu n lý th trư ng thì các căn c khác là Biên b n vi ph m hành chính do ơn v ki m tra xác l p. + H , tên, ch c v c a ngư i có thNm quy n ra Quy t nh x ph t. + i u 1 c a Quy t nh ghi: - i tư ng b x ph t: N u là cá nhân thì ghi h , tên, tu i, ngh nghi p, a ch thư ng trú c a ngư i vi ph m; i v i t ch c thì ghi tên t ch c, a ch c a t ch c y. - Hành vi vi ph m, hình th c x ph t chính, hình th c ph t b sưng, bi n pháp kh c ph c h u qu : Hành vi vi ph m: Ph i nêu rõ vi ph m i u, Kho n nào và tên văn b n quy ph m pháp lu t ã áp d ng (Thông tư, Ngh nh, Pháp l nh, Lu t). Hình th c x ph t chính ghi rõ: Ph t c nh cáo hay ph t ti n. N u ph t ti n thì li t kê chi ti t t ng hành vi vi ph m theo th t 1, 2, 3... và d n chi u i u, Kho n pháp lu t ã quy nh và m c ph t ti n c th quy nh cho t ng hành vi vi ph m (theo thNm quy n c a ngư i ra Quy t nh); t ng c ng m c ph t ti n là bao nhiêu (ghi c s ti n b ng s và b ng ch ). Hình th c ph t b sung, ghi rõ hình th c ph t b sung như: Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; t ch thu tang v t, phương ti n (g m nh ng lo i gì). Trư ng h p Quy t nh ghi không thì li t kê chi ti t trên B ng kê kèm theo. Bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có): Tùy theo tinh ch t, m c vi ph m và thNm quy n c a ngư i ra Quy t nh mà ghi áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh c a kho n 3 i u 12 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 15. + i u 2 ghi nơi ương s n n p ti n ph t. + i u 3 ghi tên t ch c ki m tra ho c h , tên, ch c v c a Ki m soát viên ư c giao t ch c th c hi n Quy t nh nh x ph t. Khi giao Quy t nh x ph t cho cá nhân ho c t ch c b x ph t ph i yêu c u h ký nh n vào Quy t nh x ph t (lưu t i cơ quan ki m tra ho c lưu l i s công văn hay ch ng t g i phát chuy n nhanh qua bưu i n mà ương s ã ký nh n) làm cơ s cho vi c xác nh th i h n th c hi n Quy t nh và th i h n khi u n i i v i Quy t nh x ph t. 8. Quy t nh h y b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 08/QLTT) i v i các trư ng h p ã ra Quy t nh x ph t vi ph m hành chính, n u sau ó phát hi n hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m mà chưa h t th i h n hi u l c truy c u trách nhi m hình s thì ngư i có thNm quy n ã ra Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i h y b quy t nh x ph t ã ban hành và chuy n h sơ v vi ph m cho cơ quan có thNm quy n ti n hành truy c u trách nhi m hình s ho c trư ng h p ã quá th i h n th c hi n Quy t nh x ph t vi ph m hành chính mà không th c hi n ư c. Khi ghi Quy t nh: + Căn c : Ngoài kho n 2 i u 62 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy nh vi c h y b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì các căn c khác là: D u hi u t i ph m c a i tư ng vi ph m theo quy nh c a pháp lu t ph i chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n truy c u trách nhi m hình s ; các biên b n, văn b n khác có liên quan n vi c không th c hi n ư c Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (như ương s b tr n không n ho c không có i u ki n th c hi n Quy t nh m c dù ã cho hoãn thi hành...). + H , tên, ch c v c a ngư i có thNm quy n ra Quy t nh h y b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính. + N i dung c a Quy t nh: - i u 1: Ghi h y b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ã ban hành i v i hành vi vi ph m.... c a t ch c ho c cá nhân..... b x ph t vi ph m hành chính. - i u 2: Ghi tên t ch c ti p nh n tang v t, phương ti n vi ph m truy c u trách nhi m hình s ho c các bi n pháp x lý i v i tang v t, phương ti n ang b t m gi . - i u 3: Ghi h , tên, ch c v c a Ki m soát viên th trư ng ư c giao t ch c th c hi n Quy t nh h y b Quy t nh x ph t. 9. Biên b n giao nh n tang v t, phương ti n (M u s 09/QLTT) Dùng ghi chép khi th c hi n Quy t nh h y b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính chuy n giao tang v t, phương ti n, h sơ v vi c cho các cơ quan khác x lý ho c cho c p trên x lý; chuy n giao tang v t, phương ti n b x lý t ch thu cho cơ
 16. quan bán u giá; chuy n tr l i tang v t, phương ti n cho ch s h u, ngư i qu n lý ngư i s d ng h p pháp. Biên b n này ph i ghi rõ: + Th i gian (gi , ngày, tháng, năm), a i m bàn giao; nh ng ngư i th c hi n vi c giao - nh n tang v t, phương ti n. + Tang v t, phương ti n giao nh n: Ghi y tên, nhãn hi u, quy cách, ch ng lo i, s lư ng, tình tr ng th c t tang v t, phương ti n; h sơ v vi c ư c bàn giao. Riêng i v i h sơ, ch ng t kèm theo tang v t ph i ư c s p x p theo trình t th i gian trong quá trình x lý v vi c; ánh s th t vào t ng trang trong H sơ, ch ng t . N u s lư ng tang v t, phương ti n nhi u thì li t kê chi ti t vào B ng kê kèm theo. i v i H sơ v vi c, ch ng t kèm theo tang v t ph i ư c li t kê chi ti t vào m t B ng kê riêng. + Bên giao và bên nh n ph i ki m m cNn th n trư c khi ký vào Biên b n bàn giao. N u tang v t ã niêm phong thì bàn giao c vi c niêm phong. 10. Quy t nh cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 10/QLTT) Dùng trong trư ng h p cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính ã quá th i gian 10 ngày (k t ngày nh n ư c Quy t nh x ph t) mà không t nguy n ch p hành Quy t nh x ph t. Chi C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng m i có thNm quy n ra Quy t nh cư ng ch . Khi ghi Quy t nh: + Căn c : Ngoài i u 66 và i u 67 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy nh vi c cư ng ch hành chính, thì các căn c khác là: Quy t nh x ph t trong ó n nh th i gian n p ph t nhưng ương s không t nguy n ch p hành. + H , tên, ch c v c a ngư i có thNm quy n ra Quy t nh cư ng ch . + N i dung c a quy t nh: - i u 1: Ghi tên, a ch c a t ch c cá nhân b cư ng ch : i v i cá nhân thì ghi rõ h tên, ngh nghi p, a ch c a cá nhân b cư ng ch , i v i t ch c thì ghi tên, a ch c a t ch c b cư ng ch , hình th c cư ng ch ư c áp d ng (kh u tr m t ph n vào ti n lương hàng tháng; kh u tr m t ph n thu nh p ho c kh u tr ti n t tài kho n t i ngân hàng; kê biên tài s n hi n có...). - i u 2: Ghi h , tên, ch c v Ki m soát viên th trư ng ư c giao t ch c th c hi n Quy t nh cư ng ch .
 17. Trư c khi th c hi n vi c cư ng ch , ngư i ra Quy t nh cư ng ch ph i thông báo trư c b ng văn b n cho Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng (nơi ương s cư trú) bi t U ban nhân dân giám sát và t ch c l c lư ng ph i h p. 11. Biên b n cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (M u s 11/QLTT) Dùng ghi chép vi c t ch c th c hi n Quy t nh cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Trong Biên b n ph i ghi: + Th i gian (gi , ngày, tháng, năm), a i m, a ch , thành ph n tham gia th c hi n cư ng ch , ngư i ch ng ki n (n u có); tên t ch c ho c cá nhân, a ch c a i tư ng b cư ng ch . + Bi n pháp cư ng ch ư c th c hi n (như kh u tr m t ph n vào ti n lương hàng tháng; kh u tr m t ph n thu nh p ho c kh u tr ti n t tài kho n t i ngân hàng; kê biên tài s n hi n có tương ng v i m c ti n ph i n p...). + Nh ng ngư i có liên quan tham gia th c hi n Quy t nh cư ng ch ph i ký nh n vào Biên b n cư ng ch . N u i tư ng vi ph m ho c ngư i i di n có thNm quy n c a t ch c vi ph m, ngư i ch ng ki n (n u có) t ch i không ký vào Biên b n thì Ki m soát viên l p Biên b n ghi rõ lý do t ch i vào m c i di n t ch c vi ph m ho c ngư i ch ng ki n. 12. Quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (M u s 12/QLTT) S d ng cho ngư i có thNm quy n c a Qu n lý th trư ng ra Quy t nh t ch thu sung công qu Nhà nư c tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong các trư ng h p: Tang v t, phương ti n không ngư i nh n (quy nh t i kho n 4 i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính) và tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là hàng c m lưu hành (quy nh t i kho n 1 i u 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính). Quy nh vi c ghi Quy t nh cho t ng trư ng h p c th như sau: 12.1. Quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (sung công qu Nhà nư c i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính không ngư i nh n) Khi ghi Quy t nh: + Căn c : Ngoài kho n 4 i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy nh vi c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính i v i trư ng h p không có ngư i nh n thì căn c khác là: Quy t nh t m gi và Thông báo m i nh n tang v t, phương ti n v ng ch . + H , tên, ch c v c a ngư i có thNm quy n ra Quy t nh t ch thu sung công qu Nhà nư c tang v t, phương ti n vi ph m hành chính không có ngư i nh n. + N i dung Quy t nh:
 18. - i u 1 ghi: T ch thu tang v t, phương ti n không có ngư i nh n. Tang v t, phương ti n b t ch thu (ghi rõ tên, s lư ng, ch ng lo i, ơn v tính, nhãn hi u, quy cách, xu t x c a tang v t; n u là phương ti n thì ghi rõ tên phương ti n và bi n s ăng ký lưu hành c a phương ti n ó). Trư ng h p tang v t, phương ti n nhi u thì li t kê chi ti t vào B ng kê kèm theo. - i u 2 ghi: H , tên, ch c v c a Ki m soát viên th trư ng ư c giao trách nhi m th c hi n Quy t nh. 12.2. Quy t nh t ch thu tang v t vi ph m hành chính (là hàng c m lưu hành trong i u ki n không ra ư c Quy t nh x ph t) Khi ghi Quy t nh: + Căn c : Ngoài kho n 1 i u 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy nh vi c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính i v i hàng c m lưu hành (trong trư ng h p ã quá th i h n ra Quy t nh x ph t mà ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a Qu n lý th trư ng không ra ư c Quy t nh x ph t), thì căn c khác là: Biên b n ki m tra, Biên b n vi ph m hành chính ho c Biên b n t m gi tang v t phương ti n vi ph m ã ư c ơn v ki m tra xác l p + H , tên, ch c v c a ngư i có thNm quy n ra Quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. + N i dung Quy t nh: - i u 1 ghi: T ch thu tang v t vi ph m hành chính c a t ch c ho c cá nhân ã vi ph m hành chính (ghi rõ tên, a ch c a t ch c ho c cá nhân vi ph m). Tang v t, là hàng c m b t ch thu (ghi rõ tên, s lư ng, ch ng lo i, ơn v tính, nhãn hi u, quy cách, xu t x c a tang v t). Trư ng h p tang v t nhi u thì li t kê chi ti t vào B ng kê kèm theo. - i u 2 ghi: H , tên, ch c v c a Ki m soát viên th trư ng ư c giao trách nhi m th c hi n Quy t nh. 13. Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (M u s 13/QLTT) Biên b n này s d ng trong các trư ng h p: Thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính có áp d ng hình th c x ph t b sung t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; thi hành Quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là hàng c m; hàng không có ngư i nh n. N i dung Biên b n ph i ghi rõ: + Th i gian (gi , ngày, tháng, năm), a i m l p Biên b n. + Tên, ch ng lo i, nhãn hi u, xu t x , quy cách, s lư ng, tình tr ng và ch t lư ng th c t c a tang v t, hàng hóa b x lý b t ch thu. N u là phương ti n v n t i thì ph i ghi rõ tên, lo i phương ti n và bi n s ăng ký lưu hành c a phương ti n y.
 19. Trư ng h p tang v t, phương ti n quá nhi u, Biên b n ghi không thì li t kê chi ti t vào B ng kê kèm theo. + N u có niêm phong, thì ph i th c hi n vi c niêm phong ngay trư c m t ngư i ch ng ki n (n u có), ghi rõ hình th c niêm phong trong Biên b n như quy nh t i Biên b n t m gi và niêm phong tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. + N u ngư i b t ch thu ho c i di n t ch c b t ch thu v ng m t thì ph i có hai ngư i ch ng ki n ký vào Biên b n. 14. Biên b n tiêu h y tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (M u s 14/QLTT) Dùng ghi chép khi th c hi n Quy t nh x ph t vi ph m hành chính x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là văn hóa phNm c h i, hàng gi không có giá tr s d ng, v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi, cây tr ng ph i tiêu h y theo quy nh c a pháp lu t. N i dung Biên b n này ph i ghi rõ: + Th i gian (gi , ngày, tháng, năm); a i m t ch c tiêu h y. + H tên ngư i i di n các cơ quan h u quan ư c m i tham gia tiêu h y (m i cơ quan ch ghi m t ngư i i di n có ch c v cao nh t). + Tên, nhãn hi u, ch ng lo i, s lư ng, xu t x tang v t, phương ti n b tiêu h y. N u s lư ng tang v t, phương ti n b tiêu h y nhi u thì li t kê chi ti t vào B ng kê kèm theo. + Hình th c tiêu h y ã ư c th c hi n và k t qu tiêu h y trên hi n trư ng. + Sau khi ã tiêu h y xong, i di n các cơ quan có liên quan và ngư i l p Biên b n ký vào Biên b n tiêu h y. 15. Ph l c biên b n (M u s 15/QLTT) Dùng ghi b sung nh ng n i dung ki m tra mà Biên b n ki m tra, Biên b n vi ph m hành chính và các Biên b n khác ghi không . Khi ghi Ph l c biên b n ph i ghi l i m t cách tu n t theo các m c ã in s n trong các Biên b n và làm rõ thêm các tình ti t, m c vi ph m, không l p l i các n i dung ã ghi trong Biên b n. Nh ng ngư i tham d ã ký vào Biên b n chính ph i ký và ghi rõ h tên vào Ph l c biên b n. 16. Biên b n làm vi c (M u s 16/QLTT) Dùng ghi chép các bu i làm vi c v i ương s ho c v i các cơ quan khác có liên quan i u tra, xác minh, làm rõ nh ng tình ti t, ch ng c làm cơ s cho vi c k t
 20. lu n hành vi vi ph m trong các trư ng h p: Tình ti t, ch ng c ghi trong Biên b n ki m tra, Biên b n t m gi , Biên b n khám nơi c t gi u... chưa căn c k t lu n hành vi vi ph m. N i dung Biên b n làm vi c ghi theo hình th c tư ng trình ho c h i - áp v nh ng v n c n làm rõ thêm trên cơ s t v n c a ngư i l p biên b n. Biên b n làm vi c ph i c l i cho m i ngư i cùng nghe và ký xác nh n. 17. B ng kê tang v t, phương ti n (M u s 17/QLTT) Dùng li t kê tang v t, phương ti n trong các trư ng h p t m gi , t ch thu ho c chuy n giao tang v t, phương ti n. B ng kê này ính kèm theo Quy t nh t m gi , Quy t nh x ph t vi ph m hành chính, Quy t nh t ch thu sung công qu , Biên b n t m gi , Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n, Biên b n chuy n giao, Biên b n tiêu h y... khi Quy t nh ho c Biên b n nói trên ghi không . Khi s d ng B ng kê li t kê tang v t, phương ti n thì b n chính (Biên b n ho c Quy t nh) ghi: S B ng kê ính kèm và s nh y c a t ng B ng kê; t ng s có bao nhiêu lo i tang v t, phương ti n b t m gi , chuy n giao ho c b t ch thu, tiêu h y ư c ghi trên B ng kê. N i dung ghi trên B ng kê: + Tên, nhãn hi u, quy cách, xu t x c a tang v t phương ti n: i v i tang v t ph i li t kê chi ti t t ng lo i tang v t, nhãn hi u, quy cách, xu t x (nơi s n xu t ho c nư c s n xu t); i v i phương ti n thì li t kê tên, lo i phương ti n, bi n s ki m soát c a phương ti n, trư ng h p không có bi n ki m soát cũng ph i ghi rõ. N u tang v t là gi y t kèm theo hàng hóa, phương ti n (hóa ơn, ch ng t mua - bán, v n chuy n, l nh xu t kho...) ho c là h sơ v vi c thì ph i li t kê chi ti t t ng lo i gi y t , s hi u c a t ng lo i gi y t (n u có) và ngày tháng năm ban hành; b n chính hay b n ch p, b n sao. Trư ng h p là h sơ v vi c, có nhi u lo i gi y t khác nhau không th li t kê chi ti t thì ánh s th t trên t ng trang c a h sơ và ghi tóm t t vào B ng kê t ng s có bao nhiêu lo i gi y t . + ơn v tính: N u tang v t, phương ti n r i, ơn l thì ghi rõ cái, chi c, chai, gói, kg..., trư ng h p óng thành thùng, ki n, h p, bao... thì ph i ghi rõ m i thùng, ki n, h p, bao có bao nhiêu cái, chi c, chai, gói, kg. + Tình tr ng tang v t, phương ti n: Ghi tình tr ng th c t c a tang v t, phương ti n (là hàng m i hay ã qua s d ng, hàng d hư h ng, v ho c tình tr ng bao gói c a tang v t ho c nh ng d u hi u khác c a tang v t c n ư c lưu ý). Trư ng h p tang v t thu c lo i d hư h ng thì sau khi li t kê chi ti t vào Biên b n hay B ng kê ph i báo cáo ngay v i c p trên tr c ti p bi t báo cáo c p có thNm quy n xem xét x lý.
Đồng bộ tài khoản