intTypePromotion=3

Quyết định số 4241/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 4241/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4241/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4241/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 4241/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N HAI D ÁN KHU CH VĂN THÁNH, QU N BÌNH TH NH VÀ D ÁN KHU TAM GIÁC TR N HƯNG O – PH M NGŨ LÃO – NGUY N THÁI H C, QU N 1 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c b sung, s a i m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Căn c Lu t u tư năm 2005; Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 5411/TTr-SKH T ngày 05 tháng 9 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n hai d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh và d án Khu tam giác Tr n Hưng o – Ph m Ngũ Lão – Nguy n Thái H c, qu n 1. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính,Giám c S Giao thông – Công chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng,Giám c S N i v , Ch t ch y ban nhân dân qu n 1, qu n Bình Th nh và các nhà u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín QUY NNH V U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N HAI D ÁN KHU CH VĂN THÁNH,QU N BÌNH TH NH VÀ D ÁN KHU TAM GIÁC TR N HƯNG O – PH M NGŨ LÃO – NGUY N THÁI H C, QU N 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4241/Q -UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. i u 2. Hình th c l a ch n nhà u tư u th u r ng rãi. Không h n ch s lư ng nhà u tư tham d . Trư c khi phát hành h sơ m i th u, bên m i th u ph i thông báo m i th u theo quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Quy nh này các nhà u tư bi t thông tin tham d . Bên m i th u ph i cung c p h sơ m i th u cho các nhà u tư có nhu c u tham gia u th u. Phương th c u th u: Áp d ng phương th c u th u m t giai o n, 1 túi h sơ. i u 3. i u ki n tham d u th u d án c a nhà u tư 1. Có m t trong các lo i gi y t theo yêu c u c a h sơ m i th u: Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; Gi y ch ng nh n u tư; quy t nh thành l p ho c Gi y ăng ký ho t ng h p pháp; Gi y gi i thi u (ho c thư b o m) c a i s quán (ho c Lãnh s quán) c a nư c ó t i Vi t Nam. 2. Ch ư c tham gia m t ơn d th u v i tư cách là nhà u tư c l p ho c nhà u tư liên danh. Trư ng h p liên danh ph i có văn b n th a thu n gi a các thành viên, trong ó quy nh ngư i ng u c a liên danh, trách nhi m chung, trách nhi m riêng c a t ng thành viên.
 3. 3. Yêu c u v năng l c tài chính: Nhà u tư ph i m b o có năng l c tài chính th c hi n u tư d án theo úng quy nh và ti n ã cam k t v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Năng l c tài chính c a nhà u tư ư c th hi n các tiêu chí sau: - V n ch s h u c a nhà u tư th c hi n d án không ư c th p hơn 20% t ng v n u tư c a d án (theo d ki n c a nhà u tư). Trong trư ng h p nhà u tư có nhi u d án ư c ch p thu n ch trương u tư ang tri n khai ho c chưa tri n khai thì v n ch s h u c a nhà u tư là v n c a t ng d án riêng l ư c th hi n trong báo cáo tài chính có ki m toán. - Ngoài v n ch s h u, nhà u tư ph i có cam k t tài tr v n u tư d án c a các t ch c tín d ng, cam k t góp v n c a các i tác. Nhà u tư s d ng ngu n v n ch s h u u tư ( ư c ch ng minh trong báo cáo tài chính ư c ki m toán trong hai năm g n nh t ư c quy nh trong h sơ m i th u). - i v i trư ng h p có cam k t góp v n c a nhà u tư khác, ph i ch ng minh ngu n v n c a ơn v góp v n ( ư c ch ng minh trong báo cáo tài chính ư c ki m toán trong hai năm g n nh t ư c quy nh trong h sơ m i th u). - Nhà u tư ph i có k ho ch, ti n c th huy ng v n u tư cho d án. - Trư ng h p s d ng ngu n v n khác ph i ch ng minh rõ. - Trư ng h p là liên danh, bên i di n c a liên danh ph i áp ng y các yêu c u trên, các thành viên khác trong liên danh ph i có báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ư c ki m toán trong hai năm g n nh t ư c quy nh trong h sơ m i th u. 4. Yêu c u v năng l c kinh nghi m, năng l c qu n lý: Nhà u tư ph i có năng l c, kinh nghi m th c hi n qu n lý, u tư xây d ng và khai thác kinh doanh m b o ti n , ch t lư ng và hi u qu u tư c a d án. Các yêu c u c th v năng l c kinh nghi m như sau: - i v i năng l c kinh nghi m trong qu n lý u tư xây d ng công trình: ph i ch ng minh ã th c hi n u tư ít nh t 01 công trình có quy mô thi t k b ng ho c l n hơn công trình d ki n u th u l a ch n i v i các d án b t ng s n. ng th i, nhà u tư ph i có b n báo cáo c th v k t qu th c hi n các d án u tư b t ng s n (không k quy mô) trong 03 năm g n nh t ( ã hoàn thành, ang th c hi n ho c chưa hoàn thành theo ti n ) ch ng minh năng l c. - i v i năng l c kinh nghi m trong qu n lý khai thác công trình: ph i ch ng minh ư c năng l c qu n lý kinh doanh, trong ó xác nh rõ ã t ng qu n lý, khai thác kinh doanh nh ng công trình tương t . 5. áp ng yêu c u nêu trong Thông báo m i th u và m b o các thông tin trong h sơ d th u là chính xác, trung th c.
 4. 6. Riêng i v i d án Khu tam giác Ph m Ngũ Lão – Nguy n Thái H c – Tr n Hưng o, qu n 1 thì nhà u tư ph i tìm a i m c th xây d ng m i Trư ng PTTH Ten-lơ-man trư c khi tri n khai th c hi n u tư d án v i di n tích t i thi u là 8.000m2 t i phư ng Cô Giang ho c phư ng C u Kho qu n 1 và xây d ng trư ng m i ph i có quy mô l n hơn và ch t lư ng t t hơn Trư ng Ten-lơ-man hi n h u. i u 4. Bên m i th u y ban nhân dân thành ph ch nh H i ng u th u l a ch n nhà u tư c a thành ph làm bên m i th u c a d án. i u 5. T chuyên gia u th u T chuyên gia: Thành ph n T chuyên gia bao g m can b bên m i th u làm T trư ng, thành viên T chuyên gia là i di n các s - ban – ngành có liên quan; i di n y ban nhân dân qu n nơi có d án. Căn c vào tính ch t c a d án, bên m i th u có th m i thêm chuyên gia v k thu t, công ngh , tài chính, pháp lý và các v n liên quan khác tham gia T chuyên gia. i u 6. Trách nhi m, quy n l i c a bên m i th u 1. ơn v m i th u l p h sơ m i th u, trình duy t h sơ m i th u, t ch c ánh giá h sơ d th u và trình cơ quan có thNm quy n thNm nh k t qu u th u. 2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và y ban nhân dân thành ph v vi c t ch c th c hi n u th u d án theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Các thành viên c a bên m i th u tùy theo ch c năng, nhi m v ư c giao s tham gia, ph i h p v i nhà u tư trúng th u và H i ng b i thư ng gi i phóng m t b ng và h tr tái nh cư c a qu n nơi có d án. Ki m tra ti n th c hi n d án c a nhà u tư ã trúng th u và ph i h p gi i quy t nh ng phát sinh th c t trong quá trình th c hi n d án. 4. Bên m i th u ư c quy n thu chi phí u th u theo Quy nh này. i u 7. Quy n l i và nghĩa v c a nhà u tư 1. Quy n l i: a) ư c cung c p h sơ m i th u và gi i áp các thông tin liên quan n h sơ m i th u. b) ư c giao t ( i v i nhà u tư trong nư c) ho c cho thuê t ( i v i nhà u tư nư c ngoài) theo k t qu trúng th u và d án u tư ư c phê duy t theo quy nh. c) ư c hư ng các ưu ãi và quy n l i h p pháp khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Nghĩa v :
 5. a) Ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác và ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a t t c các báo cáo t kê khai trong quá trình tham gia d th u, n khi trúng th u và t ch c th c hi n d án i v i các cơ quan thNm quy n Nhà nư c có liên quan. b) Ch p hành quy nh v u th u l a ch n nhà u tư t i Quy nh này và k t qu u th u ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) N p chi phí u th u theo m c quy nh. d) Hoàn thành th t c xin c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh. ) Hoàn thi n th t c trình c p có thNm quy n quy t nh thu h i và giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a Lu t t ai và các quy nh, hư ng d n c a Nhà nư c. e) Ch p hành các quy nh hi n hành v u tư xây d ng khi tri n khai d án. g) L p, thNm nh, phê duy t ho c trình phê duy t d án theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. h) Liên h v i y ban nhân dân qu n nơi có d án thành l p H i ng b i thư ng h tr và tái nh cư t ch c th c hi n gi i phóng m t b ng. i) N p ti n s d ng t ho c ti n thuê t theo k t qu trúng th u trong th i h n quy nh t i văn b n phê duy t k t qu u th u. k) Tri n khai th c hi n u tư xây d ng, v n hành khai thác d án theo úng quy nh c a pháp lu t và quy t nh phê duy t k t qu trúng th u, quy t nh phê duy t d án u tư úng ti n và ch t lư ng ã cam k t. l) Ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý t ai, môi trư ng, quy ho ch, u tư xây d ng, thu và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. m) Ch u s giám sát quá trình tri n khai th c hi n d án c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c và c a c ng ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và văn b n phê duy t k t qu trúng th u. n) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 8. Chi phí u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án. 1. Nhà u tư khi n p h sơ tham d u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án ph i n p m t kho n phí là 10 tri u (mư i tri u) ng i v i khu ch Văn Thánh và 30 tri u (ba mươi tri u) ng i v i Khu tam giác Ph m Ngũ Lão – Tr n Hưng o – Nguy n Thái H c bên m i th u dùng cho chi phí u th u l a ch n nhà u tư (chi phí cho công tác chuNn b cho các th t c, h sơ m i th u, ánh giá x p h ng các h sơ d th u và thNm nh k t qu u th u). 2. Chi phí t ch c u th u d án ư c b trí t ngu n thu chi phí u th u d án và t ngân sách thành ph .
 6. 3. Bên m i th u qu n lý, s d ng và quy t toán chi phí u th u d án theo quy nh. i u 9. B o m t h sơ, tài li u, thông tin T t c các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia u th u và xét th u ph i gi bí m t các h sơ, tài li u, thông tin theo quy nh sau: 1. Không ư c ti t l n i dung h sơ m i th u v i b t c i tư ng nào trư c ngày phát hành h sơ m i th u. 2. Không ư c ti t l n i dung các h sơ d th u, các s tay ghi chép, các biên b n cu c h p xét th u, các ý ki n nh n xét ánh giá c a chuyên gia ho c tư v n i v i t ng nhà u tư và các tài li u khác ư c óng d u “M t”, “T i m t” ho c “Tuy t m t”. 3. Không ư c ti t l k t qu u th u trư c khi Bên m i th u công b . 4. Không ư c ho t ng móc n i, mua bán thông thông tin v ánh giá các h sơ d th u trong quá trình xét th u. Nh ng hành vi ti t l bí m t ph i ư c x lý k p th i theo quy nh t i kho n 1c i u 75 Lu t u th u. Chương 2 QUY TRÌNH, TH T C, T CH C U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N D ÁN i u 10. Quy trình t ch c u th u Quy trình u th u l a ch n nhà u tư d án có s d ng t bao g m: chuNn b u th u, t ch c u th u, xét th u, thNm nh, phê duy t k t qu u th u, công b trúng th u. Vi c t ch c, trình t u th u ư c th c hi n theo quy nh t i i u 26, i u 27 Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. Các n i dung bao g m: tên d án, giá sàn thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, d ki n t ng v n u tư xây d ng công trình c a d án làm cơ s xác nh giá sàn, hình th c l a ch n nhà u tư, th i gian th c hi n d án s ư c bên m i th u trình y ban nhân dân thành ph cùng v i h sơ m i th u. i u 11. H sơ m i th u và Thông báo m i th u 1.H sơ m i th u: a) Hư ng d n cho nhà u tư: (Mô t các yêu c u c a d án bao g m m t s n i dung chính c a d án, công năng c a công trình, t ng m c u tư d ki n do bên m i th u
 7. tính toán trên cơ s t ng giá tr sàn thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t, giá tr ti n b i thư ng h tr tái nh cư, giá tr t ng v n d ki n u tư xây d ng công trình và các chi phí khác; Thông tin sơ b v hi n tr ng và tình hình s d ng m t b ng khu t; Tư cách pháp lý c a nhà u tư; Yêu c u v năng l c tài chính; Yêu c u v năng l c kinh nghi m, năng l c qu n lý, h sơ v quy ho ch). b) M u ơn d th u (M u s 1). c) M u b o m d th u (M u s 2). d) Báo cáo danh m c các d án u tư tương t ã th c hi n (M u s 03). ) Báo cáo v năng l c tài chính c a nhà u tư (M u s 4). e) M u b o m cam k t th c hi n d án (M u s 5). g) Th a thu n liên danh (n u có). h) Khung tiêu chí và thang i m ánh giá. 2. Thông báo m i th u: H sơ m i th u sau khi ư c duy t, bên m i th u ph i thông báo công khai trên báo Sài Gòn Gi i Phóng 3 kỳ liên t c, ăng t i trên trang web c a thành ph và trang web c a S K ho ch và u tư trư c khi phát hành h sơ m i th u ít nh t 05 (năm) ngày k t ngày thông báo l n u. i u 12. H sơ d th u 1. H sơ d th u do nhà th u tham gia tư v n th u l p trên cơ s h sơ m i th u ư c duy t. 2. H sơ d th u bao g m: ơn d th u, các văn b n pháp lý liên quan, thuy t minh ý tư ng u tư d án và các tài li u khác theo quy nh. i u 13. B o m d th u và cam k t th c hi n d án 1. Nhà u tư tham d u th u l a ch n nhà u tư ph i n p chi phí b o m d th u b ng 3% (ba ph n trăm) giá tr t ng v n u tư d án d ki n ư c quy nh trong h sơ m i th u ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2. Th i gian có hi u l c c a b o m d th u b ng th i gian hi u l c c a h sơ d th u c ng thêm 30 (ba mươi) ngày. 3. B o m d th u s ư c tr l i cho nh ng nhà u tư không trúng th u trong th i gian không quá 10 (mư i) ngày, k t ngày công b k t qu u th u. 4. Nhà u tư trúng th u th c hi n b o m cam k t th c hi n d án có giá tr b ng 5% (năm ph n trăm) t ng v n u tư d án d ki n ngay sau khi có thông báo k t qu
 8. trúng th u i v i d án chưa b i thư ng gi i t a, 10% (mư i ph n trăm) t ng v n u tư d án i v i d án ã b i thư ng gi i t a xong. 5. B o m d th u không tr l i cho nhà u tư trong các trư ng h p sau: a) Nhà u tư rút h sơ d th u sau khi óng th u mà h sơ d th u v n còn hi u l c. b) Trong th i h n 30 (ba mươi) ngày k t khi nh n ư c thông báo k t qu trúng th u c a bên m i th u, nhà u tư trúng th u không nh n quy t nh trúng th u ho c t ch i k t qu u th u. c) Các trư ng h p vi ph m quy nh u th u. i u 14. Th i gian chu n b h sơ d th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u 1. Th i gian nh n h sơ d th u ch m nh t là 30 (ba mươi) ngày làm vi c k t ngày phát hành h sơ m i th u. 2. Trư ng h p c n s a i h sơ m i th u khi chưa n th i h n óng th u, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho các nhà u tư ã mua h sơ m i th u trư c th i i m óng th u ít nh t là 10 (mư i) ngày các nhà u tư hoàn ch nh h sơ d th u. 3. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u ư c quy nh c th trong h sơ m i th u nhưng t i a không quá 120 (m t trăm hai mươi) ngày k t th i i m óng th u. Trư ng h p c n thi t có th yêu c u gia h n th i gian có hi u l c c a h sơ d th u nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày. i u 15. Tiêu chu n ánh giá h sơ d th u Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ư c phê duy t trong h sơ m i th u c th cho t ng d án. Vi c ánh giá, x p h ng các nhà u tư d a trên các tiêu chí sau: 1. Tính h p l c a h sơ d th u: Các h sơ d th u h p l khi m b o áp ng t t c các i u ki n dư i ây: a) Tư cách pháp lý c a nhà u tư áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. b) ơn d th u: ơn d th u ph i ư c i n y và có ch ký c a ngư i i di n h p pháp c a nhà u tư d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. i v i liên danh d th u, ơn d th u ph i do i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr trư ng h p trong văn b n th a thu n liên danh có quy nh các thành viên còn l i y quy n cho thành viên i di n liên danh ký ơn d th u. c) H sơ d th u m b o thành ph n và tính pháp lý theo yêu c u c a h sơ m i th u ư c duy t. d) Giá b th u ti n s d ng ho c ti n thuê 1m2 t không ư c th p hơn giá sàn thu ti n s d ng t, ti n thuê t ư c duy t.
 9. ) Có báo cáo v vi c ch p hành t t pháp lu t t ai i v i ph n di n tích t ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v (nhà u tư t khai báo và ch u trách nhi m v tính trung th c c a báo cáo). 2. ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m c a nhà u tư theo thang i m 100 (m t trăm) i m chi ti t cho t ng tiêu chí ánh giá như sau: a) Ý tư ng u tư d án c a nhà u tư (30 i m): ánh giá qua tiêu chí m c tiêu, quy mô d án phù h p v i quy ho ch ư c duy t; su t u tư/m2 t; ti n xây d ng và hi u qu kinh t - xã h i c a d án. b) Năng l c tài chính (50 i m): Ph i m b o theo kho n 3 i u 3 c a Quy nh này. c) Kinh nghi m u tư, qu n lý, kinh doanh các d án tương t (20 i m): Ph i m b o theo kho n 4 i u 3 c a Quy nh này. i u 16. M th u, xét th u 1. M th u: Bên m i th u ti n hành m th u theo trình t sau: a) Sau khi ti p nh n nguyên tr ng h sơ d th u n p úng h n và ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ “m t”, vi c m th u ư c ti n hành công khai ngay sau th i i m óng th u theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u. b) Thành ph n bu i m th u bao g m i di n bên m i th u, i di n các nhà u tư (ngư i có thNm quy n ho c ngư i i di n y quy n b ng văn b n). c) B n g c h sơ d th u sau khi m th u ph i ư c bên m i th u ký xác nh n t ng trang trư c khi ti n hành ánh giá và qu n lý theo ch qu n lý h sơ “m t” làm cơ s pháp lý cho vi c ánh giá và xem xét. d) K t thúc bu i m th u, bên m i th u l p biên b n m th u ghi l i nh ng n i dung d th u cơ b n c a các h sơ d th u và có ký xác nh n c a i di n các ơn v tham d bu i m th u. 2. Xét th u theo trình t sau: a) ánh giá sơ b : Vi c ánh giá sơ b nh m lo i b các h sơ d th u không áp ng yêu c u, bao g m ki m tra tính h p l c a h sơ d th u, làm rõ h sơ d th u (n u c n thi t). Các h sơ d th u áp ng ph n ánh giá sơ b ư c xem xét ti p ph n ánh giá chi ti t. b) ánh giá chi ti t: - ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m c a nhà u tư theo tiêu chuNn và thang i m ánh giá chi ti t ư c phê duy t trong h sơ m i th u. Các nhà u tư có t ng s i m ánh giá t 70 i m tr lên ư c x p vào danh sách ng n ti p t c ánh giá v m t tài chính.
 10. - ánh giá v cam k t th c hi n nghĩa v tài chính: Các nhà u tư trong danh sách ng n ư c ti p t c ánh giá v tài chính thông qua giá b th u n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t, m c h tr cho ngân sách thành ph (n u có). c) K t thúc xét th u, bên m i th u trình phê duy t k t qu u th u. d) Th i h n xét th u: Không quá 30 (ba mươi) ngày l ch k t ngày m th u. i u 17. X p h ng h sơ d th u Vi c x p h ng h sơ d th u ư c th c hi n theo tiêu chí thang i m ã ư c quy nh trong h sơ m i th u. Nhà u tư trúng th u là nhà u tư có tên trong danh sách ng n v i t ng giá tr n p ti n s d ng t ho c thuê t và m c cam k t h tr cho ngân sách thành ph l n nh t. Trong trư ng h p không có nhà u tư nào cam k t h tr , nhà u tư ư c ngh trúng th u có t ng s i m ánh giá cao nh t. i u 18. X lý tình hu ng trong u th u 1. Trư ng h p sau khi h t th i h n ăng ký mua h sơ theo thông báo m i th u, ho c sau khi h t h n n o h sơ theo thông báo m i th u, có duy nh t 01 (m t) nhà u tư ăng ký ho c n p h sơ d th u, bên m i th u có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c t ch c xét ch n nhà u tư ó theo các tiêu chuNn c a h sơ m i th u ư c duy t. 2. H y u th u: a) H y u th u ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: - Thay i m c tiêu, ph m vi u tư ã ư c nêu trong h sơ m i th u; - T t c các h sơ d th u không áp ng ư c i u ki n c a h sơ d th u ho c không có nhà u tư nào áp ng ư c yêu c u t i thi u v s i m ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m; - Có b ng ch ng cho th y bên m i th u thông ng v i nhà u tư ho c gi a các nhà u tư có s thông ng tiêu c c t o nên s thi u c nh tranh trong u th u, làm nh hư ng n l i ích c a bên m i th u. - Nhà u tư ư c phê duy t trúng th u nhưng t ch i k t qu trúng th u. b) Căn c vào quy t nh c a ngư i có thNm quy n, bên m i th u có trách nhi m thông báo n các nhà u tư tham gia u th u v vi c h y u th u. c) Trách nhi m tài chính khi h y u th u th c hi n theo nguyên t c quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u.
 11. 3. Trư ng h p có hai nhà u tư tr lên trong danh sách ng n có t ng giá tr ti n n p s d ng t ho c ti n thuê t và m c h tr cho thành ph l n nh t b ng nhau thì th t l a ch n nhà u tư trúng th u như sau: - Là nhà u tư có t ng i m ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m cao nh t; trư ng h p t ng i m ánh giá ti p t c b ng nhau thì th t ưu tiên l a ch n nhà u tư có i m ánh giá cao hơn v : Kinh nghi m; năng l c tài chính; ý tư ng u tư. i u 19. Tri n khai th c hi n d án sau khi công b k t qu trúng th u 1. Nhà u tư trúng th u có trách nhi m: a) Th c hi n b o m cam k t th c hi n d án trong vòng 7 (b y) ngày k t khi nh n ư c công b k t qu trúng th u c a bên m i th u. b) Ph i h p v i H i ng B i thương gi i phóng m t b ng và h tr tái b trí c a qu n nơi có d án t ch c th c hi n gi i phóng m t b ng. c) Ph i h p v i H i ng u th u l a ch n nhà u tư tri n khai các th t c thu h i, giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai và k t qu trúng th u. d) Th c hi n úng quy nh v qu n lý u tư xây d ng hi n hành, phù h p v i ti n d th u. ) Tri n khai th c hi n d án theo ti n d án u tư và k t qu trúng th u ư c duy t. e) nh kỳ 6 (sáu) tháng báo cáo tình hình tri n khai d án v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . 2. Các s - ban – ngành, qu n – huy n theo ch c năng nhi m v có trách nhi m ôn c, theo dõi và ki m tra vi c tri n khai th c hi n d án c a nhà u tư theo úng các quy nh c a pháp lu t và văn b n phê duy t k t qu trúng th u. i u 20. N p ti n s d ng t Nhà u tư trúng th u n p ti n s d ng t, ti n thuê t và n p ti n cam k t h tr cho thành ph (n u có) trư c khi nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 21. Th m quy n th m nh, phê duy t các th t c liên quan trong u th u l a ch n nhà u tư 1. ThNm quy n thNm nh, phê duy t giá sàn thu ti n s d ng t, giá cho thuê t và su t u tư h t ng: S Tài chính ch trì thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ trình duy t c a bên m i th u.
 12. 2. ThNm quy n thNm nh t ng v n u tư xây d ng c a d án thu c thNm quy n c a s - ban – ngành chuyên môn. Th i gian thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t t i a không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ trình duy t c a bên m i th u. 3. ThNm quy n thNm nh, phê duy t d toán chi phí u th u: Bên m i th u t ch c thNm nh và t phê duy t d toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư. 4. ThNm quy n thNm nh, phê duy t h sơ m i th u: a) S K ho ch và u tư thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t h sơ m i th u các d án do H i ng u th u l a ch n nhà u tư ư c y ban nhân dân thành ph quy t nh làm bên m i th u. b) Th i gian thNm nh, trình phê duy t h sơ m i th u: 20 (hai mươi) ngày làm vi c. 5. ThNm nh, phê duy t k t qu u th u ho c h y th u: a) S K ho ch và u tư thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu u th u ho c h y th u các d án H i ng u th u l a ch n nàh u tư ư c y ban nhân dân thành ph quy t nh làm bên m i th u. b) Th i gian thNm nh, trình phê duy t k t qu u th u: 15 (mư i lăm) ngày làm vi c. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 22. Trách nhi m c a các s - ban - ngành, qu n 1 và qu n Bình Th nh 1. y ban nhân dân thành ph : Th ng nh t qu n lý Nhà nư c v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn; phê duy t danh m c các d án kêu g i u tư, phê duy t k t qu l a ch n nhà u tư và x lý vi ph m v u th u l a ch n nhà u tư các d án do các s - ban – ngành và H i ng u th u l a ch n nhà u tư làm bên m i th u. 2. Các s -ban – ngành và y ban nhân dân qu n 1, y ban nhân dân qu n Bình Th nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo ch c năng, nhi m v ư c y ban nhân dân thành ph giao các n i dung có liên quan n vi c u th u, tri n khai th c hi n d án; th c hi n ch c năng, nhi m v c a bên m i th u khi ư c y ban nhân dân thành ph giao; c cán b tham gia T chuyên gia theo ngh c a bên m i th u; nh kỳ 6 (sáu) tháng, m t năm t ng h p báo cáo g i S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình th c hi n u th u l a ch n nhà u tư. 3. Ngoài nh ng nhi m v t i kho n 2 i u này, các s - ban – ngành và y ban nhân dân qu n 1, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v c th như sau:
 13. a) S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ng h p, tham mưu y ban nhân dân thành ph v tri n khai th c hi n quy nh v u th u l a ch n nhà u tư; ch trì, ph i h p v i các S Quy ho ch – Ki n trúc, Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n 1, y ban nhân dân qu n Bình Th nh, t ch c gi i thi u và ăng t i thông tin trên trang web c a S ; hư ng d n m u h sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư; thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà u tư và x lý vi ph m v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân thành ph ; nh kỳ 6 tháng, m t năm t ng h p, báo cáo k t qu tri n khai công tác u th u, l a ch n nhà u tư trên a bàn thành ph ; t ng h p, xu t y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư theo Quy nh này. b) S Quy ho ch – Ki n trúc: Cung c p các thông tin v quy ho ch xây d ng liên quan n hai khu t trên. c) S Tài nguyên và Môi trư ng: Cung c p các thông tin v quy ho ch, k ho ch s d ng t liên quan n hai khu t trên; Ki m tra, xác nh n báo cáo v vi c ch p hành pháp lu t t ai i v i ph n di n tích ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n d án c a nhà u tư theo quy nh; thNm nh, trình c p có thNm quy n giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a Lu t t ai và quy nh c a y ban nhân dân thành ph . d) S Xây d ng: Hư ng d n xác nh t ng v n u tư xây d ng công trình, l p d toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư, ph i h p S K ho ch và u tư trong vi c hư ng d n m u h sơ m i th u; thNm nh thi t k cơ s , c p phép xây d ng i v i d án u tư có xây d ng công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng và quy nh c a y ban nhân dân thành ph . ) S Tài chính: ThNm nh, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t giá sàn thu ti n s d ng t, ti n thuê t, su t u tư h t ng áp d ng cho hai khu t trên; hư ng d n bên m i th u quy t toán chi phí th u l a ch n nhà u tư; hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n thu n p ngân sách và s d ng kho n thu ti n s d ng t, ti n thuê t, ti n hoàn tr kinh phí u tư cơ s h t ng khu t và h tr cho ngân sách thành ph c a nhà u tư. e) Các s - ban - ngành khác th c hi n theo ch c năng nhi m v c a mình do y ban nhân dân thành ph giao. g) y ban nhân dân qu n 1, y ban nhân dân qu n Bình Th nh: Ph i h p v i nhà u tư trúng th u t ch c gi i phóng m t b ng khu t theo quy nh c a Lu t t ai, Quy nh c a y ban nhân dân thành ph và văn b n phê duy t k t qu trúng th u. i u 23. X lý vi ph m trong quá trình u th u l a ch n nhà u tư 1. Cơ quan ư c giao làm bên m i th u, các cán b , công ch c l i d ng ch c v , quy n h n ư c giao móc ngo c, nh n h i l ho c vì ng cơ v l i c ý làm trái các quy nh v u th u l a ch n nhà u tư t i Quy nh này ho c có hành vi vi ph m khác gây thi t h i cho Nhà nư c, thi t h i cho nhà u tư thì tùy theo m c vi ph m
 14. s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhà u tư nào vi ph m quy nh v u th u l a ch n nhà u tư thì tùy theo m c vi ph m mà có th b lo i kh i danh sách d th u, không ư c nh n l i ti n b o m d th u ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Các khi u n i, t cáo có liên quan n quá trình t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và Quy nh này. 3. Trong trư ng h p nhà u tư trúng th u mà t ch i không th c hi n d án thì s b t ch thu b o m d th u, c m tham gia d th u các d án u tư trên a bàn thành ph trong th i h n 3 năm. 4. Trong trư ng h p có b ng ch ng thông th u gi a các nhà u tư v i nhau và gi a nhà u tư v i bên m i th u thì b t ch thu b o m d th u và c m tham gia d th u các d án u tư trên a bàn thành ph trong vòng 3 năm. 5. Nhà u tư trúng th u không ư c chuy n như ng k t qu trúng th u cho nhà u tư khác. Trư ng h p vi ph m s b t ch thu b o m cam k t th c hi n d án, c m tham gia d th u các d án trên a bàn thành ph trong vòng 3 năm. 6. X lý v vi ph m pháp lu t t ai c a nhà u tư trúng th u: a) Trư ng h p S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, phát hi n nhà u tư trúng th u báo cáo không trung th c và có vi ph m pháp lu t v qu n lý t ai i v i ph n di n tích t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v thì s b h y k t qu u th u (ho c h y văn b n ch p thu n ch nh nhà u tư), nhà u tư ã trúng th u s không ư c tr l i b o m cam k t th c hi n d án. b) Nhà u tư s d ng t sai m c ích, xây d ng công trình không úng quy ho ch thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t v t ai và xây d ng. c) K t qu u th u s b h y, thu h i l i quy n s d ng t, và x ph t trong các trư ng h p: - Nhà u tư trúng th u ã ư c giao t, cho thuê t nhưng không s d ng t quá th i h n 12 tháng k t khi nh n bàn giao t trên th c a. Nhà u tư trúng th u s không ư c hoàn tr b o m cam k t th c hi n d án. - Nhà u tư trúng th u th c hi n tr ti n hơn 6 (sáu) tháng so v i ti n ghi trong d án u tư mà không ư c ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph . Nhà u tư vi ph m s không ư c hoàn tr b o m cam k t th c hi n d án, x ph t ti n b ng 10% giá ti n s d ng t, c m tham gia d th u các d án u tư trên a bàn thành ph trong vòng 5 năm. d) Các hành vi vi ph m pháp lu t t ai khác c a nhà u tư s b x lý theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 15. 7. Sau th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo n p ti n s d ng t, ti n thuê t c a c p có thNm quy n, n u ơn v trúng th u không n p ti n s d ng t thì coi như b k t qu trúng th u và không ư c nh n l i ti n b o m cam k t th c hi n d án. i u 24. S a i, b sung Quy nh Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v S K ho ch và u tư t ng h p, xu t báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung cho phù h p./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản