Quyết định số 425/2000/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 425/2000/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 425/2000/QĐ-TCBĐ về việc sửa đổi mục b, khoản 2.1, Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 425/2000/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 425/2000/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 425/2000/QĐ-TCBĐ NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC B, KHOẢN 2.1, ĐIỀU 22 THỂ LỆ DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 4/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện; Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 1910/BC ngày 27/5/2000; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách bưu điện, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay sửa đổi mục b) khoản 2.1 Điều 22 Thể lệ dịch vụ tiết kiệm bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 482/1999/QĐ-TCBĐ ngày 24/7/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện như sau: b) Nếu người gửi không đến rút tiền và không có yêu cầu gì khác thì doanh nghiệp tự động nhập lãi vào gốc. Số tiền gửi tiết kiệm mới sẽ được chuyển sang kỳ hạn mới theo kỳ hạn đã gửi và được hưởng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tương ứng công bố tại thời điểm chuyển kỳ hạn. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách bưu điện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam và Giám đốc Công ty Dịch vụ tiết kiệm bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Mai Liêm Trực (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản