Quyết định số 428/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 428/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 428/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 428/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 428/Q -KTNN Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A V PHÁP CH T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c gh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá XI v cơ c u t ch c c a Ki m toán hà nư c; Căn c Quy t nh s 594/Q -KTNN ngày 02/8/2006 c a T ng Ki m toán hà nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V Pháp ch ; Quy t nh s 1570/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng Ki m toán hà nư c v vi c thành l p các phòng tr c thu c V Pháp ch ; Căn c Quy t nh s 555/Q -KTNN ngày 11/7/2006 c a T ng Ki m toán hà nư c ban hành Quy ch làm vi c c a Ki m toán hà nư c; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a V Pháp ch . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 895/Q -KTNN ngày 13/12/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c Ban hành Quy ch làm vi c c a V Pháp ch . i u 3. V trư ng V Pháp ch , công ch c và ngư i lao ng thu c V Pháp ch và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Nơi nh n: - - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - ng u KTNN; - Các ơn v tr c thu c; - Công oàn KTNN; Vương ình Hu - oàn TRÁCH NHI M KTNN; - Lưu: VT, PC. QUY CH LÀM VI C
 2. C A V PHÁP CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 428 /Q -KTNN ngày 17/ 4/2009 c a T ng Ki m toán hà nư c) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c làm vi c, trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c, ch công tác, l l i làm vi c, trình t gi i quy t công vi c và m i quan h công tác c a V Pháp ch trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Công ch c và ngư i lao ng thu c V Pháp ch . 2. Các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i V Pháp ch . i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. V Pháp ch ho t ng theo ch th trư ng và b o m nguyên t c t p trung dân ch , tuân th quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Ki m toán Nhà nư c. Công ch c và ngư i lao ng thu c V Pháp ch ph i x lý và gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m và thNm quy n. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch ư c giao cho m t phòng ho c m t ngư i ph trách và ph i ch u trách nhi m chính i v i công vi c ư c giao. Công vi c ã ư c giao cho phòng nào thì Trư ng phòng ó ph i ch u trách nhi m trư c lãnh o V v công vi c ư c giao. 3. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo quy nh c a pháp lu t và T ng Ki m toán Nhà nư c, tr trư ng h p t xu t ho c theo yêu c u c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c. 4. B o m phát huy năng l c, s trư ng c a công ch c và ngư i lao ng trong ơn v ; phát huy tinh th n ph i h p, trao i thông tin trong công tác hoàn thành nhi m v ư c giao. 5. B o m dõn ch , r ràng, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng. Chương II CH TRÁCH NHI M VÀ PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng V Pháp ch
 3. 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Ch o, i u hành m i ho t ng c a V Pháp ch theo ch c năng, nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c T ng Ki m toán Nhà nư c v toàn b ho t ng c a V . b) Ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a V Pháp ch trong vi c th c hi n ph p lu t, nhi m v ó phõn c ng thu c lĩnh v c c ng t c c a t ng phũng. c) Tr c ti p ph trách m t s m t công tác c a V ; phân công cho các Phó V trư ng ph trách m t s lĩnh v c công tác c a V . Trong th i gian i v ng V trư ng ch nh m t Phó V trư ng thay m t V trư ng gi i quy t các công vi c c a V . 2. Ph m vi gi i quy t công vi c a) i u hành ho t ng c a V theo ch c năng, nhi m v quy nh t i Quy t nh s 594/Q -KTNN ngày 02/8/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V Pháp ch ; Quy t nh s 1570/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c thành l p các phòng tr c thu c V Pháp ch ; Quy ch làm vi c c a V ; Chương trình, k ho ch công tác ã ư c lãnh o Ki m toán Nhà nư c phê duy t và quy nh t i kho n 1 i u này. b) Gi i quy t nh ng công vi c thu c thN quy n tr c ti p ph trách. m c) Tr c ti p gi i quy t m t s c ng vi c ó giao cho Phú V trư ng, nhưng do th y c n thi t v n i dung v n c p b ch ho c quan tr ng, ho c do Phú V trư ng i v ng; nh ng vi c li n quan n c c Phú V trư ng khi cú ý ki n kh c nhau. d) T ch c th o lu n t p th lónh o V nh ng c ng vi c quan tr ng thu c ch c năng, nhi m v c a V và nh ng c ng vi c quan tr ng kh c ư c T ng Ki m to n Nhà nư c giao. Sau khi các Phó V trư ng ó cú ý ki n, V trư ng là ngư i ưa ra quy t nh cu i c ng và ch u tr ch nhi m v quy t nh c a m nh. ) T ch c th c hi n nhi m v c a V ; theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các phòng tr c thu c; t o i u ki n thu n l i công ch c, ngư i lao ng phát huy năng l c, ch ng sáng t o, hoàn thành t t nhi m v ư c giao. e) Nghiên c u xu t hư ng c i ti n nâng cao hi u qu công tác; qu n lý công ch c, trang thi t b làm vi c, tài li u công tác theo quy nh c a Nhà nư c và c a cơ quan s d ng có hi u qu . g) T ng h p báo cáo tình hình k t qu công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và báo cáo t xu t do lãnh o Ki m toán Nhà nư c giao. h) Duy trì, ki m tra th c hi n k lu t lao ng, xu t vi c th c hi n các ch , chính sách i v i công ch c, nhân viên trong ơn v (b nhi m, nâng lương, ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t).
 4. i) Ch ng ph i h p v i các ơn v khác trong toàn ngành gi i quy t công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a V ; các ơn v ư c trao i, bàn b c có trách nhi m ph i h p và t o i u ki n giúp V Pháp ch hoàn thành nhi m v ư c giao. k) Các v n vư t quá thN quy n gi i quy t c a V trư ng ph i trình lãnh o m Ki m toán Nhà nư c tr c ti p ph trách. Khi trình ph i có căn c , tài li u liên quan lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, quy t nh. m) Ký các văn b n thu c thN quy n và ư c ký m t s văn b n theo u quy n c a m T ng Ki m toán Nhà nư c. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng V Pháp ch 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Phó V trư ng là ngư i giúp V trư ng, ư c V trư ng phân công tr c ti p ph trách m t s m t công tác, m t s phòng c a V và ph i ch u trách nhi m trư c V trư ng v k t qu và ch t lư ng c a nh ng m t công tác c a phòng ó. b) Khi V trư ng i u ch nh s phõn c ng c ng vi c gi a c c Phú V trư ng, c c Phú V trư ng ph i bàn giao n i dung c ng vi c, tài li u li n quan cho nhau và b o c o V trư ng. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c a) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công theo chương trình, k ho ch ã ra, báo cáo k t qu th c hi n v i V trư ng. b) Trong khi th c hi n nhi m v , trư ng h p vư t quá thN quy n quy nh ph i báo m cáo xin ý ki n V trư ng, n u có ý ki n khác nhau thì V trư ng quy t nh theo thN quy n. m c) Phó V trư ng ư c V trư ng u quy n i u hành gi i quy t công vi c c a V trong th i gian V trư ng i v ng và ph i báo cáo tình hình, k t qu gi i quy t công vi c v i V trư ng khi V trư ng tr l i làm vi c và ch u trách nhi m v nh ng vi c mà mình ã gi i quy t. d) Trong th i gian Phó V trư ng i v ng, V trư ng ho c m t Phó V trư ng khác ư c V trư ng ch nh gi i quy t các công vi c thu c ph m vi gi i quy t c a Phó V trư ng i v ng và thông báo l i nh ng ph n vi c ã, ang gi i quy t cho Phó V trư ng ó bi t khi tr l i làm vi c. ) Phú V trư ng ph tr ch lĩnh v c c ng t c ký thay V trư ng c c văn b n theo lĩnh v c ư c V trư ng phõn c ng ph tr ch. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng 1. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng
 5. a) Tham mưu và ch u trách nhi m trư c V trư ng, lãnh o V ph trách v toàn b ho t ng c a phòng do mình ph trách; trong th i gian i v ng Trư ng phòng ch nh m t Phó Trư ng phòng thay m t Trư ng phòng gi i quy t các công vi c c a Phòng. b) Xây d ng k ho ch, chương trình công tác c a phòng; t ch c th c hi n sau khi ư c duy t. c) T ch c, phân công, hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n nhi m v c a cán b , công ch c và ngư i lao ng trong phòng. d) Qu n lý nhân l c, giáo d c chính tr tư tư ng, b i dư ng nghi p V cho cán b , công ch c trong phòng. ) Hàng năm ho c t xu t ph i ti n hành sơ k t, t ng k t công tác c a phòng, ánh giá cán b , công ch c thu c quy n qu n lý theo ch o c a lãnh o V . e) Qu n lý và s d ng có hi u qu cơ s v t ch t, trang thi t b và tài s n thu c ph m vi qu n lý c a phòng theo quy nh. g) Th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a V . 2. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Trư ng phòng a) Giúp Trư ng phòng v m t s lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v công vi c ư c giao. b) Khi Trư ng phòng u quy n, ư c thay m t Trư ng phòng i u hành công vi c c a phòng. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a công ch c và ngư i lao ng thu c V Pháp ch 1. Công ch c, ngư i lao ng thu c V Pháp ch có trách nhi m th c hi n các nhi m v ư c lãnh o Phòng và lãnh o V phân công m b o v th i gian, ch t lư ng và hi u qu công vi c ư c phân công. 2. Ch ng nghi n c u, tham mưu v lĩnh v c chuy n m n ư c phõn c ng theo d i, th c hi n c c c ng vi c ư c lónh o Phũng giao theo ch c năng, nhi m v chuy n m n c a Phũng. 3. Ch u tr ch nhi m c nhõn trư c lónh o Phũng, lónh o V v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng c ng vi c ư c giao. 4. Th c hi n c c quy nh c a ph p lu t v c n b , c ng ch c; Lu t Ki m to n nhà nư c; c c quy nh c a Ki m to n Nhà nư c và c a V Ph p ch . Chương III CH CÔNG TÁC VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C
 6. i u 8. Ch l p chương trình, k ho ch công tác 1. Căn c chương trình, k ho ch công tác c a Ki m toán Nhà nư c và ch c năng, nhi m v ư c phân công, Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các phòng thu c V giúp V trư ng xây d ng k ho ch công tác c a V trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c ph trách phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ư c lãnh o Ki m toán Nhà nư c phê duy t. 2. Các phòng tr c thu c V có trách nhi m tham gia ý ki n vào quá trình xây d ng chương trình, k ho ch công tác tháng, quý, năm c a V ; căn c vào k ho ch công tác c a V ã ư c ban hành và nhi m v ư c phân công có trách nhi m xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Phòng cho phù h p. 3. Lãnh o V có trách nhi m ki m tra vi c l p và th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Phòng ư c phân công theo dõi. i u 9. Ch xây d ng văn b n, th m nh văn b n 1. Khi ư c lãnh o Ki m toán Nhà nư c phân công ho c khi phát sinh nhi m v so n th o, góp ý ho c thNm nh d th o văn b n, lãnh o V Pháp ch giao cho Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t th c hi n. 2. Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t có trách nhi m t ch c so n th o, góp ý, thNm nh d th o văn b n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các phòng liên quan có trách nhi m ph i h p v i Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t trong vi c so n th o, góp ý, thNm nh văn b n n u n i dung văn b n liên quan n ch c năng, nhi m v c a các phòng ó. i u 10. Ch th m nh ki m toán 1. Khi phát sinh nhi m v v thNm nh báo cáo ki m toán, và nh ng nhi m v khác liên quan n nghi p v ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c, lãnh o V giao cho Phòng ThN m nh ki m toán th c hi n. 2. Trư ng phòng ThN m nh ki m toán có trách nhi m giúp lãnh o V Pháp ch t ch c vi c thNm nh báo cáo ki m toán b o m tính h p pháp c a các k t lu n, ki n ngh ki m toán; tham mưu cho lãnh o Ki m toán Nhà nư c trong gi i quy t ki n ngh v báo cáo ki m toán và khi u n i, ki n ngh khác liên quan n ho t ng ki m toán c a Ki m toán nhà nư c. i u 11. Ch ki m tra, rà soát, h th ng hoá văn b n 1. Lãnh o V Pháp ch giao cho Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t l p k ho ch ki m tra văn b n, rà soát, h th ng hoá văn b n trong toàn ngành trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c phê duy t. 2. nh kỳ hàng năm rà soát l i các văn b n quy ph m pháp lu t v Ki m toán Nhà nư c và toàn b các văn b n qu n lý c a ngành m b o s phù h p trong h th ng pháp lu t hi n hành và tham mưu cho lãnh o Ki m toán Nhà nư c s a i, b sung
 7. và ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thN quy n xem xét s a m i, b sung cho phù h p. 3. Căn c vào k ho ch ã ư c lãnh o Ki m toán Nhà nư c phê duy t, Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t t ch c công tác ki m tra văn b n và ki n ngh x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ng k t công tác th c hi n pháp lu t và tham mưu cho T ng Ki m toán Nhà nư c gi i pháp tăng cư ng pháp ch trong ho t ng c a Ki m toán Nhà nư c. i u 12. Ch tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t có trách nhi m tham mưu, giúp lãnh o V Pháp ch th c hi n các nhi m v trong công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, c th : 1. Hàng năm, Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t có trách nhi m tham mưu cho lãnh o V xây d ng k ho ch tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t trình T ng Ki m toán Nhà nư c phê duy t và t ch c th c hi n; 2. Căn c vào k ho ch ã ư c phê duy t lãnh o V Pháp ch giao cho Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t t ch c ph bi n, tuyên truy n, t p hu n các văn b n pháp lu t liên quan n t ch c và ho t ng c a Ki m toán Nhà nư c cho cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a Ki m toán Nhà nư c và t ch c, cá nhân có liên quan; 3. T p h p, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n ho t ng ki m toán nh kỳ in thành tài li u ph c v cho ho t ng c a Ki m toán Nhà nư c; 4. Báo cáo k t qu v công tác ph bi n, tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v i T ng Ki m toán Nhà nư c. i u 13. Ch thanh tra, ki m tra 1. Phòng Thanh tra tham mưu cho lãnh o V l p k ho ch thanh tra, ki m tra hàng năm trình T ng Ki m toán Nhà nư c phê duy t. 2. Căn c vào k ho ch ã ư c phê duy t, Phòng Thanh tra t ch c thanh tra, ki m tra theo Quy trình thanh tra, ki m tra c a Ki m toán Nhà nư c vi c th c hi n chính sách pháp lu t, vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c; t ch c thanh tra, ki m tra t xu t theo ch o c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c. 3. xu t bi n pháp x lý i v i t ch c và cá nhân vi ph m pháp lu t và các quy nh c a Ki m toán Nhà nư c ư c làm rõ thông qua ho t ng thanh tra, ki m tra. 4. Hàng năm, th c hi n ch báo cáo v công tác thanh tra, ki m tra và các báo cáo t xu t khác có liên quan theo yêu c u c a T ng Ki m toán Nhà nư c.
 8. 5. Phòng Thanh tra giúp lãnh o V làm u m i tham mưu trong công tác phòng, ch ng tham nhũng c a Ki m toán Nhà nư c; t ng h p, l p báo cáo v công tác phòng, ch ng tham nhũng trong toàn ngành. i u 14. Ch ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. V Pháp ch có trách nhi m tham mưu, giúp lãnh o Ki m toán Nhà nư c trong vi c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo c a t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và quy nh c a Ki m toán Nhà nư c. 2. Khi nh n ư c yêu c u gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, lãnh o V Pháp ch giao cho Phòng Thanh tra nghiên c u, xác minh, ki m tra khi c n thi t xu t hư ng gi i quy t và d th o các văn b n x lý công vi c, trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c m b o phù h p v i quy nh pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Lãnh o V Pháp ch giao cho Phòng Thanh tra ph i h p v i các ơn v có liên quan chuN b h sơ, tài li u lãnh o Ki m toán Nhà nư c ti p công dân; c cán n b tham gia ti p công dân theo yêu c u c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c. i u 15. Ch h i h p và h c t p 1. V trư ng t ch c h p giao ban hàng tu n, hàng tháng, quý ho c t xu t (thành ph n, th i gian do V trư ng quy t nh) trao i nghi p v , ph bi n, tri n khai nhi m v , thông báo nh n xét k t qu công tác c a ơn v và c a t ng phòng thu c V như sau: a) Hàng tu n, t ch c h p giao ban lãnh o V và trư ng các phòng thu c V m t l n; b) T ch c sơ k t công tác 6 tháng, t ng k t công tác năm c a V theo quy nh. Ngoài ra, có th t ch c h p t xu t khi c n thi t. 2. Cu i năm, các phòng t ch c h p t ng k t, ánh giá tình hình th c hi n nhi m v trong năm và ra k ho ch công tác năm sau; ti n hành ki m i m và ánh giá k t qu công tác, bình xét thi ua, nh n xét cán b theo hư ng d n c a ngành và c a V . 3. M i công ch c, ngư i lao ng thu c V ph i th c hi n nghiêm túc ch h p; t giác h c t p không ng ng nâng cao ki n th c, trình chuyên môn nghi p v , áp ng ngày càng t t hơn yêu c u, nhi m v ư c giao. i u 16. Ch thông tin báo cáo 1. V Pháp ch th c hi n ch báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm v i lãnh o Ki m toán Nhà nư c theo quy nh ho c báo cáo t xu t theo yêu c u. 2. Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t giúp lãnh o V Pháp ch xây d ng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; l y ý ki n các phòng trong V ; hoàn thi n báo cáo lãnh o Ki m toán Nhà nư c.
 9. 3. Ngày 22 hàng tháng, ngày 20 tháng 6 và tháng 12 các phòng g i báo cáo b ng văn b n k t qu công tác tháng, 6 tháng và m t năm c a ơn v mình v Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t t ng h p, d th o báo cáo k t qu công tác tháng, 6 tháng và báo cáo năm c a V theo úng th i gian quy nh c a Ki m toán Nhà nư c. 4. Phó V trư ng nh kỳ hàng tháng báo cáo V trư ng t nh h nh th c hi n nh ng c ng vi c thu c lĩnh v c ư c phõn c ng ph tr ch, nh ng vi c vư t qu thN quy n m gi i quy t và nh ng vi c c n xin ý ki n V trư ng. 5. Các báo cáo t xu t theo yêu c u c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c, V trư ng V Pháp ch căn c ch c năng, nhi m v c a các phòng, giao cho m t phòng th c hi n. 6. Công ch c, ngư i lao ng ư c lãnh o V giao nhi m v d h p, h i th o trong và ngoài cơ quan Ki m toán Nhà nư c ph i báo cáo k t qu cu c h p, h i th o và nh ng v n có liên quan v i lãnh o V ph trách tr c ti p. i u 17. Ch qu n lý công ch c, k lu t lao ng 1. Th i gian làm vi c, ngh ngơi c a công ch c, ngư i lao ng thu c V th c hi n theo quy nh c a B lu t Lao ng và quy nh c a Ki m toán Nhà nư c. Công ch c, ngư i lao ng ph i ch p hành nghiêm ch nh k lu t lao ng, quy t c ng x c a Ki m toán viên nhà nư c, có tác phong và thái làm vi c nghiêm túc. 2. Công ch c, ngư i lao ng thu c V i công tác, ngh hàng năm, ngh vi c riêng ph i th c hi n theo quy nh sau ây: a) V trư ng i công tác ph i báo cáo và ư c s ng ý c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c tr c ti p ph trách; Phó V trư ng, Trư ng phòng ph i báo cáo và ư c s ng ý c a V trư ng; khi k t thúc công vi c V trư ng báo cáo k t qu công tác v i lãnh o Ki m toán Nhà nư c tr c ti p ph trách; Phó V trư ng báo cáo v i V trư ng; Trư ng phòng báo cáo v i lãnh o V tr c ti p ph trách. Phó Trư ng phòng, công ch c và ngư i lao ng thu c V ư c c i công tác, sau khi k t thúc công vi c ph i báo cáo n i dung và k t qu công tác v i Trư ng phòng. b) Ch , thN quy n, th t c gi i quy t cho công ch c, ngư i lao ng thu c V m ngh hàng năm; ngh vi c riêng ư c hư ng nguyên lương; ngh không hư ng lương; ngh m au, thai s n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và Ki m toán Nhà nư c. c) V trư ng ngh vi c riêng ph i báo cáo và ph i ư c s ng ý c a T ng Ki m toán Nhà nư c; Phó V trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, công ch c và ngư i lao ng thu c V ngh vi c riêng ph i báo cáo và ư c s ng ý c a V trư ng. 3. M i công ch c, ngư i lao ng thu c V ph i ch p hành nghiêm túc ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; Quy ch làm vi c c a
 10. Ki m toán Nhà nư c và c a V Pháp ch ; gi gìn oàn k t n i b và bí m t công tác theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành. i u 18. Ch qu n lý, s d ng tài s n 1. M i tài s n, trang thi t b làm vi c c a V u ph i m s theo dõi. Hàng năm, ph i ti n hành ki m kê tài s n theo nh kỳ ánh giá, phân lo i, trên cơ s ó có ngh mua s m, trang b b sung. Phòng Xây d ng và Ph bi n pháp lu t giúp V trư ng trong vi c qu n lý tài s n c a V theo quy nh t i i u này. 2. Công ch c, ngư i lao ng thu c V có trách nhi m qu n lý, s d ng tài s n, trang thi t b làm vi c úng m c ích, nh m c và có hi u qu . Cá nhân nào s d ng lãng phí, làm hư h ng, m t mát tài s n thì tuỳ theo tính ch t, m c ph i ch u trách nhi m, k lu t và b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán Nhà nư c. 3. Công ch c, ngư i lao ng thu c V Pháp ch có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Chương trình hành ng c a Ki m toán Nhà nư c v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ban hành kèm theo Quy t nh s 531/Q -KTNN ngày 06/7/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c và các quy nh khác có liên quan. i u 19. Ch qu n lý văn b n n, văn b n i 1. Qu n lý văn b n n a) i v i các văn b n chuy n n V Pháp ch qua ư ng văn thư, thư i n t , bưu i n, ... u ph i ghi vào S ăng ký văn b n n c a V theo dõi, qu n lý. b) Sau khi vào S ăng ký văn b n n, Văn thư có trách nhi m trình lãnh o V cho ý ki n x lý chuy n giao cho các phòng, cá nhân có liên quan. c) Khi ti p nh n văn b n theo ý ki n ch o c a lãnh o V , Trư ng phòng có trách nhi m phân công, ch o cán b , công ch c trong phòng nghiên c u, th c hi n công vi c, l p và trình lãnh o V h sơ gi i quy t công vi c theo quy nh t i kho n 3 i u 20 c a Quy ch này. 2. Qu n lý văn b n i a) T t c các văn b n i c a V Pháp ch u ph i vào S ăng ký văn b n i. H sơ gi i quy t công vi c ph i ư c lưu t p trung và y t i V ; lưu t i phòng theo ch c năng, nhi m v c a m i phòng thu n ti n cho vi c tra c u khi c n thi t. b) i v i các văn b n trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c ký ban hành, sau khi ư c lãnh o V ký trình, Văn thư chuy n h sơ gi i quy t công vi c n Phòng Thư ký - T ng h p (Văn phòng Ki m toán Nhà nư c). Sau khi ư c lãnh o Ki m toán Nhà nư c ký ban hành, Văn thư chuy n n Phòng Hành chính (Văn phòng Ki m toán Nhà nư c) phát hành. c) i v i các văn b n lãnh o V ký th a l nh T ng Ki m toán Nhà nư c, văn thư chuy n h sơ gi i quy t công vi c n Phòng Thư ký - T ng h p. Sau khi nh n ư c
 11. ý ki n ch o c a T ng Ki m toán Nhà nư c giao cho V trư ng V Pháp ch ký th a l nh, lãnh o V ký ban hành và chuy n n Phòng Hành chính phát hành. d) i v i các văn b n do lãnh o V ký ban hành, Văn thư chuy n n các ơn v , cá nhân có liên quan theo a ch nơi nh n. i u 20. Quy trình gi i quy t công vi c 1. Khi phát sinh nhi m v thu c ch c năng, nhi m v c a V Pháp ch thì V trư ng giao cho m t Phó V trư ng ph trách. Phó v trư ng ph trách phòng nào thì giao nhi m v cho Trư ng phòng ó t ch c th c hi n. 2. Tuỳ theo tính ch t, n i dung công vi c lãnh o V ph trách có th phân công nhi m v tr c ti p cho công ch c trong V và thông báo Trư ng phòng có công ch c ó bi t ch o và t o i u ki n giúp công ch c hoàn thành nhi m v . 3. Khi ư c giao nhi m v , Trư ng phòng có trách nhi m phân công, theo dõi cán b , công ch c trong phòng th c hi n. Công ch c ư c giao nhi m v ph i nghiên c u v n m t cách toàn di n, xác nh rõ yêu c u, nhi m v và các n i dung c n gi i quy t; trên cơ s ó d th o văn b n gi i quy t công vi c (ho c xu t ý ki n gi i quy t) báo cáo lãnh o phòng trình lãnh o V cho ý ki n, hoàn thành d th o trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, quy t nh. 4. H sơ gi i quy t công vi c, g m: a) T trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c do V trư ng ký ho c Phó V trư ng ư c V trư ng phân công ph trách công vi c ký thay; b) Công văn ho c ý ki n giao nhi m v c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c; c) Các văn b n làm cơ s cho vi c gi i quy t công vi c; d) D th o văn b n gi i quy t công vi c; ) Các tài li u khác (n u có). 5. Trư c khi trình lãnh o V , h sơ gi i quy t công vi c ph i ư c Trư ng phòng xét duy t, ký t t vào văn b n do V Pháp ch phát hành và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v ch t lư ng, ti n gi i quy t công vi c. Tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này ho c trong trư ng h p khN c p mà lãnh o Phòng i v ng. n Chương IV M I QUAN H CÔNG TÁC i u 21. Quan h gi a lãnh o V Pháp ch v i lãnh o Ki m toán hà nư c 1. V trư ng V Pháp ch có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên, t xu t theo ý ki n ch o c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c; ki n ngh ,
 12. xu t các gi i pháp th c hi n nhi m v ư c lãnh o Ki m toán Nhà nư c giao; th c hi n báo cáo k t qu công tác v i lãnh o Ki m toán Nhà nư c theo quy nh. 2. Lãnh o V Pháp ch tham d các phiên h p c a Ki m toán Nhà nư c có n i dung liên quan n công tác pháp ch có trách nhi m chuN b các n i dung, chương n trình, k ho ch, án có liên quan trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c t i phiên h p, ng th i thông báo và t ch c th c hi n các ý ki n ch o c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c v công tác pháp ch n các ơn v tr c thu c th c hi n. i u 22. Quan h gi a V Pháp ch v i các ơn v tr c thu c Ki m toán hà nư c 1. V Pháp ch có trách nhi m tham gia ý ki n và thN m nh v m t pháp lý d th o các văn b n quy ph m pháp lu t, báo cáo ki m toán, chuN m c ki m toán, quy trình, n phương pháp chuyên môn nghi p v ki m toán và m t s văn b n khác do các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c so n th o trư c khi trình T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành theo thN quy n ho c trình cơ quan có thN quy n ban hành. N u có v n m m chưa th ng nh t gi a ơn v so n th o v i V Pháp ch thì V trư ng V Pháp ch có trách nhi m báo cáo lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, quy t nh. 2. V Pháp ch làm u m i trong công tác phòng, ch ng tham nhũng c a Ki m toán Nhà nư c; ch trì và ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c có liên quan ki m tra vi c th c hi n chính sách pháp lu t, Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn ki m toán nhà nư c i v i ơn v , cá nhân tr c thu c Ki m toán Nhà nư c. 4. Giúp lãnh o Ki m toán Nhà nư c trong công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Quan h gi a lãnh o V Pháp ch v i các t ch c ng, oàn th trong ơn v Lãnh o V Pháp ch thư ng xuyên gi m i quan h v i C p u , Ban ch p hành Công oàn, Ban ch p hành oàn thanh niên trong ơn v cùng ph i h p lãnh o tư tư ng, ng viên cán b , công ch c và nhân viên trong V hoàn thành t t nhi m v . i u 24. Quan h gi a V trư ng v i các Phó V trư ng 1. V trư ng nh kỳ ho c t xu t t ch c h p tri n khai, ch o công vi c c a V . Khi nhi m v phát sinh lĩnh v c công tác do Phó V trư ng nào ph trách thì V trư ng phân công công vi c cho Phó V trư ng ph trách lĩnh v c ó th c hi n. 2. Phó V trư ng ư c phân công công vi c có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v theo ý ki n ch o c a V trư ng và báo cáo V trư ng khi công vi c hoàn thành ho c khi có khó khăn, vư ng m c. i u 25. Quan h gi a các Phó V trư ng
 13. 1. Các Phó V trư ng có trách nhi m ph i h p v i nhau th c hi n các nhi m v có liên quan n ch c năng, nhi m v do mình ph trách. 2. Khi phát sinh công vi c c n ph i h p th c hi n, Phó V trư ng ư c giao nhi m v ch trì ch ng trao i v i Phó V trư ng ph trách lĩnh v c khác có liên quan ph i h p th c hi n. Phó V trư ng ư c giao nhi m v ch trì có trách nhi m t ng h p, ti p thu ý ki n và ch u trách nhi m v n i dung, k t qu ph i h p. 3. Trong trư ng h p c n thi t, các Phó V trư ng có th làm vi c v i cán b , công ch c c a phòng không thu c lĩnh v c ph trách nhưng ph i trao i v i lãnh o V ph trách c a cán b , công ch c ó bi t và ch o ph i h p th c hi n. i u 26. Quan h gi a lãnh o V Pháp ch v i lãnh o các phòng thu c V Pháp ch 1. V trư ng và Phó V trư ng ph trách nh kỳ ho c t xu t làm vi c v i lãnh o phòng n m b t tình hình công vi c, quán tri t và ch o vi c th c hi n nhi m v . 2. Lãnh o phòng có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên, t xu t theo ý ki n ch o c a lãnh o V , báo cáo lãnh o V ph trách khi hoàn thành công vi c ho c khi có khó khăn, vư ng m c. i u 27. Quan h gi a các Trư ng phòng thu c V Pháp ch 1. Các Trư ng phòng có trách nhi m ph i h p v i nhau th c hi n các nhi m v có liên quan n ch c năng, nhi m v c a phòng mình. 2. Khi phát sinh công vi c c n ph i h p th c hi n v i các phòng khác thu c V , Trư ng phòng ư c giao nhi m v ch trì ch ng trao i v i Trư ng phòng khác có liên quan tranh th ý ki n chuyên môn nh m hoàn thành t t công vi c ư c giao. Trư ng phòng ư c giao nhi m v ch trì có trách nhi m t ng h p, ti p thu ý ki n và ch u trách nhi m v n i dung, k t qu ph i h p. i u 28. Quan h gi a lãnh o V Pháp ch v i cán b , công ch c, nhân viên thu c V 1. Lãnh o V t o i u ki n thu n l i cho cán b , công ch c và ngư i lao ng trong ơn v làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính. 2. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c V trư ng và lãnh o V tr c ti p ph trách lĩnh v c công tác c a phòng v các m t công tác c a Phòng; qu n lý, giáo d c chính tr , tư tư ng c a công ch c, ngư i lao ng trong ơn v mình. Khi phát sinh nhi m v vư t quá thN quy n c a Phòng ph i k p th i báo cáo lãnh o V ph trách m xem xét gi i quy t.
 14. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n nhi m v công ch c ngư i lao ng trong V có trách nhi m h p tác, ph i h p giúp l n nhau, t o i u ki n thu n l i m b o hoàn thành nhi m v ư c giao úng th i h n, ch t lư ng và hi u qu . N u có khó khăn, vư ng m c không t gi i quy t ư c ho c vư t quá thN quy n ph i k p th i xu t, m báo cáo v i lãnh o Phòng k p th i xem xét, gi i quy t. 4. Trong ho t ng c a V Pháp ch , công ch c, ngư i lao ng trong V có th ăng ký g p lãnh o V trình bày tâm tư, nguy n v ng và xu t sáng ki n, bi n pháp gi i quy t công vi c. i u 29. Quan h công tác khác Quan h công tác gi a V Pháp ch v i các ơn v trong và ngoài ngành ư c th c hi n thông qua V trư ng. Căn c yêu c u nhi m v , V trư ng phân công cho Phó V trư ng ho c công ch c, ngư i lao ng trong V th c hi n theo ch c năng, nhi m v và Quy ch này. Chương V T CH C TH C HI N i u 30. X lý vi ph m C n b , c ng ch c, ngư i lao ng thu c V Ph p ch và c c t ch c, ơn v , c nhõn cú li n quan kh ng th c hi n ỳng nh ng quy nh t i Quy ch này th tuỳ theo t nh ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành ch nh ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. Trách nhi m thi hành V trư ng V Pháp ch , công ch c, ngư i lao ng V Pháp ch và các t ch c, cá nhân có quan h công tác v i V Pháp ch ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n m i phát sinh ho c có khó khăn vư ng m c, V trư ng V Pháp ch ph i k p th i báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản