Quyết định số 4296/2004//QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 4296/2004//QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4296/2004//QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4296/2004//QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4296/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 154/1998/Q -TTg ngày 25/8/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung nhi m v và thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p; Căn c Quy t nh s 4240/Q -BYT ngày 26/11/2004 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p H i ng Thi ua - Khen thư ng B Y t ; Theo ngh c a V trư ng Pháp ch , B Y t ; QUY T NNH i u 1.Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B Y t (kèm theo Quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 3.Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , V trư ng, C c trư ng các V , C c c a cơ quan B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B và các thành viên c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n QUY CH
  2. HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG B Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4296/Q -BYT ngày 02 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) I. M I QUAN H LÀM VI C C A H I NG 1. Quan h làm vi c gi a các thành viên H i ng: a)- Ch t ch H i ng là B trư ng B Y t , có trách nhi m lãnh o, ch om i ho t ng c a H i ng. b)- Phó Ch t ch H i ng là Th trư ng B Y t thay m t Ch t ch H i ng khi Ch t ch H i ng v ng m t ho c ư c u quy n có trách nhi m ch trì các cu c h p H i ng; ki m tra, ôn c công vi c c a H i ng, phong trào thi ua và công tác khen thư ng trong toàn ngành Y t . c)- Phó Ch t ch H i ng là Ch t ch Công oàn Y t Vi t Nam có trách nhi m t ch c, hư ng d n phong trào thi ua th c hi n k ho ch công tác trong cán b , công nhân viên ch c ngành y t ; phát hi n k p th i và nhân r ng các i n hình tiên ti n, gương "Ngư i t t, vi c t t" trong ngành Y t . d)- Các U viên c a H i ng có trách nhi m hư ng d n, t ch c phong trào thi ua và công tác khen thư ng thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách theo úng hư ng d n c a Lãnh o B và Biên b n h p c a H i ng; thư ng xuyên phát hi n, b i dư ng và nhân r ng i n hình tiên ti n, úc k t kinh nghi m v i m i công tác thi ua, khen thư ng trong lĩnh v c công tác c a mình ư c phân công ph trách; báo cáo k t qu công vi c ó trong các cu c h p c a H i ng. )- U viên Thư ng tr c và U viên Thư ký c a H i ng, có trách nhi m t ng h p và thư ng tr c c a H i ng; tham mưu và giúp H i ng v hư ng d n phong trào thi ua và công tác khen thư ng toàn ngành. 2. Nguyên t c làm vi c c a H i ng: a)- H i ng ho t ng theo nguyên t c công khai, dân ch , quy t nh theo a s . b)- Khi xem xét và ánh giá v khen thư ng ph i g n v i k t qu phong trào thi ua. Do ó nơi nào không có, ho c có phong trào thi ua nhưng hi u qu và ch t lư ng kém thì nơi ó không ư c xét khen thư ng. Ph i b o m tính h th ng và tính liên t c trong thi ua, khen thư ng. c)- H i ng t ch c h p 3 tháng 1 l n. Tr trư ng h p t xu t, Ch t ch H i ng quy t nh tri u t p. Các phiên h p H i ng ch h p l khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên H i ng tham d . d)- Trư ng h p c n thi t nhưng không t ch c h p H i ng ư c thì Ch t ch H i ng quy t nh vi c l y ý ki n b ng văn b n thay cho bi u quy t t i cu c h p. II.QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯ NG C A H I NG
  3. 1.Xét Huân chương,B ng khen c a Th tư ng Chính ph : Thư ng tr c cho H i ng Thi ua – Khen thư ng B th c hi n theo quy trình sau: a)- Hư ng d n ơn v chuNn b các th t c v h sơ khen thư ng theo quy nh c a Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t thi ua, khen thư ng. b)- ThNm nh thành tích c a các t p th và cá nhân ngh khen thư ng. c)- L y ý ki n nh n xét c a các V , C c, Thanh tra B Y t , Công oàn Y t Vi t Nam v các t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng. d)- T ng h p thành tích, phi u tín nhi m c a cơ s , ý ki n c a các V , C c , Thanh tra B Y t , Công oàn Y t Vi t Nam, d ki n m c khen thư ng g i các thành viên H i ng nghiên c u và xem xét trư c khi h p H i ng. N u có v n c n b sung, gi i thích ho c làm rõ, các thành viên H i ng ph i thông báo s m v Pháp ch gi i trình, b sung ho c chuNn b thêm trư c khi ưa ra cu c h p H i ng. )- Trình Ch t ch H i ng tri u t p cu c h p xét khen thư ng. V Pháp ch có trách nhi m trình bày trư c H i ng v t ng trư ng h p ngh khen thư ng. e)- T ng h p và hoàn t t các th t c trình Lãnh o B ký trình Th tư ng Chính ph (Qua Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương). 2. Xét danh hi u: Anh hùng lao ng, Chi n sĩ thi ua c p ngành, c p toàn qu c: Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng th c hi n quy trình sau: a)- Hư ng d n các ơn v th c hi n úng quy trình, th t c h sơ xét ch n và ngh xét phong t ng danh hi u Anh hùng lao ng theo úng quy nh t i Thông tư s 16/1999/TT- BYT ngày 9/8/1999 c a B Y t . b)- Hư ng d n các ơn v vi t báo cáo thành tích, tóm t t thành tích c a t p th và cá nhân ư c ngh xét t ng. c)- ThNm nh thành tích c a các t p th và cá nhân ư c ngh khen thư ng. d)- L y ý ki n c a các V , C c có liên quan, Thanh tra B Y t , Công oàn Y t Vi t Nam v các t p th , cá nhân ư c ngh tuyên dương Anh hùng. )- T ng h p thành tích, phi u tín nhi m cơ s , ý ki n c a các V , C c có liên quan, Thanh tra B Y t , Công oàn Y t Vi t Nam v các t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng và g i n các thành viên H i ng xem xét trư c khi ti n hành h p H i ng Thi ua – Khen thư ng B . e)- Sau khi ã hoàn t t th t c trên, V Pháp ch báo cáo H i ng Thi ua – Khen thư ng B và chuNn b y h sơ theo quy nh trình Lãnh o B ký trình Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xét phong t ng danh hi u Anh hùng lao ng. 3. Xét C Thi ua h ng năm c a Chính ph và B Y t :
  4. a)- Căn c vào s lư ng C thi ua ã d ki n, V Pháp ch phân b ch tiêu và hư ng d n các h công tác v th t c h sơ xét C thi ua (Vào tháng 11 h ng năm). b)- Các h công tác: căn c s C thi ua c a H i ng phân cho h mình, l p danh sách các ơn v d ki n t ng C thi ua g i v V Pháp ch (vào cu i tháng 11 h ng năm); hoàn t t th t c h sơ c a các ơn v ngh t ng C thi ua v v Pháp ch (vào tháng 12 h ng năm). c)- Ph i h p v i Công oàn Y t Vi t Nam t ch c ki m tra, thNm nh nh ng ơn v ư c gi i thi u t ng C thi ua. d)- T ng h p và báo cáo H i ng v quá trình bình xét, thNm nh. Các V , C c có trách nhi m b o v thành tích c a các ơn v do mình gi i thi u trư c H i ng. )- T ng h p k t qu , hoàn t t th t c trình Lãnh o B ký trình Th tư ng Chính ph ( i v i C thi ua c a Chính ph ) và trình B trư ng ký Quy t nh t ng C thi ua c a B Y t . 4. Xét K ni m chương " Vì s c kho nhân dân": Th c hi n theo Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s c kho nhân dân" 5. Xét B ng khen B và các hình th c khen thư ng khác: a)- V Pháp ch ch u trách nhi m t ng h p danh sách, ki m tra th t c h sơ theo quy nh c a các ơn v ngh xét khen thư ng. b)- i v i vi c xét t ng B ng khen cho các chương trình, d án, chuyên công tác thì c n ph i có ý ki n c a các V , C c chuyên môn liên quan. c)- Sau khi hoàn t t th t c h sơ, V Pháp ch trình Lãnh o B xem xét và Quy t nh. 6. Quy trình v hi p y khen thư ng: a)- Các t p th và cá nhân do U ban nhân dân các t nh, thành ph ngh B Y t hi p y thu c lĩnh v c công tác c a V , C c nào thì l y ý ki n nh n xét c a V , C c ó. N u hi p y cho S Y t và Giám c S Y t , thì l y ý ki n c a V T ch c cán b . T t c các trư ng h p ngh hi p y u ph i có ý ki n c a Thanh tra B Y t . b)- V Pháp ch t ng h p và d th o công văn trình Lãnh o B ký. B TRƯ NG B Y T KIÊM CH TNCH H I NG T KT
  5. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản