Quyết định số 43/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 43/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/1998/QĐ-TTg về việc thành lập ban quản lý các khu công nghiệp Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 2 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P LONG AN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; th c hi n Quy t nh s 994/TTg ngày 8 tháng 11 năm 1997 và Quy t nh s 1084/TTg ngày 15 tháng 12 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p khu công nghi p c Hoà II và khu công nghi p c Hoà I; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Long An, Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p Long An qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Long An. Ban Qu n lý các khu công nghi p Long An th c hi n các nhi m v và quy n h n qu n lý khu công nghi p theo quy nh t i i u 27 Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . Ban Qu n lý các khu công nghi p Long An có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u hình Qu c huy, có biên ch và kinh phí ho t ng do ngân sách Nhà nư c c p. i u 2. Ban Qu n lý các khu công nghi p Long An có Trư ng ban, m t s Phó trư ng ban, m t s U viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phó trư ng ban, các U viên và quy nh b máy giúp vi c Ban qu n lý các khu công nghi p Long An th c hi n theo các i u 26, 28 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân t nh Long An và Trư ng ban Qu n lý các khu công nghi p Long An ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản