Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
7
download

Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg về kế hoạch sản xuất chè năm 1999-2000 và định hướng phát triển chè đến năm 2005-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 3 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 43/1999/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1999 V K HOACH S N XU T CHÈ NĂM 1999-2000 VÀ Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N CHÈ Đ N NĂM 2005-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đ ngh c a B Nông ngh p và Phát tri n nông thôn, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t k ho ch s n xu t chè năm 1999-2000 và phương hư ng phát tri n đ n năm 2005-2010 v i n i dung ch y u sau: 1. Phương hư ng, m c tiêu: - Phát tri n s n xu t chè đ ph c v đ nhu c u c a th trư ng trong nư c và tăng kim ng ch xu t kh u lên kho ng 200 tr u USD/năm; Phát tri n chè nơi có đi u ki n, ưu tiên phát tri n các t nh trung du mi n núi phía B c, t p trung đ u tư xây d ng các vùng chè chuyên canh, t p trung, thâm canh có năng su t ch t lư ng cao và t ng bư c đư c hi n đ i hoá, k t h p gi a thâm canh vư n chè hi n có v i phát tri n di n tích chè m i; - Thâm canh tăng năng su t đ đ t m c doanh thu bình quân 15 tri u đ ng/ha, m c cao 30 tri u đ ng/ha; - Gi i quy t vi c làm cho kho ng 1,0 tri u lao đ ng. 2. Gi i pháp: a) V quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u: trên cơ s đi u ki n đ a hình, th như ng, khí h u và qu đ t hi n có các đ a phương, quy ho ch vùng nguyên li u chè theo hư ng khai thác l i th c a t ng vùng, có k ho ch ph c h i, thâm canh 70.000 ha chè hi n có, đ ng th i t p trung tr ng m i ch y u các t nh ni n núi phía B c, c th là: - Đ i v i vùng cao: tr ng chè cây, chè c th như chè shan tuy t, chè đ c s n kho ng 10.000 ha;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ i v i vùng th p: tr ng chè đ n kho ng 20.000 ha. - Hình thành m t s vùng chè cao s n đ s n xu t các lo i chè có ch t lư ng cao và chè h u cơ đ cung c p cho th trư ng trong nư c và xu t kh u. b) V th trư ng: B Thương m i ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B ngành có liên quan gi i quy t t t th trư ng, c th là: - C ng c và m r ng th trư ng Trung c n Đông; - Khôi ph c th trư ng các nư c Đông Âu và C ng hoà Liên bang Nga; - Tham gia th trư ng Nh t B n, Đài Loan b ng các hình th c liên doanh, liên k t, bao tiêu s n ph m; - M thêm th trư ng m i B c M và các nư c châu Âu. c) V chính sách đ u tư và tín d ng. Trên cơ s su t đ u tư h p lý, tính đ theo hư ng thâm canh, Nhà nư c có chính sách lh tr đ u tư và tín d ng phù h p, c th là: - Đ i v i chè tr ng vùng cao: đư c coi như r ng phòng h (chè c th ) đư c áp d ng chính sách h tr như tr ng r ng phòng h t i Quy t đ nh s 661/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 07 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai th c hi n D án tr ng m i 5,0 tri u ha r ng, m c h tr là 2,5 tri u đ ng/ha l y t ngu n v n trong k ho ch tr ng r ng phòng h hàng năm, ph n v n còn l i do ngư i tr ng chè t đ u tư b ng v n t có ho c v n vay. - Đ i v i chè tr ng có đ n: huy đ ng m i ngu n v n đ phát tri n vùng nguyên li u chè như m c tiêu đã đ ra, bao g m: + V n Ngân sách Nhà nư c đ u tư h tr : xây d ng các công trình thu l i đ u m i (theo d án đư c c p có th m quy n phê duy t); nghiên c u khoa h c và công ngh ; khuy n nông, chuy n giao ti n b k thu t m i v cây chè, trư c m t trong năm 1999 cho phép B Nông nghi p và phát tri n nông thôn s d ng ngu n v n s nghi p khuy n nông k ho ch năm 1999 c a B đ nh p kh u 2,0 tri u hom chè gi ng có năng su t cao, ch t lư ng t t đ t ng bư c nhân r ng thay th d n gi ng chè năng su t th p hi n có; th c hi n di dãn dân thu c các chương trình đ nh canh đ nh cư, di dân gi i phóng lòng h ; h tr vi c ch t o s n xu t các máy móc công c cơ khí ph c v cho các công vi c: tr ng tr t, sơ ch và ch bi n chè. + V n tín d ng đ u tư theo k ho ch Nhà nư c: đ u tư cho các d án c i t o đ i m i công ngh , thi t b và đ u tư m i cho sơ ch và ch bi n chè. + V n tín d ng ngân hàng: b o đ m và k p th i v n vay cho nhu c u c a ngư i tr ng chè, + V n nư c ngoài b ng các hình th c liên doanh, liên k t, v n ODA.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d) V giá: quy đ nh giá mua chè tư i h p lý b o đ m l i ích c a ngư i tr ng chè. Giao Ch t ch U ban nhân dân các t nh có tr ng chè sau khi tham kh o ý ki n c a Ban V t giá chính ph công b giá mua chè tươi nguyên li u t i thi u ngay t đ u v , đ hư ng d n các cơ s mua chè nguyên li u. T ng bư c hình thành qu h tr s n xu t nguyên li u chè. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p cùng các B Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Ban V t giá Chính ph và các B , ngành có liên quan l p đ án, cơ ch qu n lý s d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t. đ) V khuy n khích phát tri n các thành ph n kinh t . - Ti p t c đ i m i cơ ch qu n lý nông trư ng qu c doanh: th c hi n giao đ t, khoán vư n chè cho h gia đình công nhân viên nông trư ng và nhân đân trong vùng, nông trư ng chuy n sang làm đ ch v v t tư k thu t, ch bi n và tiêu th s n ph m. - Khuy n khích các thành ph n kinh t đ u tư tr ng, ch bi n chè, phát tri n mô hình kinh t trang tr i. e) V h p tác và đ u tư nư c ngoài: B K ho ch và Đ u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B ngành có liên quan t o đi u ki n giúp các doanh nghi p, các đ a phương thu hút v n đ u tư nư c ngoài cho tr ng và ch bi n chè, trư c h t, tranh th v n đ u tư c a ADB, Nh t B n, Đài loan, B , Iraq.v.v. ; có chính sách khuy n khích các h gia đình, tư nhân c a nh ng nư c có kinh nghi m s n xu t chè đ u tư tr ng và ch bi n chè v i quy mô phù h p. g) V khoa h c công ngh và môi trư ng. - Tuy n ch n, lai t o các gi ng chè m i có năng su t, ch t lư ng cao và t ch c chuy n giao nhanh đ n h nông dân. - Hình thành vùng chuyên canh t p trung s n xu t chè s ch, không dùng hoá ch t đ c h i, nguy hi m, tăng m c s d ng phân h u cơ, phân bón vi sinh, phòng tr sâu b nh b ng ch ph m sinh h c. Đi u 2. T ch c ch đ o th c hi n. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ o T ng Công ty chè Vi t Nam ph i h p v i U ban nhân dâncác t nh t p trung ch đ o xây d ng và t ch c th c hi n m t s d án thu c vùng chè t p trung có ch t lư ng cao là: d án liên donh s n xu t chè v i Iraq, d án phát tri n chè M c Châu t nh Sơn La, d án phát tri n chè Lai Châu, d án phát tri n chè Lào Cai. B k ho ch và Đ u tư kh n trương th m đ nh nh ng d án chưa phê duy t trình c p có th m quy n phê duy t đ s m đưa vào đ u tư. 2. B Nông ngi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh có tr ng chè s m th c hi n phân công, phân c p
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. qu n lý đ vi c qu n lý nhà nư c đư c ch t ch , s n xu t kinh doanh có hi u qu , trong đó: - Các B , ngành Trung ương có trách nhi m t ch c nghiên c u khoa h c và áp d ng công ngh m i trong tr ng tr t và ch bi n, m r ng th trư ng tiêu th ngoài nư c; - Các doanh nghi p Trung ương ch y u làm d ch v cung ng v t tư, k thu t, ch bi n (c đ u tr n), m r ng th trư ng tiêu th s n ph m chè ra nư c ngoài, tham gia đ u tư phát tri n m t s vùng chè l n. Đi u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi, Ch t ch U ban nhân dân t nh có tr ng chè, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Công T n (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản