Quyết định số 43/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 43/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2001/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1-2-7, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 43/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I, B SUNG QUY NNH N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU DÂN CƯ R CH MI U THU C PHƯ NG 1-2-7, QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v quy nh khung giá các lo i t ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 38/2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 805/TTg ngày 27 tháng 12 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch s d ng t xây d ng khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1- 2-7 qu n Phú Nhu n; Căn c Quy t nh s 1644/Q -UB-QL T ngày 03 tháng 11 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh, di chuy n các h dân n m trong quy ho ch xây d ng khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1-2-7, qu n Phú Nhu n; Căn c Quy t nh s 3143/Q -UB-QL T ngày 16 tháng 6 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c duy t i u ch nh khu dân cư R ch Mi u, qu n Phú Nhu n; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph ; Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996; Quy t nh s 5675/Q -UB- KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b và Quy t nh s 15/2001/Q -UB ngày 23 tháng 02 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh, b sung b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b ;
 2. Căn c k t lu n c a oàn công tác liên ngành c a Chính ph ; ý ki n c a T công tác liên ngành thành ph và Văn b n s 58/ LN-XKT ngày 28/12/2000 c a oàn công tác liên ngành c a Chính ph v góp ý d th o chính sách n bù tr c p thi t h i t i 4 d án thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Tài chính-V t giá thành ph và y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i các T trình s 09/LCQ ngày 25 tháng 4 năm 2001; T trình s 10/LCQ ngày 10 tháng 5 năm 2001 và sau khi tham kh o ý ki n c a các h dân n m trong qui ho ch c a d án xây d ng khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1-2-7, qu n Phú Nhu n; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh v s a i, b sung quy nh n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1-2-7, qu n Phú Nhu n. i u 2.- Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n ch o H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này và t ch c ph bi n, tính toán, ch o ch u tư chi tr b sung ti n n bù, h tr thi t h i cho các h dân n m trong quy ho ch c a d án u tư xây d ng khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1-2-7, qu n Phú Nhu n. i u 3.- Vi c gi i quy t khi u n i c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n, c a Thanh tra thành ph và y ban nhân dân thành ph có liên quan n vi c n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1-2-7, qu n Phú Nhu n trư c ây, s ư c s a i theo n i dung quy nh c a quy t nh này. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh n bù, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án u tư xây d ng khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1-2-7, qu n Phú Nhu n trư c ây u bãi b . i u 5.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh- V t giá thành ph , S a chính-Nhà t thành ph , S Xây d ng thành ph , S K ho ch và u tư thành ph , Ki n trúc sư Trư ng thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n, T ng Giám c T ng Công ty xây d ng Sài Gòn, Giám c Công ty k thu t xây d ng qu n Phú Nhu n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các h dân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 - oàn công tác liên ngành Chính ph KT.CH TNCH - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - T ng Thanh tra Nhà nư c - T ng C c a chính - TT/TU, Thư ng tr c H ND.TP - TTUB: CT,PCT/TT, T,UV/PC - y ban M t tr n T qu c TP - Vi n KSND thành ph - T công tác liên ngành c a TP - Văn phòng Thành y, Thanh tra TP - Văn phòng ti p dân thành ph
 3. - VPUB; PVP/ T, NC - T NC, T, B Vũ Hùng Vi t - Lưu ( B) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2001 QUY NNH V S A I, B SUNG QUY NNH N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU DÂN CƯ R CH MI U THU C PHƯ NG 1-2-7, QU N PHÚ NHU N. (Ban hành kèm theo quy t nh s 43 /2001/Q -UB ngày 23 / 5 /2001 c a y ban nhân dân thành ph ). I- N BÙ VÀ H TR : i u 1. i u ki n ư c n bù thi t h i v t và không ư c n bù thi t h i v t: 1- Các i u ki n ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . 2- Các i u ki n không ư c n bù thi t h i v t áp d ng theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . 3- M t s trư ng h p c bi t ư c xem xét h tr thi t h i theo b n quy nh này. i u 2. ơn giá xây d ng nhà, v t ki n trúc khác và ơn giá t , t nông nghi p tính n bù, h tr thi t h i : 1- ơn giá xây d ng nhà, v t ki n trúc khác : áp d ng theo ơn giá xây d ng m i quy nh t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996; Quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c ban hành b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c i u ch nh, b sung b ng giá chuNn t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b ban hành t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996
 4. và Quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, nhân v i h s i u ch nh 1,2. 2- ơn giá t : áp d ng theo ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph , c ng v i ph n h tr thêm theo t ng o n và t ng tuy n ư ng, c th là : Tên ư ng ơn giá t H tr T ng c ng theo Quy t thêm nh s m c n bù 05/Q -UB- và h tr QL T ( /m2 ) ( /m2) ( /m2) 1- M t ti n ư ng: Phan Xích Long - T Phan ăng Lưu n s 27 1.400.000 800.000 2.200.000 Phan Xích Long ho c căn nhà không s Phan Xích Long (c nh nhà s 43 Phan Xích Long). - T s 29 Phan Xích Long ho c 1.400.000 400.000 1.800.000 nhà s 43 Phan Xích Long n u c u Phan Xích Long. - T cu i c u Phan Xích Long n 1.400.000 100.000 1.500.000 tr i n cao th . Tr n K Xương - T s 189/3K ho c 121 Tr n K 1.400.000 160.000 1.560.000 Xương ra hư ng Phan ăng Lưu. - T s 189/2P hay 121B Tr n K 1.400.000 60.000 1.460.000 Xương n c u ò. Phan Tây H 1.300.000 160.000 1.460.000 Nhiêu T 1.200.000 160.000 1.360.000 Cù Lao - T c u Tr n Khánh Dư nc u 750.000 710.000 1.460.000 en. - T cu i c u en n khu v c giáp 750.000 450.000 1.200.000 ư ng Phan Xích Long. Cô Giang 1.300.000 200.000 1.500.000 Phan ăng Lưu 4.000.000 1.000.000 5.000.000
 5. 2- H m c a các ư ng: 70% m c n bù theo ơn giá m t ti n ư ng (nhưng không ư c th p hơn m c 850.000 /m2). 3- ơn giá t nông nghi p: a- ơn giá t tr ng cây hàng năm ư c áp d ng theo hư ng d n t i Thông tư s 145/1998/TT-BTC c a B Tài chính, c th là: { ơn giá t nông nghi p h ng 1 (19.300 /m2) + 13,5% [ ơn giá n bù t trong h m bình quân li n k (986.333 /m2) - ơn giá t nông nghi p h ng 1 (19.300 /m2)]}. Tính tròn là 150.000 ng/m2. b- i v i t tr ng cây lâu năm ( t tr ng cây hàng năm ã c i t o, san l p), tính n bù b ng m c giá t tr ng cây hàng năm, c ng thêm m c h tr chi phí c i t o, san l p là 120.000 /m2. M c giá n bù h tr là 270.000 ng/m2. i u 3. V tính giá n bù, h tr thi t h i v t , t nông nghi p và nhà , v t ki n trúc khác : A- iv i t : 1- t c a h gia ình, cá nhân là t có nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi ô tô ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c s d ng t và san l p m t b ng. 2- t có gi y t h p pháp, h p l ho c không có gi y t h p l v quy n s d ng t nhưng có ngu n g c không l n chi m, không tranh ch p, ư c tính n bù tùy theo th i i m chuy n i m c ích s d ng t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) n u chưa làm nghĩa v v i Nhà nư c theo m c quy nh t i i u 6 và i u 7 c a Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. 3- Vi c tính giá n bù, h tr thi t h i v t ư c áp d ng như sau (B n ph l c 1 tính giá n bù kèm theo b n quy nh này): a- t s d ng h p pháp là t có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c ch ng nh n quy n s h u nhà do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p ư c n bù 100% ơn giá t quy nh t i kho n 2 i u 2 c a b n quy nh này, di n tích ư c n bù là di n tích ghi trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c ch ng nh n quy n s h u nhà.
 6. b- t s d ng h p l là t ã s d ng n nh, không thu c di n chi m d ng b t h p pháp ư c tính n bù, h tr như sau: b.1- S d ng t trư c ngày 18/12/1980 (ngày ban hành Hi n pháp) ư c tính n bù b ng 100% ơn giá t quy nh t i kho n 2 i u 2 c a b n quy nh này. b.2- S d ng t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai có hi u l c thi hành), ư c tính n bù b ng 100% ơn giá t , tr i 20% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh. [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù - (20% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph )]. b.3- S d ng t ngày 15/10/1993 tr v sau, ư c tính n bù b ng 100% ơn giá t , tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh. ( ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù - ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph ) giá n bù t trong h m b ng 70% m c n bù theo ơn giá m t ti n ư ng nhưng không ư c th p hơn ơn giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i i m b, kho n 3, i u 2. Trư ng h p do nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng t n nh trư c ó (t ngày 15/10/1993 tr v trư c) không có gi y t h p l ch có gi y t mua bán chuy n như ng gi a hai bên ư c y ban nhân dân xã, phư ng xác nh n thì tr 40% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh. [ ơn giá n bù = ơn giá t tính n bù - (40% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph )]. b.4- t có ngu n g c do nh n chuy n như ng tr c ti p ho c gián ti p (qua nhi u l n chuy n như ng) nhưng có ngu n g c ban u c a ngư i s d ng h p pháp chuy n như ng l i, thì ngư i ang s d ng ư c tính n bù theo m c n bù c a ch s d ng cũ. b.5- H n m c t tính n bù c a các trư ng h p trên là 200 m2, ph n di n tích t còn l i ngoài 200m2 thì tùy theo m c th i gian s d ng ư c h tr như sau : b.5.1- S d ng t trư c ngày 18/12/1980, ư c h tr b ng 40% ơn giá t tính n bù. b.5.2- S d ng t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 15/10/1993, ư c h tr b ng 30% ơn giá t tính n bù nhưng không ư c th p hơn ơn giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i i m b, kho n 3, i u 2 c a b n quy nh này. b.5.3- S d ng t ngày 15/10/1993 tr v sau ư c h tr b ng 20% ơn giá t tính n bù nhưng không ư c th p hơn ơn giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i i m b, kho n 3, i u 2 c a b n quy nh này. c- t không h p pháp là t do chi m d ng c a Nhà nư c, chi m d ng tài s n v ng ch s d ng ho c sang như ng c a ngư i khác có ngu n g c không h p pháp s d ng, ư c xét h tr tùy t ng trư ng h p, c th như sau:
 7. c.1- S d ng t trư c ngày 15/10/1993, ư c h tr b ng 15% ơn giá t theo b ng giá t t i kho n 2 i u 2 nhưng không ư c th p hơn ơn giá n bù t tr ng cây lâu năm quy nh t i i m b, kho n 3, i u 2 c a b n quy nh này. c.2- S d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/6/1998 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Quy t nh s 3143/Q -UB-QL T v vi c duy t i u ch nh khu dân cư R ch Mi u, qu n Phú Nhu n) ư c h tr b ng ơn giá t tr ng cây lâu năm quy nh t i i m b, kho n 3, i u 2 c a b n quy nh này. c.3- S d ng t ngày 16/6/1998 tr v sau không ư c h tr . c.4- M c di n tích t tính h tr không quá 100 m2, ph n di n tích trên 100 m2 không ư c h tr . B- iv i t nông nghi p : 1- Ngư i ang s d ng t nông nghi p có gi y t h p pháp, h p l (có m t trong các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 1 c a b n quy nh này) thì ư c n bù thi t h i b ng 100% ơn giá quy nh t i kho n 3, i u 2 c a b n quy nh này, tùy theo hi n tr ng t ang s d ng. 2- i v i t nông nghi p s d ng không có gi y t h p pháp, h p l ho c t có ngu n g c chi m c a Nhà nư c, chi m t v ng ch , s d ng thì không ư c n bù thi t h i v t nhưng ư c xét h tr như sau: 2.1- S d ng t trư c ngày 15/10/1993: ư c h tr b ng 80% ơn giá t nông nghi p quy nh t i kho n 3, i u 2 c a b n quy nh này, tùy theo hi n tr ng t ang s d ng. 2.2- S d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/6/1998 ư c h tr b ng 50% ơn giá t nông nghi p quy nh t i kho n 3, i u 2 c a b n quy nh này, tùy theo hi n tr ng t ang s d ng. 2.3- S d ng t ngày 16/6/1998 tr v sau không ư c h tr . C- i v i t có ngu n g c t công, ngư i ang s d ng ư c cơ quan, ơn v c a Nhà nư c t m giao, cho thuê, mư n s d ng có th i h n, nay b thu h i thì ư c tính n bù các chi phí ã u tư vào t. D- i v i nhà , công trình và v t ki n trúc khác : 1- n bù 100% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này i v i nhà s h u h p pháp. 2- Nhà không có gi y t h p pháp nhưng i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà theo Ngh nh s 60/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph thì tùy theo th i i m xây d ng ư c n bù, h tr như sau : 2.1- n bù 100% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này i v i nhà xây d ng trư c ngày 18/12/1980.
 8. 2.2- n bù 90% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này i v i nhà xây d ng t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 15/10/1993. 2.3- H tr 50% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này i v i nhà xây d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/6/1998. 2.4- Nhà xây d ng t ngày 16/6/1998 tr v sau không ư c n bù h tr và ph i tháo g vô i u ki n. 3- Nhà xây d ng trên t không h p pháp tùy theo th i i m xây d ng ư c h tr như sau : 3.1- H tr 70% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này i v i nhà xây d ng trư c ngày 15/10/1993. 3.2- H tr 30% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này i v i nhà xây d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 16/6/1998. 3.3- Nhà xây d ng t ngày 16/6/1998 tr v sau không ư c n bù h tr và ph i tháo g vô i u ki n. 4- Nhà ch tháo d m t ph n nhưng di n tích khuôn viên còn l i dư i 30 m2 không i u ki n xây d ng làm nhà thì ư c gi i t a toàn b n u ch h có yêu c u. Nhà ch tháo d m t ph n nhưng còn s d ng làm nhà ư c thì tính n bù ph n di n tích tháo d theo ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 2 c a b n quy nh này và n bù toàn b chi phí s a ch a, hoàn thi n m t ti n công trình còn l i theo d toán c a Phòng Qu n lý ô th qu n l p. Trư ng h p nhà tháo d m t ph n nhưng di n tích nhà ph i tháo d t 70% tr lên thì ư c n bù toàn b ph n ki n trúc. i u 4. i v i nhà và t thu c s h u Nhà nư c. 1- Các trư ng h p ang s d ng nhà h p pháp (có quy t nh c p nhà, t m c p, t m giao và có h p ng thuê nhà v i cơ quan qu n lý nhà t) ho c do các ngu n v n ngân sách Nhà nư c t o l p, nay ph i di chuy n thì không ư c n bù thi t h i v nhà và t. Ngư i ang s d ng nhà ư c thuê căn nhà khác chung cư có xét n hi n tr ng s d ng c a căn nhà cũ. 2- Ngư i ang s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c n u không ti p t c thuê nhà c a Nhà nư c thì ư c h tr b ng ti n t o l p ch m i, m c h tr b ng 60% giá tr t và 60% giá tr nhà ang thuê. Tr giá t ư c tính theo ơn giá quy nh t i kho n 2 i u 2 c a b n quy nh này. Tr giá nhà ư c tính theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này.
 9. 2.1- S m2 t ư c tính ti n h tr là s m2 chi m t c a căn nhà ghi trong quy t nh t m c p, t m thuê, lưu cư ho c trong h p ng thuê nhà, không tính di n tích t l n chi m. 2.2- S m2 sàn s d ng ư c tính h tr là s m2 ghi trong quy t nh t m c p, t m giao, h p ng thuê nhà ho c gi y c p nhà c a cơ quan Nhà nư c (do cơ quan, ơn v qu n lý căn nhà xác nh n), không tính ph n di n tích hành lang, ban công, l i i chung và di n tích l n chi m . 2.3- Trư ng h p ngư i thuê nhà t c i t o, nâng c p, xây d ng m i tăng thêm di n tích nhà ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép thì ư c n bù 100%; không có phép thì ư c h tr 70% theo ơn giá quy nh t i kho n 1, i u 2 c a b n quy nh này i v i ph n di n tích t c i t o ho c xây d ng m i. 2.4- Trư ng h p nhà sau khi tháo d m t ph n mà ph n di n tích còn l i v n s d ng làm nhà ư c n bù chi phí hoàn thi n m t ti n công trình còn l i theo d toán c a Phòng qu n lý ô th qu n l p và ư c h tr 60% giá tr n bù nhà , t (n u có). Tr giá t ư c tính theo ơn giá quy nh t i kho n 2 i u 2 c a b n quy nh này. Tr giá nhà ư c tính theo ơn giá quy nh t i kho n 1 i u 2 c a b n quy nh này. 3- i v i nhà và t c a các cơ quan ơn v Nhà nư c ho c ư c t o l p b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c (tr s cơ quan hành chính, trư ng h c, tr m y t v.v...) s do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xem xét gi i quy t cho t ng trư ng h p c th . 4- Trư ng h p t có nhà xư ng, kho bãi ang s d ng là t có ngu n g c chuy n như ng ho c mua nhà xư ng do Nhà nư c thanh lý (có giá tr t), b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c, có gi y t h p l v quy n s d ng t thì ư c n bù theo m c quy nh t i kho n A, i u 3 c a b n quy nh này. i u 5. Các h có h th ng ng h nư c, ng h i n, i n tho i có h p ng thuê bao (ph i di d i giao l i cho Nhà nư c), gi ng ào th công và gi ng nư c khoan ư c b i hoàn như sau : 1- i n tho i: Theo giá l p t ho c di d i hi n hành c a công ty i n tho i thành ph th i i m n bù. 2- ng h i n : 1.500.000 /cái ho c chi phí di d i c a Công ty i n l c thành ph . 3- ng h nư c: 2.000.000 /cái ho c chi phí di d i c a Công ty C p nư c thành ph . 4- Gi ng nư c ào th công: 80.000 /m sâu. 5- Gi ng nư c khoan: 1.500.000 /cái. i u 6. n bù m m , cây tr ng và hoa màu: 1- i v i m m ph i di d i ư c b i hoàn chi phí b c m , c i táng cho t ng lo i m như sau:
 10. -M t: 1.000.000 /m . - M xây thư ng (xây vi n xung quanh n n m b ng g ch ho c á ong, á xanh không xây n m m ): 1.200.000 /m . - M xây bán kiên c (như m xây thư ng nhưng có xây n m m ): 2.400.000 /m . - M xây kiên c (xây n n, n m m và mái che b ng bê tông): 4.000.000 /m . - M c t c i táng: 400.000 /m . - H tr ti n t c i táng: 2.000.000 /m . - i v i m v ng ch : ư c ch u tư công trình b c m và c i táng theo quy nh chung. 2- i v i cây tr ng các lo i : ư c tính n bù theo ơn giá ghi trong b n ph l c 2 kèm theo b n quy nh này. 3- i v i hoa màu, v t nuôi chưa n h n thu ho ch : nay ph i gi i t a m t b ng thì ch tính n bù giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a t ng lo i hoa màu, v t nuôi chưa thu ho ch c a v ó theo th i giá t i a phương. i u 7. Nh ng h gia ình và cá nhân có nhà trong qui ho ch xây d ng khu dân cư R ch Mi u ph i di chuy n toàn b , ngoài m c n bù, h tr v nhà t ư c tr c p thêm các kho n sau ây : 1- Tr c p tháo d và di chuy n nhà t i nơi m i (kho n tr c p này ch ư c tính m t l n cho m t căn h ph i di chuy n k c h ghép n u có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n) : 1.1- Di chuy n ch trong ph m vi n i thành ư c tr c p 1.000.000 ng/h . 1.2- Di chuy n ch ra ngo i thành ư c tr c p 2.000.000 ng/h . 1.3- Di chuy n ch ra ngoài thành ph (di chuy n t i t nh, thành ph khác) ư c tr c p 3.000.000 ng/h . 2- Tr c p n nh i s ng ban u cho các h và nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n n nơi m i. M c tr c p là 1.000.000 ng cho m i ngư i. Các trư ng h p không có h khNu thư ng trú nhưng thu c m t trong các trư ng h p sau ây cũng ư c hư ng tr c p i s ng như nhân khNu thư ng trú : 2.1- Ngư i có h khNu thành ph ã i l p nghi p các nơi khác nay tr v trư c ngày 15/10/1993 ho c ngư i có h khNu thành ph nhưng chưa có i u ki n nh p khNu vào căn nhà ph i di chuy n, ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n. 2.2- Ch ng, v , con, cha, m c a trư ng h p trên, ư c cơ quan Công an xác nh n là i u ki n có th nh p h khNu thư ng trú ho c t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n.
 11. 2.3- Nh ng trư ng h p ang ư c Công an cho t m trú dài h n ho c xác nh n là có i u ki n có th nh p h khNu t i căn nhà ph i di chuy n. 2.4- H gia ình không có nh ng i u ki n trên nhưng i s ng quá khó khăn ph i di d i và các trư ng h p khác do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án quy t nh m c tr c p nhưng không ư c cao hơn m c tr c p quy nh t i i m 1, i m 2, i u 7 c a b n quy nh này. 3- Các h thu c di n thu h i toàn b nhà , t n u th c hi n vi c di d i, bàn giao m t b ng tr ng trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh di d i ư c thư ng s ti n là 5.000.000 ng/căn nhà. 4- Tr c p do ng ng s n xu t kinh doanh (có gi y phép còn hi u l c) ho c chi phí ào t o, chuy n i ngh nghi p. 4.1- H có doanh thu dư i 2.000.000 ng/tháng, ư c tr c p m t l n 1.000.000 ng/h . 4.2- H có doanh thu t 2.000.000 ng/tháng n dư i 3.000.000 ng/tháng ư c tr c p m t l n 1.500.000 ng/h . 4.3- H có doanh thu t 3.000.000 ng/tháng n dư i 5.000.000 ng/tháng ư c tr c p m t l n 2.500.000 ng/h . 4.4- H có doanh thu t 5.000.000 ng/tháng n dư i 8.000.000 ng/tháng ư c tr c p m t l n 4.000.000 ng/h . 4.5- H có doanh thu t 8.000.000 ng/tháng n dư i 10.000.000 ng/tháng ư c tr c p m t l n 6.000.000 ng/h . 4.6- H có doanh thu t 10.000.000 ng/tháng tr lên ư c tr c p m t l n 10.000.000 ng/h . 4.7- Các h thu c di n thu h i m t ph n ư c hư ng 20% m c tr c p nêu trên. (Doanh thu tính tr c p là doanh thu bình quân c a các tháng trong năm g n nh t, căn c vào xác nh n c a Chi c c thu Qu n cung c p. Riêng các h tr ng rau mu ng doanh thu tính tr c p l y b ng s m2 canh tác rau mu ng nhân v i 10.000 ng/m2) . 5- H tr i v i các gia ình chính sách : 5.1- Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng: 5.000.000 ng/h . 5.2- Thương binh, gia ình li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là li t sĩ): 3.000.000 ng/h . 5.3- Gia ình có công Cách m ng và các i tư ng ang hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên: 1.000.000 ng/h .
 12. 5.4- Trư ng h p trong m t h có nhi u i tư ng chính sách thì ch tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t. II- TÁI NNH CƯ : i u 8. Tái nh cư n n t ho c chung cư. Các h thu c di n ư c tái nh cư u ư c b trí tái nh cư b ng n n t ho c căn h chung cư t i khu qui ho ch c a d án. 1- Tái nh cư n n t: 1.1- i u ki n ư c tái nh cư n n t: Nhà thu c di n di d i toàn b có t h p pháp ho c h p l (s d ng trư c ngày 15/10/1993) và có di n tích t t 40m2 tr lên ho c b thu h i 1 ph n di n tích t h p pháp, h p l (s d ng trư c ngày 15/10/1993) t 200m2 tr lên. 1.2- M c n n t ư c tái nh cư : 1.2.1- i v i các h b thu h i toàn b t h p pháp, h p l : + Căn c giá tr n bù v t tính theo kho n A, i u 3 c a b n quy nh này, n u h có giá tr n bù t : - T 88 tri u ng n 105 tri u ng ư c tái nh cư 1 n n t lo i 48 m2 theo ơn giá t quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này. - T trên 105 tri u ng n 140 tri u ng ư c tái nh cư 1 n n t lo i 56 ho c 60 m2 theo ơn giá t quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này. - T trên 140 tri u ng n 281 tri u ng ư c tái nh cư 1 n n t lo i 64m2 theo ơn giá t quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này. - T trên 281 tri u ng n 442 tri u ng ư c tái nh cư 2 n n t lo i 64m2 theo ơn giá t quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này. - T trên 442 tri u ng n 900 tri u ng ư c tái nh cư 3 n n t lo i 64m2 theo ơn giá t quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này. - T trên 900 tri u ng ư c tái nh cư 4 n n t lo i 64m2 theo ơn giá quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này. + Các trư ng h p không ư c tái nh cư n n t theo giá tr n bù t quy nh trên n u b thu h i toàn b t h p pháp, h p l có di n tích t 40m2 tr lên s ư c tái b trí m t n n t như sau: - Thu h i t 40 m2 n dư i 70 m2 ư c tái nh cư m t n n t lo i 40m2 trong khu t qui ho ch tái nh cư, theo ơn giá quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này.
 13. - Thu h i t 70 m2 tr lên ư c tái nh cư m t n n t lo i 48m2 trong khu t qui ho ch tái nh cư, theo ơn giá quy nh t i m c 1.3, kho n 1 c a i u này. 1.2.2- i v i các h b thu h i m t ph n t h p pháp, h p l t 200 m2 tr lên ư c tái nh cư như sau : + T 200 m2 n dư i 400 m2 ư c b trí m t n n t lo i 64 m2. + T 400 m2 tr lên ư c b trí hai n n t lo i 64 m2. 1.3- ơn giá n n t tái nh cư : ơn giá t b trí tái nh cư là ơn giá bình quân v n bù t c ng v i h t ng k thu t n i b là 2,2 tri u/m2 (không k công trình công c ng và ph n h t ng chính do v n ngân sách u tư) và ư c phân b như sau : - M t ti n ư ng Phan Xích Long h s 1,3. - M t ti n ư ng có l gi i t 10m n 16m h s là 1,0. - M t ti n ư ng có l gi i dư i 10m h s là 0,8. 1.4- V trí tái nh cư n n t: Các h gia ình và cá nhân ư c b trí l i t n n, s ư c b trí vào trong các dãy n n qui ho ch tái nh cư ư c duy t. - Nhà , t b thu h i toàn b v trí m t ti n ư ng Phan Xích Long, n u ư c hoán i nhi u n n thì ch ư c hoán i t i a hai n n t t i m t ti n ư ng Phan Xích Long, nh ng n n t còn l i hoán i vào nh ng v trí khác trong khu v c tái nh cư. - Trư ng h p có yêu c u ư c tái nh cư t i ch : khi t b thu h i n m toàn b trong khu t ư c qui ho ch làm t , di n tích n n t ư c tái nh cư theo kho n 1.3, i u 8 c a b n quy nh ph i b ng ho c l n hơn di n tích n n t ã ư c phân lô theo quy ho ch và lô t ó chưa có các h tái nh cư ăng ký t trư c ngày 15/9/2000. 2- Tái nh cư vào chung cư : 2.1- i u ki n tái nh cư vào chung cư : Các h có di n tích t h p pháp, h p l b thu h i toàn b không i u ki n tái nh cư t n n. 2.2- Phương th c tái nh cư : Căn c giá tr n bù tính theo kho n A và D, i u 3 c a b n quy nh này và tiêu chuNn 7m2/1ngư i b trí căn h thích h p.
 14. Các trư ng h p b trí khác s do H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xem xét và quy t nh c th . a- i v i các h b thu h i toàn b t h p pháp, h p l có di n tích dư i 40m2 ư c gi i quy t như sau : Các h có t h p pháp, h p l b thu h i toàn b có di n tích dư i 40 m2 ư c gi i quy t như sau : - ư c mua tr m t l n m t căn h chung cư. - Các h có di n tích t b thu h i toàn b n u ti n n bù v nhà, t không mua m t căn h chung cư có di n tích nh nh t t l u 5 tr lên, thì ư c ch u tư h tr thêm mua ư c căn h t l u 5 tr lên có di n tích tương ương v i di n tích t b thu h i. Ph n giá tr l n hơn do ư c tái nh cư căn h có di n tích l n hơn ho c các t ng l u th p thì ư c tr góp trong th i gian 10 năm, i v i các h có ti n n bù v nhà , t dư i 20 tri u ng thì ư c mua tr góp không quá 15 năm. - Các h ư c mua nhà tr góp n u tr ti n m t l n khi nh n chung cư thì ư c gi m 10% trên s ti n tr góp. b- i v i các h b thu h i m t ph n t h p pháp, h p l di n tích t 100 m2 n dư i 200 m2 ư c bán m t căn h chung cư theo phương th c tr ti n m t l n theo ơn giá quy nh t i kho n 2.2 i u này. 2.3- ơn giá chung cư : a- ơn giá chung cư không có thang máy. - T ng tr t : T 3,8 tri u ng/m2 n 5,4 tri u ng/m2 tùy theo v trí. - T ng 2 (t c l u 1) : 2,47 tri u ng/m2 (h s 1,45). - T ng 3 (t c l u 2) : 1,70 tri u ng/m2 (h s 1,00, giá bình quân). - T ng 4 (t c l u 3) : 1,45 tri u ng/m2 (h s 0,85). - T ng 5 (t c l u 4) : 1,26 tri u ng/m2 (h s 0,74). - T ng 6 (l u 5 tr lên): 1,07 tri u ng/m2 (h s 0,63). b- ơn giá chung cư có thang máy. - T ng tr t : T 3,8 tri u ng/m2 n 5,4 tri u ng/m2 tùy theo v trí. - T ng 2 (t c l u 1) : 2,61 tri u ng/m2 (h s 1,45). - T ng 3 (t c l u 2) : 1,80 tri u ng/m2 (h s 1,00, giá bình quân).
 15. - T ng 4 (t c l u 3) : 1,53 tri u ng/m2 (h s 0,85). - T ng 5 (t c l u 4) : 1,332 tri u ng/m2 (h s 0,74). - T ng 6 (l u 5 tr lên): 1,134 tri u ng/m2 (h s 0,63). 3- Các h s d ng nhà , t không h p pháp ư c gi i quy t như sau : - ư c mua tr m t l n m t căn h chung cư t l u 1 tr lên trong khu dân cư R ch Mi u theo giá thành xây d ng không tính ph n u tư c a ngân sách vào h t ng k thu t. Di n tích ư c mua t i a 7 m2/1 ngư i. - ư c thuê m t căn h chung cư t l u 5 tr lên t i khu dân cư R ch Mi u. Giá thuê ư c tính trên cơ s kh u hao 50 năm theo giá thành xây d ng không tính ph n u tư c a ngân sách vào h t ng k thu t. Di n tích ư c thuê t i a 7 m2/1 ngư i. 4- i v i các h i u ki n ư c b trí tái nh cư nhưng có yêu c u t lo ch m i thì ư c h tr thêm 20% giá tr n bù, h tr thi t h i v t c a h ó nhưng m c t i thi u không th p hơn 20 tri u ng. 5- B trí t m cư : Vi c xây d ng khu nh cư m i hoàn ch nh n âu thì b trí dân cư n ó, theo phương pháp “cu n chi u”. Trư ng h p c n thi t ph i gi i phóng ngay m t b ng, ph c v thi công thì ư c b trí t m cư trư c ho c h tr chi phí thuê nhà là 500.000 ng/h /tháng (h 5 ngư i), h có trên 5 ngư i thì m i ngư i tăng thêm ư c h tr 100.000 ng/ngư i/tháng. Vi c t m cư hay tr ti n thuê nhà s th c hi n k t lúc di d i n khi nh n ư c nơi tái nh cư, i v i h nh n n n t thì th i gian t m cư hay tr ti n thuê nhà không quá 05 (năm) tháng k t ngày giao n n t tái nh cư; chi phí nơi t m cư do ơn v ch u tư công trình chi tr ư c tính trong chi phí n bù di chuy n. 6- Th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c quy n s h u căn h chung cư cho các h ư c tái nh cư do y ban nhân dân qu n Phú Nhu n ph i h p v i các cơ quan ch c năng và ch u tư hư ng d n hoàn thành các th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t , quy n s h u nhà theo qui nh. Các chi phí do ch u tư chi tr g m l phí a chính, l phí trư c b và l phí c p quy n s d ng t , quy n s h u nhà . III- T CH C TH C HI N : i u 9. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n ch o H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng 1-2-7, qu n Phú Nhu n, có trách nhi m k t h p v i các phòng ban ch c năng có liên quan và các ban ngành oàn th thu c qu n t ch c tuyên truy n, gi i thích, hư ng d n vi c th c hi n c th b n quy nh này n các h dân trong khu v c ph i di chuy n bi t th c hi n và giám sát, ki m tra vi c n bù, h th thi t h i và tái nh cư úng i tư ng, úng qui nh. Các trư ng h p vư ng m c ngoài thNm quy n gi i quy t ph i báo các xin ý ki n ch o c a c p có thNm quy n.
 16. i u 10. Nh ng trư ng h p tranh ch p v quy n s h u nhà và quy n s d ng t ch ư c n bù và tr c p sau khi tranh ch p ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t b ng quy t nh có hi u l c thi hành. Trách nhi m c a t ch c, h gia ình, cá nhân b thu h i t th c hi n theo i u 37 c a Ngh nh s 22/1998/N - CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . Nh ng khi u n i phát sinh trong quá trình n bù, tái nh cư c a d án s ư c H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án và y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t theo i u 38 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph và Lu t khi u n i t cáo ngày 02/12/1998./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản