Quyết định số 43/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 43/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2003/QĐ-UB về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 43/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A KHU QU N LÝ GIAO THÔNG Ô THN, TR C THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -UB ngày 25 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c qu n lý l i m t s lĩnh v c s nghi p giao thông công chánh thành Khu Qu n lý giao thông ô th , tr c thu c S Giao thông Công chánh; Xét ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh t i T trình s 323/GT -TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2002 và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 137/TCCQ ngày 31 tháng 10 năm 2002; QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu Qu n lý giao thông ô th , tr c thu c S Giao thông Công chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Th trư ng cơ quan có liên quan và Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th có trách nhi m thi hành Quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph KT.CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Ban TC/TU, Ban TTVH/TU PHÓ CH TNCH - CN Ngân hàng NN/TP, C c Thu TP - CN Kho b c NN/TP, S KHCN-MT/TP - S NN và PTNT, Công an TP (PC.13) - Ban T ch c Chính quy n TP - VPH -UB : Các PVP, các T T, DA, TH - Lưu ( T- ) Nguy n Văn ua Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A KHU QU N LÝ GIAO THÔNG Ô THN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 43 /2003/Q -UB ngày 28 tháng 3 năm 2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Khu Qu n lý giao thông ô th là ơn v tr c thu c S Giao thông Công chánh ( ư c thành l p theo Quy t nh s 42/2002/Q -UB ngày 25 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh). Khu Qu n lý giao thông ô th là cơ quan giúp S Giao thông Công chánh trong công tác qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v h th ng cơ s h t ng k thu t giao thông ô th (giao thông c u, ư ng b , chi u sáng công c ng, c p thoát nư c, công viên cây xanh và rác ô th ) theo phân công c a Giám c S Giao thông Công chánh trên a bàn thành ph H Chí Minh ư c B Giao thông V n t i, y ban nhân dân thành ph phân c p theo quy nh hi n hành. Khu Qu n lý giao thông ô th là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p m t ph n kinh phí và ư c s d ng ngu n thu mb o ho t ng, ư c m tài khoán t i Chi nhánh Kho b c Nhà nư c và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph ho t ng theo quy nh. Tên giao d ch ti ng Anh : URBAN TRANSPORT MANAGEMENT DEPARTMENT OF HO CHI MINH CITY Tr s làm vi c c a Khu Qu n lý giao thông ô th ư c t t i s 152, ư ng i n Biên Ph , phư ng 25, qu n Bình Th nh. i n tho i s : (84.8) 5.122725 Fax : (84.8) 8 035432. i u 2. Khu Qu n lý giao thông ô th ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Giám c S Giao thông Công chánh và ch u s qu n lý Nhà nư c theo ngành c a các cơ quan có liên quan thu c thành ph H Chí Minh, ư c S Giao thông Công chánh giao nhi m v thông qua k ho ch hàng năm ( ư c y ban nhân dân thành ph giao cho S ) phù h p v i ch c năng nhi m v c a Khu ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch này.
  3. i u 3. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th lãnh o Khu theo ch th trư ng và ch u trách nhi m trư c Giám c S Giao thông Công chánh v toàn b ho t ng c a Khu theo Quy ch này. i u 4. T ch c ng C ng s n Vi t Nam t i Khu Qu n lý giao thông ô th ho t ng theo i u l ng và các quy nh c a ng phù h p v i Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. T ch c Công oàn t i Khu ư c t ch c và ho t ng theo Lu t Công oàn. Chương 2: NHI M V , QUY N H N VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Nhi m v và quy n h n c a Khu Qu n lý giao thông ô th . 5.1. V quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n. 5.1.1. Tham gia xây d ng chi n lư c quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông ô th (c u, ư ng, thoát nư c, chi u sáng v a hè, công viên cây xanh....), tham gia xu t v i S Giao thông Công chánh v k ho ch u tư giao thông ô th t i thành ph . 5.1.2. Căn c phương hư ng, nhi m v chi n lư c và quy ho ch phát tri n giao thông ô th c a thành ph , B Giao thông V n t i, s tăng trư ng hàng năm v giao thông ô th c a thành ph , Khu Qu n lý giao thông ô th xây d ng ho c tham gia xây d ng quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n giao thông ô th hàng năm, ho c 5 năm trình c p có thNm quy n duy t theo phân c p, k c k ho ch các ngu n v n trên giao, v n BOT và v n vay khác. 5.1.3. Tham mưu cho S Giao thông Công chánh trong công tác àm phán h p tác qu c t ho c liên doanh liên k t u tư, phát tri n chuyên ngành v giao thông ô th c a thành ph , qu n lý d án qu c t tài tr cho giao thông ô th c a thành ph theo y nhi m c a Giám c S Giao thông Công chánh. 5.1.4. T ng h p tình hình và th c hi n công tác th ng kê, ch thông tin, báo cáo thư ng xuyên theo nh kỳ ho c t xu t cho y ban nhân dân thành ph , S Giao thông Công chánh khi có v n phát sinh có liên quan theo quy nh, k p th i ch o x lý. 5.1.5. Tr c ti p qu n lý k ho ch và v n duy tu s a ch a các công trình giao thông công chánh, qu n lý các d án u tư xây d ng theo quy nh c a Chính ph , các quy nh có liên quan c a B Giao thông V n t i và y ban nhân dân thành ph v qu n lý u tư xây d ng, quy ch u th u, qu n lý v n.... 5.1.6. Tham gia ý ki n v i các t ch c c a ngành và cơ quan có liên quan v xây d ng các d án u tư (s d ng ngu n v n trong nư c và nư c ngoài) nh m m b o ch t lư ng công trình, hi u qu u tư v giao thông ô th trong ph m vi ư c S Giao thông Công chánh giao qu n lý.
  4. 5.1.7. Hư ng d n, theo dõi, ch o, ki m tra, ôn c các ơn v trong vi c th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ s h t ng giao thông ô th i v i các công trình ư c giao làm nhi m v ch u tư. 5.2. V th c thi pháp lu t : 5.2.1. Th a hành ch c năng qu n lý Nhà nư c v giao thông ô th c a S Giao thông Công chánh trên a bàn thành ph . 5.2.2. xu t, tham gia v i c p trên xây d ng, b sung và s a i các lu t l v qu n lý công trình giao thông và an toàn giao thông ô th , duy tu, b o dư ng, s a ch a ư ng b , xác nh các c p ư ng giao thông ô th và tham gia xây d ng tiêu chuNn k thu t chuyên ngành giao thông ô th . 5.2.3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n công tác qu n lý ư ng b , qu n lý b o v các công trình thu c h th ng giao thông ô th k c hành lang b o v an toàn công trình giao thông. 5.2.4. T ch c ph bi n tuyên truy n, hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t chuyên ngành i v i m i i tư ng có liên quan n ho t ng giao thông ô th , b o v công trình giao thông ô th , ph i h p v i các cơ quan ch c năng i u tra x lý các vi ph m. 5.3. V qu n lý cơ s h t ng giao thông ô th . 5.3.1. T ch c o c, kh o sát, i u tra hi n tr ng v giao thông ô th . Tham mưu cho S Giao thông Công chánh l p danh b ư ng b hi n tr ng c a thành ph . 5.3.2. T ch c qu n lý quy ho ch, k ho ch duy tu s a ch a h th ng cơ s h t ng giao thông ô th trong ph m vi do Khu Qu n lý giao thông ô th thành ph qu n lý. 5.3.3. T ch c và ch o các ơn v liên quan th c hi n qu n lý duy tu, hoàn thi n cơ s h t ng giao thông ô th ư c phân c p, nh m m b o an toàn giao thông và khai thác có hi u qu . 5.3.4. Ki m tra th ng kê, c p nh t và báo cáo theo nh kỳ tình tr ng các công trình giao thông ư ng b trong ph m vi Khu Qu n lý giao thông ô th ph trách ; l p lý l ch qu n lý t ng công trình theo quy nh. Qu n lý s li u, thông tin, h sơ, tài li u các tuy n ư ng và công trình báo cáo c p trên theo nh kỳ và hàng năm. 5.3.5. C p gi y phép ào ư ng, s d ng lòng l ư ng, v a hè theo úng quy nh ư c phân c p. 5.3.6. Thông báo yêu c u tháo d , gi i phóng các công trình, chư ng ng i v t làm nh hư ng n giao thông ô th và bu c các ch chư ng ng i v t ph i thanh th i trong th i h n nh t nh gi i phóng tuy n lu ng giao thông. 5.3.7. Có quy n thanh th i, tr c chuy n các chư ng ng i v t n m trong ph m vi qu n lý c a Khu Qu n lý giao thông ô th m b o giao thông thông thoáng và m
  5. quan ô th mà không ch ch p thu n c a ch chư ng ng i v t, khi ã h t th i h n thông báo và ch chư ng ng i v t ph i b i thư ng kinh phí theo quy nh. 5.3.8. Ph i h p v i các ngành h u quan trong vi c th c hi n Pháp l nh, Ngh nh liên quan v giao thông ô th (Pháp l nh b o v công trình giao thông, hành lang an toàn ư ng b và Ngh nh s 36/CP ...). 5.4. Th c hi n nhi m v duy tu, s a ch a l n và xây d ng cơ b n công trình giao thông ô th trong ph m vi ph trách. 5.4.1. Kh o sát n m v ng tình hình các công trình giao thông ô th trong ph m vi ph trách xây d ng k ho ch v duy tu, b o dư ng, s a ch a ư ng b theo quy nh ng ch và niên h n c a công trình c u, ư ng, chi u sáng v a hè, thoát nư c.... 5.4.2. L p và trình duy t k ho ch ng n h n và dài h n v duy tu, s a ch a l n, nâng c p xây d ng cơ b n theo th t ưu tiên v h th ng công trình giao thông ô th ư c giao qu n lý phù h p niên h n s d ng và tình hình phát ti n lưu lư ng, t i tr ng th c t và kh năng ngu n v n trình c p có thNm quy n phê duy t hàng năm. 5.4.3. Trên cơ s k ho ch u tư hàng năm, phân b ch tiêu k ho ch u tư v duy tu, s a ch a nh cho các ơn v công ích... có liên quan ho c t ch c u th u, ch nh th u theo quy nh và h p ng giao th u v i v n u tư, kh i lư ng, ch t lư ng, ti n c th i v i các công trình theo úng trình t u tư ; ôn c ti n và t ch c giám sát, nghi m thu kh i lư ng hoàn thành theo quy nh. 5.4.4. Th c hi n k ho ch thông qua các h p ng kinh t và theo th t ưu tiên v s a ch a ho c xây d ng cơ b n v i các ơn v tư v n xây d ng công trình theo danh m c ư c y ban nhân dân thành ph và S Giao thông Công chánh phê duy t giao cho Khu Qu n lý giao thông ô th qu n lý trình c p trên duy t d án ti n kh thi và d án kh thi theo phân c p. 5.4.5. Tư v n l p d án u tư các công trình chuyên ngành giao thông công chánh thu c nhóm B, C và tư v n u th u xây l p các công trình giao thông công chánh. 5.4.6. Tư v n giám sát thi công công trình chuyên ngành giao thông công chánh thu c nhóm B, C (k c các h ng m c di d i gi i t a nhà, i n, i n tho i, c p - thoát nư c, xây xanh....) và ki m tra x lý các m t trong qúa trình s a ch a, xây d ng cơ b n nh m m b o thi công an toàn, úng ti n , m b o ch t lư ng theo quy nh. 5.4.7. nh cơ ch qu n lý thích h p, ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ ho c t xu t, t ch c nghi m thu s a ch a thư ng xuyên các công trình giao thông nh m s d ng có hi u qu v n u tư ngày càng cao, gi i quy t lao ng và i s ng cán b công nhân viên ngày càng nâng cao. 5.4.8. T ch c nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng và bàn giao công trình ; qu n lý, c p phát v n thanh quy t toán trong quá trình s a ch a, xây d ng theo quy ch qu n lý u tư xây d ng và ch qu n lý tài chính k toán hi n hành; qu n lý kinh phí b o hành, qu n lý giá s a ch a, xây d ng, th c hi n thư ng ph t i v i các ơn v th c hi n ; qu n lý h sơ hoàn công theo các quy nh c a Nhà nư c.
  6. 5.5. V an toàn giao thông ô th và b o v công trình giao thông ô th . 5.5.1. T ch c ki m tra k thu t an toàn giao thông ô th , tham gia xây d ng và th c hi n các quy trình, quy ph m, bi n pháp m b o an toàn giao thông v n t i, t ch c ki m tra vi c th c hi n các ơn v liên quan. 5.5.2. Ph i h p i u hành công tác thanh tra chuyên ngành, th c hi n ki m tra, tuyên truy n vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông công chánh, x lý các hành vi vi ph m hành chính v b o v công trình giao thông công chánh, thông qua quy ch quan h , ph i h p qu n lý i u hành gi a Khu Qu n lý giao thông ô th và T ch c Thanh tra giao thông công chánh. 5.5.3. Theo dõi, t ng h p tình hình tai n n giao thông ư ng b trên các tuy n ư ng giao thông trong thành ph báo cáo c p trên theo quy nh; nghiên c u, xu t các gi i pháp m b o an toàn giao thông, bi n pháp phòng ng a và h n ch tai n n giao thông x y ra. 5.5.4. Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v liên quan thư ng xuyên ki m tra các công trình ư c giao qu n lý, k c h th ng báo hi u ư ng b s a ch a k p th i. 5.5.5. Căn c vào th c tr ng ư ng sá, c u, c ng.... xu t v i S Giao thông Công chánh trong vi c c p các gi y phép quá t i, quá kh , siêu trư ng, siêu tr ng và th c hi n c p gi y phép theo quy nh pháp lu t và phân c p m b o an toàn cho các công trình giao thông. 5.6. V m b o giao thông, phòng ch ng bão, lũ. 5.6.1. Qu n lý ngu n v n, v t tư, phương ti n d phòng cho công tác m b o giao thông, phòng ch ng bão, lũ do Khu Qu n lý giao thông ô th ư c giao qu n lý. 5.6.2. Xây d ng l c lư ng v t ch t d phòng, m b o ng c u giao thông, c u h , c u n n trên các tuy n ư ng ư c giao qu n lý, các b n phà, m b o giao thông thông su t. 5.6.3. Ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng phương án phòng ch ng bão, lũ hàng năm ; t ch c th c hi n công tác kh c ph c s a ch a, ng c u khi bão, lũ gây ra hư h ng công trình k p th i b o v an toàn tính m ng, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân. 5.7. V lĩnh v c khoa h c - công ngh . 5.7.1. T ch c thông tin, ph bi n khoa h c k thu t và công ngh nh t là công ngh tiên ti n v chuyên ngành giao thông ô th trong nư c và nư c ngoài. Ph bi n quy trình, quy ph m pháp lu t Nhà nư c m i ban hành v qu n lý duy tru, s a ch a, xây d ng công trình giao thông ô th , v công ngh c a ngành. 5.7.2. T ch c tham gia các h i ngh , h i th o chuyên , ký k t các h p ng nghiên c u ng d ng khoa h c-k thu t, chuy n giao công ngh chuyên ngành v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c.
  7. 5.7.3. Xây d ng trình duy t k ho ch ng n h n, dài h n v nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c-công ngh , các tài nghiên c u khoa h c k thu t cho ho t ng qu n lý; t ch c nghiên c u, th c hi n các tài khoa h c công ngh , k c tài c p trên giao. 5.7.4. Tham mưu cho Giám c S Giao thông Công chánh v công tác xây d ng các tiêu chuNn k thu t, quy trình, quy ph m trong lĩnh v c Khu Qu n lý giao thông ô th qu n lý. 5.8. V quan h qu c t . 5.8.1. Qu n lý, ph i h p th c hi n các d án qu c t tài tr cho ngành theo phân c p ho c ư c S Giao thông Công chánh tr c ti p giao qu n lý th c hi n. 5.8.2. Theo y quy n c a S Giao thông Công chánh, Khu Qu n lý giao thông ô th t ch c ón ti p và làm vi c v i các oàn khách nư c ngoài theo úng quy nh. i u 6. Các m i quan h công tác c a Khu Qu n lý giao thông ô th : 6.1. i v i S Giao thông Công chánh : Khu Qu n lý giao thông ô th là ơn v tr c thu c S , ch u s ch o tr c ti p, toàn di n và ki m tra giám sát c a S Giao thông Công chánh trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao. Khu Qu n lý giao thông ô th có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình ho t ng c a Khu cho S Giao thông Công chánh theo ch quy nh ; tham gia y các cu c h p do S Giao thông Công chánh tri u t p và tham d h i ngh giao ban nh kỳ do S Giao thông Công chánh t ch c. 6.2. i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c. Khu Qu n lý giao thông ô th ch u s qu n lý, hư ng d n và giám sát c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành trong lĩnh v c ho t ng c a Khu theo úng quy nh c a pháp lu t. 6.3. i v i các qu n-huy n : Theo y quy n c a S Giao thông Công chánh, Khu Qu n lý giao thông ô th ư c tr c ti p quan h v i các cơ quan ch c năng c a qu n-huy n gi i quy t các v n có liên quan n vi c th c hi n nhi m v ư c giao và giúp, hư ng d n các doanh nghi p d ch v công ích c a qu n-huy n trong vi c th c hi n công tác qu n lý cơ s h t ng k thu t ô th theo phân c p. 6.4. i v i các doanh nghi p d ch v công ích ho t ng trong các lĩnh v c duy tu s a ch a c u, ư ng b , thoát nư c, chi u sáng công c ng, qu n lý b o qu n công viên cây xanh, thu gom v n chuy n và x lý rác thu c ngành giao thông công chánh, Khu Qu n lý giao thông ô th có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c thi nhi m v , thông qua k ho ch ho c t hàng mà Khu ký v i các ơn v này. Chương 3:
  8. T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 7. Khu Qu n lý giao thông ô th do Giám c ph trách chung, có m t s Phó Giám c và K toán trư ng giúp vi c theo s phân công c a Giám c. Giám c và K toán trư ng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh; các Phó Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th do Giám c S Giao thông Công chánh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c Khu. Các Phó Giám c là ngư i giúp vi c Giám c, ư c Giám c Khu phân công ch o m t s công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. Trư ng phòng ban thu c cơ c u t ch c qu n lý do Giám c Khu b nhi m, mi n nhi m sau khi ã trao i th a thu n v i Trư ng Phòng T ch c cán b -lao ng S Giao thông Công chánh. i u 8. Cơ c u t ch c và biên ch c a Khu Qu n lý giao thông ô th : 8.1. Căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th có trách nhi m xây d ng cơ c u t ch c qu n lý trình Giám c S Giao thông Công chánh quy t nh. 8.2. Biên ch c a Khu Qu n lý giao thông ô th ư c y ban nhân dân thành ph giao phù h p v i ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c do Khu m trách. Ngoài s công ch c trong biên ch theo ch tiêu ư c giao, Khu Qu n lý giao thông ô th ư c th c hi n ch h p ng lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng, phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính c a ơn v . i u 9. Ti n lương, ti n công và các ch chính sách i v i ngư i lao ng. Các ch v ti n lương, ti n công, B o hi m xã h i, B o hi m y t , ch ào t o, b i dư ng nâng cao trình nghi p v chuyên môn i v i ngư i lao ng làm vi c t i Khu Qu n lý giao thông ô th , th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th quy t nh vi c chi tiêu ti n lương, ti n công theo ch t lư ng và hi u qu th c hi n công vi c trên nguyên t c ngư i nào, b ph n nào có thành tích, có óng góp làm tăng thu, ti t ki m chi, có hi u su t công tác cao thì ư c tr ti n lương, ti n công cao hơn. Chương 4: TÀI CHÍNH VÀ QU N LÝ CÁC NGU N V N i u 10. Khu Qu n lý giao thông ô th ư c ngân sách Nhà nư c c p m t ph n kinh phí ho t ng thư ng xuyên theo quy nh ; ơn v t b o m m t ph n chi phí và qu n lý theo ch tài chính hi n hành i v i ơn v s nghi p có thu.
  9. 10.1. Ngu n thu tài chính c a Khu g m có : 10.1.1. Ngân sách Nhà nư c c p hàng năm th c hi n nhi m v qu n lý theo k ho ch ư c S Giao thông Công chánh duy t, có tính n yêu c u xây d ng và phát tri n. 10.1.2. Các kho n thu t th c hi n các d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t chuyên ngành giao thông công chánh và gi i phóng m t b ng theo t l phí do Nhà nư c quy nh. 10.1.3. Các kho n thu khác theo quy nh i v i ơn v s nghi p có thu. 10.2. Các kho n chi c a Khu bao g m : 10.2.1. Chi cho qu n lý hành chính theo ch quy nh i v i cơ quan hành chính s nghi p. 10.2.2. Chi cho qu n lý s nghi p theo ch i v i ơn v s nghi p có thu. 10.2.3. Chi cho qu lương c a cán b công ch c-viên ch c và lao ng h p ng. 10.2.4. Các kho n chi khác. i u 11. Khu Qu n lý giao thông ô th qu n lý v n và kinh phí s nghi p trên cơ s nh ng ch, nh m c theo ch tiêu k ho ch ư c giao hàng năm. 11.1. V qu n lý v n A. 11.1.1. Tr c ti p l p, i u ch nh, trình c p có thNm quy n duy t k ho ch v n c p phát và thanh toán v n theo quy nh. 11.1.2. ThNm tra và l p phi u giá thanh toán công trình theo k t qu nghi m thu cho các ơn v tư v n xây d ng, ơn v thi công và l p báo cáo quy t toán tình hình v c p phát v n các công trình do khu làm ch u tư theo úng quy nh hi n hành. 11.2. V qu n lý v n c a Khu. 11.2.1. Xây d ng b máy qu n lý tài chính k toán theo án ư c duy t cho phù h p v i c i m c a Khu. 11.2.2. L p, trình duy t k ho ch tài chính k toán c a Khu v i c p có thNm quy n. 11.2.3. Theo dõi, ki m tra ôn c, báo cáo, xu t v tình hình th c hi n k ho ch tài chính k toán, k ho ch thu chi c a Khu. 11.2.4. T ch c ch o, ki m tra nh kỳ v th c hi n ch khoán thu chi tài chính i v i các ơn v c a Khu. 11.2.5. T ng h p báo cáo quy t toán tài chính k toán trình c p có thNm quy n duy t theo quy nh hi n hành.
  10. 11.3. V qu n lý v n khác. Th c hi n thu - chi, qu n lý úng theo quy nh hi n hành. 11.4. Căn c vào các quy nh c a Nhà nư c, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng ch , nh m c khoán : i v i công tác qu n lý các ngu n v n kinh phí cho m i ho t ng c a Khu, i v i vi c th c hi n nhi m v duy tu, s a ch a l n và xây d ng cơ b n công trình giao thông ô th trong ph m vi Khu Qu n lý giao thông ô th ph trách. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th căn c Quy ch này ban hành các quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n c th c a các ơn v tr c thu c, quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, phân công nhi m v cho t ng cán b - nhân viên thu c ph m vi cơ c u t ch c c a Khu Qu n lý giao thông ô th . i u 13. Vi c b sung, s a i Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh, trên cơ s ngh c a Giám c S Giao thông Công chánh thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN TP. H CHÍ MINH
Đồng bộ tài khoản