Quyết định số 43/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 43/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và quy trình kỹ thuật ghép gan từ người cho sống do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 43/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH K THU T GHÉP TH N T NGƯ I CHO S NG VÀ QUY TRÌNH K THU T GHÉP GAN T NGƯ I CHO S NG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 10 s 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn c Biên b n h p H i đ ng khoa h c nghi m thu Quy trình k thu t ghép th n t ngư i cho s ng ngày 29 tháng 4 năm 2006 và Quy trình k thu t ghép gan t ngư i cho s ng ngày 03 tháng 11 năm 2006; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: 1. Quy trình k thu t ghép th n t ngư i cho s ng. 2. Quy trình k thu t ghép gan t ngư i cho s ng. Đi u 2. Quy trình k thu t ghép th n t ngư i cho s ng và Quy trình kĩ thu t ghép gan t ngư i cho s ng là tài li u hư ng d n v th c hành chuyên môn kĩ thu t đư c áp d ng trong các cơ s khám ch a b nh c a Nhà nư c và tư nhân có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra và V trư ng các V , C c c a B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám đ c các b nh vi n tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO V N B N Phuluc1 Phuluc2
Đồng bộ tài khoản