Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 43/2007/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH CÔNG B VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C Đ A PH N T NH THANH HÓAVÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I THANH HÓA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a U ban nhân dân t nh Thanh Hóa t i công văn s 4130/UBND-CN ngày 02 tháng 10 năm 2006; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c đ a ph n t nh Thanh Hoá, bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng c a các c ng bi n sau đây: - C ng bi n L Môn: b n c ng L Môn; - C ng bi n Nghi Sơn: b n c ng chuyên d ng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn và b n c ng t ng h p Nghi Sơn. b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng đón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo đ u và khu tránh bão thu c c ng bi n quy đ nh t i đi m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, khu neo đ u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác đư c công b theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n thu c đ a ph n t nh Thanh Hoá tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, đư c quy đ nh c th như sau: 1. C ng bi n L Môn: a) Ranh gi i v phía bi n: đư c gi i h n b i các đo n th ng n i các đi m LM1, LM2, LM3, LM4 và LM5, có t a đ sau đây: o o LM1: 19 47’18” N, 105 55’00” E (đi m nhô ra xa nh t c a c a L ch Trào - sông Mã v phía B c); o o LM2: 19 50’00” N, 105 57’36” E; o o LM3: 19 50’00” N, 106 00’00” E; o o LM4: 19 45’12” N, 106 00’00” E; o o LM5: 19 46’42” N, 105 54’48” E (đi m nhô ra xa nh t c a c a L ch Trào - Sông Mã v phía Nam). b) Ranh gi i trên sông Mã: t hai đi m LM1 và LM5 ch y d c theo hai b sông đ n đư ng th ng c t ngang sông, cách c u Hoàng Long 200 mét v phía h lưu. 2. C ng bi n Nghi Sơn: a) Ranh gi i v phía bi n: đư c gi i h n b i các đo n th ng n i các đi m NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 và NS6 có t a đ sau đây: o o NS1: 19 22’12” N, 105 47’48” E;
  2. o o NS2: 19 22’12” N, 105 54’12” E (hòn Vàng); o o NS3: 19 20’48” N, 105 55’48” E (hòn Đót); o o NS4: 19 20’12” N, 105 53’06” E (hòn Sô); o o NS5: 19 16’30” N, 105 53’12” E; o o NS6: 19 16’30” N, 105 48’06” E. b) Ranh gi i v phía đ t li n: t đi m NS1 ch y d c theo b bi n xu ng phía Nam đ n đi m NS6. Đi u 3. Vùng đón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo đ u và khu tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c đ a ph n t nh Thanh Hóa, đư c quy đ nh c th như sau: 1. C ng bi n L Môn: a) Vùng đón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a đ : o o 19 49’00” N, 105 58’00” E. b) Khu neo đ u, khu chuy n t i và khu tránh bão: là vùng nư c đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2 c a Quy t đ nh này, khu v c c th do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh. 2. C ng bi n Nghi Sơn: a) Vùng đón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a đ : o o 19 19’12” N, 105 52’12” E. b) Khu neo đ u, khu chuy n t i và khu tránh bão: - Khu v c H n Mê: là vùng nư c phía Tây Nam hòn Mê đư c gi i h n b i các đo n th ng o o n i các đi m NS2, NS3, NS4 và NS7. Đi m NS7 có t a đ : 19 21’30” N, 105 52’12” E (hòn B ng). - Khu neo đ u, khu chuy n t i và khu tránh bão khác: theo quy t đ nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. Đi u 4. C ng v hàng h i Thanh Hóa có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy đ nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan đ i v i ho t đ ng hàng h i t i vùng nư c c ng bi n thu c đ a ph n t nh Thanh Hóa. 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch đ nh v trí c th cho tàu thuy n đón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo đ u, chuy n t i, tránh bão trong vùng nư c quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy t đ nh này, b o đ m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. Đi u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy đ nh t i Đi u 2 và Đi u 3 c a Quy t đ nh này, C ng v hàng h i Thanh Hóa còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c đ a ph n t nh Thanh Hóa và t nh Ninh Bình. Đi u 6. 1. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Bãi b Quy t đ nh s 2438/2002/QĐ-BGTVT ngày 7 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c các c ng bi n thu c đ a ph n t nh Thanh Hóa và khu v c trách nhi m c a C ng v Thanh Hóa và nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. Đi u 7.
  3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i t nh Thanh Hoá, Giám đ c S Giao thông v n t i t nh Ninh Bình, Giám đ c C ng v hàng h i Thanh Hóa, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, Thành ph tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, PC (5).
Đồng bộ tài khoản