Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
81
lượt xem
7
download

Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN “PHÁT TRI N CÔNG NGHI P DƯ CVÀ XÂY D NG MÔ HÌNH H TH NG CUNG NG THU C C A VI T NAM GIAI ĐO N 2007 - 2015 VÀ T M NHÌN Đ N NĂM 2020” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c Lu t Dư c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t án “Phát tri n công nghi p Dư c và xây d ng mô hình h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam giai o n 2007 - 2015 và t m nhìn n năm 2020” v i n i dung ch y u sau ây: A. M C TIÊU I. M C TIÊU CHUNG Phát tri n ngành công nghi p Dư c Vi t Nam thành ngành kinh t - k thu t mũi nh n theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; nâng cao năng l c s n xu t thu c trong nư c và ki n toàn h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam ch ng cung ng thư ng xuyên, k p th i và thu c có ch t lư ng, giá c h p lý, s d ng thu c an toàn, hi u qu ph c v s nghi p b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân, áp ng yêu c u h i nh p khu v c và th gi i. II. M C TIÊU C TH 1. V phát tri n công nghi p dư c Vi t Nam a) Xây d ng và phát tri n h th ng các nhà máy s n xu t thu c trong nư c, ti n t i áp ng cơ b n nhu c u v thu c phòng và ch a b nh cho nhân dân; b o m thu c s n xu t trong nư c áp ng ư c 70% tr giá ti n thu c vào năm 2015 và 80% vào năm 2020, trong ó thu c thu c danh m c: thu c thi t y u, thu c ph c v cho các chương trình y t qu c gia áp ng ư c kho ng 90% nhu c u s d ng;
  2. b) Tăng cư ng năng l c nghiên c u khoa h c bao g m: nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng, nghiên c u tri n khai và s n xu t th nghi m các nguyên li u làm thu c ph c v phát tri n công nghi p hóa dư c và áp ng nhu c u nguyên li u s n xu t thu c trong nư c; c) Xây d ng và phát tri n các nhà máy hoá dư c nh m s n xu t và cung c p nguyên li u ph c v cho công nghi p bào ch thu c; b o m áp ng ư c 20% nhu c u nguyên li u ph c v cho công nghi p bào ch thu c vào năm 2015 và 50% vào năm 2020; d) Phát huy ti m năng, th m nh v dư c li u và thu c y h c c truy n, Ny m nh công tác quy ho ch, nuôi tr ng và ch bi n dư c li u, xây d ng ngành công nghi p bào ch thu c t dư c li u và thu c y h c c truy n tr thành m t ph n quan tr ng c a ngành Dư c Vi t Nam; b o m s lư ng thu c có ngu n g c t dư c li u và thu c y h c c truy n chi m 30% s thu c ư c s n xu t trong nư c vào năm 2015 và 40% vào năm 2020. 2. V xây d ng mô hình h th ng cung ng thu c Xây d ng và phát tri n h th ng lưu thông phân ph i và cung ng thu c t trung ương n a phương nh m ch ng i u ti t n nh th trư ng thu c, ph c v t t công tác chăm sóc, b o v s c kh e nhân dân, b o m m i ngư i dân có nhu c u u có th ti p c n ư c v i ngu n thu c có ch t lư ng và giá c h p lý. B. NHI M V CH Y U C A ÁN I. PHÁT TRI N CÔNG NGHI P DƯ C VI T NAM 1. Phát tri n công nghi p bào ch thu c a) S p x p, t ch c l i h th ng các cơ s s n xu t thu c trong nư c theo hư ng chuyên môn hóa trên cơ s nhu c u s d ng thu c, mô hình b nh t t c a ngư i Vi t Nam, năng l c qu n lý, năng l c s n xu t và trình k thu t c a các doanh nghi p; b) n h t năm 2010, t t c các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c s n xu t và lưu thông phân ph i dư c phNm ph i t tiêu chuNn Th c hành t t (GPs) c a T ch c Y t th gi i; n năm 2015, tham gia vào H th ng h p tác v thanh tra dư c phNm (PIC/S); c) Phát tri n s n xu t thu c g c (generic) b o m ch t lư ng ph c v cho nhu c u i u tr , nh t là trong các cơ s y t công l p; chú tr ng liên doanh, liên k t s n xu t thu c g c; Ny m nh ng d ng các thành t u công ngh sinh h c hi n i trong ó có công ngh gen trong s n xu t dư c phNm; d) Ny m nh và khuy n khích s n xu t thu c thu c danh m c: thu c thi t y u, thu c ph c v cho các chương trình y t qu c gia và s n xu t theo ơn t hàng c a nhà nư c b o m n năm 2020 áp ng ư c kho ng 90% nhu c u s d ng các nhóm thu c này;
  3. ) u tư nghiên c u và s n xu t thu c có các d ng bào ch c bi t, thu c chuyên khoa c tr , thu c yêu c u k thu t cao; nghiên c u s n xu t thu c m i; chú tr ng ng d ng các k t qu nghiên c u khoa h c công ngh trong lĩnh v c dư c phNm vào s n xu t thu c trên quy mô l n. 2. Phát tri n công nghi p hoá dư c a) u tư nghiên c u khoa h c công ngh s n xu t các nguyên li u làm thu c nh m áp ng nhu c u s n xu t thu c trong nư c phù h p v i mô hình b nh t t c a Vi t Nam, c bi t chú tr ng: - Ti n hành Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020, t p trung nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng, nghiên c u tri n khai và s n xu t th nghi m cung c p nguyên ph li u làm thu c cho công nghi p dư c Vi t Nam, c bi t là nguyên li u kháng sinh; - Các nghiên c u khoa h c công ngh s n xu t m t s nguyên li u làm thu c phòng ch ng d ch b nh, i u tr m t s b nh ph bi n Vi t Nam. b) Phát tri n ngành công nghi p hoá dư c, t p trung u tư xây d ng và phát tri n m t s nhà máy s n xu t nguyên li u làm thu c: - Giai o n t nay n năm 2015, u tư xây d ng m t s nhà máy s n xu t nguyên li u hoá dư c vô cơ; nhà máy s n xu t tá dư c thông thư ng và tá dư c cao c p nh m áp ng kho ng 80% nhu c u tá dư c ph c v s n xu t thu c; nhà máy s n xu t nguyên li u kháng sinh nh m áp ng kho ng 40% nhu c u v nguyên li u s n xu t kháng sinh trong nư c; m t s nhà máy chi t xu t, t ng h p và bán t ng h p các ho t ch t t thiên nhiên làm nguyên li u s n xu t thu c; - Giai o n sau 2015 n 2020: t p trung nâng cao năng l c s n xu t, m r ng công su t c a các nhà máy s n xu t nguyên li u hoá dư c ã ư c xây d ng. u tư xây d ng thêm m i m t s nhà máy s n xu t các nguyên li u kháng sinh th h m i áp ng kho ng 60% nhu c u v nguyên li u trong nư c, nguyên li u thu c kháng ung thư, n i ti t, tim m ch, ti u ư ng, h nhi t gi m au và vitamin; xây d ng thêm m t s nhà máy s n xu t tá dư c vô cơ và tá dư c thông thư ng, nhà máy chi t xu t dư c li u và bán t ng h p, nhà máy s n xu t tá dư c cao c p. 3. Phát tri n công nghi p ch bi n và s n xu t thu c có ngu n g c t dư c li u a) T p trung nghiên c u và hi n i hóa công ngh ch bi n, s n xu t các thu c có ngu n g c t dư c li u; b) Quy ho ch, xây d ng các vùng nuôi tr ng và ch bi n dư c li u, n năm 2015 các vùng tr ng i m ph i t tiêu chuNn Th c hành t t nuôi tr ng, thu hái và s n xu t dư c li u c a T ch c Y t th gi i (GACP) b o m ngu n nguyên li u cho s n xu t thu c. n năm 2020, xây d ng ư c các vùng công nghi p nuôi, tr ng dư c li u, b o m cung c p nguyên li u cho các cơ s ch bi n dư c li u trong nư c và xu t khNu;
  4. c) Khai thác h p lý dư c li u t nhiên, b o m lưu gi , tái sinh và phát tri n ngu n gen dư c li u theo tiêu chuNn Th c hành t t nuôi tr ng, thu hái và s n xu t dư c li u c a T ch c Y t th gi i (GACP); d) Ny m nh s n xu t thu c có ngu n g c dư c li u ph c v công tác khám, ch a b nh. n h t năm 2010, t t c các cơ s s n xu t thu c có ngu n g c t dư c li u ph i t nguyên t c, tiêu chuNn th c hành t t s n xu t thu c (GMP - WHO) c a T ch c Y t th gi i; ) Tăng cư ng u tư phát tri n các cơ s chi t xu t ho t ch t tinh khi t t dư c li u ph c v s n xu t thu c trong nư c và xu t khNu. Xây d ng m t s cơ s chi t xu t ho t ch t tinh khi t t dư c li u b o m áp ng ư c kho ng 20% nhu c u ho t ch t dùng cho s n xu t thu c vào năm 2015 và kho ng 30% vào năm 2020. 4. Khuy n khích các t ch c, cá nhân u tư vào các ho t ng: s n xu t, nghiên c u, chuy n giao, ti p nh n và ng d ng công ngh , k thu t tiên ti n vào s n xu t, ti p th , qu ng bá thương hi u các s n phNm nguyên li u hoá dư c, dư c li u, các thu c thành phNm và các ho t ng khác nh m thúc Ny phát tri n ngành công nghi p hoá dư c, công nghi p bào ch thu c trong nư c. 5. Ny m nh nghiên c u và ng d ng công ngh sinh h c hi n i trong ó có công ngh gen trong công nghi p s n xu t nguyên li u và công nghi p bào ch thu c. 6. Quy ho ch, t ch c s n xu t bao bì dư c phNm trong nư c n năm 2015 áp ng ư c 90%, n năm 2020 áp ng cơ b n nhu c u s d ng bao bì trong nư c. 7. Ny m nh ng d ng công ngh cao và công ngh thông tin trong các ho t ng phát tri n công nghi p dư c c a Vi t Nam. 8. Tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c công nghi p dư c; Ny m nh vi c ti p nh n, chuy n giao, ng d ng và khai thác hi u qu các dây chuy n, công ngh m i và hi n i c a nư c ngoài trong lĩnh v c công nghi p dư c. II. KI N TOÀN VÀ PHÁT TRI N H TH NG CUNG NG THU C C A VI T NAM 1. T ch c, s p x p h th ng lưu thông phân ph i và cung ng thu c t trung ương n a phương a) T ch c, s p x p l i T ng công ty Dư c Vi t Nam chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con; n h t năm 2008 ph i hoàn thành cơ b n k ho ch s p x p và ho t ng có hi u qu trong h th ng s n xu t và lưu thông phân ph i thu c, ng th i th c hi n nhi m v công ích cung ng thu c có ch t lư ng v i giá c h p lý t i các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o theo úng quy nh c a Nhà nư c. Sau năm 2010, trên cơ s t ch c và ngu n l c c a mô hình công ty m - công ty con, thí i m thành l p T p oàn u tư kinh doanh dư c phNm Vi t Nam khi i u ki n; b) Thu hút và khuy n khích các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t áp ng i u ki n theo quy nh c a pháp lu t tham gia m t cách hi u qu vào m ng
  5. lư i cung ng thu c và th c hi n nhi m v công ích theo úng quy nh c a Nhà nư c, c bi t chú ý t i h th ng bán l các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o; c) Quy ho ch l i m ng lư i phân ph i bán buôn, bán l trong c nư c thông qua vi c áp d ng nguyên t c, tiêu chuNn Th c hành t t trong các lĩnh v c b o qu n, phân ph i và nhà thu c (GSP, GDP, GPP); t ch c qu n lý ch t ch vi c kinh doanh, phân ph i c a h th ng bán buôn và bán l theo úng quy nh c a nhà nư c; n h t năm 2010, t t c các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c lưu thông, phân ph i và cung ng thu c ph i t tiêu chuNn GSP, GDP và GPP c a T ch c Y t th gi i; d) Nghiên c u phát tri n các hình th c liên doanh, liên k t thi t l p h th ng phân ph i l t tiêu chuNn Th c hành t t nhà thu c (GPP); ) T ch c, s p x p l i h th ng phân ph i và cung ng thu c g n li n v i hoàn thi n cơ ch qu n lý nh m b o m cho vi c cung ng thu c có ch t lư ng, giá c h p lý và k p th i cho nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân. 2. Ny m nh ng d ng khoa h c qu n lý, các công ngh và k thu t tiên ti n trong vi c xây d ng và phát tri n h th ng lưu thông, phân ph i và cung ng thu c c a Vi t Nam. C. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng phát tri n s n xu t và lưu thông phân ph i thu c trong t ng giai o n a) T ch c rà soát, s a i, b sung và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n s n xu t, cung ng và qu n lý th trư ng thu c; xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Dư c; b) Xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách h tr , khuy n khích các nhà u tư, các vi n, trung tâm nghiên c u, trư ng i h c, các nhà khoa h c, các t ch c, cá nhân tham gia các ho t ng phát tri n công nghi p hoá dư c, công nghi p bào ch thu c; khuy n khích các t ch c, cá nhân tham gia cung ng thu c cho các vùng sâu, vùng xa, mi n núi và h i o; c) Xây d ng k ho ch s n xu t thu c thu c danh m c: thu c thi t y u, thu c ph c v cho các chương trình y t qu c gia và s n xu t thu c theo ơn t hàng c a Nhà nư c. 2. Tăng cư ng u tư và a d ng hoá các ngu n v n Ny m nh phát tri n ngành công nghi p hoá dư c và công nghi p bào ch thu c a) Nhà nư c t p trung u tư v n cho công tác nghiên c u khoa h c, trong ó c bi t chú tr ng u tư: - Xây d ng các phòng thí nghi m ph c v cho các nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c dư c phNm bao g m nh ng nghiên c u thu c Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hoá dư c n năm 2020, nh ng nghiên c u ph c v s n xu t nguyên li u làm thu c;
  6. - H tr chuy n giao công ngh s n xu t các lo i nguyên li u làm thu c, các d ng bào ch òi h i k thu t cao thông qua nhi u hình th c như mua b ng phát minh, sáng ch , h p tác liên doanh...; - ào t o, nâng cao năng l c và trình chuyên môn cho cán b làm công tác nghiên c u khoa h c công ngh trong lĩnh v c dư c phNm. b) Huy ng ngu n v n u tư tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t: nguyên li u hoá dư c, nguyên li u có ngu n g c dư c li u và các ho t ch t thiên nhiên, thu c thu c danh m c thu c thi t y u, thu c ph c v cho các chương trình y t qu c gia và các ho t ng cung ng thu c theo quy nh c a pháp lu t. 3. ng d ng các thành t u nghiên c u khoa h c công ngh , tăng cư ng chuy n giao công ngh s n xu t m i và hi n i. a) Rà soát, ánh giá các tài khoa h c, công ngh , khuy n khích áp d ng, chuy n giao, ti p nh n và ng d ng công ngh , ti n b k thu t m i vào s n xu t gi a các nhà doanh nghi p v i các nhà khoa h c trong nư c và mua công ngh nư c ngoài; b) Xây d ng và th c hi n cơ ch , chính sách ưu ãi cho vi c chuy n giao công ngh i v i các s n phNm nghiên c u trong phòng thí nghi m ư c ưa vào ng d ng trong th c ti n s n xu t. 4. ào t o, b i dư ng và phát tri n ngu n nhân l c cho ngành dư c, m r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c ào t o chuyên sâu v qu n lý và kinh t k thu t dư c. 5. T ch c th c hi n t t công tác d báo th trư ng dư c phNm Vi t Nam thông qua vi c xây d ng các ch s v t ng cung và t ng c u làm cơ s d báo nhu c u s d ng thu c và kh năng cung ng thu c c a các kênh phân ph i giai o n n năm 2010, n năm 2015 và t m nhìn n năm 2020. 6. Tăng cư ng h p tác qu c t song phương và a phương, ch ng kêu g i u tư, tranh th s h p tác, giúp v kinh nghi m c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài c bi t là các nư c có n n công nghi p dư c ti n ti n, hi n i trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c công ngh và s n xu t thu c. D. L TRÌNH TH C HI N Căn c vào tình hình th c t , B Y t , B Công nghi p xây d ng các k ho ch, án, D án c th phù h p v i n i dung án này tri n khai th c hi n theo ba giai o n sau: 1. Giai o n t 2007 n h t 2010 a) Xây d ng án quy ho ch chi ti t phát tri n công nghi p dư c, án quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng lưu thông phân ph i, cung ng thu c trong c nư c, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và tri n khai th c hi n;
  7. b) Tri n khai Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020 (giai o n I); c) Xây d ng và hoàn thi n th ch qu n lý nhà nư c v s n xu t, cung ng thu c dư i hình th c công ty m - công ty con. T ch c th c hi n án chuy n i T ng công ty Dư c Vi t Nam sang mô hình công ty m - công ty con; k t n p thêm các thành viên tham gia liên k t ho t ng m t cách hi u qu theo mô hình công ty m - công ty con; d) u tư ngu n l c và nhân l c cho m ng lư i lưu thông phân ph i, cung ng thu c, c bi t chú tr ng n các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o; ) Xây d ng và trình c p có thNm quy n phê duy t các d án c th v u tư xây d ng m i, nâng c p nhà máy s n xu t dư c phNm, nguyên li u s n xu t dư c phNm. 2. Giai o n t 2011 - 2015 a) Ti p t c rà soát, s a i, b sung, hoàn thi n và xây d ng m i h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng phát tri n công nghi p dư c và cung ng thu c áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và h i nh p qu c t trong giai o n này; b) Ti p t c th c hi n Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020 (giai o n II); c) Trên cơ s ng d ng các k t qu nghiên c u c a Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020, u tư xây d ng m t s nhà máy s n xu t nguyên li u làm thu c: nguyên li u kháng sinh nh m áp ng kho ng 40% nhu c u s d ng kháng sinh trong nư c, nguyên li u hoá dư c vô cơ, tá dư c thông thư ng và tá dư c cao c p áp ng kho ng 80% nhu c u tá dư c ph c v s n xu t thu c; m t s nhà máy chi t xu t t ng h p và bán t ng h p các ho t ch t t thiên nhiên làm nguyên li u s n xu t thu c; d) Tri n khai các D án u tư xây d ng m i ho c nâng c p m t s nhà máy chuyên s n xu t các thu c có d ng bào ch yêu c u k thu t cao, các thu c hi n nay Vi t Nam chưa s n xu t ư c như các thu c ch ng các b nh: ung thư, n i ti t t , tim m ch, ch ng th i ghép...; ) Trên cơ s t ch c và ngu n l c c a công ty m - công ty con, tri n khai thành l p T p oàn u tư kinh doanh dư c phNm Vi t Nam. 3. T m nhìn n năm 2020 a) Nghi m thu Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020; ng d ng k t qu nghiên c u vào công nghi p s n xu t nguyên li u làm thu c. M r ng quy mô s n xu t, tăng công su t i v i các nhà máy s n xu t nguyên li u làm thu c ph c v s n xu t thu c trong nư c áp ng ư c 80% giá tr ti n thu c vào năm 2020, c th như sau:
  8. - u tư xây d ng m i m t s nhà máy s n xu t các nguyên li u kháng sinh th h m i áp ng kho ng 60% nhu c u v nguyên li u s n xu t kháng sinh trong nư c; - Xây d ng các nhà máy s n xu t nguyên li u thu c kháng ung thư, các b nh n i ti t, tim m ch, ti u ư ng, h nhi t gi m au, vitamin và xây d ng thêm m t s nhà máy s n xu t nguyên li u hóa dư c vô cơ, tá dư c thông thư ng, tá dư c cao c p, nhà máy chi t xu t dư c li u, t ng h p và bán t ng h p. b) Ti p t c c ng c , phát tri n m nh và b n v ng năng l c c nh tranh c a T p oàn u tư kinh doanh dư c phNm Vi t Nam, b o m ch ng cung ng thư ng xuyên, k p th i và thu c có ch t lư ng, giá c h p lý ph c v t t s nghi p b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Y t a) Ch trì, ph i h p v i B Công nghi p, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch, k ho ch chi ti t, tri n khai th c hi n các n i dung c a án m t cách có hi u qu , úng ti n ; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các cơ ch , chính sách nh m xã h i hoá phát tri n ngành Dư c, các quy nh v vi c kinh doanh thu c ch a b nh nh m b o m qu n lý ch t ch theo quy nh c a Nhà nư c ng th i phát huy ư c vai trò tham gia c a toàn xã h i; c) Ph i h p v i B Công nghi p tri n khai th c hi n và ng d ng m t cách có hi u qu các k t qu nghiên c u c a Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020. 2. B Công nghi p a) Ch trì, ph i h p v i B Y t tri n khai th c hi n Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020 ph c v s n xu t nguyên li u làm thu c phù h p v i mô hình b nh t t c a Vi t Nam; b) Ph i h p v i B Y t xây d ng các d án c th tri n khai quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p dư c và s n xu t hóa dư c theo các n i dung ã ư c Th tư ng phê duy t, trình c p có thNm quy n và tri n khai th c hi n. 3. B Tài chính Ph i h p v i B Y t , B Công nghi p xây d ng d toán, phân b kinh phí b o m tri n khai úng ti n các n i dung c a án; xây d ng, ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách v tài chính t o môi trư ng thu n l i thúc Ny quá trình xã h i hoá phát tri n ngành dư c. 4. B K ho ch và u tư
  9. Ch trì, ph i h p v i B Y t , B Công nghi p thNm nh d toán kinh phí cho vi c u tư xây d ng cơ s nghiên c u, s n xu t thu c, cơ s thí nghi m qu c gia thu c i tư ng u tư c a ngân sách nhà nư c trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; xây d ng, ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c u tư phát tri n ngành Dư c. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ph i h p v i B Y t xây d ng quy ho ch phát tri n các vùng nuôi tr ng dư c li u tr ng i m. 6. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) u tư v n, cơ s v t ch t, k thu t, th c hi n các chính sách ưu ãi, tái u tư cho các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c c a a phương, th c hi n m c tiêu b o m cung ng thu c y , k p th i, có ch t lư ng giá c h p lý cho h th ng y t công l p và c ng ng t i a phương; b) Trên cơ s các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, rà soát, s a i, b sung và ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n chi ti t v phát tri n công nghi p dư c, ki n toàn, phát tri n m ng lư i cung ng thu c a phương phù h p v i quy nh c a pháp lu t và i u ki n th c t c a a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, - Website Chính ph , Ban i u hành 112, - Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX. Hoà 315 b n.
Đồng bộ tài khoản