Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 43/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH S N XU T V I D T THOI PH C V XU T KH U N NĂM 2015 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 36/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành công nghi p D t May Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2020; Theo ngh c a T p oàn D t may Vi t Nam (Vinatex) t i T trình s 1116/T DM-KH T ngày 22 tháng 10 năm 2008 v vi c phê duy t Chương trình s n xu t v i d t thoi ph c v xu t kh u n năm 2015; Xét ngh c a V trư ng V Công nghi p nh , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình s n xu t v i d t thoi ph c v xu t khNu n năm 2015 c a ngành D t May Vi t Nam v i các n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N, M C TIÊU 1. Quan i m a) Phát tri n ngành D t May theo hư ng chuyên môn hóa, hi n i hóa, nh m t o ra bư c nh y v t v ch t lư ng và s lư ng s n phNm. T o i u ki n cho ngành D t May Vi t Nam tăng trư ng nhanh, n nh, b n v ng và hi u qu ; b) T p trung phát tri n m nh s n xu t nguyên ph li u, gi m nh p siêu, nâng cao giá tr gia tăng c a các s n phNm trong ngành; c) Khuy n khích, huy ng m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t và Ny m nh thu hút u tư nư c ngoài phát tri n s n xu t nguyên ph li u ph c v ngành D t May Vi t Nam. 2. M c tiêu a) T p trung phát tri n s n xu t v i d t thoi ph c v xu t khNu nh m áp ng nhu c u th trư ng và c a khách hàng theo hư ng phát tri n b n v ng, nâng cao hi u qu kinh t , ch t lư ng s n phNm; b) Ph n u n năm 2010 s n xu t 1,0 t m2 v i d t thoi, trong ó có 500 tri u m2 ph c v xu t khNu; n năm 2015 s n xu t 1,5 t m2 v i d t thoi, trong ó có 1,0 t m2 ph c v xu t khNu. C th như sau: M c tiêu n Ch tiêu ơn v Th c hi n 2007 Ngành Vinatex Ngành Vinatex 2010 2015 2010 2015
  2. Nhu c u v i d t thoi Tri u m2 1.860 - 3.500 4.600 - - 2 S n xu t v i d t thoi Tri u m 610,7 170 1.000 1.500 300 450 V i ph c v xu t khNu Tri u m2 155 18 500 1.000 220 300 II. NNH HƯ NG PHÁT TRI N 1. T p trung phát tri n s n xu t m t s m t hàng ch l c, thông d ng có nhu c u s lư ng l n các doanh nghi p may xu t khNu như: V i bông, bông pha may qu n áo, v i dùng trong gia ình … 2. Xây d ng m t s trung tâm d t nhu m l n v quy mô, nh m nâng cao ch t lư ng, gi m chi phí s n xu t, m b o các tiêu chuNn v môi trư ng. a) Các trung tâm d t nhu m ư c b trí t i các khu công nghi p thu n l i cho cung c p i n, c p nư c và x lý nư c th i; b) u tư các trung tâm nhu m, hoàn t t g n li n v i công tác chuNn b th trư ng, ngu n nhân l c qu n lý và v n hành thi t b , chuy n giao công ngh , x lý môi trư ng. Chú tr ng phát tri n các nhà máy d t nh m cung c p v i m c m b o ch t lư ng cho x lý nhu m và hoàn t t. 3. u tư vào lĩnh v c d t nhu m g n v i h p tác qu c t nh m ti p c n ngu n v n, th trư ng, công ngh và kinh nghi m qu n lý c a các nư c có ngành d t phát tri n và có xu hư ng chuy n d ch như ài Loan, Trung Qu c, Hoa Kỳ, Nh t B n … 4. a d ng hóa s h u, t ch c các nhà máy nhu m ho t ng theo hình th c công ty c ph n, h p tác s n xu t, liên doanh liên k t trong ó Vinatex gi vai trò nòng c t. III. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GI I PHÁP TH C HI N 1. Các chính sách và gi i pháp v u tư a) Xây d ng các khu, c m công nghi p d t nhu m t p trung - u tư xây d ng các khu, c m công nghi p d t nhu m t p trung, m b o các i u ki n h t ng k thu t, cung c p i n, c p nư c, x lý nư c th i, m b o các yêu c u v môi trư ng và ngu n lao ng có kh năng ào t o thu hút u tư vào ngành d t nhu m; - T p oàn D t May Vi t Nam hoàn ch nh h th ng h t ng k thu t, n nh vi c cung c p i n, c p nư c và x lý nư c th i áp ng tiêu chuNn qu c gia cho các khu công nghi p hi n có g m: Hòa Xá – Nam nh, Hòa Khánh – à N ng và Ph N i B – Hưng Yên; - T p oàn D t may Vi t Nam là h t nhân xây d ng h t ng cho các khu, c m công nghi p d t nhu m t p trung m i, m b o các i u ki n cung c p i n, c p nư c và x lý nư c th i ti p nh n u tư trong nư c và nư c ngoài, ph c v m c tiêu phát tri n Chương trình n năm 2015. T p oàn D t May Vi t Nam thành l p các công ty c ph n u tư các khu, c m công nghi p d t nhu m t p trung, trong ó T p oàn D t May Vi t Nam chi m c ph n chi ph i, ph n còn l i m i các i tác trong và ngoài nư c tham gia. Giai o n 2008 – 2012: u tư xây d ng các khu, c m công nghi p d t nhu m t i Thái Bình, Ninh Bình, Ngh An, Khánh Hòa, Bình Thu n, Long An. Giai o n 2012 – 2015: u tư xây d ng các khu, c m công nghi p d t nhu m t i Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Ti n Giang, Trà Vinh; b) T p oàn D t May Vi t Nam làm h t nhân liên k t tri n khai 05 d án d t nhu m tr ng i m giai o n 2007 – 2012 - D án nhà máy nhu m Teachang – Vina t i Yên M (liên doanh c a Vinatex v i Công ty Thiên Nam và Teachang Hàn Qu c) có năng l c nhu m sau u tư t 42 tri u m2/năm và t 63 tri u m2/năm vào năm 2009;
  3. - D án liên doanh c a Vinatex v i Công ty Thiên Nam và Teachang (Hàn Qu c) s n xu t v i Denim t i Hòa Xá (Nam nh) có năng l c nhu m sau u tư t 45 tri u m2/năm; - D án di d i và nâng c p nhà máy nhu m Công ty c ph n D t Nam nh s n xu t v i áo và v i qu n t v i bông và bông pha có năng l c 42 tri u m2/năm vào năm 2010; - D án liên doanh v i T p oàn ITG (Hoa Kỳ) s n xu t v i qu n t i Sơn Trà có năng l c d t nhu m sau u tư t 38 tri u m2/năm và t 76 tri u m2/năm vào năm 2010; - D án nhà máy nhu m Bình An trên cơ s nâng c p nhà máy nhu m Vi t Th ng và h p tác v i T p oàn Tencate (Hà Lan) có năng l c nhu m sau u tư t công su t 37,5 tri u m2/năm và t công su t 45 tri u m2/năm vào năm 2010. c) T p oàn D t May Vi t Nam làm h t nhân tri n khai các d án h tr cho s n xu t v i d t thoi. - D án thành l p Trư ng i h c D t May và Th i trang t i Thu n Thành – B c Ninh theo hình th c liên doanh ho c c ph n; - D án u tư phòng thí nghi m sinh thái d t may và trung tâm thi t k v i t ngu n v n ODA và ngân sách nhà nư c; - D án xây d ng 02 Trung tâm nguyên ph li u t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. d) T p oàn D t May Vi t Nam xây d ng các d án d t nhu m m i kêu g i u tư t ngu n v n trong nư c và nư c ngoài giai o n t nay n năm 2015. 2. Các chính sách và gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c a) Thông qua Chương trình ào t o ngu n nhân l c cho ngành D t May Vi t Nam, t p trung ưu tiên ào t o cán b qu n lý kinh t - k thu t, cán b bán hàng chuyên ngành d t may, cán b k thu t và công nhân lành ngh cho các d án d t nhu m tr ng i m; b) Liên k t v i nư c ngoài ào t o các nhà thi t k m u, th i trang v i. 3. Các chính sách và gi i pháp v khoa h c công ngh a) T ch c l i h th ng Vi n nghiên c u chuyên ngành theo hư ng t ch , t ch u trách nhi m, có năng l c tư v n và h tr các doanh nghi p d t nhu m nghiên c u tri n khai ti n b k thu t, chuy n giao công ngh , nâng cao năng l c s n xu t c a các doanh nghi p d t may Vi t Nam; b) Nghiên c u áp d ng công ngh s n xu t nguyên li u m i, các s n phNm d t có tính năng khác bi t, các công ngh s n xu t s ch hơn trong ngành d t may, các công ngh ti t ki m năng lư ng, áp d ng các ph n m m trong thi t k , qu n lý s n xu t và ch t lư ng s n phNm d t may; c) Xây d ng h th ng các tiêu chuNn s n phNm d t may phù h p và hài hòa v i các tiêu chuNn qu c t . H tr nâng c p các trung tâm giám nh, ki m tra ch t lư ng s n phNm d t may h tr cho các doanh nghi p d t may trong qu n lý ch t lư ng và kh c ph c các rào c n k thu t; d) Xây d ng phòng thí nghi m sinh thái d t may và trung tâm phát tri n các m t hàng v i trong giai o n 2008 – 2010. V n u tư 48,0 t ng t ngu n v n ODA và ngân sách nhà nư c; ) Xây d ng cơ s d li u v ngành d t may, nâng cao ch t lư ng c a trang thông tin i n t . 4. Các chính sách và gi i pháp v th trư ng
  4. a) Hi p h i D t may Vi t Nam là u m i ph i h p v i các B K ho ch và u tư, Công Thương t ch c chương trình kêu g i u tư, khuy n khích các doanh nghi p t các nư c có truy n th ng d t nhu m u tư vào Vi t Nam. T ch c cho các doanh nghi p tham gia các h i ch , tri n lãm, gi i thi u s n phNm t i các th trư ng trong và ngoài nư c. b) Các doanh nghi p d t may Ny m nh chương trình xây d ng thương hi u, hình nh doanh nghi p v i ngư i tiêu dùng trong nư c và b n hàng qu c t ; c) Tăng cư ng công tác tư v n pháp lu t thương m i qu c t , ng th i chuNn b k vi c ch ng các rào c n m i c a các nư c nh p khNu; d) Tăng cư ng quan h h p tác v i các nhà nh p khNu l n nư c ngoài; ) Xây d ng các Trung tâm nguyên ph li u, trung tâm mua bán v i cho các doanh nghi p may trong và ngoài nư c. 5. Các chính sách và gi i pháp v tài chính a) Huy ng m i ngu n v n u tư t các thành ph n kinh t trong nư c và nư c ngoài thông qua các hình th c h p tác kinh doanh, liên doanh, liên k t, c ph n hóa doanh nghi p, thành l p doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. Khuy n khích các doanh nghi p thu hút v n thông qua th trư ng ch ng khoán, vay thương m i v i các i u ki n có ho c không có b o lãnh c a Chính ph ; b) Xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c, k ho ch ào t o ngu n nhân l c, k ho ch xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i, báo cáo nhà nư c ư c h tr t ngân sách theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành Công nghi p D t May Vi t Nam n năm 2015, nh hư ng n năm 2020. IV. KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. Nhu c u v n u tư Nhu c u v n th c hi n Chương trình giai o n 2008 – 2015 là 2.570,8 tri u USD. Trong ó: a) V n cho các khu, c m công nghi p d t nhu m t p trung và các d án s i d t nhu m là 2.464 tri u USD; b) V n cho d án nhà máy s n xu t xơ PES là 56,5 tri u USD; c) V n cho các chương trình h tr khác là 50,3 tri u USD. C th như sau: Danh m c d án ơn v tính u tư n Su t .tư V n u tư 2015 (106USD) (106USD) Khu, c m CN d t nhu m Khu, c m 7 352 2.464,0 Nhà máy s n xu t xơ PES T n/ngày 120 0,47 56,5 Các chương trình h tr khác 50,3 Trư ng i h c D t may Trư ng 1 12,5 12.5 Trung tâm m u và PTN sinh thái Trung tâm 1 6,0 6,0 Trung tâm nguyên ph li u Trung tâm 2 9,0 18,0 ào t o 6,2
  5. Nghiên c u tri n khai 3,6 Xúc ti n thương m i 4,0 T ng c ng 2.570,8 Vi c huy ng v n th c hi n Chương trình có tính ch t quy t nh t i vi c t m c tiêu phát tri n c a ngành D t May Vi t Nam. Ngu n v n ch y u là t các nhà u tư nư c ngoài, ngu n v n vay t các qu u tư, v n ODA, v n t ti n chuy n quy n s d ng t khi di d i các nhà máy và m t ph n v n t th trư ng ch ng khoán khi các doanh nghi p phát hành c phi u, trái phi u. 2. Cơ c u v n u tư: a) V n t huy ng c a Vinatex và các i tác khác: 20% - 30%. b) V n vay t các t ch c tín d ng và các t ch c tài chính khác: 70% - 80%. i u 2. T ch c th c hi n 1. V Công nghi p nh ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan và các a phương ch o Hi p h i D t May Vi t Nam và T p oàn D t May Vi t Nam tri n khai th c hi n chương trình này. 2. T p oàn D t May Vi t Nam làm nòng c t ph i h p v i Hi p h i D t May Vi t Nam: a) Ph i h p v i các a phương tri n khai xây d ng các khu, c m công nghi p d t nhu m có i u ki n h t ng cung c p i n, nư c và x lý nư c th i, t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư vào các d án d t nhu m và báo cáo B Công Thương th a thu n, quy t nh v a i m; b) Tr c ti p tri n khai m t s d án d t nhu m tr ng i m th c hi n Chương trình s n xu t v i d t thoi ph c v xu t khNu n năm 2015; c) Tri n khai Chương trình ào t o ngu n nhân l c cho ngành D t May và Chương trình xây d ng hình nh ngành D t May Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : Công nghi p nh , K ho ch, Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Xu t Nh p khNu; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c T p oàn D t May Vi t Nam; Hi p h i D t May Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ; - Ban kinh t Trung ương; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan Chính ph ; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam ; Bùi Xuân Khu - UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - T p oàn D t may Vi t Nam; - Hi p h i D t may Vi t Nam; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các V , C c, Vi n CL thu c B Công Thương; - Lưu: VT, CNN (05)
Đồng bộ tài khoản