Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 43/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH I U L TRƯ NG TRUNG C P CHUYÊN NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c chuyên nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l trư ng trung c p chuyên nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 24/2000/Q -BGD& T ngày 11 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành i u l trư ng trung h c chuyên nghi p. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c chuyên nghi p, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Th trư ng các B , ngành có trư ng trung c p chuyên nghi p, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các s giáo d c và ào t o, Hi u trư ng các trư ng trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Qu c h i; ( báo cáo); - UB VHGDTTN-N Qu c h i ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo TW ( báo cáo); - BT Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - Như i u 3 ( th c hi n); - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - Ki m toán nhà nư c; Bành Ti n Long - Công báo;
 2. - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Lưu: VT, V PC, V GDCN. I UL TRƯ NG TRUNG C P CHUYÊN NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2008/Q -BGD T ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. i u l này quy nh v t ch c và ho t ng c a trư ng trung c p chuyên nghi p (TCCN), bao g m: t ch c và qu n lý; t ch c và ho t ng ào t o; giáo viên, cán b , nhân viên; ngư i h c; tài s n và tài chính; nhà trư ng, gia ình và xã h i. 2. i u l này ư c áp d ng i v i các trư ng TCCN và t ch c, cá nhân tham gia ho t ng trư ng TCCN. i u 2. V trí c a trư ng trung c p chuyên nghi p Trư ng TCCN là cơ s giáo d c ngh nghi p thu c h th ng giáo d c qu c dân. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. i u 3. Nhi m v và quy n h n c a trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Xây d ng ch tiêu tuy n sinh, t ch c tuy n sinh, t ch c gi ng d y, h c t p, qu n lý ngư i h c và các ho t ng giáo d c khác theo m c tiêu, chương trình giáo d c; công nh n t t nghi p và c p văn b ng, ch ng ch theo thNm quy n. 2. Xây d ng chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành. T ch c biên so n và duy t giáo trình c a các ngành ào t o trên cơ s thNm nh c a H i ng thNm nh do Hi u trư ng nhà trư ng thành l p. 3. T ch c nghiên c u khoa h c; ng d ng, phát tri n và chuy n giao công ngh ; th c hi n các d ch v khoa h c - k thu t, s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t.
 3. 4. T ch c b máy nhà trư ng, tuy n d ng, qu n lý, s d ng và ãi ng cán b , viên ch c. 5. T ánh giá ch t lư ng giáo d c và ch u s ki m nh ch t lư ng giáo d c c a cơ quan có thNm quy n v ki m nh ch t lư ng giáo d c. Xây d ng h th ng giám sát và ánh giá ch t lư ng giáo d c. 6. ư c nhà nư c giao ho c cho thuê t, giao ho c cho thuê cơ s v t ch t; ư c mi n, gi m thu ; vay tín d ng; huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c theo quy nh c a pháp lu t. 7. Xây d ng cơ s v t ch t, k thu t theo yêu c u chuNn hoá, hi n i hoá. 8. S d ng ngu n thu t ho t ng kinh t u tư xây d ng cơ s v t ch t nhà trư ng, m r ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và chi cho các ho t ng giáo d c theo quy nh c a pháp lu t. 9. Ph i h p v i gia ình ngư i h c, t ch c, cá nhân, trong ho t ng giáo d c; t ch c cho cán b , viên ch c và ngư i h c tham gia các ho t ng xã h i. 10. Liên k t v i các t ch c kinh t , giáo d c, văn hoá, th d c, th thao, y t , nghiên c u khoa h c nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, g n ào t o v i s d ng và vi c làm, ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i, b sung ngu n l c cho nhà trư ng. 11. H p tác v i các t ch c kinh t , giáo d c, văn hóa, th d c, th thao, y t , nghiên c u khoa h c c a nư c ngoài theo quy nh. 12. Th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m và các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. H th ng và lo i hình trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Trư ng TCCN bao g m: a) Trư ng TCCN tr c thu c B , ngành; b) Trư ng TCCN thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là trư ng TCCN thu c t nh). 2. Trư ng TCCN ư c t ch c theo các lo i hình công l p và tư th c. a) Trư ng công l p do Nhà nư c thành l p, u tư xây d ng cơ s v t ch t, b o m kinh phí cho các nhi m v chi thư ng xuyên; b) Trư ng tư th c do các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t ho c cá nhân thành l p, u tư xây d ng cơ s v t ch t và b o m kinh phí ho t ng b ng v n ngoài ngân sách nhà nư c. i u 5. Tên trư ng trung c p chuyên nghi p
 4. 1. Tên trư ng TCCN ph i ư c vi t b ng ti ng Vi t và có các thành ph n như sau: Trư ng trung c p + Lĩnh v c ào t o chính (n u c n) + Tên riêng c a trư ng. Không ghi lo i hình trư ng trong tên trư ng. 2. Tên trư ng không ư c trùng v i tên trư ng ã thành l p trư c ó trong h th ng các trư ng TCCN trên ph m vi toàn qu c. 3. Tên trư ng ư c ghi trong quy t nh thành l p trư ng, con d u, bi n tên trư ng và các gi y t giao d ch. i u 6. Qu n lý trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Trư ng TCCN ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng TCCN tr c thu c B , ngành ch u s qu n lý nhà nư c c a B , ngành có trư ng và ch u s qu n lý hành chính c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) nơi trư ng t tr s . 3. Trư ng TCCN thu c t nh ch u s qu n lý nhà nư c theo phân công c a U ban nhân dân c p t nh. i u 7. Quy ch t ch c ho t ng trư ng trung c p chuyên nghi p Trư ng TCCN căn c vào i u l này và các văn b n có liên quan khác xây d ng Quy ch t ch c ho t ng c a trư ng mình và trình cơ quan, t ch c ra quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng phê duy t. Chương 2: I U KI N, TH M QUY N THÀNH L P; TRÌNH T , TH T C THÀNH L P, SÁP NH P, CHIA, TÁCH, GI I TH TRƯ NG TRUNG C P CHUYÊN NGHI P i u 8. i u ki n thành l p c a trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng TCCN. áp ng nhu c u ào t o nhân l c TCCN ph c v s phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và t nư c. 2. Có i ngũ giáo viên và cán b qu n lý s lư ng, t tiêu chuNn v phNm ch t và trình ào t o, b o m th c hi n chương trình theo quy nh. 3. Có cơ s v t ch t, trang thi t b và i u ki n tài chính b o m các yêu c u quy nh t i chương VII c a i u l này. i u 9. Th m quy n thành l p ho c cho phép thành l p, ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, gi i th trư ng trung c p chuyên nghi p
 5. 1. ThNm quy n thành l p trư ng TCCN công l p và cho phép thành l p trư ng TCCN tư th c ư c quy nh như sau: a) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b quy t nh i v i trư ng TCCN tr c thu c; b) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh i v i trư ng TCCN thu c t nh; c) Vi c thành l p trư ng TCCN có s ph i h p v qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ngư i có thNm quy n thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN thì có thNm quy n ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, gi i th trư ng TCCN. i u 10. H sơ, trình t và th t c thành l p trư ng trung c p chuyên nghi p 1. H sơ thành l p trư ng g m: a) T trình v vi c thành l p trư ng; b) án thành l p trư ng v i nh ng n i dung ch y u sau: - Tên trư ng, lo i hình trư ng, a i m t trư ng, s c n thi t và cơ s pháp lý c a vi c thành l p trư ng; - M c tiêu, ch c năng, nhi m v c a trư ng; - Ngành ho c chuyên ngành d ki n ào t o; - Quy mô ào t o, ngu n tuy n sinh, i tư ng tuy n sinh; - Cơ c u t ch c nhà trư ng (H i ng trư ng ho c H i ng qu n tr , hi u trư ng, các phó hi u trư ng, các phòng, khoa, cơ s ph c v ào t o...); - Các y u t c n thi t b o m nhà trư ng ho t ng như d ki n v nhân s qu n lý, gi ng d y và ph c v , kinh phí ho t ng, di n tích t ai, di n tích xây d ng, và các trang thi t b ph c v ngành và chuyên ngành ào t o c a trư ng; - Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm hi u trư ng; - Các văn b n gi y t liên quan ns h u t ai, tài s n c a nhà trư ng. c) D th o Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng. 2. Trình t , th t c thành l p trư ng. a) Cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng l p h sơ theo quy nh t i kho n 1 c a i u này và g i t i cơ quan quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng. Cơ quan quy t nh ho c cho phép thành l p trư ng có trách nhi m giao
 6. cho các ơn v t ch c thNm nh, thNm tra và xin ý ki n các cơ quan có liên quan trư c khi ra quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN. b) ThNm nh thành l p trư ng. - i v i trư ng TCCN tr c thu c B , ngành thì V T ch c cán b ho c Ban T ch c cán b ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c thNm nh. i v i trư ng TCCN thu c t nh thì S N i v ch trì ph i h p v i S Giáo d c và ào t o và các ngành có liên quan t ch c thNm nh. - N i dung thNm nh g m: s c n thi t và cơ s pháp lý c a vi c thành l p trư ng; m c tiêu, ch c năng, nhi m v , lo i hình, cơ c u t ch c c a trư ng; h sơ, th t c thành l p theo quy nh; i u ki n b o m ho t ng c a trư ng và tính kh thi c a vi c thành l p trư ng. - Văn b n thNm nh do ngư i ng u cơ quan ch trì thNm nh ký. N i dung văn b n thNm nh ph i m b o cơ s ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh: th ng nh t vi c thành l p trư ng; không th ng nh t vi c thành l p trư ng; chưa thành l p trư ng, c n ph i nghiên c u thêm m t s v n trong án. c) ThNm tra th t c, h sơ thành l p trư ng - i v i trư ng TCCN tr c thu c B , ngành thì cơ quan thNm tra là Văn phòng B , cơ quan ngang B . i v i trư ng TCCN thu c t nh thì cơ quan thNm tra là Văn phòng U ban nhân dân c p t nh. - N i dung thNm tra g m: thNm tra v th t c, h sơ c a cơ quan ngh thành l p t ch c và h sơ thNm nh c a cơ quan thNm nh; ch nh lý n i dung, th th c các d th o văn b n trình hoàn t t trư c khi trình c p có thNm quy n quy t nh thành l p t ch c. - Sau khi thNm tra v th t c, h sơ c a cơ quan, t ch c, cá nhân ngh thành l p trư ng và h sơ thNm nh c a cơ quan thNm nh, cơ quan thNm tra d th o văn b n trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ký, g i B Giáo d c và ào t o và các cơ quan có liên quan l y ý ki n tho thu n v vi c thành l p trư ng. Riêng i v i trư ng TCCN tr c thu c B Giáo d c và ào t o thì sau khi thNm tra v th t c, h sơ cơ quan thNm tra d th o quy t nh và trình B trư ng ra quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN. d) Quy t nh thành l p trư ng Sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B Giáo d c và ào t o (tr các trư ng TCCN tr c thu c B Giáo d c và ào t o) và các cơ quan có liên quan, cơ quan có thNm quy n ra quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN. Hình th c văn b n c a Quy t nh thành l p trư ng ph i phù h p v i thNm quy n c a cơ quan quy t nh thành l p trư ng. ) Th i h n gi i quy t vi c thành l p trư ng TCCN
 7. - Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ úng th t c, cơ quan thNm nh ph i hoàn t t văn b n thNm nh. - Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ thNm nh, cơ quan thNm tra ph i hoàn t t văn b n g i B Giáo d c và ào t o (tr các trư ng TCCN tr c thu c B Giáo d c và ào t o). - Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n v vi c thành l p trư ng, B Giáo d c và ào t o ph i có văn b n tr l i cơ quan có thNm quy n ra quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN (tr các trư ng TCCN tr c thu c B Giáo d c và ào t o). - Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n tho thu n v vi c thành l p trư ng c a B Giáo d c và ào t o (tr các trư ng TCCN tr c thu c B Giáo d c và ào t o), cơ quan có thNm quy n ph i có quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN. i u 11. Sáp nh p, chia, tách trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Vi c sáp nh p, chia, tách trư ng TCCN ph i b o m các yêu c u sau ây: a) Phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng TCCN; b) áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; c) B o m quy n l i c a nhà giáo và ngư i h c; d) Góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu giáo d c. 2. Vi c sáp nh p, chia, tách trư ng TCCN thành l p trư ng TCCN m i tuân theo trình t , th t c quy nh i v i vi c thành l p trư ng t i i u 10 c a i u l này. i u 12. ình ch ho t ng trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Vi c ình ch ho t ng c a trư ng TCCN ư c th c hi n khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m các quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c m c ph i ình ch ; b) Vì lý do khách quan không b o m ho t ng bình thư ng c a cơ s giáo d c. 2. Trình t , th t c ình ch ho t ng c a trư ng TCCN ư c th c hi n như sau: a) Cơ quan ra quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN t ch c thanh tra tình tr ng th c t c a trư ng, g i văn b n báo cáo k t qu thanh tra và phương án x lý v B Giáo d c và ào t o; b) Căn c k t qu thanh tra và ý ki n b ng văn b n c a B Giáo d c và ào t o, cơ quan quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng ra quy t nh ình ch
 8. trư ng TCCN. Trong quy t nh ình ch ho t ng c a trư ng TCCN ph i xác nh rõ lý do ình ch ho t ng, quy nh rõ th i gian ình ch ; các bi n pháp b o m quy n l i c a nhà giáo và ngư i h c. Quy t nh ình ch ho t ng c a trư ng TCCN ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. 3. Sau th i gian ình ch , n u các nguyên nhân d n n vi c ình ch ư c kh c ph c thì cơ quan có thNm quy n quy t nh ình ch ra quy t nh cho phép trư ng TCCN ho t ng tr l i và báo cáo v B Giáo d c và ào t o. i u 13. Gi i th trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Trư ng TCCN b gi i th khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v qu n lý, t ch c, ho t ng c a trư ng TCCN; b) H t th i gian ình ch mà không kh c ph c ư c nguyên nhân d n n vi c ình ch ; c) M c tiêu và n i dung ho t ng trong quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN không còn phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i; d) Theo ngh c a t ch c, cá nhân thành l p trư ng TCCN. 2. Trình t , th t c gi i th trư ng TCCN ư c th c hi n như sau: a) Cơ quan ra quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng TCCN t ch c thanh tra tình tr ng th c t c a trư ng TCCN, g i văn b n báo cáo k t qu thanh tra và phương án x lý v B Giáo d c và ào t o; b) Căn c k t qu thanh tra và ý ki n b ng văn b n c a B Giáo d c và ào t o, cơ quan quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p trư ng ra quy t nh gi i th trư ng TCCN. Trong quy t nh gi i th ph i xác nh rõ lý do gi i th , các bi n pháp b o m quy n l i c a nhà giáo và ngư i h c. Quy t nh gi i th trư ng TCCN ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. Chương 3: T CH C VÀ QU N LÝ NHÀ TRƯ NG i u 14. Mô hình t ch c T ch c c a trư ng TCCN bao g m: 1. H i ng trư ng ( i v i trư ng công l p), H i ng qu n tr ( i v i trư ng tư th c). 2. Hi u trư ng và các phó hi u trư ng. 3. Các h i ng tư v n do hi u trư ng thành l p.
 9. 4. Các phòng ch c năng. 5. Các khoa, t b môn. 6. Các l p h c. 7. Các cơ s ph c v ào t o, nghiên c u khoa h c. 8. T ch c ng C ng s n Vi t Nam. 9. Các oàn th và t ch c xã h i. i u 15. H i ng trư ng, H i ng qu n tr 1. H i ng trư ng i v i trư ng TCCN công l p, H i ng qu n tr i v i trư ng TCCN tư th c là t ch c ch u trách nhi m quy t nh v phương hư ng ho t ng c a nhà trư ng, huy ng và giám sát vi c s d ng các ngu n l c dành cho nhà trư ng, g n nhà trư ng v i c ng ng và xã h i, b o m th c hi n m c tiêu giáo d c. 2. Nhi m v và quy n h n c a H i ng trư ng, H i ng qu n tr : a) Quy t ngh v m c tiêu, chi n lư c, các d án và k ho ch phát tri n c a nhà trư ng; b) Quy t ngh v quy ch ho c s a i, b sung quy ch t ch c và ho t ng c a nhà trư ng trình c p có thNm quy n phê duy t; c) Quy t ngh v ch trương s d ng tài chính, tài s n c a nhà trư ng; d) Quy t nh v t ch c, nhân s theo quy nh. Trư c khi k t thúc nhi m kỳ c a hi u trư ng 6 tháng, H i ng trư ng, H i ng qu n tr có trách nhi m chuNn b nhân s và gi i thi u cơ quan có thNm quy n b nhi m làm hi u trư ng i v i trư ng công l p ho c công nh n làm hi u trư ng i v i trư ng tư th c trong nhi m kỳ ti p theo; ) Giám sát vi c th c hi n các ngh quy t c a h i ng trư ng, h i ng qu n tr ; vi c th c hi n quy ch dân ch trong các ho t ng c a nhà trư ng. 3. Cơ c u t ch c, th t c thành l p và ho t ng c a H i ng trư ng TCCN công l p. a) Cơ c u t ch c. - H i ng trư ng g m có Ch t ch H i ng, 01 Phó Ch t ch H i ng và các u viên. Hi u trư ng nhà trư ng không ư c ng th i là Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng trư ng. - Thành ph n H i ng trư ng bao g m: 01 i di n Lãnh o trư ng, do t p th lãnh o trư ng c ; 01 i di n t ch c ng C ng s n Vi t Nam, do t ch c ng nhà trư ng c ; 01 i di n t ch c Công oàn, do Ban ch p hành Công oàn nhà trư ng
 10. c ; 01 i di n t ch c oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, do Ban ch p hành oàn trư ng c ; i di n giáo viên, cán b , viên ch c c a trư ng, do h i ngh cán b , viên ch c nhà trư ng b u; 01 i di n cơ quan qu n lý do cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng c ; i di n doanh nghi p, nhà khoa h c do nhà trư ng m i. T ng s thành viên là m t s l và có ít nh t là 11 ngư i. b) Th t c thành l p. - Khi thành l p H i ng trư ng nhi m kỳ u tiên: + Bư c 1: Hi u trư ng nhà trư ng căn c vào quy mô và i u ki n c th c a nhà trư ng d ki n s lư ng, cơ c u thành viên và k ho ch thành l p h i ng trư ng trình cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng phê duy t. + Bư c 2: Sau khi ư c cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng phê duy t k ho ch thành l p h i ng trư ng, hi u trư ng nhà trư ng làm vi c v i các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan t ch c b u, c và tri n khai th c hi n k ho ch thành l p H i ng trư ng. + Bư c 3: Sau khi có k t qu b u, c c a các cơ quan, t ch c nêu t i i m a kho n 3 i u này, Hi u trư ng t ch c h p các thành viên ã ư c b u, c tham gia H i ng trư ng b u Ch t ch, Phó Ch t ch và c Thư ký c a H i ng trư ng. + Bư c 4: Hi u trư ng trình danh sách các thành viên H i ng trư ng và k t qu b u Ch t ch và Phó Ch t ch cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng ra quy t nh công nh n H i ng trư ng. - T nhi m kỳ th hai tr i: trư c khi h t nhi m kỳ 6 tháng, Ch t ch H i ng trư ng có trách nhi m t ch c thành l p H i ng trư ng nhi m kỳ k ti p theo th t c nêu t i i m b kho n 3 i u này. Trong ó Ch t ch H i ng trư ng th c hi n các công vi c mà Hi u trư ng ã th c hi n khi thành l p H i ng trư ng nhi m kỳ u tiên. S lư ng thành viên c a H i ng trư ng cũ và m i t t l 50/50. c) Ho t ng c a H i ng trư ng. - H i ng t gi i th sau khi k t thúc nhi m kỳ, nhi m kỳ c a H i ng trư ng TCCN là 5 năm. H i ng trư ng h p thư ng kỳ ít nh t hai l n trong m t năm, các cu c h p c a H i ng trư ng ph i có s tham gia c a t t c các thành viên (tr thành viên có lý do b t kh kháng). Ch t ch H i ng trư ng tri u t p phiên h p b t thư ng khi th y c n thi t ho c khi Hi u trư ng nhà trư ng ngh ho c khi có ít nh t 1/3 s thành viên H i ng ngh . Các quy t ngh c a H i ng trư ng ư c thông qua b ng bi u quy t ho c l y ý ki n b ng văn b n t i cu c h p. Ngh quy t c a H i ng trư ng ch có hi u l c khi ư c ít nh t 3/4 s thành viên d h p nh t trí và ư c công b công khai trong toàn trư ng. - H i ng trư ng có văn phòng và các phương ti n làm vi c do nhà trư ng b trí và trang b . Ch t ch H i ng trư ng ư c s d ng con d u c a trư ng trong ph m vi th c thi các nhi m v c a H i ng trư ng ư c quy nh t i i u l này. H i ng trư ng ư c s d ng các phương ti n c a nhà trư ng k c trang web và các phương ti n i n t khác.
 11. 4. Cơ c u t ch c, th t c thành l p và ho t ng c a H i ng qu n tr ư c th c hi n theo Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng TCCN tư th c. i u 16. Hi u trư ng 1. Hi u trư ng trư ng TCCN là ngư i ch u trách nhi m qu n lý và i u hành các ho t ng c a nhà trư ng theo quy nh c a i u l này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Hi u trư ng trư ng TCCN ph i là ngư i có phNm ch t chính tr , o c t t, ư c t p th cán b , giáo viên trong trư ng tín nhi m; có b ng t t nghi p i h c m t ngành chuyên môn phù h p nhi m v ào t o c a trư ng; ã qua gi ng d y ho c qu n lý trư ng TCCN ho c cơ s giáo d c có ào t o TCCN ít nh t 5 năm, có năng l c qu n lý, có s c kho . i v i trư ng công l p, tu i i khi b nhi m Hi u trư ng không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . i v i trư ng tư th c tu i i khi công nh n Hi u trư ng theo quy nh c a Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng TCCN tư th c. 3. Nhi m kỳ c a Hi u trư ng trư ng TCCN là 5 năm. Th i gian m nhi m ch c v hi u trư ng không quá hai nhi m kỳ liên t c. 4. Hi u trư ng trư ng TCCN do H i ng trư ng ( i v i trư ng công l p), H i ng qu n tr ( i v i trư ng tư th c) gi i thi u, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh b nhi m i v i trư ng công l p ho c công nh n i v i trư ng tư th c. i u 17. Nhi m v và quy n h n c a hi u trư ng 1. T ch c th c hi n các quy t ngh quy nh t i kho n 2 i u 9 c a H i ng trư ng i v i trư ng công l p ho c H i ng qu n tr i v i trư ng tư th c. N u Hi u trư ng không nh t trí v i quy t ngh c a H i ng trư ng ph i k p th i báo cáo, xin ý ki n cơ quan qu n lý nhà trư ng. Trong th i gian ch ý ki n c a cơ quan qu n lý, Hi u trư ng v n ph i th c hi n theo quy t ngh c a H i ng trư ng. 2. Qu n lý các công tác chuyên môn v ào t o, t ch c ch o xây d ng và phê duy t chương trình giáo d c, k ho ch gi ng d y, chương trình và giáo trình môn h c c a trư ng và các ho t ng gi ng d y, h c t p trong trư ng. 3. T ch c và ch o công tác th c nghi m, nghiên c u khoa h c, d ch v khoa h c - công ngh , h p tác qu c t v khoa h c và ào t o, liên k t v i các cơ s nghiên c u khoa h c, s n xu t, kinh doanh th c hi n ào t o g n v i nhu c u s d ng lao ng và vi c làm. 4. Qu n lý cán b , viên ch c. Th c hi n ch chính sách c a Nhà nư c i v i cán b , viên ch c và ngư i h c c a trư ng; s p x p t ch c và cán b c a trư ng, th c hi n nh ng công vi c thu c thNm quy n trong b nhi m, mi n nhi m, tuy n d ng và s d ng cán b , viên ch c theo quy nh c a pháp lu t. Quy t nh vi c thành l p các h i ng tư v n, các phòng ch c năng, các khoa, t b môn và các cơ s ph c v ào t o, nghiên c u khoa h c c a trư ng.
 12. 5. Qu n lý ngư i h c; quy t nh các công vi c v tuy n sinh, thi, công nh n t t nghi p, x p lo i t t nghi p, c p văn b ng, ch ng ch t t nghi p và qu n lý văn b ng, ch ng ch theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 6. Qu n lý hành chính, văn thư, lưu tr . Th c hi n y ch báo cáo nh kỳ theo quy nh c a cơ quan qu n lý c p trên có thNm quy n. 7. Qu n lý tài chính, tài s n, thi t b c a trư ng; qu n lý s d ng các ngu n v n hi u qu và minh b ch vào công tác ào t o, xây d ng và phát tri n trư ng. 8. T ch c và ch o phong trào thi ua, lao ng công ích, ho t ng văn hoá, th d c th thao, th c hi n quy ch dân ch , ch p hành pháp lu t, b o v và gìn gi môi trư ng v sinh, an ninh tr t t trong trư ng. 9. T ch c công tác ki m tra, thanh tra trong trư ng; quy t nh vi c khen thư ng và x lý k lu t i v i cán b , viên ch c và ngư i h c c a trư ng theo quy nh c a Nhà nư c. 10. T ch c h th ng giám sát và ánh giá ch t lư ng giáo d c trong nhà trư ng. 11. ư c ào t o nâng cao trình , b i dư ng chuyên môn nghi p v và hư ng các ch chính sách theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Phó hi u trư ng 1. M i trư ng TCCN có ít nh t m t phó hi u trư ng và nhi u nh t là ba phó hi u trư ng. Phó hi u trư ng do Hi u trư ng ngh , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh b nhi m i v i trư ng công l p ho c công nh n i v i trư ng tư th c. 2. Phó hi u trư ng ph i là ngư i có phNm ch t chính tr , o c t t; có b ng t t nghi p i h c m t ngành chuyên môn phù h p nhi m v ào t o c a trư ng, ã qua gi ng d y ho c qu n lý trư ng TCCN ho c cơ s giáo d c có ào t o TCCN ít nh t 3 năm, có năng l c qu n lý, có s c kho . i v i trư ng công l p, tu i i khi b nhi m Phó hi u trư ng không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . i v i trư ng tư th c tu i i khi công nh n Phó hi u trư ng theo quy nh c a Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng TCCN tư th c. 3. Nhi m kỳ c a Phó hi u trư ng trư ng TCCN là 5 năm. i u 19. Nhi m v và quy n h n c a phó hi u trư ng 1. Giúp hi u trư ng trong công tác qu n lý trư ng, t ch c th c hi n và ch u trách nhi m trư c hi u trư ng v các nhi m v ư c phân công. 2. Thay m t hi u trư ng i u hành các ho t ng c a trư ng khi ư c hi u trư ng u quy n. 3. ư c ào t o nâng cao trình , b i dư ng chuyên môn nghi p v và hư ng các ch chính sách theo quy nh c a pháp lu t.
 13. i u 20. Các h i ng tư v n Các h i ng tư v n ư c thành l p theo quy t nh c a hi u trư ng. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, th i gian ho t ng, s lư ng thành viên c a các h i ng này do hi u trư ng quy nh. i u 21. Các phòng ch c năng 1. Căn c vào c i m và i u ki n c th c a t ng trư ng, Hi u trư ng quy t nh thành l p các phòng ch c năng nh m th c hi n các lĩnh v c công tác ch y u như: hành chính, qu n tr ; t ch c cán b ; ào t o, qu n lý ch t lư ng; k ho ch, tài chính; công tác h c sinh. 2. Nhi m v c a các phòng ch c năng: a) Tham mưu, t ng h p, xu t ý ki n, giúp Hi u trư ng t ch c qu n lý và th c hi n các m t công tác c a trư ng; b) Qu n lý cán b , nhân viên c a ơn v mình theo s phân c p c a Hi u trư ng; 3. ng u các phòng là trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp vi c trư ng phòng có các phó trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a trư ng phòng. i u 22. Các khoa và t b môn tr c thu c trư ng 1. Căn c vào quy mô ào t o và c i m ngành ngh ào t o, Hi u trư ng quy t nh thành l p các khoa, các t b môn tr c thu c trư ng. 2. Nhi m v c a các khoa: a) T ch c th c hi n chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y, h c t p và các ho t ng giáo d c khác theo chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a nhà trư ng; b) T ch c ho t ng nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh ; ph i h p v i các t ch c khoa h c, cơ s s n xu t kinh doanh, g n ào t o v i nghiên c u khoa h c, s n xu t kinh doanh và i s ng xã h i; c) Qu n lý giáo viên, cán b , nhân viên, ngư i h c thu c ơn v mình theo phân c p c a Hi u trư ng; d) T ch c biên so n chương trình, giáo trình môn h c, tài li u gi ng d y, biên so n thi ki m tra ánh giá do Hi u trư ng giao. T ch c nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, h c t p; xu t xây d ng k ho ch b sung, b o trì thi t b d y h c, th c hành, th c t p và th c nghi m khoa h c; ) Xây d ng k ho ch và t ch c ánh giá nhu c u ào t o, th c hi n b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho giáo viên và cán b nhân viên thu c khoa, t b môn.
 14. 3. ng u các khoa, các t b môn tr c thu c trư ng là trư ng khoa, t trư ng b môn do hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp vi c trư ng khoa, t trư ng b môn có các phó trư ng khoa, t phó do hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a trư ng khoa, t trư ng b môn. 4. Nhi m v c th c a t b môn tr c thu c trư ng do hi u trư ng quy nh. i u 23. Các t b môn thu c khoa 1. Các khoa thành l p các t b môn thu c khoa, ph trách m t môn h c ho c nhóm môn h c có liên quan. 2. Vi c thành l p và xác nh nhi m v c a t b môn thu c khoa do trư ng khoa ngh , hi u trư ng nhà trư ng quy t nh. i u 24. Các l p h c Ngư i h c ư c t ch c thành l p h c theo ngành ho c chuyên ngành ào t o và theo khoá h c. M i l p h c có không quá 45 ngư i h c, có l p trư ng và m t n hai l p phó, do t p th ngư i h c b u ra vào u m i năm h c. M i l p h c có m t giáo viên ch nhi m. i u 25. Các cơ s ph c v ào t o, nghiên c u khoa h c 1. Trong trư ng TCCN có các cơ s ph c v ào t o và nghiên c u khoa h c do hi u trư ng quy t nh thành l p là: thư vi n, cơ s th c hành, th c t p; phòng thí nghi m, xư ng trư ng, tr i trư ng, vư n th c nghi m, phòng truy n th ng, câu l c b , nhà văn hoá- th d c th thao; ký túc xá; nhà ăn. 2. Ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c và qu n lý ho t ng c a các cơ s ph c v ào t o, nghiên c u khoa h c do hi u trư ng quy nh. i u 26. T ch c ng C ng s n Vi t Nam, các oàn th và t ch c xã h i 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong trư ng lãnh o nhà trư ng và ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t. 2. Các oàn th và t ch c xã h i trong nhà trư ng ho t ng theo quy nh c a pháp lu t nh m giúp nhà trư ng th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c. Chương 4: T CH C HO T NG GIÁO D C i u 27. Chương trình và giáo trình 1. Trư ng TCCN th c hi n gi ng d y theo chương trình ào t o, giáo trình chung và giáo trình các môn h c ã ư c Hi u trư ng nhà trư ng phê duy t.
 15. 2. Trư ng TCCN nh kỳ 2 năm (1 khoá h c) t ch c ánh giá chương trình ào t o c a các ngành h c, giáo trình môn h c c a nhà trư ng có nh ng i u ch nh c n thi t. i u 28. Ngành ào t o 1. Trư ng TCCN sau khi thành l p ư c ăng ký các ngành ào t o ã có trong danh m c ngành ào t o c a Nhà nư c khi có các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng TCCN có th m các ngành ào t o m i chưa có trong danh m c ngành ào t o c a Nhà nư c khi xã h i có nhu c u v nhân l c. Vi c m thêm ngành m i ư c th c hi n theo quy nh v vi c m ngành ào t o TCCN c a B Giáo d c và ào t o. i u 29. Tuy n sinh Trư ng TCCN xây d ng ch tiêu k ho ch tuy n sinh hàng năm d a trên các tiêu chí m b o ch t lư ng, báo cáo cơ quan ra quy t nh thành l p trư ng và t ch c tuy n sinh theo quy nh v công tác tuy n sinh TCCN c a B Giáo d c và ào t o. i u 30. Ho t ng ào t o 1. Trư ng TCCN t ch c th c hi n các chương trình giáo d c chính quy và giáo d c thư ng xuyên theo quy ch ào t o TCCN c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ho t ng ào t o trong trư ng TCCN bao g m: a) Gi ng d y lý thuy t và th c hành trên l p. b) T ch c th c t p, th c nghi m, nghiên c u khoa h c, lao ng s n xu t và các ho t ng d ch v phù h p v i ngành, ngh ào t o. c) Các ho t ng ngo i khoá bao g m: tham quan h c t p, sinh ho t câu l c b , tìm hi u v chuyên ngành và các ho t ng khác. i u 31. Ki m nh và ánh giá ch t lư ng 1. Trư ng TCCN th c hi n vi c ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n tu dư ng c a ngư i h c, vi c gi ng d y c a giáo viên theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng TCCN có trách nhi m th c hi n quy trình ki m nh ch t lư ng và công khai k t qu ki m nh ch t lư ng theo quy nh c a các cơ quan có thNm quy n. i u 32. Qu n lý, c p văn b ng ch ng ch 1. Trư ng TCCN qu n lý, c p văn b ng, ch ng ch t t nghi p cho ngư i h c khi có các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o.
 16. 2. Trư ng TCCN có trách nhi m thu h i và hu b các văn b ng ch ng ch theo quy nh hi n hành. 3. Trư ng TCCN ch u trách nhi m lưu tr và b o m an toàn m i h sơ liên quan v vi c c p phát văn b ng, ch ng ch . Chương 5: GIÁO VIÊN, CÁN B , NHÂN VIÊN i u 33. Tiêu chu n giáo viên trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Có phNm ch t, o c, tư tư ng t t. 2. Có b ng t t nghi p i h c sư ph m ho c có b ng t t nghi p i h c và ch ng ch b i dư ng nghi p v sư ph m theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 3. s c kh e theo yêu c u ngh nghi p. 4. Lý l ch b n thân rõ ràng. i u 34. Nhi m v c a giáo viên trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Giáo d c, gi ng d y theo m c tiêu, nguyên lý giáo d c, th c hi n y và có ch t lư ng chương trình giáo d c. 2. Gương m u th c hi n nghĩa v công dân, các quy nh c a pháp lu t và i u l trư ng TCCN. 3. Gi gìn phNm ch t, uy tín, danh d c a nhà giáo; tôn tr ng nhân cách c a ngư i h c, i x công b ng v i ngư i h c, b o v các quy n, l i ích chính áng c a ngư i h c. 4. Không ng ng h c t p, rèn luy n nâng cao phNm ch t o c, trình chính tr , chuyên môn, nghi p v , i m i phương pháp gi ng d y, nêu gương t t cho ngư i h c. 5. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 35. Quy n c a giáo viên trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Ðư c gi ng d y theo chuyên ngành ào t o. 2. Ðư c ào t o nâng cao trình , b i dư ng chuyên môn, nghi p v . 3. Ðư c h p ng th nh gi ng và nghiên c u khoa h c t i các trư ng, cơ s giáo d c khác và cơ s nghiên c u khoa h c v i i u ki n b o m th c hi n y nhi m v nơi mình công tác. 4. Ðư c b o v nhân phNm, danh d .
 17. 5. ư c ngh hè, ngh T t âm l ch, ngh h c kỳ theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o và các ngày ngh khác theo quy nh c a B Lu t lao ng. 6. Ðư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 36. Nhi m v và quy n c a giáo viên ch nhi m Ngoài nh ng nhi m v và quy n c a giáo viên quy nh t i i u 34 và i u 35 c a i u l này, giáo viên ch nhi m còn có nh ng nhi m v và quy n sau ây: 1. Giúp hi u trư ng trong vi c qu n lý, giáo d c và rèn luy n ngư i h c. 2. T ch c, ch o, hư ng d n các ho t ng c a l p h c do mình ph trách. 3. Ph i h p v i các giáo viên b môn, các t ch c trong và ngoài trư ng, gia ình ngư i h c qu n lý và giáo d c ngư i h c. i u 37. Hành vi, ngôn ng ng x và trang ph c c a giáo viên trư ng trung c p chuyên nghi p 1. Hành vi, ngôn ng ng x và trang ph c c a giáo viên trư ng TCCN ph i m u m c, có tác d ng giáo d c i v i ngư i h c. 2. Các hành vi giáo viên không ư c làm: a) Xúc ph m danh d , nhân phNm; xâm ph m thân th c a ng nghi p và ngư i h c; b) Gian l n trong tuy n sinh, thi c , c ý ánh giá sai k t qu h c t p, rèn luy n c a ngư i h c; c) Hút thu c, u ng rư u, bia khi lên l p và khi tham gia các ho t ng giáo d c c a nhà trư ng; d) Xuyên t c n i dung giáo d c; e) Ép bu c ngư i h c h c thêm thu ti n. i u 38. Nhi m v , quy n c a cán b , nhân viên Cán b , nhân viên làm công tác qu n lý, ph c v trong trư ng TCCN th c hi n các nhi m v theo ch c trách ư c nhà trư ng phân công, ch p hành pháp lu t c a nhà nư c; ư c hư ng các quy n theo quy nh hi n hành. Chương 6: NGƯ I H C i u 39. Ngư i h c Ngư i h c trong các trư ng TCCN, bao g m:
 18. 1. H c sinh ang h c t i các khoá ào t o TCCN chính quy. 2. H c viên ang h c t i các khoá ào t o TCCN giáo d c thư ng xuyên. i u 40. Nhi m v c a ngư i h c 1. Ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c, th c hi n các quy nh c a i u l , quy ch do B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. Hoàn thành trong th i h n quy nh t t c n i dung h c t p, nghiên c u khoa h c, rèn luy n theo chương trình, k ho ch ào t o c a nhà trư ng. 3. Tôn tr ng giáo viên, cán b , viên ch c c a nhà trư ng. 4. Th c hi n nghĩa v óng h c phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. Tham gia sinh ho t l p, sinh ho t oàn th , lao ng công ích và các ho t ng ph c v xã h i. 6. Gi gìn, b o v tài s n c a nhà trư ng. 7. Ngư i h c h c theo ch c tuy n ph i ch p hành s i u ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c i h c; n u không ch p hành ph i b i hoàn h c b ng và chi phí ào t o theo quy nh. i u 41. Quy n c a ngư i h c 1. ư c nhà trư ng tôn tr ng và i x bình ng, ư c cung c p y , k p th i các thông tin v k t qu h c t p c a mình. 2. ư c m b o quy n th c hi n các ch h c t p theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 3. ư c tham gia ho t ng các oàn th , t ch c xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 4. ư c s d ng trang thi t b , phương ti n ph c v các ho t ng h c t p, văn hoá, th d c, th thao theo quy nh c a nhà trư ng. 5. ư c tr c ti p ho c thông qua t ch c, oàn th c a mình ki n ngh v i nhà trư ng các gi i pháp nh m góp ph n xây d ng nhà trư ng, b o v quy n và l i ích chính áng c a ngư i h c. 6. ư c hư ng các chính sách xã h i theo quy nh c a Nhà nư c và các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 42. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a ngư i h c 1. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a ngư i h c ph i có văn hoá, phù h p v i o c và truy n th ng dân t c.
 19. 2. Nghiêm c m ngư i h c trong trư ng TCCN có các hành vi sau: a) Xúc ph m nhân phNm, danh d ; xâm ph m thân th giáo viên, cán b , nhân viên và ngư i h c; b) Gian l n trong h c t p, ki m tra, thi c , tuy n sinh; c) Vi ph m pháp lu t và n i quy, quy ch c a nhà trư ng; d) Hút thu c, u ng rư u, bia trong trư ng. Chương 7: TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH i u 43. Tài s n 1. Tài s n c a trư ng TCCN bao g m: t ai, công trình xây d ng, các k t qu ho t ng khoa h c và công ngh , các quy n s h u trí tu (nhãn hi u d ch v , quy n tác gi …), các trang thi t b và tài s n khác ư c Nhà nư c giao cho trư ng qu n lý và s d ng ho c do trư ng u tư mua s m, xây d ng ho c ư c bi u, t ng m b o các ho t ng ào t o, nghiên c u khoa h c và các ho t ng khác. 2. M t s quy nh v tài s n. a) T ng di n tích m t b ng t ai c a trư ng ph i phù h p v i quy mô ào t o, bình quân cho m t h c sinh không dư i 7m2 i v i khu v c thành th và không dư i 10m2 i v i các khu v c khác; b) Các kh i công trình trong trư ng TCCN: - Khu hành chính: Văn phòng, phòng làm vi c c a hi u trư ng, các phó hi u trư ng, các phòng ch c năng, các khoa và t b môn, phòng y t ; - Khu h c t p: Phòng h c, phòng thí nghi m, phòng th c hành, phòng máy tính, thư vi n, phòng truy n th ng, nhà luy n t p a năng; - Khu sân trư ng, bãi t p; - Khu v sinh và h th ng c p thoát nư c; - Khu xe; - Khu ph c v ào t o: g m các cơ s ph c v ào t o và nghiên c u khoa h c. Các kh i công trình trên ph i ư c trang b y các trang thi t b và m b o các tiêu chuNn theo quy nh v b o v môi trư ng. i u 44. Qu n lý và s d ng tài s n
 20. 1. Tài s n c a trư ng TCCN công l p thu c s h u nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng theo quy nh c a pháp lu t. Tài s n c a trư ng TCCN tư th c ư c s h u, s d ng và qu n lý theo quy nh c a Quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng TCCN tư th c. 2. Hàng năm, trư ng TCCN t ch c ki m kê, ánh giá l i giá tr tài s n c a ơn v và th c hi n ch báo cáo theo quy nh c a Nhà nư c. i u 45. Tài chính c a trư ng 1. Ngu n tài chính c a trư ng TCCN công l p bao g m: a) Ngân sách nhà nư c; b) H c phí, l phí; c) Các kho n thu t h p ng ào t o; d) Các kho n thu t s n phNm nghiên c u khoa h c, lao ng s n xu t, kinh doanh d ch v phù h p ngành ngh ào t o c a trư ng và các kho n thu h p pháp khác; ) Các kho n vay, tài tr . 2. Các kho n chi c a trư ng TCCN công l p bao g m: a) Chi thư ng xuyên: Ti n lương, h c b ng ngư i h c, ti n thư ng, phúc l i t p th , v t tư văn phòng, công tác phí, h i ngh , s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n và các lo i chi khác theo quy nh c a Nhà nư c; b) Chi u tư phát tri n: Mua v t tư, thi t b , xây d ng cơ b n, mua tài s n c nh, m r ng trư ng s . 3. Ngu n tài chính và các kho n chi c a trư ng TCCN tư th c ư c quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng TCCN tư th c. i u 46. Qu n lý tài chính Vi c thu, chi, qu n lý, thanh quy t toán, ki m toán tài chính c a trư ng TCCN ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 8: NHÀ TRƯ NG, GIA ÌNH VÀ XÃ H I i u 47. Trách nhi m c a nhà trư ng Trư ng TCCN có trách nhi m ch ng ph i h p v i gia ình ngư i h c và xã h i th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c. Nhà trư ng có trách nhi m thông báo công khai, minh b ch các thông tin v chương trình, ngành ngh ào t o, tuy n sinh, t
Đồng bộ tài khoản