Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Du lịch giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 43/2008/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH H TR CHUY N D CH CƠ C U KINH T NGÀNH DU L CH GIAI ĐO N 2006 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 115/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch tri n khai Chương trình hành đ ng th c hi n Chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t giai đo n 2006 - 2010; Xét đ ngh c a Giám đ c S Du l ch t i T trình s 450/TTr-SDL ngày 08 tháng 5 năm 2008 v chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t ngành Du l ch giai đo n 2006 - 2010, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t ngành Du l ch giai đo n 2006 - 2010. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S - ban - ngành: S Du l ch, S K ho ch và Đ u tư, S Giao thông - Công chính, S Thương m i, S Văn hóa và Thông tin, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, S Tài chính, S Ngo i v , Công an thành ph , C c H i quan thành ph , Trung tâm Xúc ti n Đ u tư và Thương m i, Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng Giám đ c T ng Công ty Du l ch Sài Gòn ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 3, PHÓ CH T CH - Thư ng tr c Thành y; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - TTUB: CT, các PTC; - Hi p H i Du l ch thành ph ; - VPHĐ-UB: Các PVP;
 2. - Các Phòng Chuyên viên; - Trung tâm Công báo; - Lưu:VT, (TM-Q) D. Nguy n Th H ng CHƯƠNG TRÌNH H TR CHUY N D CH CƠ C U KINH T NGÀNH DU L CH GIAI ĐO N 2006 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 43/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t ngành du l ch giai đo n 2006 - 2010 g m hai chương trình chính ph i tri n khai th c hi n như sau: Chương trình 1: CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N QU NG BÁ DU L CH THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI ĐO N 2006 - 2010 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÚC TI N DU L CH GIAI ĐO N 2001 - 2006 1. M t m nh: Giai đo n 2001 - 2006, ngành du l ch ho t đ ng trong b i c nh chính tr n đ nh, kinh t c nư c tăng trư ng cao đã nâng cao v th Vi t Nam trên th gi i và đư c xem là đi m đ n an toàn, h p d n v i khách du l ch qu c t trong tình hình chính tr th gi i đ y b t n. Đây cũng là giai đo n ngành du l ch thành ph có t c đ tăng trư ng khá m nh, ti p t c kh ng đ nh v trí s m t c a du l ch Vi t Nam. Đư c s quan tâm c a lãnh đ o thành ph v ch trương cũng như vi c tăng cư ng ngân sách xúc ti n du l ch, trong 6 năm qua ho t đ ng qu ng bá xúc ti n du l ch có nhi u chuy n bi n tích c c. Nét n i b t là các doanh nghi p du l ch, đ c bi t là các doanh nghi p v a và nh có nhi u cơ h i hơn đ ti p c n v i qũy qu ng bá xúc ti n du l ch c a thành ph thông qua các ho t đ ng xúc ti n du l ch trong và ngoài nư c c a thành ph . Bên c nh đó, tính chuyên nghi p trong vi c t ch c các s ki n du l ch đã t ng bư c đư c nâng lên thông qua vi c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành đ nh hư ng, h tr t o đi u ki n cho các doanh nghi p tham gia m t cách tích c c. Phương th c này v a huy đ ng ti m năng th m nh doanh nghi p góp s c cùng v i nhà nư c trong chương trình qu ng bá xúc ti n du l ch v a tăng thêm c v quy mô, n i dung bám sát và h tr tích c c cho doanh nghi p phát tri n. Công tác qu ng bá, phát đ ng th trư ng khách du l ch qu c t có m c tiêu c th hư ng vào các th trư ng tr ng đi m và ti m năng như Đông B c Á, Tây Âu, B c M , ASEAN. Trên cơ s ph i k t h p ch t ch gi a ngành du l ch Thành ph v i Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư thành ph , S Văn hóa và Thông tin, S Thương m i, S Ngo i
 3. v , các hãng hàng không, các cơ quan ngo i giao, nh m ti p t c tăng cư ng qu ng bá gi i thi u hình nh du l ch thành ph H Chí Minh - Vi t Nam như m t đi m đ n an toàn và h p d n. 2. T n t i: Tuy nhiên ngành du l ch v n còn đ i m t v i nh ng t n t i v m t cơ ch chính sách phát tri n du l ch, cơ s h t ng và đi u ki n th c hi n ho t đ ng du l ch chưa hoàn thi n và đ ng b . Đây chính là nh ng tr ng i trong vi c nâng ch t lư ng s n ph m du l ch, xây d ng khai thác, t o s n ph m m i và thúc đ y du l ch phát tri n lành m nh. Bên c nh đó, công tác qu ng bá xúc ti n du l ch v n còn m t s h n ch như vi c tri n khai đi m thông tin du l ch còn ch m, n ph m du l ch nhìn chung còn đơn đi u, chưa đa d ng. Tính chuyên nghi p có đư c nâng lên nhưng n u đ t trong m i tương quan chung v i các đi m đ n trong khu v c, có th th y công tác tuyên truy n qu ng bá hình nh đi m đ n thành ph nói chung và du l ch nói riêng v n còn chưa tương x ng v i v th c a m t đi m đ n l n nh t nư c, tính ch đ ng chưa cao, nh t là tính chi n lư c còn kho ng cách l c h u so v i các nư c du l ch phát tri n trong khu v c. Bên c nh đó, m c dù đã có nhi u c g ng nhưng vai trò t p h p doanh nghi p c a Hi p h i Du l ch thành ph v n còn r t m nh t trong các ho t đ ng xúc ti n du l ch thành ph đ c bi t là m ng xúc ti n ra nư c ngoài. II. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu t ng quát: Góp ph n vào s tăng trư ng chung c a ngành du l ch thành ph , đ c bi t là ch tiêu lư ng khách du l ch đ n thành ph , đáp ng yêu c u chuy n d ch cơ c u kinh t mà Ngh quy t Đ ng b thành ph H Chí Minh l n th VII đã đ ra. Nâng cao d n tính chuyên nghi p trong ho t đ ng qu ng bá xúc ti n du l ch b ng nhi u phương th c hư ng vào t ng th trư ng, th ph n c th nh m c ng c th ph n và m r ng th trư ng du l ch thành ph , ti p t c đ m b o vai trò là trung tâm ti p nh n khách du l ch qu c t , ngu n khách chính c a th trư ng du l ch n i đ a. Góp ph n cùng v i các chương trình khác n m trong Chương trình phát tri n du l ch thành ph giai đo n 2006 - 2010 đ m b o th c hi n t t các ch tiêu tăng trư ng c a ngành đ t ra trong giai đo n này. Đ y m nh vi c xã h i hóa trong công tác qu ng bá xúc ti n du l ch đ khai thác có hi u qu các ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c và đóng góp c a các doanh nghi p nh m nâng cao ch t lư ng các chương trình ngang t m v i các nư c trong khu v c. 2. M c tiêu c th :
 4. Xây d ng thương hi u và chi n lư c phát tri n thương hi u cho ngành du l ch thành ph đ m b o thông đi p chuy n t i đ n các th trư ng m c tiêu phù h p, th ng nh t và có l trình rõ ràng. Xác đ nh th trư ng và th ph n chi n lư c, m c tiêu và ti m năng c a ngành du l ch thành ph t đó xây d ng cách th c ti p c n thông tin cho th trư ng m t cách hi u qu nh t. T p h p đư c s c m nh c a toàn ngành, ch đ ng ph i h p v i các cơ quan xúc ti n, cơ quan ngo i giao, hàng không tri n khai các ho t đ ng xúc ti n qu ng bá du l ch thành ph trong và ngoài nư c thông qua nhi u kênh thông tin quan tr ng. 3. Ch tiêu ph n đ u: Căn c trên h th ng các ch tiêu d báo trong Chương trình phát tri n du l ch thành ph H Chí Minh giai đo n 2006 - 2010, các d báo v lư ng khách du l ch qu c t và n i đ a đ n thành ph H Chí Minh s là ch tiêu ph n đ u ch y u c a Chương trình này, góp ph n vào quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t c a thành ph sang m ng d ch v , đ c bi t là du l ch. C th như sau: Ti p t c đ y m nh t c đ tăng trư ng khách du l ch qu c t đ n thành ph H Chí Minh t 2.350.000 lư t trong năm 2007 tăng lên 3.642.000 lư t vào năm 2010 (t c đ tăng trư ng bình quân 12,6%). Ti p t c phát tri n khách du l ch n i đ a tăng t 3.600.000 lư t năm 2007 lên đ n 6.000.000 lư t vào năm 2010 (t c đ tăng trư ng bình quân 15% năm). Nâng cao ngu n thu nh p du l ch, tăng kh năng đóng góp ngày càng nhi u c a ngành du l ch và ngân sách thành ph t doanh thu 24.000 t đ ng vào năm 2007 lên đ n 46.000 t đ ng vào năm 2010 (t c đ tăng trư ng bình quân 28%). III. NHI M V TR NG TÂM Đ th c hi n t t các m c tiêu đã đ ra, Chương trình xúc ti n qu ng bá du l ch thành ph giai đo n 2006 - 2010 c n t p trung vào 5 nhóm nhi m v sau: 1. T p trung xúc ti n phát tri n các th trư ng khách qu c t , đ c bi t là nhóm các th trư ng tr ng đi m và ti m năng. 2. Đ y m nh qu ng bá phát tri n du l ch n i đ a. 3. Đ m b o t t công tác thông tin tuyên tuy n giáo d c c ng đ ng k t h p qu ng bá, qu ng cáo gi i thi u hình nh du l ch thành ph . 4. Tăng cư ng xã h i hóa xây d ng h th ng n ph m, v t ph m và đi m thông tin ph c v yêu c u thông tin gi i thi u và xúc ti n qu ng bá du l ch.
 5. 5. Đ u tư nghiên c u th trư ng k t h p xây d ng hình nh thương hi u và chi n lư c phát tri n thương hi u phù h p cho ngành du l ch thành ph . IV. XÁC Đ NH CÁC TH TRƯ NG S ĐƯ C T P TRUNG QU NG BÁ 1. Th trư ng qu c t : Qua th c t ho t đ ng và d báo, th trư ng m c tiêu và ti m năng cho du l ch thành ph H Chí Minh giai đo n 2006 - 2010 theo các nhóm th trư ng như sau: * Th trư ng tr ng đi m: B c M : M , Canada; Châu Âu: Anh, Pháp, Đ c, Nga; Đông B c Á: Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu c, Đài Loan; Châu Úc: Úc; ASEAN: Singapore, Malaysia, Thái Lan. * Nhóm th trư ng ti m năng: Châu Âu: B c Âu: Na Uy, Th y Đi n, Ph n Lan, Đan M ch; Nam Âu: Tây Ban Nha, Ý; Đông Âu và Trung Âu: các nư c thành viên EU; Trung Đông: Quatar; Nam Á: n Đ ; ASEAN: Philippines, Brunei, Indonesia; Châu Phi: Nam Phi. 2. Th trư ng n i đ a: Đ i v i th trư ng khách du l ch n i đ a, Chương trình này s t p trung phát tri n 2 m ng sau:
 6. - T p trung phát tri n c u du l ch nh m h tr các doanh nghi p phát tri n th trư ng khách du l ch n i đ a và khách du l ch Vi t Nam ra nư c ngoài t i thành ph và khu v c ph c n. - Th trư ng khách n i đ a t i các trung tâm kinh t khác: Trên cơ s h p tác gi a du l ch thành ph và các t nh t p trung qu ng bá xúc ti n gi i thi u hình nh du l ch thành ph t i các t nh, thành ph l n như: Hà N i, H i Phòng, Đà N ng, Hu , Đà L t, Nha Trang và C n Thơ, v.v… đ thu hút khách du l ch t các đ a phương này đ n v i thành ph H Chí Minh. V. XÁC Đ NH S N PH M DU L CH S ĐƯ C T P TRUNG QU NG BÁ Trong giai đo n 2007 - 2010, ngành du l ch thành ph s t p trung qu ng bá gi i thi u các lo i hình s n ph m sau (m c đ t p trung s tùy thu c vào tính ch t c a t ng th trư ng): - Du l ch MICE t i các khách s n 5 sao, Trung tâm H i ch tri n lãm Sài Gòn t i Khu đô th Phú M Hưng. - Du l ch mua s m t i các siêu th và trung tâm mua s m Diamond plaza, Parkson plaza, Thương xá Tax, chu i Co.opMart, Trung tâm Thương m i An Đông, ch B n Thành.... - Du l ch tham quan các di tích văn hóa l ch s : Khu di tích l ch s đ a đ o C Chi, h i trư ng Th ng Nh t, B o tàng Ch ng tích chi n tranh, B o tàng L ch s thành ph H Chí Minh, B o tàng thành ph H Chí Minh; các công trình ki n trúc có niên đ i 100 năm v trư c: Bưu đi n thành ph , Nhà th Đ c Bà. H th ng các chùa Vi t - Hoa như Chùa Giác Lâm, Lăng ông Bà Chi u, Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa bà Thiên H u… - Du l ch v m th c k t h p v i tham quan khu ph Đông y qu n 5 và nh ng nhà hàng th c dư ng… - Du l ch khám ch a b nh ch t lư ng cao, d ch v gi i ph u th m m , spa k t h p v i đi u tr y h c dân t c. - Du l ch tàu bi n, du l ch đư ng sông và du l ch sinh thái t i C n Gi . - Các s n ph m du l ch liên k t v i các trung tâm du l ch vùng ph c n. VI. GI I PHÁP VÀ N I DUNG TH C HI N Đ th c hi n t t các m c tiêu đã đ ra, Chương trình c n t p trung vào 5 nhóm gi i pháp sau: A. Xúc ti n phát tri n các th trư ng khách qu c t 1. T ch c các ho t đ ng xúc ti n ra nư c ngoài t i thành ph :
 7. a) T ch c các s ki n qu c t t i thành ph : Vi c t ch c các s ki n du l ch qu c t t i thành ph H Chí Minh nh m ph c v các m c đích sau: Qu ng bá gi i thi u hình nh và s n ph m du l ch thành ph ra nư c ngoài thông qua các phương ti n đ i chúng. H tr cho các doanh nghi p du l ch có thêm cơ h i ti p c n v i các th trư ng khách du l ch qu c t m c tiêu và ti m năng. T o s c h p d n c a đi m đ n thành ph đ i v i khách du l ch qu c t , đ c bi t t các th trư ng khách m c tiêu và ti m năng. Xây d ng và phát tri n các m i quan h h p tác h u ngh góp ph n vào s phát tri n du l ch gi a thành ph H Chí Minh v i các qu c gia. Trong giai đo n 2006 - 2010, ngành du l ch thành ph c n t p trung đ u tư t ch c các s ki n sau: Tri n lãm Qu c t Du l ch thành HCMC): hàng ũ E T I ũh pn i M ũũí h C ũ ũ năm;đ·h H Đăng cai t ch c H i ngh thư ng niên Hi p h i các hãng l hành Tây Ban Nha (AEDAVE): Tháng 10 năm 2009; H i ngh đ i h i đ ng T ch c Xúc ti n Du l ch các thành ph Châu Á - Thái Bình Dương (TPO) và H i ch TPO Travel Fair: Tháng 10 năm 2010. b) T ch c các ho t đ ng qu ng bá hình nh du l ch thành ph thông qua các hình th c: presstrip, famtrip, gameshow, cookingshow… Các ho t đ ng này c n đư c ti n hành th c hi n thư ng xuyên b i tính hi u qu v m t ti t ki m kinh phí do phương th c này mang l i. Vi c t ch c và h tr ngân sách cho các ho t đ ng này c n đư c cân nh c tri n khai theo tiêu chí sau: - Đ i v i Famtrip: C n t ch c t p trung vào th i đi m di n ra ITE HCMC đư c t ch c hàng năm đ tăng ch t lư ng cho chương trình buyers c a s ki n. T p trung ph i h p v i các hãng hàng không đ t ch c famtrip cho các hãng l hành t i các th trư ng ti m năng đã đư c xác đ nh. Đ i v i th trư ng tr ng đi m c n ưu tiên cho các hãng l hành m i chưa g i khách đ n Vi t Nam.
 8. C n ph i h p v i cơ quan ngo i giao, các doanh nghi p du l ch đ ch n l c đ i tư ng tham gia chương trình famtrip. - Đ i v i Presstrip: T ch c vào th i đi m di n ra s ki n ITE HCMC đ h tr công tác qu ng bá cho s ki n. T p trung ph i h p v i các hãng hàng không và các doanh nghi p du l ch đ t ch c presstrip cho các hãng thông t n báo chí t i các th trư ng tr ng đi m và ti m năng đã đư c xác đ nh, tuy nhiên c n t p trung cho các th trư ng ti m năng là chính v i m c tiêu gi i thi u hình nh đi m đ n. 2. T ch c ho t đ ng xúc ti n du l ch ra nư c ngoài t i các th trư ng: Đây là phương th c đư c đánh giá là khá hi u qu và c n đư c ti n hành thư ng xuyên hàng năm trong vi c qu ng bá hình nh đi m đ n thành ph do kh năng ti p c n th trư ng cao. Nhưng do r t t n kém v kinh phí, nên vi c t ch c các ho t đ ng này c n đư c cân nh c k lư ng v tính hi u qu cho t ng th trư ng, nghiên c u phương th c qu ng bá cho phù h p, k t h p v i các ngành và các cơ quan ngo i giao đ h tr . T p trung các ho t đ ng. a) Tham gia các h i ch du l ch, roadshow gi i thi u du l ch thành ph : * Đ i v i h i ch : Căn c trên các th trư ng c n t p trung trong giai đo n 2006 - 2010, S Du l ch cân nh c đ tham gia các h i ch du l ch t i các th trư ng tr ng đi m và ti m năng như sau: + Nhóm th trư ng tr ng đi m: B c M : The Trade Show (Florida, M ): Tháng 9 năm 2008, năm 2010. Châu Âu: ITB (Berlin - Đ c): Tháng 3 năm 2009. WTM (London - UK): Tháng 11 năm 2008, năm 2010. Đông B c Á: JATA: Tháng 9 năm 2009. CITM (Trung Qu c): Tháng 11 năm 2009. ASEAN: TRAVEX : Tháng 01 năm 2008, năm 2009, năm 2010.
 9. + Nhóm th trư ng ti m năng: Đ i v i nhóm th trư ng này s cân nh c c th theo t ng năm đ tham gia m t s h i ch du l ch l n t i khu v c B c Âu, Nam Âu, n Đ , Nam Phi, Quatar. * Đ i v i roadshow: V i m c đích qu ng bá gi i thi u v đi m đ n thành ph t i các th trư ng m i, đây là phương th c s d ng kênh báo chí truy n thông và công tác PR đ qu ng bá. Vi c t ch c roadshow c n đư c ph i h p ti n hành v i các hãng hàng không và các hãng l hành đang khai thác th trư ng đó. Trong giai đo n 2006 - 2010 t p trung t ch c roadshow gi i thi u v du l ch Vi t Nam và thành ph H Chí Minh t i các th trư ng ti m năng sau: Châu Âu: B c Âu: Ph i h p v i Air France (ho c Lufthansa Airlines ho c Qatar Airways) và các hãng l hành đ t ch c roadshow t i m t trong 4 th trư ng sau: Na Uy, Th y Đi n, Ph n Lan, Đan M ch (năm 2008). Nam Âu: Ph i h p v i Air France (ho c Lufthansa Airlines ho c Qatar Airways) và các hãng l hành đ t ch c roadshow t i m t trong 2 th trư ng sau: Tây Ban Nha, Ý (năm 2008). Nam Á: Ph i h p v i Thai Airways (ho c Vietnam Airlines: n u m đư ng bay tr c ti p New Deli - SGN - New Deli) t i n Đ vào năm 2009. ASEAN: Ph i h p v i Philippines Airlines và Brunei Airlines đ t ch c roadshow t i 2 th trư ng sau: Philippines (2009) và Brunei (2010). Trung Đông: Ph i h p v i Quatar Airways đ t ch c roadshow t i th trư ng Quatar (năm 2010) Châu Phi: Ph i h p v i Singapore Airlines (ho c Malaysia Airlines) đ t ch c roadshow t i th trư ng Nam Phi (năm 2010). b) Ph i h p th c hi n: Đ i v i các h i ch và Road show ngoài nư c, S Du l ch s ph i h p v i Hàng không Vi t Nam, S Văn hóa và Thông tin và các doanh nghi p du l ch đ t ch c th c hi n. Trong đó trách nhi m đư c phân công c th như sau: - S Du l ch: L a ch n th trư ng phù h p v i m c đích qu ng bá, l p k ho ch và trình y ban nhân dân thành ph xin ch trương và kinh phí, đăng ký tham gia, t ch c gian hàng (tham gia H i ch ), chu n b n i dung qu ng bá du l ch và Văn hóa ngh thu t (t ch c Road show), sau đó t ch c đoàn công tác.
 10. - S Văn hóa và Thông tin s l p chương trình và c cán b là các di n viên chuyên nghi p tham gia đoàn gi i thi u v văn hóa truy n th ng Vi t Nam. - Hàng Không Vi t Nam: L a ch n th trư ng, k t h p vi c khai trương đư ng bay m i… ph i h p v i ngành Du l ch qu ng bá v đ t nư c Vi t Nam. Gi m giá vé bay nh m h tr ngành Du l ch gi m thi u v kinh phí t ch c - Các doanh nghi p du l ch: Tham gia gian hàng, gi i thi u d ch v c a công ty và gi i thi u đi m đ n Vi t Nam và thành ph H Chí Minh. c) Tham gia di n đàn, h i th o v du l ch và các ho t đ ng ph i h p v i các t ch c qu c t : Ti p t c tham gia các ho t đ ng c a t ch c TPO đ qu ng bá hình nh đi m đ n và xúc ti n ho t đ ng du l ch gi a thành ph H Chí Minh v i thành ph thành viên c a t ch c n m trong khu v c Châu Á Thái Bình Dương, trong đó đ c bi t chú tr ng hư ng đ n các th trư ng sau: Hàn Qu c, Nh t B n, Trung Qu c. Các ho t đ ng c n t p trung như: chương trình th gi m giá cho du khách; chương trình du l ch tàu bi n gi a các thành ph ; chương trình trao đ i sinh viên; xây d ng trang web c a t ch c k t n i v i trang web c a thành ph ; t p chí TPO Tourism Scope… B. T ch c các ho t đ ng qu ng bá phát tri n du l ch n i đ a 1. T ch c các s ki n, l h i du l ch, liên hoan m th c t i thành ph : Trong giai đo n 2006 - 2010, thành ph c n t p trung đ u tư hàng năm cho các s ki n sau: Ngày h i du l ch thành ph H Chí Minh. L h i trái cây Nam B . Liên hoan món ngon các nư c. M t s s ki n khác: Ph i h p tin, ITPC, S Thương m i t ch c các s ki nđ·v ũ i S ũ V ăn hóa và Thông gi i thi u hình nh thành ph và t o thêm s n ph m cho ngành du l ch thành ph . 2. Ph i h p v i các doanh nghi p và các cơ quan ban ngành t ch c, phát đ ng các ho t đ ng khuy n mãi: Đây cũng là m t trong h th ng các gi i pháp nh m gia tăng c u du l ch n i đ a, phát đ ng các doanh nghi p du l ch, hàng không k t h p v i ngành thương m i, h th ng các đi m d ch v du l ch đ t chu n và các hi p h i ngành ngh s n xu t hàng tiêu dùng phát đ ng các tháng khuy n mãi vào các tháng l trong năm: t t Nguyên đán, t t Dương l ch, 30/4 - 1/5, hè (tháng 7), 2/9.
 11. V phía Nhà nư c, ngoài vai trò t p h p và phát đ ng chung c n th c hi n xã h i hóa k t h p v i h tr ngân sách đ có thêm ngu n kinh phí chi cho các ho t đ ng marketing qu ng bá, gi i thi u các Chương trình này t i các khu v c công c ng, trên các phương ti n thông tin đ i chúng. 3. Tham gia các s ki n du l ch t i các đ a phương: Đ s d ng hi u qu v n ngân sách dành cho ho t đ ng xúc ti n qu ng bá du l ch n i đ a, S Du l ch c n ph i cân nh c k t h p các m c đích tham gia, phân b ngu n v n h p lý và xác đ nh các th trư ng khách du l ch n i đ a c n t p trung. Đ t đó xác đ nh l i các s ki n nào c n tham gia, tham gia m c đ nào là phù h p và hi u qu . Trên cơ s phân tích các th trư ng khách du l ch n i đ a, ngành du l ch thành ph c n tham gia các s ki n du l ch trong nư c trong giai đo n 2006 - 2010, c th như sau: Festival Hu tháng 6 năm 2008 và g t n6nđ· á h ăm 2010; Festival Hoa Đà L t tháng 12 năm 2007 và tháng 12 năm 2009; Liên hoan du l ch Hà N i: Năm Du l ch Mê Kông; Liên hoan du l ch Bi n Nha Trang (hàng năm); Liên hoan du l ch Bi n Vũng Tàu (hàng năm); Năm du l ch t i các đ a phương (do T ng c c Du l ch phát đ ng); Đ i v i các s ki n khác: nên cân nh c và ch tham gia n u th y c n thi t; Trên cơ s h p tác liên k t v i các đ a phương t ch c các s ki n du l ch theo quy mô liên t nh ho c liên vùng đ tăng tính hi u qu trong vi c qu ng bá và ti t ki m kinh phí t ch c. C. Thông tin tuyên truy n 1. Website và Internet: Do Internet và các công c tìm ki m trên m ng đang d n tr nên ph bi n và đ tăng kh năng s d ng công c qu ng bá du l ch thành ph thông qua Internet, S Du l ch c n t p trung đ u tư cho công tác thông tin qu ng bá đi m đ n trên Internet, thông qua các ho t đ ng c th như sau: Nâng c p và v n hành trang web thông tin du l ch ti ng Vi t - Anh c a S Du l ch. Bên c nh đó, xây d ng cơ ch v n hành (cân nh c vi c thành l p b ph n ph trách c p nh t website ti ng Vi t và ti ng Anh) và s d ng t t các trang web này, góp ph n qu ng bá gi i thi u hình nh và s n ph m c a thành ph .
 12. Xây d ng và v n hành trang web thông tin du l ch ti ng Nh t c a S Du l ch. Liên k t v i m t s trang web thương m i đ tri n khai các ti n ích khác cho khách truy c p. 2. Chương trình qu ng cáo gi i thi u hình nh đi m đ n thành ph : a) Trên các phương ti n thông tin đ i chúng nư c ngoài: Đây là phương th c xây d ng hình nh đi m đ n khá hi u qu t i các th trư ng tr ng đi m, tuy nhiên m t h n ch c a phương th c là chi phí cao. Trong giai đo n 2006 - 2010, S Du l ch c n tri n khai th c hi n phương th c này theo các tiêu chí sau: Ngân sách xúc ti n du l ch Thành ph chi cho vi c thi t k và xây d ng chương trình qu ng cáo trên báo và truy n hình. Ngân sách xúc ti n đ m b o 50% cho chi phí qu ng cáo và v n đ ng Hi p h i Du l ch và các doanh nghi p du l ch trên đ a bàn thành ph đóng góp 50% t ng kinh phí cho vi c qu ng cáo đi m đ n thành ph , đ m b o: o Qu ng cáo đi m đ n thành ph H Chí Minh trên các t p chí chuyên ngành du l ch n i ti ng trong khu v c Châu Á - Thái Bình Dương ít nh t 3 tháng 1 l n. Ví d : Travel and Leisure… o Qu ng cáo đi m đ n thành ph H Chí Minh trên các kênh truy n hình n i ti ng ít nh t 1 năm 1 l n. Ví d : CNN, Travel and Living… o Các chương trình qu ng cáo ph i k t h p v i các chương trình qu ng bá khác đư c th c hi n cùng lúc t i các th trư ng đ t o hi u ng t t hơn v m t marketing. b) Chương trình truy n hình, phát thanh và báo chí trong nư c: Tăng cư ng s d ng các phương ti n truy n thông trong nư c đ qu ng bá v đi m đ n thành ph H Chí Minh, gi i thi u các s n ph m du l ch c a thành ph , tour tuy n liên k t gi a thành ph và các t nh góp ph n kích c u du l ch n i đ a thông qua các ho t đ ng sau: Ti p t c tri n khai các ho t đ ng ph i h p v i Đài Truy n hình thành ph H Chí Minh (HTV), Đài Truy n hình Vi t Nam (VTV), Đài Ti ng nói nhân dân thành ph H Chí Minh (VOH) đ xây d ng các chương trình truy n hình truy n thanh qu ng bá đi m đ n thành ph , gi i thi u các s n ph m, d ch v du l ch. Bên c nh đó, m r ng quan h ph i h p v i các đài truy n hình c a các đ a phương khác đ gi i thi u đi m đ n thành ph và s n ph m d ch v c a các doanh nghi p du l ch trên đ a bàn thành ph h tr cho vi c phát tri n du l ch n i vùng.
 13. Ph i h p v i các báo đ t ch c các ho t đ ng phát đ ng xây d ng các chuyên m c gi i thi u s n ph m du l ch c a thành ph và các đ a phương. Ph i h p v i các báo đ t ch c và phát đ ng các cu c thi nh đ p v thành ph H Chí Minh, góp ph n tăng ch t lư ng và b sung ngu n nh đ p cho công tác xây d ng h th ng n ph m qu ng bá v du l ch thành ph c a S . Đ y m nh ho t đ ng c a câu l c b báo chí thông qua các ho t đ ng thi t th c nh m nâng cao hi u qu công tác tuyên truy n du l ch trên các phương ti n truy n thông, c th như sau: T ch c gi i thư ng báo chí vi t v du l ch đ khuy n khích các phóng viên có nh ng bài vi t phân tích, phóng s v th c tr ng hay nh ng sáng ki n và gi i pháp đ phát tri n ngành du l ch. T ch c các ho t đ ng sinh ho t đ nh kỳ, trao đ i gi a lãnh đ o du l ch thành ph , các doanh nghi p du l ch v i các phóng viên đ cung c p thêm thông tin v chính sách và ho t đ ng c a ngành du l ch thành ph . Cân nh c vi c liên k t ho c k t h p v i câu l c b báo chí hàng không c a Vietnam Airlines đ nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a câu l c b . Ph i h p v i các doanh nghi p du l ch t ch c các chương trình kh o sát gi i thi u các s n ph m, tour tuy n m i dành cho phóng viên du l ch. c) Chương trình giáo d c c ng đ ng xây d ng môi trư ng du l ch thành ph : Đây là công tác lâu dài c a thành ph , c n đư c tri n khai thư ng xuyên liên t c đ ph c v cho m c tiêu xây d ng m t thành ph văn minh hi n đ i, t o môi trư ng t t cho du l ch phát tri n. Riêng ngành du l ch s ch đ ng tri n khai các gi i pháp sau: Ph i h p v i các cơ quan báo, đài thông tin v chính sách quy đ nh c a Nhà nư c v du l ch. Trên nguyên t c xã h i hóa, ph i h p v i các t ch c đoàn th xây d ng k ho ch và tri n khai các ho t đ ng giáo d c c ng đ ng đ n ngư i dân nh m xây d ng Thành ph du l ch xanh - s ch - đ p, an toàn, văn minh, hi n đ i, góp ph n vào s phát tri n chung c a ngành du l ch thành ph . K t h p v i các ngành văn hóa thông tin, các phương ti n thông tin đ i chúng t ch c các đ t tuyên truy n giáo d c v n đ ng ngư i dân thành ph xây d ng n p s ng văn minh đô th , tinh th n yêu nư c, tính hi u khách c a ngư i Vi t Nam. D. Xây d ng h th ng n ph m, v t ph m và đi m thông tin 1. n ph m và v t ph m:
 14. a) n ph m và v t ph m ph c v công tác qu ng bá xúc ti n: Đ qu ng bá đi m đ n thành ph , trong giai đo n 2006 - 2010 S Du l ch s ch trì biên t p và xây d ng h th ng n ph m bao g m các lo i sau: Sách gi i thi u t ng quan v thành ph H Chí Minh (City guide) đư c in hàng năm (ti ng Anh, Nh t, Hàn, Hoa, Nga, Đ c, Pháp). Niên giám l hành và niên giám khách s n đư c in hàng năm (Anh). L ch s ki n c a Thành ph (ti ng Vi t, Anh, Nh t, Hàn, Hoa, Nga, Đ c, Pháp). Video clip qu ng bá đi m đ n thành ph (Anh). Do đ i tư ng c a các lo i n ph m này các hãng l hành nư c ngoài, S Du l ch cũng s ph i h p v i các cơ quan ngo i giao c a Vi t Nam t i các nư c, văn phòng đ i di n Vi t Nam t i các nư c (trư c m t là Nhà Vi t Nam t i Singapore), T ch c TPO, hi p h i du l ch các nư c là n m trong nhóm th trư ng tr ng đi m và ti m năng c a du l ch thành ph đ phân ph i h th ng n ph m qu ng bá v thành ph . V s lư ng in cho t ng lo i s đư c n đ nh c th d a trên k ho ch xúc ti n hàng năm c a S Du l ch và các doanh nghi p. b) n ph m thông tin ph c v du khách: Đ ph c v cho công tác thông tin cho du khách đ n tham quan thành ph , trong giai đo n 2006 - 2010 S Du l ch s ch trì biên t p và xây d ng h th ng n ph m bao g m các lo i sau: B n đ du l ch b ng các th ti ng: Vi t, Anh, Nh t, Hàn, Hoa, Nga, Đ c, Pháp. Sách hư ng d n du l ch b ng các th ti ng: Anh - Nh t. Hình thành trung tâm thông tin cho du khách và h th ng các văn phòng thông tin t i sân bay, nhà ga, các đi m tham quan l n, các trung tâm mua s m ph c v khách du l ch. Cân nh c vi c v n đ ng tài tr qu ng cáo và s tham gia c a các doanh nghi p theo hư ng xã h i hóa đ tri n khai ho t đ ng này. V s lư ng cho t ng lo i s đư c n đ nh c th cho t ng năm. 2. Văn phòng thông tin và đi m cung c p thông tin du l ch cho du khách: a) T ch c văn phòng thông tin du l ch: Đ t p trung qu n lý thông tin, th c hi n cung c p thông tin cho du khách, xây d ng h th ng n ph m ph c v du khách và đi u hành h th ng đi m thông tin du l ch, ngân sách c a thành ph s chi cho đ u tư xây d ng và chi phí ho t đ ng cho văn phòng này.
 15. b) H th ng đi m thông tin du l ch: Th c hi n theo phương th c xã h i hóa, nhà nư c có th h tr m t ph n ngân sách. Ph n đ u đ n năm 2010, hình thành 50 đi m thông tin ph c v khách du l ch t i trung tâm thành ph , các đi m tham quan, khu mua s m chính c a thành ph . E. Đ tài nghiên c u 1. Xây d ng thương hi u và chi n lư c phát tri n thương hi u cho du l ch thành ph : Đây là nhi m v tr ng tâm c a nhóm các chương trình nghiên c u, c n đư c t p trung tri n khai nhanh trong giai đo n 2007 - 2008. Có th cân nh c và đ xu t v i thành ph thuê chuyên gia đ th c hi n đ tài này. Đ tài này c n ph i đi sâu vào 4 n i dung sau: Xác đ nh các giá tr đích th c c a đi m đ n thành ph H Chí Minh. Xác đ nh các th trư ng tr ng đi m và ti m năng, th ph n quan tr ng, th hi u c a t ng th ph n và phân khúc th trư ng c a ngành du l ch thành ph H Chí Minh giai đo n 2006 - 2010. Xây d ng h th ng các giá tr thương hi u cho thành ph : kh u hi u, logo và các n ph m nh n di n hình nh c a thành ph . Xây d ng chi n lư c và chương trình hành đ ng đ qu ng bá thương hi u đi m đ n Thành ph . 2. Xây d ng ph n m m lưu tr cơ s d li u thông tin v các hãng l hành và báo chí t i các th trư ng tr ng đi m và ti m năng c a du l ch thành ph : Đ ph c v cho công tác qu ng bá đi m đ n thành ph cho t ng chi n d ch qu ng bá đ i v i t ng th trư ng, nhu c u c n có m t h th ng cơ s d li u thông tin v các hãng l hành và báo chí t i các th trư ng là r t c n thi t. Do v y, song song v i vi c xem xét vi c gia nh p làm thành viên c a các t ch c du l ch có uy tín, vi c xây d ng h th ng cơ s d li u thông tin này s h tr cho vi c chuyên nghi p hóa công tác thông tin th trư ng. H th ng thông tin này ph i đư c c p nh t hàng năm, đ nh kỳ thông qua các d li u mua, ph n h i t vi c tham gia các h i ch , s ki n t i các th trư ng, ho c các chương trình famtrip, presstrip do S Du l ch t ch c. 3. Kh o sát, nghiên c u th trư ng nh m đánh giá hi u qu chương trình xúc ti n qu ng bá du l ch thành ph giai đo n 2006 - 2010 và xây d ng chương trình xúc ti n qu ng bá du l ch thành ph giai đo n 2011 - 2015: Vi c đánh giá c n đư c th c hi n hàng năm đ có th đi u ch nh k ho ch cho phù h p hơn v i tình hình th c t . Giai đo n 2009 - 2010 c n ph i có bư c đánh giá sâu v công tác tri n khai th c hi n k ho ch giai đo n 2006 - 2010 và k t qu th c hi n thông qua h
 16. th ng các ch tiêu đánh giá đư c đ t ra cho t ng chi n d ch qu ng bá. Căn c trên k t qu phân tích đánh giá giai đo n 2006 - 2010, ti p t c xây d ng chi n lư c và chương trình hành đ ng cho giai đo n 2011 - 2015. VII. L TRÌNH TH C HI N THEO T NG NĂM N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN V PH I H P Năm 2008 A. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N TRONG NƯ C 1. L đón khách đ u tiên đ n thành ph Hi p h i Du l ch, C c Xu t nh p c nh A 18, H i quan, Hàng không, các DN 2. "Ngày h i Du l ch l n 4" năm 2008: bao g m các Hi p h i Du l ch thành ph H Chí ho t đ ng: H i ch Du L ch, Liên hoan m th c, Minh, Công ty Du l ch Phú Th , Công Chương trình Gameshow, H i thi Gi ng hát Vàng viên Văn hóa Đ m Sen. Ngành DL 2008, H i thi HDV DL, K l c G i cu n dài nh t 3. L h i Trái cây Nam B 2008: bao g m các ho t Khu Du l ch Su i Tiên; S Nông đ ng: nghi p và Phát tri n nông thôn; S Ngo i v , S Văn hóa và Thông tin - Cho trái cây trưng bày gi i thi u s n v t, trái cây Nam b - VN. - Bi u di n ngh thu t Qu c t và di u hành trái cây đ c s c, đ c đáo. - H i thi t o hình trái cây ngh thu t. - H i th o khoa h c v trái cây. 4. H i ch Qu c t Du l ch: ITE 2008: Ph i h p Công ty Vinexad và Binet t ch c, v i s h p tác c a T ng Công ty - Tri n lãm Qu c t v du l ch. Hàng không Qu c gia, các hãng hàng không ngoài nư c, các S - ngành ch c - G p g gi a các hãng l hành qu c t và các công năng: Văn hóa và Thông tin, Công an ty du l ch Vi t Nam. thành ph , S Ngo i v . - T ch c Famtrip cho các hãng l hành qu c t vào tham d s ki n. 5. Liên hoan m th c “Món ngon các nư c”: T ng Công ty Du l ch Sài Gòn, Hi p h i Du l ch thành ph , các T ng lãnh - Gian hàng m th c. s quán, S Ngo i v . - Ngh thu t trình bày, hư ng d n n u ăn. Bán s n Làng Du l ch Bình Qu i ph m, gi i thi u Văn hóa m th c Vi t Nam và các
 17. nư c. - Trang ph c, âm nh c truy n th ng. - H i thi đ u b p Vi t Nam tài năng . 6. Tham gia các h i ch tri n lãm du l ch các đ a Cơ quan xúc ti n du l ch các t nh, TP phương: theo s ki n c a các t nh có s ki n du l ch. Vietnam Airlines, các hãng hàng không 7. T ch c các Famtrip cho các th trư ng ưu tiên: ngoài nư c, Hi p h i Du l ch (v n Nga, Đ c, Tây Ban Nha, Hàn Qu c đ ng các doanh nghi p tham gia) Vietnam Airlines, các Hãng Hàng 8. T ch c các Presstrip: cho các th trư ng Nga, không ngoài nư c; Đ c, Úc, Trung Qu c, Singapore kh o sát quay phim, vi t bài v du l ch Vi t Nam và Thành ph Hi p h i Du l ch (v n đ ng các doanh nghi p tham gia) 9. Ph i h p v i các doanh nghi p và các cơ quan S Thương m i, các doanh nghi p du Ban - ngành t ch c, phát đ ng các ho t đ ng l ch khuy n mãi B. QU NG BÁ NGOÀI NƯ C 10. Di n đàn Du l ch ASEAN 2008 t i Thái Lan: T ng c c Du l ch, Vietnam Airlines, doanh nghi p du l ch thành ph - Gi i thi u du l ch Thành ph , tham gia h p báo v i TCDL; gi i thi u và m i DN nư c ngoài tham d ITE HCMC 2008 11. Tham d H i ch Du l ch Qu c t Berlin (ITB) T ng c c Du l ch, Vietnam Airlines, 2008 doanh nghi p du l ch thành ph - Gi i thi u du l ch Thành ph , tham gia h p báo v i TCDL; gi i thi u và m i doanh nghi p nư c ngoài tham d ITE HCMC 2008 12. Tham d H i ch MITT - Nga T ng c c Du l ch, Vietnam Airlines, doanh nghi p du l ch thành ph - Gi i thi u du l ch Thành ph Tham gia h p báo v i TCDL; gi i thi u và m i DN nư c ngoài tham d ITE HCMC 2008 13. Tham gia H i ch Du l ch Qu c t BITF 2008 - Vietnam Airlines, Hi p h i Du l ch TP Busan và các DN du l ch thành Ph 14. T ch c Roadshow t i M Vietnam Airlines và các doanh nghi p du l ch thành ph - T ch c ho t đ ng gi i thi u du l ch Thành ph ;
 18. - G p g các đ i tác kinh doanh t i M ; - K t h p gi i thi u và m i DN M tham d ITE HCMC 2009. 15. Tham gia H i ch Du l ch Qu c t WTM TCDL Vi t Nam, Vietnam Airlines và London 2008 các doanh nghi p du l ch TP - Gi i thi u du l ch thành ph , tham gia h p báo v i TCDL; gi i thi u và m i doanh nghi p nư c ngoài tham d ITE HCMC 2009 16. H i ch CITM - Trung Qu c TCDL Vi t Nam, Hi p h i du l ch TP và các DN du l ch thành ph - T ch c gian hàng gi i thi u đi m đ n và các s n ph m du l ch TP. - G p g đ i tác kinh doanh c a các DN du l ch. 17. T ch c roadshow k t h p ký k t h p tác phát Cơ qu n qu n lý du l ch c a Qu ng tri n du l ch v i t nh Qu ng Tây (Trung Qu c) Tây, Hi p h i Du l ch thành ph và các doanh nghi p du l ch thành ph C. THAM GIA DI N ĐÀN, H I TH O DU L CH C A T CH C TPO D H i ngh Ban Đi u hành TPO - T ch c Xúc Ban Thư ký c a T ch c TPO ti n Du l ch các thành ph Châu Á - Thái Bình Dương: - Bàn vi c tri n khai các ho t đ ng ph i h p xúc ti n qu ng bá du l ch gi a các thành ph thành viên Di n đàn Du l ch TPO và cu c h p Ban Đi u hành Ban Thư ký c a T ch c TPO TPO: - H i ngh , h i th o chuyên đ và cu c h p Ban Đi u hành Thông qua chương trình xúc ti n c a T ch c TPO năm 2009 Các ho t đ ng khác v i TPO: Ban Thư ký c a T ch c TPO - Cung c p thông tin cho t p chí TPO Tourism Scope, b n tin TPO News Letter, c p nh t thông tin v du l ch thành ph trên trang web c a TPO, trao đ i đoàn đ i bi u c a 01 thành ph thu c TPO D. XÂY D NG H TH NG N PH M, V T Các DN du l ch thành ph , Vietnam PH M VÀ ĐI M THÔNG TIN Airlines NĂM 2009
 19. A. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N TRONG NƯ C Hi p h i Du l ch, C c Xu t nh p c nh 1. L đón khách đ u tiên đ n thành ph A 18, h i quan, hàng không, các doanh nghi p T ng c c Du l ch, Vietnam Airlines, 2. Di n đàn Du l ch ASEAN 2009 t i Hà N i: doanh nghi p du l ch thành ph Hi p h i Du l ch thành ph H Chí 3. "Ngày h i Du l ch l n 5" năm 2009 Minh, Công ty Du l ch Phú Th , Công viên văn hóa Đ m Sen Khu Du l ch Su i Tiên; S Nông 4. L h i Trái cây Nam B 2009 nghi p và Phát tri n nông thôn; S Ngo i v , S Văn hóa và Thông tin Ph i h p v i T ng Công ty Hàng không Qu c gia, các hãng hàng không 5. H i ch Qu c t Du l ch - ITE 2009 ngoài nư c, các S - ngành ch c năng: Văn hóa và Thông tin, Công an thành ph , S Ngo i v 6. Đăng cai t ch c H i ngh thư ng niên Hi p h i Các ngành ch c năng và doanh nghi p các hãng l hành Tây Ban Nha (AEDAVE) T ng Công ty Du l ch Sài Gòn, Hi p h i Du l ch thành ph , các T ng lãnh 7. Liên hoan m th c “Món ngon Các nư c”: s quán, S Ngo i v Làng Du l ch Bình Qu i 8. Tham gia các h i ch tri n lãm du l ch các đ a Cơ quan xúc ti n du l ch các t nh, TP phương: theo s ki n c a các t nh có s ki n du l ch Vietnam Airlines, các hãng hàng không 9. T ch c các Famtrip cho các th trư ng ưu tiên: ngoài nư c, Hi p h i Du l ch (v n Nga, Anh, Tây Ban Nha, n Đ đ ng các doanh nghi p tham gia) 10. T ch c các Presstrip: cho các th trư ng Nga, Vietnam Airlines, các hãng hàng không Anh, Tây Ban Nha, n Đ kh o sát quay phim, ngoài nư c; Hi p h i Du l ch (v n vi t bài v du l ch Vi t Nam và Thành ph đ ng các doanh nghi p tham gia) 11. Ph i h p v i các doanh nghi p và các cơ quan, S Thương m i, các doanh nghi p du ban - ngành t ch c, phát đ ng các ho t đ ng l ch khuy n mãi B. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N NGOÀI NƯ C 12. Tham d H i ch Du l ch Qu c t JATA Nh t T ng c c Du l ch, Vietnam Airlines, B n 2009 doanh nghi p du l ch thành ph 13. Tham gia H i ch Du l ch Qu c t BITF 2009 - Vietnam Airlines, Hi p h i Du l ch TP
 20. Busan và các doanh nghi p du l ch thành ph 14. T ch c Roadshow t i n Đ : khi m đư ng Vietnam Airlines và các doanh nghi p bay tr c ti p New Deli - SGN - New Deli) t i n du l ch thành ph Đ vào năm 2009 15. Tham gia H i ch Du l ch Qu c t WTM TCDL Vi t Nam, Vietnam Airlines và London - 2009 các doanh nghi p du l ch TP Cơ qu n qu n lý du l ch c a Philippines, Philippines Airlines, Hi p 16. T ch c roadshow t i Philippines h i Du l ch TP và các DN du l ch thành ph C. THAM GIA DI N ĐÀN, H I TH O DU Ban Thư ký c a T ch c TPO L CH C A T CH C TPO D. XÂY D NG H TH NG N PH M, V T Các DN du l ch Thành ph , Vietnam PH M VÀ ĐI M THÔNG TIN Airlines NĂM 2010 A. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N TRONG NƯ C Hi p h i Du l ch, C c Xu t nh p c nh 1. L đón khách đ u tiên đ n thành ph A 18, h i quan, hàng không, các doanh nghi p Hi p h i Du l ch thành ph H Chí 2. "Ngày h i Du l ch l n 6" năm 2010 Minh, Công ty Du l ch Phú Th , Công viên Văn hóa Đ m Sen. Khu Du l ch Su i Tiên; S Nông 3. L h i Trái cây Nam B 2010 nghi p và Phát tri n nông thôn; S Ngo i v , S Văn hóa và Thông tin Ph i h p v i T ng Công ty Hàng không Qu c gia, các hãng hàng không 4. H i ch Qu c t Du l ch - ITE 2010 ngoài nư c, các S - ngành ch c năng: Văn hóa và Thông tin, Công an thành ph , S Ngo i v . 5. H i ngh đ i h i đ ng T ch c Xúc ti n Du l ch các thành ph Châu Á - Thái Bình Dương (TPO) Các ngành ch c năng và doanh nghi p và H i ch TPO Travel Fair: 10/2010 T ng Công ty DLSG, Hi p h i Du l ch 6. Liên hoan m th c “Món ngon các nư c” TP, các T ng lãnh s quán, S Ngo i v , Làng Du l ch Bình Qu i 7. Tham gia các h i ch tri n lãm du l ch các đ a Cơ quan xúc ti n du l ch các t nh, TP phương: theo s ki n c a các t nh có s ki n du l ch 8. T ch c các Famtrip cho các th trư ng ưu tiên: Vietnam Airlines, các hãng hàng không
Đồng bộ tài khoản