Quyết định số 43-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Quyết định số 43-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43-HĐBT về việc chuyển giao nhiệm vụ của Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Căm-pu-chia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43-H BT Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1989 QUY T NNH V VI C CHUY N GIAO NHI M V C A U BAN H P TÁC KINH T , VĂN HOÁ V I LÀO VÀ CĂM-PU-CHIA H I NG B TRƯ NG Th c hi n Quy t nh s 41-Q /TƯ ngày 26-2-1988 c a B Chính tr và Ngh quy t s 110-NQ/H NN ngày 5-12-1988 c a H i ng Nhà nư c; gi i quy t m i quan h h p tác v i hai nư c b n phù h p v i vi c phân nh l i ch c năng c a các cơ quan Nhà nư c ta trong i u ki n hi n nay, QUY T NNH: i u 1. Các nhi m v c a U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia ư c giao cho các B theo nguyên t c vi c quan h h p tác v i hai nư c b n thu c ch c năng c a B , ngành nào thì B , ngành ó ch u trách nhi m, c th là: 1. B Kinh t i ngo i có nhi m v giúp Chính ph th ng nh t qu n lý các ho t ng v h p tác kinh t v i hai nư c Lào và Cam-pu-chia theo ch c năng c a B Kinh t i ngo i quy nh Ngh nh s 97-H BT ngày 1-6-1988. 2. U ban K ho ch Nhà nư c có nhi m v xây d ng, trình Chính ph quy t nh k ho ch h p tác và vi n tr gi a nư c ta và hai nư c b n, giúp Chính ph th c hi n vi c ph i h p k ho ch v i hai nư c b n. 3. Các vi c h p tác và giúp b n v văn hoá, ào t o cán b , c chuyên gia, v d y ngh , an ninh, qu c phòng, khoa h c - k thu t do các B ph trách ngành có liên quan như B Văn hoá, i h c - Trung h c chuyên nghi p và d y ngh , Lao ng - Thương binh và xã h i, Qu c phòng, N i v và U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c v.v... ch u trách nhi m. i u 2. Vi c chuy n giao tài li u, cán b , nhân viên và cơ s v t ch t ư c th c hi n như sau: a) V tài li u, cơ quan nào ti p nh n công vi c gì thì nh n các tài li u y. Nh ng tài li u có liên quan chung n nhi u cơ quan thì giao cho B Kinh t i ngo i qu n lý. b) V cán b , nhân viên, B Kinh t i ngo i ti p nh n t t c cán b , nhân viên thu c U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia hi n ang công tác trong
  2. nư c và hai nư c b n, tr s cán b , nhân viên ư c i u ng sang công tác cơ quan khác. c) V cơ s v t ch t, nhà c a. B Kinh t i ngo i ti p nh n t t c các cơ s , nhà c a và tài s n c a U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia trong và ngoài nư c, tr các cơ s và tài s n sau ây: - Nhà s 56 Qu c T Giám, U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia có trách nhi m thu h i l i toàn b di n tích nhà này giao cho U ban Nhà nư c v h p tác và u tư ti p nh n. U ban Nhà nư c v h p tác và u tư s d ng m t ph n cho nhu c u c a U ban, ph n còn l i U ban có trách nhi m qu n lý khi Chính ph giao cho cơ quan khác có nhu c u s d ng. - V ô-tô, B Tài chính giao m t s cho U ban Nhà nư c v h p tác và u tư và B Kinh t i ngo i s d ng. S còn l i B Tài chính giao cho các cơ quan có nhu c u s d ng ho c thanh lý. - i v i nh ng tài s n khác s chuy n giao cho cơ quan có nhu c u ho c thanh lý, B Tài chính quy t nh vi c x lý. ) Vi c chuy n giao gi a U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia ph i ư c hoàn thành trong quý II năm 1989. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 2-H BT ngày 9 tháng 1 năm 1989. i u 4. U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu- chia, các cơ quan có tên trong i u 1 và i u 2 k trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Văn phòng H i ng B trư ng cùng Ban T chúc c a Chính ph ch u trách nhi m ôn c ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản