intTypePromotion=1

Quyết định số 431/2020/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Chia sẻ: Trần Thị Tan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
7
lượt xem
0
download

Quyết định số 431/2020/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 431/2020/QĐ-UBND ban hành về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 431/2020/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 431/QĐ­UBND Tuyên Quang, ngày 27 tháng 4 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 42 QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ  TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một  cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT­VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn  thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 985/QĐ­TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế  hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ  chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 264/QĐ­UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban  hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực  hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ  tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể: ­ Cấp tỉnh: 23 quy trình, gồm: 09 quy trình nội bộ, 14 quy trình liên thông.  ­ Cấp huyện: 13 quy trình, gồm: 11 quy trình nội bộ, 02 quy trình liên thông. ­ Cấp xã: 06 quy trình, gồm: 05 quy trình nội bộ, 01 quy trình liên thông.  (Nội dung chi tiết của từng quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh,  địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn và Công báo điện tử tỉnh, địa chỉ  http://congbao.tuyenquang.gov.vn). Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết  thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử) tỉnh Tuyên  Quang ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ  quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 2.     KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH ­ Cục KSTTHC­VPCP;  ­ Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) ­ Các PCT UBND tỉnh; ­ Như Điều 4 (thực hiện); ­ CVP, các PCVP UBND tỉnh; ­ Bưu điện tỉnh; ­ Viễn thông Tuyên Quang; Nguyễn Thế Giang ­ Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); ­ Phòng Tin học­Công báo (Đ/c Thủy, Tùng); ­ Lưu: VT, KSTT (M).   DANH MỤC 42 QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI  CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG  THÔN TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 431/QĐ­UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) A. QUY TRÌNH NỘI BỘ (23 quy trình) I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (09 thủ tục) 1. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP Quy trình số: 01/LN THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÂM SINH  (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC DỰ ÁN DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH  QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ) Các  bước  thực  Thời gian thực  Bộ phận giải  Nội dung các bước thực hiện hiện hiện quyết (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn  0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 1 xử lý hồ sơ Thẩm định xử lý hồ sơ lập báo cáo  trình Lãnh đạo Sở phê duyệt hồ sơ  Bước  thiết kế, dự toán công trình lâm sinh  Phòng Sử dụng và  15,5 ngày làm việc 2 (đối với công trình lâm sinh thuộc dự  phát triển rừng án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết  định đầu tư) Lãnh đạo Sở Nông  Bước  Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán  02 ngày làm việc nghiệp và Phát triển  3 công trình lâm sinh  nông thôn Bước  Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển  0,5 ngày làm việc Văn thư
 3. 4 kết quả Bộ phận một cửa xác nhận trên phần  Bước  mềm một cửa điện tử; thông báo cho  0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 5 cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC 05    19 ngày làm việc   bước Quy trình số: 02/LN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MàSỐ CƠ SỞ NUÔI, TRỒNG CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG,  THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM NHÓM II VÀ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT  HOANG DàNGUY CẤP THUỘC PHỤ LỤC II VÀ III CITES Các bước  thực hiện Thời gian  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết (Tổng  thực hiện bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ  0,5 ngày làm  Bước 1 của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên  Bộ phận Một cửa việc môn xử lý hồ sơ Thẩm định xử lý hồ sơ, tổ chức  kiểm tra thực tế trường hợp hồ sơ  hợp lệ, dự thảo Văn bản cấp mã số  cơ sở nuôi, trồng các loài động vật  25,5 ngày làm  rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý,  việc Phòng Quản lý Bảo  Bước 2 hiếm Nhóm II và động vật, thực  vệ rừng và Bảo tồn  vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ  thiên nhiên lục II và III CITES Trường hợp hồ sơ không hợp lệ  02 ngày làm  thông báo bằng văn bản cho tổ  việc chức, cá nhân biết Ký duyệt cấp mã số cơ sở nuôi,  trồng các loài động vật rừng, thực  vật rừng nguy cấp, quý, hiếm  01 ngày làm  Lãnh đạo Chi cục  Bước 3 Nhóm II và động vật, thực vật  việc Kiểm lâm hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II  và III CITES Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển  0,5 ngày làm  Bước 4 Văn thư kết quả việc Bộ phận một cửa xác nhận trên  phần mềm một cửa điện tử; thông  0,5 ngày làm  Bước 5 Bộ phận Một cửa báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận  việc trả kết quả TTHC 30 ngày làm  05 bước     việc Quy trình số: 03/LN 
 4. THỦ TỤC CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP Các  bước  Thời  thực  gian  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện thực  (Tổng  hiện bước) Nhận hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện,  02 giờ  Bước  kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ chuyển Chi cục  làm  Bộ phận Một cửa 1 Kiểm lâm xử lý hồ sơ việc Thẩm định, xử lý hồ sơ, soạn thảo báo cáo  thẩm định, dự thảo Quyết định công nhận  10  Bước  nguồn giống cây trồng lâm nghiệp trình  ngày  Chi cục Kiểm lâm 2 Lãnh đạo Sở. Trường họp không công  làm  nhận, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý  việc do 01  Bước  Ký duyệt Quyết định công nhận nguồn  ngày  Lãnh đạo Sở Nông nghiệp  3 giống cây trồng lâm nghiệp làm  và phát triển nông thôn việc 0,5  Bước  ngày  Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả Bộ phận Văn thư 4 làm  việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm  02 giờ  Bước  một cửa điện tử; thông báo cho tổ chức, cá  làm  Bộ phận Một cửa 5 nhân đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí  việc (lệ phí) nếu có 12  05  ngày      bước làm  việc 2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Quy trình số: 01/XDCT THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI SƠ  TUYỂN, HỒ SƠ MỜI THẦU Các  bước  Thời  thực  gian  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện thực  (Tổng  hiện bước) Bước  Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ  02 giờ  Bộ phận Một cửa 1 sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ làm 
 5. việc Xử lý hồ sơ, thẩm định, lập báo cáo thẩm  28  Bước  định và soạn dự thảo quyết định Phê duyệt  ngày  Phòng quản lý xây dựng  2 hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ  làm  công trình mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu việc 01  Lãnh đạo Sở Nông  Bước  Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan  ngày  nghiệp và phát triển nông  3 tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu làm  thôn việc 0,5  Bước  ngày  Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả Văn thư 4 làm  việc Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm  02 giờ  Bước  một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ  làm  Bộ phận Một cửa 5 chức đến nhận trả kết quả TTHC  việc 30    05  ngày    bước làm  việc Quy trình số: 02/XDCT THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ QUAN TÂM, HỒ SƠ DỰ SƠ  TUYỂN, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT, HỒ SƠ DỰ THẦU, DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐẠT YÊU  CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Các  bước  Thời  thực  gian  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện thực  (Tổng  hiện bước) 02 giờ  Bước  Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ  làm  Bộ phận Một cửa 1 sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ việc Xử lý hồ sơ, thẩm định, lập báo cáo thẩm  định và soạn dự thảo quyết định Phê duyệt  28  Bước  kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự  ngày  Phòng quản lý xây dựng  2 sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu,  làm  công trình danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ  việc thuật và kết quả lựa chọn nhà thầu Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm,  01  Lãnh đạo Sở Nông  Bước  hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự  ngày  nghiệp và phát triển nông  3 thầu, danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt  làm  thôn kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà thầu việc Bước  Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả.  0,5  Văn thư 4 ngày  làm 
 6. việc Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm  02 giờ  Bước  một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ  làm  Bộ phận Một cửa 5 chức đến nhận trả kết quả TTHC.  việc 30  05  ngày      bước làm  việc 3. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT Quy trình số: 01/TTr THỦ TỤC CẤP QUYẾT ĐỊNH, PHỤC HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÂY ĐẦU  DÒNG, VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG, CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM NHÂN  GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ TÍNH Bộ phận giải  quyết Các bước  thực hiện Thời gian  Nội dung các bước thực hiện (Tổng  thực hiện  bước) 02 giờ làm  Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ,  02 giờ làm  1. Tr Bướ c 1ng hợp cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đ ườ viầệu dòng cBộ phận  chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ việc Một cửa Kiểm tra tính tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm  + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ có  việcPhòng  văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân 03 ngày làm  Trồng trọt ­  Bước 2 việc Chi cục Trồng  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; dự thảo  trọt và bảo vệ  xin ý kiến Ban hành Quyết định thành lập  thực vật Hội đồng thẩm định  Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ  20 ngày làm  sơ, kiểm tra ngoài thực địa, thống nhất kết  20 ngày làm  việcThành  Bước 3 quả thẩm định trình Sở Nông nghiệp và phát  viên Hội đồng  việc triển nông thôn công nhận cây đầu dòng,  vườn cây đầu dòng thẩm định
 7. 01 ngày làm  Ký duyệt Quyết định công nhận cây đầu  01 ngày làm  Bước 4 việcLãnh đạo  dòng, vườn cây đầu dòng việc Sở 0,5 ngày  0,5 ngày làm  Bước 5 Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả làm việc việcVăn thư Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm  02 giờ làm  02 giờ làm  Bước 6 một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ  việcBộ phận  việc chức đến nhận trả kết quả TTHC Một cửa 25 ngày  25 ngày làm  06 bước   làm việc việc  2. Trường hTi ợp Ph ếp nhụậc h ồi Quy n và ki ết định công nh ểm tra tính h ủn cây đ ợp lệ cậ ,  u dòng, v a hồ sơầ ườ 02 giờ làm   n cây đầu  Bước 1 dòng chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ việc Bộ phận Một  Kiểm tra tính tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:  0,5 ngày  cửa Bước 2 Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ có  làm việc văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân  Tổ chức kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm  Phòng Trồng  định trọt ­ Chi cục  + Trường hợp cây đầu dòng đáp ứng tiêu  Trồng trọt và  Phòng Trồng  chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở dự  2,5 ngày  bảo vệ thực  Bước 3 trọt ­ Chi cục  thảo ban hành Quyết định phục hồi Quyết  làm việc vật Trồng trọt và  định công nhận cây đầu dòng  bảo vệ thực  + Trường hợp không phục hồi Quyết định có  vật văn bản trả lời và nêu rõ lý do Ký duyệt Quyết định công nhận cây đầu  01 ngày làm  Bước 4 dòng, vườn cây đầu dòng việc Lãnh đạo Sở 0,5 ngày  Bước 5 Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả làm việc Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm  Văn thư 02 giờ làm  Bước 6 một cửa điện tử; thông báo cho cá nhân, tổ  việc Bộ phận Một  chức đến nhận trả kết quả TTHC cửa 05 ngày    06 bước   làm việc 4. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT Quy trình số: 01/BVTV THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN  Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  02 giờ làm việc Bộ phận Một cửa 1 lý hồ sơ Bước  Thẩm định, xử lý hồ sơ,(nếu hồ sơ  01 ngày làm  Phòng Thanh tra 
 8. chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới tổ   Pháp chế chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ). Hồ sơ  2 việc Chi cục Trồng trọt  hợp lệ trình lãnh đạo thành lập đoàn  đánh giá và đánh giá tại cơ sở và bảo vệ thực vật Thẩm định đánh giá tại cơ sở. Tổng hợp  Phòng Thanh tra  Bước  trình lãnh đạo ký Giấy chứng nhận đủ  06 ngày làm  Pháp chế 3 điều kiện buôn bán phân bón  việc Chi cục Trồng trọt  và bảo vệ thực vật Lãnh đạo Chi cục  Bước  01 ngày làm  Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC Trồng trọt và bảo vệ  4 việc thực vật Bước  Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả ra bộ  0,5 ngày làm  Văn thư 5 phận một cửa. việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho  02 giờ làm việc Bộ phận Một cửa 6 cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) 06  09 ngày làm      bước việc Quy trình số: 02/BVTV THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN  Các  bước  thực  Thời gian thực  Bộ phận giải  Nội dung các bước thực hiện hiện hiện quyết (Tổng  bước) Trườn g hợp 1 Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán  phân bón thay đ  Ti i về địa điợ ếp nhận và kiểổm tra tính h m buôn bán ểp lệ của  Bước 1 hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử 02 giờ làm việc Bộ phận Một cửa lý hồ sơ Thẩm định, xử lý hồ sơ, (nếu hồ sơ  Phòng Thanh tra  chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới  Pháp chế ­ 01 ngày làm  Bước 2 tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ).  việc Chi cục Trồng trọt  Hồ sơ hợp lệ trình lãnh đạo thành lập  đoàn đánh giá và đánh giá tại cơ sở. và b ảo vệ thực vật Thẩm định, đánh giá tại cơ sở. Tổng  Phòng Thanh tra  hợp trình lãnh đạo ký Giấy chứng  06 ngày làm  Pháp chế ­ Bước 3 nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón việc Chi cục Trồng trọt  và bảo vệ thực vật Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo Chi cục  01 ngày làm  Bước 4 Trồng trọt và bảo  việc vệ thực vật
 9. Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả ra bộ  0,5 ngày làm  Bước 5 Văn thư phận một cửa việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước 6 có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho 02 giờ làm việc Bộ phận Một cửa cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) 06    09 ngày làm    bước việc Trườn Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay  g hợp 2 đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên giấy chứng nhận Bước 1  Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bộ phận Một cửa 0,5 ngày làm  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  việc lý hồ sơ Thẩm định, xử lý hồ sơ, (nếu hồ sơ  Phòng Thanh tra  chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới  03 ngày làm  Pháp chế ­ Bước 2 tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ).  việc Chi cục Trồng trọt  Trình lãnh đạo ký giấy chứng nhận và bảo vệ thực vật Bước 3 Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC Lãnh đạo Chi cục  0,5 ngày làm  Trồng trọt và bảo  việc vệ thực vật Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả ra bộ  0,5 ngày làm  Bước 4 Văn thư phận một cửa việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  0,5 ngày làm  Bước 5 có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) 05    05 ngày làm    bước việc Quy trình số: 03/BVTV THỦ TỤC XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN  Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện (Tổng  bước)  Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  0,5 ngày làm  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  Bộ phận Một cửa 1 việc lý hồ sơ Bước  Thẩm định, xử lý hồ sơ,(nếu hồ sơ  03 ngày làm  Phòng Thanh tra  2 chưa hợp lệ ra văn bản thông báo tới tổ   việc Pháp chế ­Chi cục  chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ). Hồ sơ  Trồng trọt và bảo vệ  hợp lệ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ  thực vật thực vật ra văn bản xác nhận nội dung 
 10. quảng cáo sản phẩm phân bón. Trường  hợp không đồng ý phải có văn bản trả  lời và nêu rõ lý do Lãnh đạo ký duyệt kết quả TTHC: Văn  Lãnh đạo Chi cục  Bước  0,5 ngày làm  bản xác nhận nội dung quảng cáo sản  Trồng trọt và bảo vệ  3 việc phẩm phân bón thực vật Bước  Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả ra bộ  0,5 ngày làm  Văn thư 4 phận một của việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  0,5 ngày làm  có tại Bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa 5 việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) 05  05 ngày làm      bước việc II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (11 thủ tục) 1. LĨNH VỰC THỦY LỢI Quy trình số: 01/TL THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY  TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện  (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ  Bước  bưu chính công ích) kiểm tra, hướng  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa  1 dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ  việc điện tử, chuyển phòng Nông nghiệp và  phát triển nông thôn  Thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều  kiện, trình phê duyệt. Trường hợp  Bộ phận chuyên môn  Bước  28 ngày làm  không đủ điều kiện phê duyệt, thông  cấp huyện, thành  2 việc báo bằng văn bản để bổ sung, hoàn  phố thiện hồ sơ Bước  0,5 ngày làm  UBND huyện, thành  Ký duyệt kết quả TTHC  3 việc phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa  có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho  5 việc cấp huyện cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC
 11. 05  30 ngày làm      bước việc Quy trình số: 02/TL THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN  ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN Các  bước  Thời  thực  gian  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện thực  (Tổng  hiện  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  0,5  (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính  Bước  ngày  Bộ phận Một cửa cấp  công ích) kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ  1 làm  huyện sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng  việc Nông nghiệp và phát triển nông thôn  Thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện,  trình phê duyệt kiểm định an toàn đập, hồ  13  Bước  chứa thủy lợi. Trường hợp không đủ điều  ngày  Bộ phận chuyên môn  2 kiện phê duyệt, trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá  làm  cấp huyện, thành phố nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do  việc bằng văn bản. 0,5  Bước  ngày  UBND huyện, thành  Ký duyệt kết quả TTHC  3 làm  phố việc 0,5  Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết  ngày  Văn thư 4 quả làm  việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm  0,5  Bước  một cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ  ngày  Bộ phận Một cửa  5 phận Một cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức  làm  đến nhận trả kết quả TTHC việc 15  05  ngày      bước làm  việc Quy trình số: 03/TL THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CÔNG  TRÌNH, VÙNG HẠN DU ĐẬP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN  CỦA UBND HUYỆN  (TRÊN ĐỊA BÀN TỪ 02 XàTRỞ LÊN) Các  Nội dung các bước thực hiện Thời gian thực  Bộ phận giải quyết bước  hiện 
 12. thực  hiện (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ  Bước  bưu chính công ích) kiểm tra, hướng  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa  1 dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ  việc điện tử, chuyển phòng Nông nghiệp và  phát triển nông thôn  Thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều  kiện, trình phê duyệt. Trường hợp  Bước  18 ngày làm  Bộ phận chuyên môn  không đủ điều kiện phê duyệt, trả lại  2 việc cấp huyện, thành phố hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê  duyệt và thông báo lý do bằng văn bản Bước  0,5 ngày làm  UBND huyện, thành  Ký duyệt kết quả TTHC  3 việc phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  0,5 ngày làm  có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa  5  việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC 05  20 ngày làm      bước việc Quy trình số: 04/TL THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG  KHẨN CẤP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN  (TRÊN ĐỊA BÀN TỪ 02 XàTRỞ LÊN) Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện  (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ  Bước  bưu chính công ích) kiểm tra, hướng  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa  1 dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ  việc điện tử, chuyển phòng Nông nghiệp và  phát triển nông thôn  Bước  Thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều  18 ngày làm  Bộ phận chuyên môn  2 kiện, trình phê duyệt phương án ứng  việc cấp huyện, thành phố phó với tình huống khẩn cấp. Ttrường  hợp không đủ điều kiện phê duyệt, trả 
 13. lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị  phê duyệt và thông báo lý do bằng văn  bản. Bước  0,5 ngày làm  UBND huyện, thành  Ký duyệt kết quả TTHC  3 việc phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  0,5 ngày làm  có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa  5  việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC 05  20 ngày làm      bước việc 2. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quy trình số: 01/NN THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  0,5 ngày làm  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  Bộ phận Một cửa  1 việc lý hồ sơ. Bước  Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kế  48 ngày làm  Bộ phận chuyên môn  2 hoạch khuyến nông địa phương việc cấp huyện, thành phố Bước  Ký phê duyệt kế hoạch khuyến nông  10 ngày làm  UBND cấp huyện,  3 địa phương việc thành phố Bước  Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả  việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  01 ngày làm  có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa  5  việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC  05  60 ngày làm      bước việc 3. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP Quy trình số: 01/LN THỦ TỤC PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH, THIẾT KẾ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÂM SINH  (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC DỰ ÁN DO CHỦ TỊCH UBND CẤP  HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ) 
 14. Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  0,5 ngày làm  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  Bộ phận Một cửa 1 việc lý hồ sơ Thẩm định xử lý hồ sơ lập báo cáo  Phòng Nông nghiệp  Bước  trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.  15,5 ngày làm  và phát triển nông  2 Trường hợp không phê duyệt, thông  việc thôn báo bằng văn bản Bước  02 ngày làm   UBND cấp huyện,  Ký duyệt kết quả thủ tục hành chính 3 việc thành phố Bước  Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  0,5 ngày làm  có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa 5 việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC thu phí, lệ phí (nếu có) 05  19 ngày làm      bước việc 4. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quy trình số: 01/KTHT THỦ TỤC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRONG HUYỆN Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện  (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  0,5 ngày làm  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  Bộ phận Một cửa  1 việc lý hồ sơ Phòng Nông nghiệp  Bước  Thẩm định hồ sơ. Trình phê duyệt  27,5 ngày làm  và phát triển nông  2 Quyết định bố trí, ổn định dân cư  việc thôn Bước  01 ngày làm  UBND huyện, thành  Ký duyệt kết quả thực hiện TTHC 3 việc phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bước  Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa  5 mềm một cửa thông tin về kết quả đã  việc có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho 
 15. cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC 05  30 ngày làm      bước việc Quy trình số: 02/KTHT THỦ TỤC BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI HUYỆN, TRONG TỈNH Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện  (Tổng  bước) Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã;  Bước  0,5 ngày làm  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển  Bộ phận Một cửa  1 việc bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ Phòng Nông nghiệp  Bước  Thẩm định hồ sơ. Trình phê duyệt  27,5 ngày làm  và phát triển nông  2 Quyết định bố trí, ổn định dân cư  việc thôn Bước  01 ngày làm  UBND huyện, thành  Ký duyệt kết quả thực hiện TTHC 3 việc phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  0,5 ngày làm  có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa  5 việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC 05  30 ngày làm      bước việc Tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp  Bước  huyện, thành phố nơi đi; kiểm tra tính  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa  1 hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận  việc chuyên môn xử lý hồ sơ Phòng Nông nghiệp  Bước  Thẩm định hồ sơ. Trình phê duyệt  27,5 ngày làm  và phát triển nông  2 Quyết định bố trí, ổn định dân cư  việc thôn Bước  01 ngày làm  UBND huyện, thành  Ký duyệt kết quả thực hiện TTHC 3 việc phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã  Bước  0,5 ngày làm  có tại bộ phận Một cửa; thông báo cho  Bộ phận Một cửa  5 việc cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC 05    30 ngày làm   
 16. bước việc Quy trình số: 03/KTHT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện  (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  02 giờ làm việc Bộ phận một cửa 1 lý hồ sơ  Kiểm tra, xác minh hồ sơ hợp lệ, đủ  Phòng Nông nghiệp  Bước  điều kiện. Trình phê duyệt Quyết định  3,5 ngày làm  và phát triển nông  2 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang  việc thôn trại Bước  0,5 ngày làm  UBND cấp huyện,  Ký duyệt kết quả thực hiện TTHC 3 việc thành phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận một cửa thông báo cho cá  Bước  nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  02 giờ làm việc Bộ phận một cửa 5 TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) 05  05 ngày làm      bước việc Quy trình số: 04/KTHT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT  THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN 3 Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện  Bộ phận giải quyết hiện hiện (Tổng  bước) Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã và  Bước  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển  02 giờ làm việc Bộ phận một cửa 1 bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ  ­ Kế từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trả lời  bằng văn bản về tính hợp lệ của hồ sơ  để tiến hành thẩm định hoặc không  Phòng Nông nghiệp  Bước  thẩm định. 13 ngày làm  và phát triển nông  2 ­ Thẩm định hồ sơ của dự án Hỗ trợ  việc thôn phát triển sản xuất. Trình phê duyệt  Quyết định dự án hỗ trợ phát triển sản  xuất
 17. Bước  01 ngày làm  UBND cấp huyện,  Ký duyệt kết quả thực hiện TTHC 3 việc thành phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận một cửa thông báo cho cá  Bước  nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  02 giờ làm việc Bộ phận một cửa 5 TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) 05  15 ngày làm      bước việc Quy trình số: 05/KTHT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG,  VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30a Các  bước  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết hiện hiện (Tổng  bước) Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã và  Bước  kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển  02 giờ làm việc Bộ phận một cửa 1 bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ  ­ Kế từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trả lời  bằng văn bản về tính hợp lệ của hồ sơ  để tiến hành thẩm định hoặc không  Phòng Nông nghiệp  Bước  thẩm định. 13 ngày làm  và phát triển nông  2 ­ Thẩm định hồ sơ của dự án Hỗ trợ  việc thôn phát triển sản xuất. Trình phê duyệt  Quyết định dự án hỗ trợ phát triển sản  xuất Bước  01 ngày làm  UBND cấp huyện,  Ký duyệt kết quả thực hiện TTHC 3 việc thành phố Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận một cửa thông báo cho cá  Bước  nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  02 giờ làm việc Bộ phận một cửa 5 TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) 05  15 ngày làm      bước việc III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP Xà(05 thủ tục) 1. LĨNH VỰC THỦY LỢI Quy trình số: 01/TL THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CÔNG  TRÌNH, VÙNG HẠ DU ĐẬP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN  CỦA UBND CẤP XÃ
 18. Các  bước  Bộ phận  thực  Thời gian thực  Nội dung các bước thực hiện giải  hiện hiện  quyết (Tổng  bước) Bước  Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ,  Bộ phận  0,5 ngày làm việc 1 chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ Một cửa  Thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình  phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công  Bộ phận  Bước  trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công.  18 ngày làm việc chuyên  2 Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, trả  môn lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt  và thông báo lý do bằng văn bản. Bước  UBND  Ký duyệt kết quả TTHC  0,5 ngày làm việc 3 cấp xã Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả 0,5 ngày làm việc Văn thư 4 Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một  Bước  cửa thông tin về kết quả đã có tại bộ phận Một  Bộ phận  0,5 ngày làm việc 5 cửa; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả  Một cửa  kết quả TTHC 05    20 ngày làm việc   bước Quy trình số: 02/TL THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG  KHẨN CẤP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP XÃ Các  bước  thực  Thời gian thực  Bộ phận giải  Nội dung các bước thực hiện hiện hiện  quyết (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  hồ sơ (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ  Bước  bưu chính công ích) kiểm tra, hướng  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa  1 dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ  việc điện tử, chuyển phòng bộ phận chuyên  môn cấp xã  Thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều  kiện trình phê duyệt phương án ứng phó  Bước  với tình huống khẩn cấp. Trường hợp  18 ngày làm  Bộ phận chuyên  2 không đủ điều kiện phê duyệt, trả lại  việc môn hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê  duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. Bước  Ký duyệt kết quả TTHC  0,5 ngày làm  UBND cấp xã
 19. 3 việc Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã có  Bước  0,5 ngày làm  tại bộ phận Một cửa; thông báo cho cá  Bộ phận Một cửa  5 việc nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC 05  20 ngày làm      bước việc 2. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quy trình số: 01/NN THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG Các  bước  thực  Thời gian thực  Bộ phận giải  Nội dung các bước thực hiện hiện hiện  quyết (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của  Bước  0,5 ngày làm  hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử  Bộ phận Một cửa  1 việc lý hồ sơ Bước  Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kế  48 ngày làm  Bộ phận chuyên  2 hoạch khuyến nông địa phương việc môn cấp xã Bước  Ký phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa  10 ngày làm  UBND cấp xã 3 phương việc Bước  Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  0,5 ngày làm  Văn thư 4 kết quả đến bộ phận Một cửa việc Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  mềm một cửa thông tin về kết quả đã có  Bước  01 ngày làm  tại bộ phận Một cửa; thông báo cho cá  Bộ phận Một cửa  5 việc nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  TTHC  05  60 ngày làm      bước việc 3. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quy trình số: 01/KTHT THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ TIÊU THỤ  NÔNG SẢN Các  Nội dung các bước thực hiện Thời gian thực  Bộ phận giải  bước  hiện quyết thực  hiện (Tổng 
 20. bước) Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ  Bước  Ngay khi tiếp  của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn  Bộ phận một cửa 1 nhận hồ sơ xử lý hồ sơ  Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt Xác  Bước  Ngay khi tiếp  nhận việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ  Ủy ban nhân dân xã 2 nhận hồ sơ nông sản Ngay sau khi bộ  Bước  Ký duyệt kết quả thực hiện TTHC phận chuyên  Lãnh đạo UBND xã 3 môn chuyển đến Ngay sau khi  Bước  Vào số Văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  Lãnh đạo UBND  Văn thư 4 kết quả xã ký Văn bản Bộ phận một cửa thông báo cho cá  Ngay sau khi  Bước  nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả  Văn thư chuyển  Bộ phận Một cửa 5 TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có) đến 05  Ngay khi tiếp      bước nhận hồ sơ 4. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT Quy trình số: 01/TTr THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA Các  bước  thực  Thời gian thực  Bộ phận giải  Nội dung các bước thực hiện hiện hiện  quyết (Tổng  bước) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ  Bước  Bộ phận Một cửa  sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ  02 giờ làm việc 1 cấp xã sơ Thẩm định hồ sơ: + Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi  không hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá  nhân chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký Bước  + Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi  03 ngày làm  Bộ phận chuyên  2 phù hợp và hợp lệ với kế hoạch chuyển  việc môn cấp xã đổi dự thảo Văn bản đồng ý cho chuyển  đổi + Trường hợp không đồng ý, phải trả lời  bằng văn bản Bước  01 ngày làm  Lãnh đạo Ủy ban  Ký duyệt Văn bản đồng ý cho chuyển đổi 3 việc nhân dân cấp xã Bước  Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển  02 giờ làm việc Văn thư 4 kết quả Bước  Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần  0,5 ngày làm  Bộ phận Một cửa 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2