Quyết định số 434/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 434/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 434/QĐ-TTg về tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 434/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 434/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (Tờ trình số 1243/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 412/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Bình Thuận (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Bình Thuận; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT, TÙ ĐÀY (Ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/42008 của Thủ tướng Chính phủ) TT Họ và tên Chính quán Trú quán Thị trấn Võ Xu huyện Xã Đức Cường, huyện 1 Bà Nguyễn Thị Nhành Đức Linh tỉnh Bình Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi Thuận Xã Hàm Hiệp, huyện Xã Hàm Hiệp huyện Hàm 2 Bà Nguyễn Thị Hai Hàm Thuận Bắc tỉnh Thuận Bắc tỉnh Bình Bình Thuận Thuận Xã Xuân Thọ 2, huyện Xã Tân Đức huyện Hàm 3 Bà Lê Thị Trinh Sông Cầu tỉnh Phú Yên Tân tỉnh Bình Thuận
Đồng bộ tài khoản