Quyết định số 4376/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 4376/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4376/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thương vụ tại các nước và vùng lãnh thổ do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4376/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 4376/Q -BCT Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A THƯƠNG V T I CÁC NƯ C VÀ VÙNG LÃNH TH B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Thông tư Liên t ch s 02/1999/TTLT/BNG-BTM ngày 17 tháng 11 năm 1999 c a Liên B Ngo i giao – B Thương m i hư ng d n th c hi n m t s i u kho n thu c Ngh nh s 183/CP ngày 18/11/1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí ch c năng Thương v t i các nư c, vùng lãnh th và t ch c qu c t (sau ây g i t t là Thương v ) là cơ quan chuyên môn thu c B Công Thương và là m t b ph n thu c cơ c u t ch c c a Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i t t là Cơ quan i di n). Tên giao d ch b ng ti ng Anh: Commercial Section of the Embassy of S.R.V. Thương v có ch c năng i di n và b o v l i ích c a Vi t Nam, c a các doanh nghi p và cá nhân ngư i Vi t Nam trong quan h kinh t - thương m i, công nghi p, phát tri n u tư công nghi p, d ch v thương m i các nư c, vùng lãnh th , t ch c qu c t ; h tr các ho t ng xúc ti n thương m i c a Vi t Nam t i nư c ngoài. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. i di n l i ích kinh t - thương m i, phát tri n u tư công nghi p, d ch v thương m i: a) Tham gia các ho t ng kinh t i ngo i c a Cơ quan i di n; tuyên truy n ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c; duy trì, thúc Ny và phát tri n quan h h p tác kinh t - thương m i, công nghi p, phát tri n u tư công nghi p, d ch v thương m i gi a Vi t Nam v i nư c, vùng lãnh th , t ch c qu c t (sau ây g i t t là nư c s t i) theo quy nh c a pháp lu t hai nư c.
  2. b) Ph i h p ho t ng v i các b ph n trong Cơ quan i di n, v i các cơ quan h u quan trong nư c th c hi n các nhi m v do B Công thương (sau ây g i t t là B ) giao và Trư ng cơ quan i di n phân công. Tham gia ho t ng liên quan n àm phán và ký hi p nh kinh t thương m i, công nghi p, ph c v các oàn i bi u c p cao c a Vi t Nam sang làm vi c; th c hi n các nhi m v khác liên quan n h i nh p kinh t qu c t và khu v c theo phân công c a lãnh o B . 2. Thu th p thông tin, nghiên c u cơ ch , chính sách th trư ng s t i: a) Tìm hi u pháp lu t, thu th p thông tin, phân tích, t ng h p và báo cáo B v tình hình, chính sách kinh t - thương m i, công nghi p, t p quán thương m i và vi c th c hi n chính sách quan h kinh t - thương m i gi a Vi t Nam v i nư c s t i ư c phân công ph trách. b) Nghiên c u chính sách kinh t - thương m i, u tư công nghi p, d ch v , hàng hóa xu t nh p khNu và d báo nhu c u th trư ng thu c khu v c th trư ng ư c phân công ph trách; xu t các gi i pháp phát tri n th trư ng xu t khNu hàng hóa, quan h kinh t - thương m i, công nghi p, d ch v thương m i và báo cáo B . c) Theo dõi di n bi n th trư ng, d báo, phát hi n vi c áp d ng các bi n pháp nh m h n ch hàng hóa xu t khNu c a Vi t Nam (như: ch ng bán phá giá, tr c p, t v , các rào c n thương m i, phân bi t i x , ưa thông tin sai l ch v hàng hóa xu t khNu c a Vi t Nam …), xu t bi n pháp k p th i x lý; ki n ngh Chính ph , B và các ngành h u quan v bi n pháp c n thi t tháo g rào c n, àm phán, thương lư ng v i các nư c s t i ư c phân công ph trách. 3. Ho t ng xúc ti n thương m i, d ch v , u tư công nghi p: a) Gi i thi u và qu ng bá hình nh Vi t Nam, thương hi u qu c gia, chính sách, môi trư ng kinh doanh, u tư, s n phNm, hàng hóa, các quy nh v xu t nh p khNu hàng hóa, th trư ng, các doanh nghi p c a Vi t Nam; xúc ti n u tư phát tri n công nghi p và thương m i c a Vi t Nam ph c v phát tri n kinh t - thương m i, thu hút u tư ngành công nghi p và d ch v . T ch c phòng trưng bày, gi i thi u s n phNm, hàng hóa xu t khNu Vi t Nam nư c s t i. b) Hư ng d n thương nhân nư c ngoài tìm hi u th trư ng, t p quán, chính sách kinh t thương m i, phát tri n xu t nh p khNu hàng hóa, u tư công nghi p, d ch v thương m i và các quy nh pháp lu t liên quan c a Vi t Nam; hư ng d n thương nhân Vi t Nam tìm hi u th trư ng, t p quán, chính sách và các quy nh pháp lu t liên quan n ho t ng kinh t , thương m i, công nghi p c a nư c s t i. c) H tr doanh nghi p Vi t Nam tham gia h i ch , tri n lãm qu c t , ( t giúp gian hàng, ch , thuê h phương ti n i l i …), tham gia gi i quy t tranh ch p v i doanh nghi p nư c s t i (n u có). d) H tr xác minh thông tin v tin c y và tín nhi m c a doanh nghi p nư c s t i theo nhu c u c a doanh nghi p Vi t Nam. T ng h p danh sách doanh nghi p nư c s t i nh p khNu hàng hóa c a Vi t Nam.
  3. ) Ph i h p v i C c Xúc ti n thương m i hư ng d n, ch o các Trung tâm gi i thi u s n phNm, Trung tâm xúc ti n thương m i c a Vi t Nam nư c s t i. 4. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ quý, 6 tháng, năm và các yêu c u t xu t c a B , cung c p thông tin cho các cơ quan, doanh nghi p, hi p h i ngành hàng v th trư ng thu c ph m vi Thương v ph trách. Th c hi n báo cáo Trư ng Cơ quan i di n t i nư c s t i tình hình ho t ng c a Thương v theo quy nh. 5. Qu n lý t ch c, cán b , qu n lý và s d ng tài s n, cơ s v t ch t, ngân sách ư c c p cho Thương v theo quy nh c a Nhà nư c và c a B ; t ch c công tác văn thư, lưu tr , b o v bí m t; xây d ng quy ch làm vi c c a Thương v . 6. Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o B giao. 7. th c hi n các nhi m v trên, Thương v có quy n ch ng xây d ng, th c hi n k ho ch, chương trình công tác, yêu c u và ki n ngh Cơ quan i di n, các ơn v ch c năng thu c B hư ng d n, ch o nghi p v chuyên môn, công tác i ngo i, th c hi n chính sách ch i v i cán b công tác dài h n nư c ngoài, cung c p các thông tin, tài li u, phân b ngân sách c n thi t th c hi n nhi m v ư c giao theo các quy nh c a Nhà nư c và c a B . i u 3. Ch làm vi c 1. Thương v ho t ng theo ch th trư ng, ch u s qu n lý ch o tr c ti p c a B trư ng B Công thương v chuyên môn, s qu n lý nhà nư c c a B Ngo i giao v chính tr , i ngo i, an ninh và s lãnh o c a Trư ng Cơ quan i di n nư c s t i v các công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Cơ quan i di n. 2. Thương v do Tham tán Công s , Tham tán Thương m i ho c Tùy viên ph trách; viên ch c và nhân viên giúp vi c theo s phân công c a ngư i ph trách. Nhi m kỳ công tác c a các thành viên Thương v là 03 năm, trư ng h p c n thi t có th ư c kéo dài, nhưng t i a không quá n a nhi m kỳ. 3. Ngư i ph trách Thương v ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công thương ch o Thương v th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này và các quy nh khác c a B liên quan n Thương v . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v liên quan thu c B và Ph trách Thương v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này
  4. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - Website MOIT; - Lưu: VT, TCCB. Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản