Quyết định số 4380/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
124
lượt xem
6
download

Quyết định số 4380/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4380/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 4380/Q -UBND Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH “QUY NNH M C H TR KINH PHÍ PHÒNG, CH NG DNCH B NH GIA SÚC, GIA C M TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c Quy t nh s 719/Q -TTg ngày 05/6/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chính sách h tr phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m; Căn c Thông tư s 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 c a B Tài chính v vi c Hư ng d n ch Tài chính phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m; Căn c Ch th s 1141/CT-BNN-TY ngày 28/4/2009 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m; Theo ngh c a Liên S : Tài chính - Nông nghi p và PTNT t i T trình s 2776/TTrLS/TC-NN&PTNT ngày 30/6/2009 v “Chính sách h tr kinh phí phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m trên a bàn Hà N i”; Báo cáo th m nh c a S Tư pháp t i Văn b n s 1378/STP-VBPQ ngày 13/8/2009, QUY T NNH i u 1. i tư ng áp d ng 1. Các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã, cơ s chăn nuôi gia súc, gia c m trên a bàn Hà N i có gia súc, gia c m tiêu h y do m c b nh ho c trong vùng có d ch ph i tiêu h y b t bu c theo quy nh c a Pháp l nh Thú y. 2. Các cơ s chăn nuôi gia súc, gia c m gi ng g c, gi ng gi qu gen gia súc, gia c m quý hi m thu c Thành ph qu n lý. 3. Các l c lư ng tr c ti p tham gia công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m trên a bàn Hà N i. i u 2. M c h tr 1. M c h tr cho các ch chăn nuôi có gia súc, gia c m tiêu h y như sau: 1.1. H tr 25.000 ng/kg hơi i v i l n. 1.2. H tr 30.000 ng/kg hơi i v i trâu, bò, dê, c u, hươu, nai.
  2. 1.3. H tr 23.000 ng/con gia c m lo i ≥ 01kg/con (gà, v t, ngan, ng ng). 1.4. H tr 15.000 ng/con gia c m lo i ≥ 0,5kg n < 01 kg/con. 1.5. H tr 8.000 ng/con gia c m lo i
  3. 1.2. Mua hóa ch t, v t tư, b o h lao ng ph c v các t kh trùng, tiêu c i trà trên a bàn Hà N i; chi phí tuyên truy n, ki m tra, ch o phòng, ch ng d ch c a Thành ph . 1.3. Chi phí tiêu h y gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m (trư ng h p không quy ư c trách nhi m c a ch hàng trong vi c hoàn tr chi phí tiêu h y theo quy nh c a pháp lu t) do các l c lư ng phòng, ch ng buôn l u, cơ quan thú y, Tr m ki m d ch ng v t t ch thu và có quy t nh tiêu h y. 2. Ngân sách qu n, huy n, th xã b o m kinh phí th c hi n các n i dung: 2.1. H tr tr c ti p cho các h chăn nuôi có gia súc, gia c m b tiêu h y; 2.2. Kinh phí chi cho công tác t ch c tiêm phòng. 2.3. Kinh phí h tr công phun kh trùng tiêu c, công tiêm phòng các lo i văc xin do Ngân sách c p. 2.4. Kinh phí tiêu h y gia súc, gia c m; 2.5. Kinh phí ph c v ch t ki m d ch do qu n, huy n, th xã thành l p. 2.6. Kinh phí tuyên truy n, ki m tra phòng, ch ng d ch; ho t ng c a Ban ch o phòng, ch ng d ch c a qu n, huy n, th xã và xã, phư ng, th tr n. Hàng năm, UBND các qu n, huy n, th xã ch ng b trí d toán ngân sách (k c ngu n d phòng ngân sách) th c hi n các n i dung trên. Trư ng h p trong năm ph i s d ng t ngu n d phòng, mà vư t quá 50% d phòng ngân sách qu n, huy n, th xã, thì UBND các qu n, huy n, th xã có trách nhi m t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét b sung cho ngân sách qu n, huy n, th xã ph n kinh phí vư t 50% d phòng ngân sách. i u 4. T ch c th c hi n: 1. S Nông nghi p và PTNT: 1.1. Ch trì, ph i h p v i UBND các qu n, huy n, th xã hư ng d n, ôn c th c hi n có hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m trên a bàn và th c hi n các chính sách h tr công tác phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m theo quy nh c a Thành ph ; t o i u ki n thu n l i hư ng d n các ch chăn nuôi có gia súc, gia c m b tiêu h y do d ch b nh khôi ph c, phát tri n àn gia súc, gia c m. 1.2. Ch o, hư ng d n, ki m tra Chi c c Thú y Hà N i s d ng và thanh quy t toán kinh phí ph c v phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. S Tài chính:
  4. 2.1. Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT, UBND các qu n, huy n, th cân i ngu n kinh phí m b o cho công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m trên a bàn Thành ph . 2.2. Ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng ngu n kinh phí phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m trên a bàn Thành ph . 3. UBND các qu n, huy n, th xã: 3.1. Ch o, hư ng d n và ôn c UBND các xã, phư ng, th tr n ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n t t công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m; Xác nh nhu c u kinh phí m b o cho công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m và có phương án tài chính th c hi n; S d ng có hi u qu , úng m c ích, úng i tư ng ngu n kinh phí ph c v công tác phòng, ch ng d ch. 3.2. Ch o UBND các xã, phư ng, th tr n ph i h p v i các cơ quan liên quan a phương th c hi n công khai chính sách h tr c a nhà nư c: S lư ng văc xin, hóa ch t kh trùng tiêu c ã s d ng trên a bàn; m c h tr i v i các h chăn nuôi có gia súc, gia c m ph i tiêu h y trư c và sau khi có quy t nh h tr c a c p có thNm quy n trên các phương ti n thông tin i chúng, niêm y t t i tr s UBND xã, phư ng, th tr n và các thôn, t dân ph . 3.3. L p d toán, ban hành Quy t nh phê duy t kinh phí h tr , c p kinh phí h tr theo quy nh và thanh quy t toán theo ch qu n lý tài chính. 3.4. K t thúc t phòng, ch ng d ch ho c cu i năm, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã t ng h p tình hình, k t qu phòng, ch ng d ch; s kinh phí ã chi cho công tác phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m (chi ti t theo ngu n, m c chi, n i dung chi theo t ng lo i gia súc, gia c m), báo cáo S Tài chính, S Nông nghi p và PTNT t ng h p báo cáo UBND Thành ph theo quy nh. i u 5. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh c a UBND t nh Hà Tây trư c ây là UBND thành ph Hà N i trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các s : Nông nghi p và PTNT, K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Y t , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Xây d ng, Tư pháp, Giám c Công an Thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã; Th trư ng các cơ quan, ơn v và các t ch c, cá nhân liên quan, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 5; - B Nông nghi p và PTNT; ( báo cáo) - TT Thành y, TT H ND TP; ( báo cáo) - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo)
  5. - Các /c PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph , Công báo UBND TP; - VPUB: các PVP, NN (Túy, Hùng), KT, TH; - Lưu VT. Tr nh Duy Hùng
Đồng bộ tài khoản