Quyết định số 44/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng trọng điểm phía Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 2 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG TR NG I M PHÍA NAM GIAI O N T NAY N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i văn b n s 315/H T ngày 16 tháng 1 năm 1998, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m phía Nam g m các t nh ng Nai, Bình Dương, Bà R a - Vũng Tàu và thành ph H Chí Minh trong giai o n t nay n năm 2010 v i nh ng n i dung như sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N CH Y U: 1. Xây d ng vùng kinh t tr ng i m phía Nam tr thành m t trong nh ng vùng kinh t phát tri n nhanh, có t c tăng trư ng kinh t cao hơn so v i các vùng khác trong c nư c. 2. Ph n u nh p tăng trư ng GDP th i kỳ t nay n năm 2010, t t 13,5% n 14,5%, i u trong m t s lĩnh v c quan tr ng, t o ng l c cho qúa trình phát tri n c a vùng Nam B và góp ph n thúc Ny n n kinh t c a c nư c. 3. Chuy n d ch cơ c u theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa c a vùng và tòan khu v c phía Nam. 4. Hoàn thi n và bư c u hi n i hóa h th ng cơ s h t ng m t cách ng b . 5. Gi i quy t cơ b n vi c làm cho nh ng ngư i trong tu i lao ng. 6. Phát tri n kinh t - xã h i i ôi v i b o v và c i thi n môi trư ng sinh thái nh t là trong khai thác, s d ng h p lý tài nguyên, s d ng t ai, trong quá trình ô th hóa và công nghi p hóa. 7. Phát tri n kinh t ph i g n li n v i tăng cư ng kh năng b o m an ninh qu c phòng. Chú tr ng nh ng tr ng i m phòng th và căn c h u c n chi n lư c cho vùng
  2. và khu v c phía Nam. Gi v ng ch quy n vùng t, vùng bi n và vùng tr i c a khu v c có t m chi n lư c r t quan tr ng c a c nư c. II. NH NG NHI M V PHÁT TRI N CH Y U: 1. V công nghi p: - Công nghi p ph i là lĩnh v c tr ng y u, t o ng l c cho phát tri n kinh t xã h i c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam, ph n u tăng t c phát tri n t t tr ng 49,0% GDP năm 2000 và 50,4% GDP c a vùng năm 2010. - Phát tri n các ngành công nghi p s ch, k thu t cao t i thành ph H Chí Minh; hình thành các khu công nghi p t i thành ph H Chí Minh, Bình Dương qua Biên Hòa, ch y d c ư ng 51 t i Bà R a - Vũng Tàu, liên k t thành m ng lư i các khu công nghi p. Th c hi n song song v i vi c phát tri n các ngành công nghi p cơ b n và mũi nh n (như khai thác và ch bi n d u khí, năng lư ng i n, cơ khí ch t o, luy n cán thép, công ngh thông tin, hóa ch t cơ b n và v t li u... làm n n t ng công nghi p hóa các ngành kinh t qu c dân) v i phát tri n công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. 2. V thương m i, d ch v , du l ch: - Phát tri n thương m i - d ch v ngang t m v i vai trò v trí c a vùng trong m i quan h v i khu v c phía Nam, v i c nư c và qu c t , ph n u m c tăng trư ng bình quân c a ngành thương m i d ch v t t 13% n 15% th i kỳ t nay n năm 2010; hình thành m t h th ng các trung tâm thương m i trong ó có m t s trung tâm và siêu th có quy mô và trình ngang t m v i các nư c trong khu v c. - Phát tri n a d ng và nâng cao ch t lư ng, hi u qu các lo i hình du l ch; hình thành các tuy n du l ch h p lý thu hút khách, xây d ng ng b cơ s v t ch t k thu t, k t c u h t ng b o m nhu c u v lưu trú cho khách du l ch trong nư c và nư c ngoài. - a d ng hóa các hình th c d ch v thu c các lĩnh v c: Tài chính, ngân hàng, vi n thông, d ch v c ng... nh m ph c v s n xu t và i s ng. 3. V nông, lâm, ngư nghi p: - V nông nghi p: t ng bư c khai thác di n tích t hoang hóa s n xu t nông nghi p. Ny m nh thâm canh, m r ng các vùng chuyên canh trên các vùng t thích h p tăng kh i lư ng s n phNm hàng hóa. ưa ti n b khoa h c k thu t và công ngh m i cùng v i các chính sách, cơ ch thích h p thúc Ny s n xu t. ng th i có k ho ch, bi n pháp phòng ch ng thiên tai, bão l t. - Phát tri n lâm nghi p, ph xanh t tr ng i núi tr c (t p trung Bà R a - Vũng Tàu, ng Nai); tăng nhanh và s m n nh r ng phòng h ven bi n, c bi t di n tích r ng ng p m n c a huy n C n Gi - thành ph H Chí Minh và ven theo bi n c a Bà R a - Vũng Tàu, chú tr ng r ng nguyên li u gi y, r ng qu c gia và r ng u ngu n Tr An.
  3. - Phát tri n ngh th y, h i s n trên các lĩnh v c khai thác, nuôi tr ng, ch bi n và các d ch v , h u c n tiêu th trong dân. Nâng cao năng l c khai thác bi n, tăng cư ng ánh b t th y s n xa b , ưa ti n b khoa h c k thu t và công ngh m i vào s n xu t. u tư chi u sâu nâng c p các cơ s d ch v ph c v ngh cá phát tri n. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư thúc Ny ngành th y h i s n phát tri n. 4. Phát tri n k t c u h t ng: - Hoàn thi n và bư c u hi n i hóa h th ng cơ s h t ng là nhi m v c n ưu tiên và i trư c m t bư c. Xây d ng nhanh các tuy n giao thông huy t m ch tr c qu c l 51, qu c l 13, qu c l 22 tuy n ư ng xuyên á, nhanh chóng c i thi n giao thông ô th , nâng c p sân bay Tân Sơn Nh t (có tính n vi c xây d ng sân bay qu c t m i cho toàn vùng sau khi sân bay Tân Sơn Nh t ã qúa t i). - Nhanh chóng nâng c p c m c ng Sài Gòn, nâng c p và xây d ng m i c m c ng Th V i, c ng Sao Mai - B n ình, các c ng sông hi n có. - C i t o khu u m i ư ng s t thành ph H Chí Minh xây d ng các tuy n ư ng s t t thành ph H Chí Minh i Vũng Tàu, Phnông Pênh, Tây Nam B và i Tây Nguyên. - Nâng c p, xây d ng m i m ng lư i i n tương ng ngu n i n, áp ng yêu c u s n xu t và ph c v i s ng nhân dân. - Hi n i hóa m ng lư i thông tin liên l c, m r ng thông tin di ng, m ng lư i truy n s li u, bưu chính, thông tin duyên h i, ph sóng phát thanh, truy n hình toàn a bàn. - C i t o, nâng c p và xây d ng h th ng c p thoát nư c các ô th l n, các khu công nghi p t p trung, m b o nhu c u v nư c s ch cho s n xu t, kinh doanh và sinh ho t c a nhân dân, c i thi n i u ki n ăn sinh ho t và v sinh môi trư ng ô th và nông thôn. 5. Phát tri n các lĩnh v c văn hóa y t - xã h i: - Phát tri n và nâng cao ch t lư ng hi u qu c a h th ng giáo d c và ào t o nâng cao dân trí, áp ng ngu n nhân l c cho nhu c u công nghi p hóa và hi n i hóa c a vùng và c nư c. Hoàn thành xóa n n mù ch và ph c p c p I cho tr em trong tu i vào năm 2000 và ph c p trung h c cơ s vào năm 2005. - Phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kh e ban u, khám ch a b nh cho nhân dân, u tư nâng c p các b nh vi n hi n có và nâng cao ch t lư ng ph c v nhân dân. Xây d ng trung tâm ch a b nh cho ngư i nư c ngoài, trư c m t thành ph H Chí Minh và Vũng Tàu. - Thu hút nhi u ngu n v n và nhi u hình th c u tư cho phát tri n khoa h c, công ngh c a vùng. M r ng các hình th c nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t và công ngh . Phát tri n m nh h th ng các i m nghiên c u th nghi m, trình di n khuy n nông, khuy n công, khuy n lâm và khuy n ngư trên a bàn.
  4. III. NH NG GI I PHÁP CH Y U: 1. Trên cơ s nh ng n i dung chính c a quy ho ch ư c phê duy t, các t nh, thành ph thu c a bàn vùng kinh t tr ng i m phía Nam ph i c th hóa phương hư ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a quy ho ch b ng các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n, b ng các chương trình và d án u tư c th . ng th i i u ch nh n i dung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các t nh, thành ph ã ư c duy t cho phù h p v i quy ho ch t ng th này. 2. Các gi i pháp v ngu n v n, nhân l c, khoa h c công ngh th trư ng ph i ư c c th b ng các cơ ch , chính sách phù h p v i i u ki n c a t ng t nh, thành ph . Các gi i pháp ph i ng b và huy ng ư c m i ngu n l c trong và ngoài nư c ph c v cho công cu c phát tri n kinh t xã h i c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam. 3. Trên cơ s m c tiêu, nh hư ng phát tri n chung c a vùng và nhi m v phát tri n c a các ngành kinh t trên a bàn vùng kinh t tr ng i m phía Nam, các t nh, thành ph trong vùng c n rà soát l i danh m c các chương trình và d án u tư b trí l i th t ưu tiên m t cách h p lý hơn. Trong quá trình th c hi n c n theo dõi thư ng xuyên và i u ch nh k p th i nh m m b o hi u qu u tư c a m i ngu n v n khác nhau. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam có trách nhi m ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch này m t cách ch t ch và th hi n trong k ho ch 5 năm, hàng năm và các chương trình, d án u tư phát tri n phù h p v i quy ho ch t ng th c a vùng. Các B , ngành trung ương có trách nhi m ph i h p h tr các t nh, thành ph thu c vùng kinh t tr ng i m phía Nam trong quá trình l p và th c hi n các chương trình và các d án u tư nh m b o m th ng nh t gi a quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t ng t nh, thành ph v i quy ho ch t ng th c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam và quy ho ch chung c a c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph vùng kinh t tr ng i m phía Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản