Quyết định số 44/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2001/QĐ-UB về việ giao bổ sung vòng 1 kế hoạch vốn XDCB năm 2001 cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 44/2001/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V VI C GIAO B SUNG VÒNG 1 K HO CH V N XDCB NĂM 2001CHO CÁC S , NGÀNH, UBND CÁC QU N, HUY n. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996, Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Căn c công văn s 2433 TC/NSNN ngày 22-3-2001 c a B Tài chính v vi c t m ng v n u tư XDCB các công trình tr ng i m năm 2001 Thành ph Hà N i; Căn c quy t ính s 02/2001/Q -UB ngày 11-01-2001 c a UBND Thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2001 cho các c p, và ơn v tr c thu c Thành ph Hà N i. Căn c ý ki n ch o c a Thư ng tr c H ND Thành ph t i văn b n s 63/H ND- KTNS ngày29-6-2001 v vi c phê duy t k ho ch giao b sung v n u tư XDCB vòng 1 năm 2001; Xét ngh c a Giám c S K ho ch & u tư, giám c S Tài Chính-V t giá Hà n i t i t trình s : 593/TTLS: KH& T-TCVG ngày 28 tháng 6 năm 2001 v vi c giao b sung k ho ch XDCB năm 2001, QUY T NNH i u 1:Giao b sung vòng 1 k ho ch v n XDCB năm 2001 cho các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n (Theo bi u chi ti t ính kèm). i u 2: Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n có trách nhi m tri n khai ngay k ho ch b sung ư c giao; T p trung i u hành, ch o các Ch u tư nâng cao trách nhi m t ch c th c hi n các d án m b o hoàn thành úng ti n , ch t lư ng và hi u qu . Trong quá trình tri n khai k ho ch, n u g p khó khăn vư ng m c ph i báo cáo k p th i v S K ho ch & u tư t ng h p báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./.
  2. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản