Quyết định số 44 /2002/QĐ-BNN về TCN 12 2002

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
104
lượt xem
20
download

Quyết định số 44 /2002/QĐ-BNN về TCN 12 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đá dùng để xây, lát trong công trình thủy lợi phải cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị hà, chống được các tác động của không khí và nước. Khi gõ bằng búa, đá phát ra tiếng kêu trong; Phải loại bỏ đá phát ra tiếng kêu đục hoặc đá có vỉa canxi mềm. Đá dùng để xây, lát phải sạch, đất và tạp chất dính trên mặt đá phải rửa sạch bằng nước để tăng sự dính bám.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44 /2002/QĐ-BNN về TCN 12 2002

 1. Bé n«ng nghiÖp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam vµ ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------- ------------------------------------ Sè : 44 /2002/Q§-BNN Hµ Néi , ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 2002 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr|ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh 14 TCN 12-2002: C«ng tr×nh thuû lîi – X©y vµ l¸t ®¸ - Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu. ------***------ Bé tr|ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n; - C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh chÊt l|îng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999; - C¨n cø vµo Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 135/1999/Q§-BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1999; - Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr|ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ vµ chÊt l|îng s¶n phÈm, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy tiªu chuÈn ngµnh : 14 TCN 12- 2002: C«ng tr×nh thuû lîi – X©y vµ l¸t ®¸ - Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh vµ thay thÕ cho QPTL.2-66: Quy ph¹m x©y, l¸t ®¸ trong c«ng tr×nh thuû lîi ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 638TL/Q§ ngµy 7/7/1966 cña Bé tr|ëng Bé Thuû Lîi. §iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ CLSP, Thñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. KT. Bé tr|ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Thø tr|ëng (§· ký) NguyÔn §×nh ThÞnh
 2. 2 Bé N«ng NghiÖp Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ***** tiªu chuÈn ngµnh 14TCN 12 - 2002 c«ng tr×nh thuû lîi - X©y vµ l¸t ®¸ - Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng vµ nghiÖm thu (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 44/2002/Q§-BNN ngµy 4 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé tr|ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n) 1. Qui ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh vÒ yªu cÇu vËt liÖu ®¸, v÷a, kü thuËt thi c«ng, kiÓm tra vµ nghiÖm thu kÕt cÊu x©y, l¸t ®¸ trong c«ng tr×nh thuû lîi. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn - 14 TCN 80 - 2001: V÷a thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph|¬ng ph¸p thö; - 14 TCN 104 - 1999: Phô gia ho¸ häc cho bªt«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt; - 14 TCN 107 - 1999: Phô gia ho¸ häc cho bªt«ng vµ v÷a - Ph|¬ng ph¸p thö; - 14 TCN 105 - 1999: Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh nghiÒn mÞn - Yªu cÇu kü thuËt; - 14 TCN 108 - 1999: Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh nghiÒn mÞn - Ph|¬ng ph¸p thö. 3. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi ®¸ x©y, ®¸ l¸t 3.1. Yªu cÇu kü thuËt chung §¸ dïng ®Ó x©y, l¸t trong c«ng tr×nh thuû lîi ph¶i cøng r¾n, ®Æc ch¾c, bÒn, kh«ng bÞ nøt r¹n, kh«ng bÞ hµ, chèng ®|îc t¸c ®éng cña kh«ng khÝ vµ n|íc. Khi gâ b»ng bóa, ®¸ ph¸t ra tiÕng kªu trong; Ph¶i lo¹i bá ®¸ ph¸t ra tiÕng kªu ®ôc hoÆc ®¸ cã vØa canxi mÒm. §¸ dïng ®Ó x©y, l¸t ph¶i s¹ch, ®Êt vµ t¹p chÊt dÝnh trªn mÆt ®¸ ph¶i röa s¹ch b»ng n|íc ®Ó t¨ng sù dÝnh b¸m cña v÷a víi mÆt ®¸. Nªn chän lo¹i ®¸ cã c|êng ®é nÐn tèi thiÓu b»ng 85 MPa vµ khèi l|îng thÓ tÝch tèi thiÓu 2400 kg/m3, chØ tiªu cô thÓ do thiÕt kÕ quy ®Þnh. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®¸ x©y l¸t ®|îc s¶n xuÊt tõ c¸c lo¹i ®¸ thiªn nhiªn ghi trong b¶ng 3.1. 2
 3. 3 B¶ng 3.1: C¸c chØ tiªu c¬ lý cña mét sè lo¹i ®¸ Khèi l|îng thÓ C|êng ®é nÐn, §é hót n|íc, STT Tªn ®¸ tÝch, kg/dm3 MPa % 1 §¸ v«i 1,7 - 2,6 30 - 150 0,2 - 0,5 2 §¸ Granit 2,1 - 2,8 120 - 250 d|íi 1 3 §¸ Sienit 2,4 - 2,8 150 - 200 - 4 §¸ Diorit 2,9 - 3,3 200 - 350 - 5 §¸ Gabro 2,9 - 3,3 200 - 350 - 6 §¸ Diaba 300 - 400 - 7 §¸ Bazan 2,9 - 3,5 100 - 500 - 8 §¸ Andezit 2,2 - 2,7 120 - 240 - 9 §¸ Sath¹ch 2,3 - 2,6 30 - 300 - 3.2. Ph©n lo¹i vµ yªu cÇu kü thuËt cô thÓ ®èi víi c¸c lo¹i ®¸ x©y, l¸t trong c«ng tr×nh thuû lîi 3.2.1. §¸ héc: ®|îc s¶n xuÊt b»ng ph|¬ng ph¸p næ m×n, cã khèi l|îng tõ 20 ®Õn 40kg. §¸ héc dïng víi v÷a x©y t|êng hoÆc x©y khan ph¶i cã kÝch th|íc tèi thiÓu: dµy 10cm, dµi 25cm, chiÒu réng tèi thiÓu b»ng hai lÇn chiÒu dµy. MÆt ®¸ kh«ng ®|îc låi lâm qu¸ 3cm; §¸ dïng ®Ó x©y mÆt ngoµi ph¶i cã chiÒu dµi Ýt nhÊt 30cm, diÖn tÝch mÆt ph« ra ph¶i Ýt nhÊt b»ng 300cm2, mÆt ®¸ låi lâm kh«ng qu¸ 3cm. §¸ héc ®Ó l¸t ph¶i cã chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng b»ng chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp ®¸ l¸t. §¸ héc th|êng dïng x©y t|êng c¸nh, mãng, trô pin, t|êng ch¾n ®Êt, l¸t m¸i b»ng, m¸i nghiªng, s©n tiªu n¨ng. 3.2.2. §¸ chÎ: ®|îc s¶n xuÊt b»ng ph|¬ng ph¸p chÎ ®¸ b»ng c¸ch næ m×n hoÆc dïng chªm s¾t. §¸ chÎ ph¶i cã bÒ mÆt t|¬ng ®èi ph¼ng; Sau khi chÎ, cÇn ®Ïo b»ng ®ôc vµ bóa con bÒ mÆt cßn låi lâm nhiÒu hoÆc ch|a vu«ng v¾n ®Ó bÒ mÆt t|¬ng ®èi ph¼ng vµ vu«ng v¾n. §¸ chÎ dïng x©y l¸t víi v÷a ph¶i ®¹t chÊt l|îng cña ®¸ héc vµ cã bÒ mÆt ph¼ng h¬n. §¸ chÎ th|êng dïng x©y, l¸t c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh| ®¸ héc (§iÒu 3.2.1). 3.2.3. §¸ ®Ïo: dïng x©y, l¸t víi v÷a cÇn ph¶i s¹ch vµ ®¹t chÊt l|îng cña ®¸ héc nh| §iÒu 3.2.1, ngoµi ra ph¶i ®|îc ®Ïo gät b»ng bóa ®Ó cho mÆt ph« ra ngoµi t|¬ng ®èi b»ng ph¼ng vµ vu«ng v¾n. - §¸ ®Ïo võa: cÇn cã ®é låi lâm bÒ mÆt kh«ng qu¸ 10mm, cã c¹nh dµi nhá nhÊt lµ 15cm, gãc kh«ng ®|îc lâm vµ kh«ng nhá h¬n 60o. §¸ ®Ïo võa th|êng dïng ®Ó x©y t|êng ngùc, t|êng tr¹m b¬m, líp ngoµi t|êng c¸nh gµ vµ trô pin chÞu ¸p lùc cét n|íc thÊp; - §¸ ®Ïo kü: ®|îc gia c«ng kü, chiÒu dµy vµ chiÒu dµi cña ®¸ tèi thiÓu lµ 15 vµ 30cm. ChiÒu réng ë mÆt ph« ra Ýt nhÊt gÊp r|ìi chiÒu dµy vµ kh«ng nhá h¬n 25cm. MÆt ®¸ ph¶i t|¬ng ®èi b»ng ph¼ng, vu«ng v¾n, ®é gå ghÒ kh«ng qu¸ 1cm. 3
 4. 4 §¸ ®Ïo kü th|êng dïng x©y phÇn d|íi cña vßm cuèn cã khÈu ®é tõ 2m trë xuèng, mÆt ngoµi cña trô pin, t|êng ®Çu, c¸c bé phËn c«ng tr×nh chÞu ¸p lùc cét n|íc cao; - §¸ ®Ïo dïng x©y t|êng kiÓu tæ ong: ph¶i cã mÆt ph« ra ngoµi ph¼ng vµ cã h×nh ®a gi¸c, chiÒu dµi mçi c¹nh tèi thiÓu b»ng 10cm, gãc trong do c¸c c¹nh t¹o thµnh kh«ng lín h¬n 180o. §a gi¸c ë mÆt ph« ra ngoµi cã thÓ h×nh 5, 6, 7 c¹nh; Nªn ®Ïo thµnh h×nh 6 c¹nh ®Ó t¹o thµnh mÆt x©y ®Ñp h¬n. C¸c viªn ®¸ ®Ïo x©y ë gãc t|êng ph¶i cã hai mÆt ph« ra vÒ hai phÝa th¼ng gãc víi nhau vµ ®Òu cã h×nh ®a gi¸c. §¸ ®Ïo lo¹i nµy còng ph¶i cã cay (chiÒu dµi) tèi thiÓu 25cm. 3.2.4. §¸ ®å hoÆc ®¸ kiÓu: ®|îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch c|a xÎ c¸c t¶ng ®¸ ®|îc chän läc rÊt cÈn thËn vµ lµ lo¹i ®¸ tèt, rÊt thuÇn nhÊt, tuyÖt ®èi kh«ng cã vÕt nøt, g©n, hµ hoÆc bÞ phong ho¸. §¸ ph¶i ®Òu mÆt, nh÷ng h¹t l¨n t¨n nh×n thÊy trªn mÆt c¸c m¶nh vì ph¶i ®Òu vµ khÝt. §¸ cã ®ñ c¸c tÝnh chÊt cÇn thiÕt ®Ó sau khi xÎ thµnh phiÕn nh÷ng mÆt ph« ra ®Òu ®Æn. §¸ ®å hoÆc ®¸ kiÓu th|êng dïng x©y r·nh van, r·nh phai, thÕp d|íi cña c¸c vßm cuèn cã khÈu ®é tõ 2m trë lªn. 3.3. KiÓm tra chÊt l|îng ®¸ 3.3.1. KiÓm tra h×nh d¹ng, qui c¸ch vµ kÝch th|íc c¸c viªn ®¸: theo yªu cÇu cña tõng lo¹i ®¸ quy ®Þnh ë c¸c §iÒu 3.1 vµ 3.2. 3.3.2. KiÓm tra lo¹i ®¸, chØ tiªu c¬ lý cña viªn ®¸: thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®¸ b»ng c¸ch: - X¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn cña ®¸ b»ng c¸ch nÐn mÉu ®¸ h×nh trô cã ®|êng kÝnh vµ chiÒu cao 5 cm, hoÆc mÉu lËp ph|¬ng 5 x 5 x 5 cm; - X¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch cña ®¸ b»ng c¸c mÉu nªu trªn hoÆc dïng mÉu ®¸ kh«ng cã qui c¸ch bäc parafin, råi nhóng vµo n|íc ®ùng trong èng l|êng kh¾c ®é; ThÓ tÝch n|íc d©ng lªn b»ng thÓ tÝch cña viªn ®¸ céng víi thÓ tÝch parafin bäc mÉu, tõ ®ã tÝnh ®|îc thÓ tÝch mÉu ®¸ kh«ng cã qui c¸ch; Khèi l|îng thÓ tÝch ®¸ lµ tû sè träng l|îng chia cho thÓ tÝch ®¸. ChØ ®|îc sö dông ®¸ ®¹t chÊt l|îng quy ®Þnh ë §iÒu 3.1 vµ 3.2 còng nh| c¸c yªu cÇu cô thÓ do thiÕt kÕ quy ®Þnh vµo x©y, l¸t ®¸ trong c«ng tr×nh thuû lîi. 4. Yªu cÇu ®èi víi v÷a x©y, l¸t ®¸ 4.1. V÷a x©y, l¸t ®¸ trong c«ng tr×nh thuû lîi (v÷a thuû c«ng): ph¶i ®¹t tiªu chuÈn 14 TCN 80 - 2001: V÷a thuû c«ng - Yªu cÇu kü thuËt vµ Ph|¬ng ph¸p thö. Khèi x©y, l¸t ®¸ trong tiªu chuÈn nµy chØ dïng v÷a víi chÊt dÝnh kÕt lµ xim¨ng. 4.2. Yªu cÇu ®èi víi vËt liÖu chÕ t¹o v÷a 4.2.1. Xim¨ng 4.2.1.1. Lo¹i xim¨ng dïng chÕ t¹o v÷a theo quy ®Þnh ë b¶ng 4.1. 4
 5. 5 B¶ng 4.1: Lo¹i xim¨ng dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a x©y, l¸t ®¸ STT Lo¹i xim¨ng Cã thÓ sö dông Kh«ng nªn sö dông 1 Xim¨ng poocl¨ng, Cho c¸c lo¹i v÷a x©y Cho m¸c v÷a nhá h¬n 50 Xim¨ng poocl¨ng tõ 50 trë lªn hçn hîp 2 Xim¨ng poocl¨ng Cho v÷a tiÕp xóc víi Cho v÷a kh«ng tiÕp xóc víi bÒn sunfat m«i tr|êng sunfat m«i tr|êng sunfat 3 Xim¨ng poocl¨ng Cho v÷a tiÕp xóc víi Cho v÷a dïng ë n¬i cã mùc xØ h¹t lß cao m«i tr|êng n|íc n|íc thay ®æi th|êng xuyªn mÒm, n|íc kho¸ng 4 Xim¨ng poocl¨ng Cho v÷a ë n¬i Èm Cho v÷a ë n¬i cã mùc n|íc puz¬lan |ít vµ trong n|íc thay ®æi th|êng xuyªn hoÆc thiÕu b¶o d|ìng Èm trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt n¾ng nãng 4.2.1.2. M¸c xim¨ng dïng chÕ t¹o v÷a theo b¶ng 4.2. B¶ng 4.2: M¸c xim¨ng dïng chÕ t¹o c¸c m¸c v÷a M¸c v÷a M¸c xim¨ng 5 30 7,5 30 10 30 15 30 20 30 y 40 Ghi chó: * Khi m¸c xim¨ng cao h¬n c¸c gi¸ trÞ chØ dÉn trong b¶ng trªn øng víi c¸c m¸c v÷a qui ®Þnh, th× cã thÓ pha thªm phô gia kho¸ng nghiÒn mÞn vµo xim¨ng ®Ó gi¶m m¸c xim¨ng, hoÆc pha trùc tiÕp vµo v÷a cïng víi xim¨ng khi trén v÷a; TØ lÖ pha phô gia x¸c ®Þnh th«ng qua thÝ nghiÖm. 4.2.1.3. KiÓm tra chÊt l|îng xim¨ng ph¶i qua phiÕu kiÓm nghiÖm xim¨ng cña nhµ m¸y xim¨ng; Khi cÇn thiÕt, hoÆc nghi ngê vÒ chÊt l|îng th× ph¶i thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu cña xim¨ng theo tiªu chuÈn 14 TCN 80 -2001. 4.2.2. N|íc dïng ®Ó trén v÷a: ph¶i ®¹t tiªu chuÈn 14TCN80-2001 vµ kh«ng chøa c¸c chÊt c¶n trë qu¸ tr×nh ®«ng cøng cña xim¨ng. NÕu dïng n|íc ngÇm hoÆc n|íc ao hå ®Ó trén v÷a th× ph¶i qua thÝ nghiÖm ®Ó quyÕt ®Þnh; Dïng n|íc trong hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t (n|íc uèng) th× kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra. 4.2.3. C¸t dïng chÕ t¹o v÷a ph¶i ®¹t qui ®Þnh trong tiªu chuÈn 14 TCN 80 - 2001, trong ®ã: a) KÝch th|íc lín nhÊt cña h¹t c¸t kh«ng v|ît qu¸ 2,5mm ®èi víi khèi x©y ®¸ ®Ïo, ®¸ ®å, ®¸ kiÓu vµ 5mm ®èi víi khèi x©y ®¸ héc. 5
 6. 6 Thµnh phÇn h¹t cña c¸t n»m trong biÓu ®å thµnh phÇn h¹t cña c¸t qui ®Þnh trong tiªu chuÈn 14 TCN 80 - 2001; b) C¸c yªu cÇu kh¸c cña c¸t ®|îc ghi trong b¶ng 4.3. B¶ng 4.3: C¸c yªu cÇu cña c¸t dïng chÕ t¹o v÷a STT Tªn chØ tiªu M¸c v÷a 5 y 7,5 M¸c v÷a lín h¬n 7,5 1 Hµm l|îng sÐt, ¸ sÐt, c¸c t¹p chÊt Kh«ng cã Kh«ng cã ë d¹ng côc: 2 Hµm l|îng h¹t lín h¬n 5mm: Kh«ng cã Kh«ng cã 3 Khèi l|îng thÓ tÝch xèp, tÝnh b»ng 1150 1250 3 kg/m , kh«ng nhá h¬n: 4 Hµm l|îng sunfat, sung fit tÝnh 2 1 theo % khèi l|îng SO3, kh«ng lín h¬n: 5 Hµm l|îng h¹t nhá h¬n 0,14mm, 35 20 tÝnh b»ng % khèi l|îng c¸t, kh«ng lín h¬n: 6 Hµm l|îng bïn, bôi, sÐt, tÝnh b»ng 10 3 % khèi l|îng c¸t, kh«ng lín h¬n: 7 Hµm l|îng t¹p chÊt h÷u c¬ ®|îc - Kh«ng sÉm h¬n mÇu thö theo ph|¬ng ph¸p so mÇu cña chuÈn dung dÞch trªn c¸t víi mÇu chuÈn: Ghi chó: Khi c¸t cã hµm l|îng h¹t nhá h¬n 0,14mm vµ hµm l|îng bïn, bôi, sÐt lín h¬n qui ®Þnh, th× ph¶i röa. c) C¸t ®|a vÒ c«ng tr|êng cÇn ®æ thµnh ®èng ë n¬i kh« r¸o, s¹ch sÏ tr¸nh ®Ó lÉn bïn, ®Êt vµ c¸c t¹p chÊt kh¸c. Khi lÊy c¸t ®Ó trén v÷a, cÇn xóc sao ®Ó c¸t cã thµnh phÇn nh| vèn cã cña c¸t, kh«ng xóc qu¸ nhiÒu h¹t to hoÆc h¹t nhá. 4.2.4. Phô gia dïng cho v÷a: gåm phô gia ho¸ vµ phô gia kho¸ng nghiÒn mÞn ph¶i ®¹t tiªu chuÈn 14 TCN 104 - 1999 vµ 14 TCN 108 - 1999. 4.3. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi v÷a x©y vµ v÷a l¸t ®¸ 4.3.1. C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi v÷a vµ hçn hîp v÷a: ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - §¹t M¸c thiÕt kÕ qui ®Þnh víi thµnh phÇn ®· ®|îc tÝnh to¸n; - Cã ®é dÝnh kÕt tèt víi ®¸ x©y, ®¸ l¸t; - Cã ®é l|u ®éng, ®é ph©n tÇng, kh¶ n¨ng gi÷ n|íc vµ thêi gian ®«ng kÕt nh| b¶ng 4.4. 6
 7. 7 B¶ng 4.4: C¸c tÝnh chÊt cña v÷a x©y, l¸t ®¸ STT Tªn chØ tiªu Khi trêi n¾ng nãng Khi trêi l¹nh 1 §é l|u ®éng, tÝnh b»ng cm: - X©y ®¸ héc kh«ng dïng chÊn 6-7 4-5 ®éng, l¸t ®¸: - X©y ®¸ héc cã dïng chÊn ®éng: 2-3 1-2 - X©y ®¸ ®å, ®¸ kiÓu kh«ng dïng 10 - 12 7-9 chÊn ®éng: 2 §é ph©n tÇng ®èi víi hçn hîp v÷a 30 3 dÎo, tÝnh b»ng cm , kh«ng lín h¬n: 3 Kh¶ n¨ng gi÷ n|íc, tÝnh b»ng %, 63 kh«ng nhá h¬n: 4 Thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt kÓ tõ sau 25 khi trén, tÝnh b»ng phót, kh«ng sím h¬n: 4.3.2. Yªu cÇu viÖc chÕ t¹o v÷a: tiÕn hµnh theo phô lôc C cña tiªu chuÈn 14 TCN 80 - 2001 vµ mét sè quy ®Þnh sau: a) Thµnh phÇn v÷a xim¨ng - c¸t: x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn 14 TCN 80 - 2001; b) §èi víi v÷a m¸c thÊp (d|íi 7,5) vµ khèi l|îng Ýt, cã thÓ trén hçn hîp v÷a b»ng tay; Sµn trén ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng thÊm n|íc, ®ñ réng ®Ó thao t¸c dÔ dµng. Chç trén v÷a ph¶i che m|a n¾ng. §èi víi v÷a m¸c tõ 7,5 trë lªn vµ khèi l|îng nhiÒu, nªn trén v÷a b»ng m¸y trén. Tr|íc khi trén v÷a ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vËt liÖu, thiÕt bÞ trén vµ c¸c dông cô c©n ®ong vËt liÖu. Ph¶i kiÓm tra m¸y trén vµ dông cô c©n ®ong, nÕu cÇn th× söa ch÷a vµ hiÖu chØnh ®Ó m¸y trén ho¹t ®éng b×nh th|êng vµ dông cô c©n ®ong chÝnh x¸c. Sai sè c©n ®ong kh«ng v|ît qu¸ r2% khèi l|îng tõng lo¹i vËt liÖu cho mÎ trén. NÕu c¸t Èm, ph¶i ®iÒu chØnh l|îng n|íc trén ®Ó trõ l|îng n|íc trong c¸t. Trén mÎ v÷a theo ®óng thµnh phÇn ®· x¸c ®Þnh. c) Khi trén v÷a b»ng tay, ph¶i theo tr×nh tù sau: §Çu tiªn trén xim¨ng víi c¸t vµ phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh nghiÒn mÞn (nÕu cã), råi vun thµnh ®èng vµ moi mét hèc tròng ë gi÷a. §æ n|íc vµo hèc vµ g¹t hçn hîp kh« ë xung quanh hèc vµo n|íc ®Ó cho phÇn lín n|íc ngÊm vµo hçn hîp. Sau ®ã trén ®Òu b»ng xÎng cho ®Õn khi ®¹t ®|îc hçn hîp v÷a ®ång mÇu (v÷a ®· ®ång nhÊt) th× ngõng trén. NÕu dïng phô gia hãa häc d¹ng láng trong v÷a, th× hßa tan tr|íc phô gia vµo n|íc trén, råi míi ®æ n|íc ®ã vµo hèc tròng vµ trén nh| trªn. Trén xong, ®¸nh gän hçn hîp v÷a vµo mét ®èng ®Ó xóc tõng phÇn ®em ®i sö dông; d) Khi trén v÷a b»ng m¸y trén, ph¶i theo tr×nh tù sau: §Çu tiªn cho n|íc vµo m¸y trén, sau ®ã ®æ c¸t, xim¨ng vµ phô gia kho¸ng nghiÒn mÞn (nÕu cã). NÕu dïng phô gia hãa häc d¹ng láng trong v÷a, th× ®æ c¶ n|íc vµ phô gia vµo m¸y trén vµ m¸y trén ch¹y trong 30 - 45 gi©y, sau ®ã míi ®æ xim¨ng, c¸t vµ phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh nghiÒn mÞn (nÕu cã). ChØ dõng m¸y trén sau khi thÊy hçn hîp v÷a ®ång mÇu (®ång nhÊt), nh|ng thêi gian trén kh«ng nhá h¬n 2 phót. C¸c thÝ nghiÖm hçn hîp v÷a ph¶i ®|îc tiÕn hµnh ngay sau khi trén ®Ó cã sù ®iÒu chØnh cÇn thiÕt thµnh phÇn v÷a. 7
 8. 8 4.3.3. Yªu cÇu ®èi víi viÖc vËn chuyÓn vµ sö dông v÷a: a) NÕu v÷a trén ë tr¹m trén xa c«ng tr|êng, th× ph¶i chuyªn chë v÷a b»ng « t« chuyªn dông hoÆc « t« tù ®æ. Thïng ®ùng v÷a ®Ó vËn chuyÓn ph¶i thËt kÝn vµ ch¾c ch¾n ®Ó v÷a kh«ng bÞ r¬i v·i vµ mÊt n|íc; b) M¸y trén, dông cô trén vµ chuyªn chë v÷a sau khi dïng xong, ph¶i ®|îc cä röa s¹ch sÏ ngay, kh«ng ®Ó v÷a b¸m dÝnh vµ ®«ng cøng; c) Sau khi vËn chuyÓn v÷a tíi c«ng tr|êng kh«ng ®æ v÷a trùc tiÕp trªn nÒn ®Êt, cÇn ®æ trªn sµn l¸t t«n hoÆc nÒn xim¨ng, hoÆc l¸t g¹ch ®Ó v÷a kh«ng bÞ lÉn ®Êt bÈn, gi¶m chÊt l|îng. Ph¶i dïng hÕt hçn hîp v÷a xim¨ng tr|íc khi xim¨ng b¾t ®Çu ®«ng kÕt. Thêi gian b¾t ®Çu ®«ng kÕt cña xim¨ng ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm; NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm, cã thÓ tham kh¶o b¶ng 4.5. B¶ng 4.5: Thêi gian ®«ng kÕt cña xi m¨ng Lo¹i xim¨ng Poocl¨ng vµ poocl¨ng hçn hîp Poocl¨ng puz¬lan o NhiÖt ®é kh«ng khÝ, C 20 - 30 1 giê 30 phót 2 giê 10 - 20 2 giê 15 phót 3 giê NÕu v÷a bÞ ph©n tÇng, tr|íc khi dïng ph¶i trén l¹i. Kh«ng ®Ó v÷a ngoµi n¾ng ®Ó tr¸nh mÊt n|íc; Khi m|a, ph¶i che ®Ëy cÈn thËn. 4.4. KiÓm tra chÊt l|îng v÷a §èi víi c«ng tr×nh quan träng vµ v÷a m¸c tõ 7,5 trë lªn, ph¶i kiÓm tra chÊt l|îng v÷a sau khi trén theo tiªu chuÈn 14 TCN 80 - 2001 trªn c¸c mÉu lÊy ngay t¹i chç thi c«ng: - KiÓm tra ®é l|u ®éng (®é xuyªn c«n) th|êng xuyªn, mçi ca tèi thiÓu ph¶i ®o hai lÇn ®Ó ®iÒu chØnh l|îng n|íc trén v÷a khi cÇn thiÕt; - Trong mïa hÌ n¾ng nãng, mïa kh« víi giã hanh kh«, v÷a mÊt n|íc nhanh, th× ph¶i thö thªm kh¶ n¨ng gi÷ n|íc cña hçn hîp v÷a vµ ®é ph©n tÇng: ®é ph©n tÇng kh«ng ®|îc lín h¬n 30 cm3. - Cø trén 50 m3 hçn hîp v÷a, ph¶i ®óc mét nhãm ba mÉu ®Ó thö c|êng ®é ë tuæi 28 ngµy, nÕu cÇn dù ®o¸n sím c|êng ®é v÷a ë tuæi 28 ngµy th× ph¶i ®óc thªm mét nhãm ba mÉu v÷a ®Ó thÝ nghiÖm ë tuæi 3 hoÆc 7 ngµy theo phô lôc D cña tiªu chuÈn 14 TCN 80 - 2001. 5. yªu cÇu Kü thuËt x©y ®¸ 5.1. X©y ®¸ thµnh tõng hµng cã v÷a 5.1.1. Chän ®¸ héc, hoÆc ®¸ chÎ: cã mÆt ph« ra t|¬ng ®èi ®Òu nhau ®Ó mÆt x©y ®|îc ®Òu ®Æn vµ ®Ñp (h×nh 5.1). Tr|íc khi x©y ph¶i röa ®¸ cho s¹ch vµ t|íi |ít mÆt ®¸ ®Ó n|íc hót vµo ®¸ cµng gÇn ®Õn tr¹ng th¸i b·o hoµ cµng tèt. Kh«ng dïng ®¸ bÈn vµ kh« ®Ó x©y. 8
 9. 9 H×nh 5.1. X©y ®¸ héc thµnh tõng hµng 5.1.2. Xö lý nÒn tr|íc khi x©y ®¸ a) §èi víi nÒn ®Êt: ph¶i bãc hÕt líp ®Êt h÷u c¬, ®Êt bïn, ®Êt cã lÉn v«i, g¹ch n¸t cña c«ng tr×nh cò ®Ó l¹i (nÕu cã), sau ®ã söa ph¼ng mÆt nÒn; b) §èi víi nÒn ®¸: ph¶i bãc hÕt líp ®¸ phong hãa trªn mÆt theo thiÕt kÕ; Cä röa s¹ch sÏ hang hèc vµ kÏ hë råi ®æ bªt«ng hoÆc v÷a xim¨ng lÊp kÝn vµ lµm ph¼ng mÆt nÒn. Sau khi bªt«ng vµ v÷a ®· ®«ng cøng míi ®|îc x©y; c) X©y trªn tÇng läc ng|îc: ph¶i r¶i mét líp vá bao xim¨ng, ®æ mét líp bªt«ng h¹t nhá dÇy kho¶ng 4-5 cm, råi míi x©y lªn trªn; d) X©y ®¸ trùc tiÕp lªn nÒn ®Êt: ph¶i chän nh÷ng hßn ®¸ lín, dç m¹nh xuèng ®Êt nhiÒu lÇn cho viªn ®¸ ngËp mét phÇn trong ®Êt ®Ó liªn kÕt tèt gi÷a ®¸ vµ ®Êt; e) X©y tiÕp trªn c¸c khèi x©y cò: ph¶i c¹o hÕt rªu mèc, röa s¹ch vµ t|íi n|íc lªn khèi x©y cò, råi míi r¶i v÷a ®Ó x©y khèi x©y míi; g) NÕu trong hè mãng cã n|íc m¹ch: ph¶i xö lý n|íc m¹ch cho kh« r¸o, råi míi x©y. 5.1.3. Kü thuËt x©y ®¸: theo c¸c yªu cÇu sau: a) Kh«ng ®|îc x©y ®¸ to hoÆc ®¸ nhá tËp trung vµo mét chç theo chiÒu dµi cña t|êng; NÕu t|êng dÇy th× x©y ®¸ to phÝa ngoµi vµ ®¸ nhá trong lâi. §¸ lín cÇn giµnh ®Ó x©y phÇn ch©n t|êng vµ gãc t|êng; b) CÇn x©y víi ®é cao ®ång ®Òu trong kÕt cÊu x©y ®Ó nÒn lón ®Òu, nÕu ph¶i chia kÕt cÊu thµnh tõng ®o¹n, th× chç ng¾t ®o¹n ph¶i x©y dËt cÊp; c) Khi x©y ph¶i ®Æt ®¸ thµnh tõng hµng, mçi hµng ph¶i cã c¸c hßn ®¸ c©u chÆt t¹o hÖ gi»ng. Khi x©y t|êng giao nhau, trong tõng hµng ph¶i bè trÝ c¸c viªn ®¸ c©u chÆt c¸c ®Çu t|êng víi nhau; d) Tr|êng hîp khèi ®¸ x©y n»m c¹nh khèi bªt«ng hoÆc n»m gi÷a hai khèi cã khíp nèi chèng lón, th× t¹i chç tiÕp gi¸p víi khèi bªt«ng ph¶i x©y b»ng ®¸ ®Ïo hoÆc ®æ bªt«ng; e) Ph¶i chÌn chÆt c¸c khe m¹ch rçng bªn trong khèi x©y b»ng v÷a vµ ®¸ nhá. Kh«ng x©y trïng m¹ch ë mÆt ngoµi còng nh| bªn trong khèi x©y, nh÷ng viªn ®¸ x©y trong cïng mét líp ph¶i cã chiÒu dÇy t|¬ng ®|¬ng nhau. M¹ch ®øng cña líp ®¸ x©y trªn ph¶i so le víi m¹ch ®øng líp ®¸ x©y d|íi Ýt nhÊt 8cm. Trong mçi líp ®¸ ph¶i x©y hai hµng ®¸ ë mÆt ngoµi t|êng tr|íc, sau ®ã x©y c¸c hµng ®¸ ë gi÷a. C¸c hßn ®¸ x©y ë mÆt ngoµi t|êng ph¶i cã kÝch th|íc t|¬ng ®èi lín vµ 9
 10. 10 b»ng ph¼ng. Kh«ng ®|îc ®Æt ®¸ tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhau mµ kh«ng ®Öm v÷a. Ph¶i ®æ v÷a tr|íc, ®Æt ®¸ sau, kh«ng ®|îc lµm ng|îc l¹i; g) Khi x©y ph¶i ®Æt n»m hßn ®¸, mÆt to xuèng d|íi. Ph¶i |ím tr|íc hßn ®¸; nÕu cÇn, söa l¹i viªn ®¸ b»ng bóa ®Ó hßn ®¸ n»m khÝt ë vÞ trÝ víi m¹ch v÷a kh«ng dÇy qu¸ 3cm. Sau khi ®· |ím thö vµ söa l¹i hßn ®¸, nhÊc nã lªn, r¶i v÷a, råi ®Æt ®¸ vµo, dïng tay lay, lÊy bóa gç nÖn vµo hßn ®¸ ®Ó v÷a phïi ra ngoµi mÆt, sau ®ã dïng thanh s¾t trßn I = 10mm.Thäc kü vµo m¹ch ®øng ®Ó nÐn chÆt v÷a, ®ång thêi chÌn thªm ®¸ d¨m vµo m¹ch v÷a ®Ó m¹ch thËt no v÷a. Kh«ng dïng ®¸ d¨m ®Ó kª ®¸ héc ë mÆt ngoµi. h) Khi x©y cét, trô, ph¶i ®Æt ®¸ thµnh tõng hµng cao 0,25m, c¸c viªn ®¸ mÆt cã ch©n c¾m s©u vµo khèi x©y. CÇn chän nh÷ng viªn ®¸ dµi, dÇy m×nh; kh«ng nªn dïng ®¸ v¸t c¹nh, ®¸ máng; i) Khi t¹m ngõng x©y, ph¶i ®æ v÷a, chÌn ®¸ d¨m vµo c¸c m¹ch ®øng cña líp ®¸ trªn cïng, trªn mÆt líp ®¸ nµy kh«ng ®|îc r¶i v÷a; NÕu thêi gian ngõng kÐo dµi, mÆt trªn cña t|êng ph¶i ®|îc che phñ kÝn vµ t|íi n|íc (®Æc biÖt trong mïa hÌ, mïa kh«, mïa giã t©y). Khi x©y tiÕp, ph¶i ®|îc quÐt dän hÕt r¸c bÈn vµ ph¶i t|íi n|íc cho ®ñ Èm mÆt trªn cña t|êng, kh«ng ®Ó ®äng n|íc; Sau ®ã tr¶i v÷a lªn råi x©y tiÕp; k) Kh«ng ®|îc lµm t¸c ®éng lùc hoÆc ®i l¹i trªn mÆt khèi x©y khi m¹ch v÷a ch|a ®«ng cøng. ChØ ®¾p ®Êt sau t|êng ch¾n ®Êt vµ cho t|êng chÞu t¶i träng thiÕt kÕ khi v÷a ®· ®¹t c|êng ®é thiÕt kÕ; l) NÕu trong t|êng cã lç tho¸t n|íc, cã thÓ dïng th©n c©y chuèi hoÆc gç ®Ó lµm lâi, sau khi x©y xong ph¶i rót ra. 5.2. X©y ®¸ héc kh«ng thµnh hµng cã v÷a 5.2.1. Yªu cÇu ®¸ héc: ®¸ héc th« kh«ng cÇn hai mÆt t|¬ng ®èi song song. H×nh 5.2. X©y ®¸ héc kh«ng thµnh hµng 5.2.2. Kü thuËt x©y ®¸ héc kh«ng thµnh hµng: kh¸c x©y thµnh hµng ë chç c¸c viªn ®¸ x©y cña hµng nµy ngµm vµo hµng kia (h×nh 5.2), ph¶i tu©n theo quy ®Þnh nh| ®èi víi ®¸ héc x©y thµnh hµng vµ nh÷ng qui ®Þnh sau: a) ChiÒu dÇy c¸c m¹ch v÷a kh«ng lín h¬n 20mm vµ ph¶i ®Òu nhau; C¸c m¹ch x©y ngang däc kh«ng ®|îc tËp trung vµo thµnh mét ®iÓm nót (h×nh 5.3): Kh«ng t¹o thµnh nh÷ng m¹ch chÐo kÐo dµi thµnh h×nh ®|êng cong (h×nh 5.4); Kh«ng t¹o m¹ch ®øng song song, m¹ch chÐo ch÷ thËp, m¹ch v÷a låi lâm; 10
 11. 11 b) Ph¶i ph©n bè ®Òu ®¸ lín, nhá trong khèi x©y, kh«ng chÌn ®¸ vôn vµo c¸c m¹ch v÷a ngoµi mÆt khèi x©y, kh«ng ®Æt c¸c viªn ®¸ cã mÆt låi lâm theo h|íng chÞu lùc cña khèi x©y (h×nh 5.5); H×nh 5.3. §iÓm nót. H×nh 5.4. §|êng cong. H×nh 5.5. Lâm h|íng lªn. c) Khi x©y, ®æ v÷a tr|íc, råi ®Æt viªn ®¸ cÈn thËn lªn v÷a vµ s¾p xÕp b»ng tay ®Ó c¸c viªn ®¸ ¨n khíp vµo nhau, ®¶m b¶o Ýt nhÊt ba ®iÓm t× lªn c¸c viªn ®¸ ë d|íi. C¸c viªn ®¸ nhá ®|îc ken vµo gi÷a nh÷ng viªn ®¸ to, t¹o thµnh khèi ®Æc vµ v÷ng ch¾c. Sau ®ã ®æ tiÕp v÷a ®Ó lÊp ®Çy hoµn toµn c¸c khe kÏ. MÆt ph« ra cña c¸c viªn ®¸ kh«ng nh« ra tôt vµo qu¸ 50mm so víi tuyÕn qui ®Þnh. 5.3. X©y ®¸ ®Ïo cã v÷a X©y ®¸ ®Ïo ph¶i tu©n theo qui ®Þnh cho x©y ®¸ thµnh hµng vµ mét sè qui ®Þnh sau: a) Khi ®Æt viªn ®¸, chó ý cho thí däc viªn ®¸ t|¬ng ®èi th¼ng gãc víi ph|¬ng chÞu lùc. MÆt ph« ra ngoµi cña ®¸ ®Ïo ph¶i ph¼ng nh½n, cã chiÒu ngang Ýt nhÊt gÊp ®«i chiÒu cao; b) M¹ch v÷a ph¶i no v÷a vµ dÇy kh«ng qu¸ 15mm, nhåi chÆt m¹ch ®øng, chÌn thªm ®¸ d¨m cho thËt ®Æc chÆt vµo m¹ch v÷a ë phÝa ®u«i viªn ®¸; c) X©y ®¸ ®Ïo ë gãc t|êng, khe van, khe phai, ph¶i theo quy ®Þnh sau: - Chän viªn ®¸ cã phÈm chÊt tèt, kÝch th|íc lín, cã ®u«i (cay) dµi, mÆt b»ng ph¼ng, vu«ng thµnh, s¾c c¹nh; - X©y theo kiÓu còi lîn; - Th|êng xuyªn kiÓm tra, ®¶m b¶o ®é th¼ng ®øng gãc vu«ng vµ kÝch th|íc chÝnh x¸c cña khe van, khe phai. 5.4. X©y ®¸ ®å (®¸ kiÓu) cã v÷a X©y ®¸ ®å (®¸ kiÓu) ph¶i tu©n theo qui ®Þnh nh| ®èi víi x©y ®¸ héc thµnh líp vµ x©y ®¸ ®Ïo, ngoµi ra cÇn ph¶i theo qui ®Þnh sau: a) Ph¶i lùa chän nh÷ng viªn ®¸ ®å (®¸ kiÓu) cã h×nh d¹ng, qui c¸ch vµ kÝch th|íc theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ; b) Khi vËn chuyÓn, xÕp ®èng vµ xÕp ®Æt khi x©y, ph¶i lµm hÕt søc cÈn thËn ®Ó kh«ng lµm søt mÎ c¸c viªn ®¸; c) Ph¶i x©y ®óng kiÓu c¸ch b¶n vÏ thiÕt kÕ; d) Khi cÇn thiÕt, cã thÓ dïng nªm ®Ó kª viªn ®¸ khi x©y; Khi x©y xong ph¶i rót nªm ra, råi nhåi v÷a vµo vÞ trÝ nªm cho thËt kÝn vµ chÆt. 5.5. X©y ®¸ kiÓu "tæ ong" cã v÷a 11
 12. 12 5.5.1. §¸ ®Ïo dïng ®Ó x©y t|êng kiÓu tæ ong ph¶i cã mÆt ph« ra ngoµi ph¼ng vµ cã d¹ng ®a gi¸c, chiÒu dµi mçi c¹nh tèi thiÓu b»ng 10cm, gãc trong do nh÷ng c¹nh ®ã t¹o thµnh kh«ng lín h¬n 180o. §a gi¸c ë mÆt ph« ra ngoµi cã thÓ cã 5, 6, 7 c¹nh hoÆc nhiÒu h¬n, nh|ng tèt nhÊt cã 6 c¹nh, v× lo¹i ®¸ nµy t¹o thµnh mét thÓ x©y ®Ñp. MÆt vµ c¹nh viªn ®¸ ph¶i ph¼ng, s¾c ®Ó m¹ch v÷a ®|îc ®Òu vµ chÆt. Kh«ng dïng viªn ®¸ cã mÆt ngoµi h×nh tam gi¸c hoÆc tø gi¸c. C¸c viªn ®¸ ®Ïo x©y ë gãc ngoµi cña t|êng ph¶i cã hai mÆt ph« ra ngoµi th¼ng gãc víi nhau vµ ®Òu cã d¹ng ®a gi¸c; §¸ ®Ïo lo¹i nµy còng ph¶i cã ®u«i (cay) dµi tèi thiÓu 25cm. 5.5.2. Khi x©y ®¸ kiÓu "tæ ong" cÇn theo quy ®Þnh sau: a) Kh«ng thÓ dïng toµn lo¹i ®¸ 5 c¹nh hoÆc 7, 8 c¹nh ®Ó x©y riªng v× khã ghÐp víi nhau, khã t¹o ®|îc mÆt x©y ®Òu ®Æn; CÇn x©y lÉn lén, cã thÓ x©y toµn lo¹i ®¸ 6 c¹nh ®Ó t¹o ®|îc mÆt x©y ®Òu ®Æn vµ ®Ñp, khi ®ã nªn ®Æt c¸c viªn ®¸ ®øng (h×nh 5.6); b) Khi x©y hçn hîp c¸c viªn ®¸ to, nhá cã 5 c¹nh trë lªn, ph¶i s¾p xÕp c¸c viªn ®¸ nhá bao quanh ®¸ lín thµnh mét m¹ng l|íi c©n xøng, theo kiÓu h×nh hoa thÞ (h×nh 5.7). C¸c viªn ®¸ lín ®|îc söa ®Ó mÆt ph« ra cã nhiÒu c¹nh (7, 8, 9 c¹nh), kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c viªn ®¸ lín vµ nhá (h×nh 5.6). H×nh 5.6. §Æt c¸c viªn ®¸ d¹ng ®øng. H×nh 5.7. §Æt c¸c viªn ®¸ kiÓu hoa thÞ. 5.6. X©y vßm ®¸ cã v÷a 5.6.1. Dùng cèp pha vµ gi¸ ®ì b»ng gç hoÆc b»ng thÐp tr|íc khi x©y vßm vµ cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) V÷ng ch¾c, ®óng kÝch th|íc, th¸o l¾p dÔ dµng vµ dïng ®|îc nhiÒu lÇn; b) Gi¶m c¸c mèi nèi tíi møc Ýt nhÊt; V¸n khu«n ph¶i nh½n vµ khÝt; c) Gi¶m lùc uèn vµ lùc h|íng ngang vµo c¸c thanh chèng; d) Gi¸ ®ì khu«n vßm vµ thanh chèng ph¶i ®Æt trªn nÒn tèt, b¶o ®¶m kh«ng lón. NÕu nÒn xÊu, nªn kª ch©n chèng b»ng c¸c tÊm kª ®ñ réng ®Ó kh«ng bÞ lón. Thanh chèng cã thÓ ®|îc kª b»ng nªm ®Ó dÔ ®iÒu chØnh vµ th¸o dì; e) Tr¸nh va ch¹m m¹nh lµm mÐo, lÖch cèp pha vµ gi¸ ®ì sau khi l¾p dùng. 5.6.2. §¸ x©y vßm: ph¶i cã kÝch th|íc chuÈn, ®Æt ®øng hoÆc nghiªng, kh«ng ®Æt n»m. NÕu x©y vßm b»ng ®¸ ®Ïo, ph¶i gia c«ng ®¸ ®Ó cã h×nh nªm, tr|êng hîp chiÒu dÇy ®Çu m¹ch v÷a vµ cuèi m¹ch v÷a chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 1cm cã thÓ dïng ®¸ h×nh ch÷ nhËt. 12
 13. 13 5.6.3. ChØ nªn dïng xim¨ng poocl¨ng ®Ó chÕ t¹o v÷a x©y. Kh«ng nªn dïng xim¨ng poocl¨ng puz¬lan hoÆc xim¨ng poocl¨ng xØ, v× hai lo¹i xim¨ng nµy cøng chËm h¬n (nhÊt lµ mïa ®«ng). Khi cÇn th¸o dì cèp pha sím, cã thÓ dïng xim¨ng poocl¨ng cøng nhanh hoÆc pha phô gia cøng nhanh vµo v÷a. 5.6.4. Khi x©y vßm ®¸ cÇn ph¶i: a) T|íi Èm ®¸ tr|íc khi x©y, trén v÷a ë trong nhµ hoÆc n¬i r©m m¸t. b) Líp ®¸ x©y vßm ph¶i t¹o thµnh h×nh nan qu¹t, chiÒu dÇy cuèi m¹ch v÷a kh«ng ®|îc nhá h¬n 5mm. ChiÒu dÇy ®Çu m¹ch v÷a kh«ng ®|îc lín h¬n 2cm, nÕu lµ ®¸ ®å vµ kh«ng lín h¬n 2,5cm nÕu lµ ®¸ ®Ïo, m¹ch ph¶i so le nhau tèi thiÓu 10cm trªn chiÒu réng (khÈu ®é) cña vßm; c) X©y ®ång thêi tõ hai ch©n vßm lªn ®Ønh vßm trªn kh¾p chiÒu dÇy vµ chiÒu réng cña vßm; d) Sau khi v÷a x©y ®¹t 70% c|êng ®é thiÕt kÕ (tuæi 28 ngµy), míi ®|îc x©y ®¸ khãa vßm (viªn ®¸ ë ®Ønh vßm), nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm th× sau 7 ngµy vÒ mïa hÌ vµ sau 14 ngµy vÒ mïa ®«ng míi x©y viªn ®¸ kho¸ vßm ®óng vÞ trÝ vµ ph¶i chÌn v÷a thËt kü. §|êng tim cña viªn ®¸ khãa vßm ph¶i trïng víi ®|êng tim cña vßm; e) Sau khi x©y vßm vµ v÷a b¾t ®Çu ®«ng cøng, ph¶i b¶o d|ìng Èm b»ng c¸ch t|íi Èm 3 lÇn/ngµy vµ che n¾ng trong ba ngµy ®Çu sau khi thi c«ng xong; g) Sau khi x©y xong ®¸ kho¸ vßm Ýt nhÊt 3 ngµy ®ªm míi ®|îc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n»m trªn vßm, ph¶i x©y ®èi xøng tõ hai ch©n vßm lªn ®Ønh. 5.6.5. Th¸o dì v¸n khu«n trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é trung b×nh ngµy ®ªm b»ng hoÆc lín h¬n 15oC: sau 10 ngµy ®ªm kÓ tõ lóc x©y viªn ®¸ kho¸ vßm (nÕu khÈu ®é vßm nhá h¬n 5m), sau 10 ngµy ®ªm (nÕu khÈu ®é vßm tõ 5 ®Õn 8m). NÕu ë nhiÖt ®é thÊp h¬n, th× cø thÊp h¬n 1oC ph¶i kÐo dµi thªm 1 ngµy ®ªm. Tr|êng hîp cÇn th¸o dì cèppha sím, th× ph¶i dïng v÷a c|êng ®é cao (t¨ng xim¨ng) hoÆc dïng phô gia cøng nhanh hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c vµ th«ng qua thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian th¸o dì cèppha, cã sù ®ång ý cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ gi¸m s¸t. Sau khi th¸o dì cèppha ph¶i th|êng xuyªn quan s¸t sù biÕn d¹ng cña vßm. 5.7. C«ng t¸c tr¸t m¹ch vµ t¹o g©n 5.7.1. Sau khi x©y xong, m¹ch v÷a th|êng kh«ng ®|îc hoµn toµn ®Æc ch¾c vµ ch|a ®Çy, cÇn ph¶i tr¸t m¹ch cho c¸c mÆt khèi x©y ®¸ (c¶ mÆt khuÊt vµ mÆt lé ra ngoµi) nh»m ®¹t yªu cÇu sau: a) T¨ng c|êng ®é chèng thÊm cña khèi x©y (®Ó chèng thÊm tèt th× tr|íc hÕt ph¶i x©y tèt ®Ó c¸c m¹ch no v÷a vµ ®|îc nÐn chÆt); b) Liªn kÕt chÆt chÏ thªm c¸c hßn ®¸ ë mÆt ngoµi khèi x©y; c) T¨ng vÎ ®Ñp cña c«ng tr×nh ®èi víi mÆt x©y lé ra ngoµi. 5.7.2. Tr|íc khi tr¸t m¹ch ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc sau: a) Dïng ®ôc con ®ôc m¹ch v÷a ®· x©y vµo s©u Ýt nhÊt 3cm (nÕu khi x©y ®· mãc m¹ch, th× chØ cÇn ®ôc thªm nh÷ng chç ch|a s©u ®ñ 3cm); 13
 14. 14 b) Dïng bµn ch¶i s¾t hoÆc bµn ch¶i nil«ng vµ n|íc ®Ó cä röa thËt s¹ch c¸c m¹ch võa ®ôc vµ mÆt ®¸; c) §¶m b¶o m¹ch v÷a ®ñ Èm, nh|ng kh«ng cã n|íc ®äng khi tr¸t m¹ch. Sau khi hoµn thµnh c¸c c«ng t¸c xö lý m¹ch, ph¶i kiÓm tra vµ nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n tr|íc khi tr¸t m¹ch. 5.7.3. Khi tr¸t m¹ch: dïng bay ®¸p v÷a vµo khe m¹ch vµ miÕt m¹ch. Sau khi v÷a se mÆt, l¹i miÕt mét lÇn n÷a cho thËt chÆt, sau ®ã tiÕn hµnh nh| sau: a) Lµm m¹ch ch×m: ®Çu tiªn tr¸t v÷a cho b»ng víi mÆt khèi x©y vµ miÕt chÆt. Sau ®ã dïng thanh s¾t trßn cã ®|êng kÝnh 10 - 15mm uèn cong mét ®Çu, cä ®i cä l¹i vµo gi÷a m¹ch, t¹o thµnh nh÷ng ®|êng kÎ chØ s©u 5 - 7mm ®Ó Ðp v÷a thªm chÆt vµ t¨ng vÎ ®Ñp cho c«ng tr×nh (m¹ch ch×m lßng m¸ng) (h×nh 5.8). Khi m¹ch t|¬ng ®èi ph¼ng, cã thÓ lµm m¹ch ch×m b»ng c¸ch lÊy mét th|íc gç Ên vµo m¹ch ®Ó ®|îc m¹ch lâm s©u kho¶ng 5 - 7mm. Muèn lµm m¹ch ch×m s©u, th× ®Ó s½n th|íc gç ë mÐp m¹ch lµm c÷ cho ®é s©u cña m¹ch khi ®æ v÷a vµ ®Æt viªn ®¸; b) Lµm m¹ch b»ng: khi tr¸t ®Ó m¹ch gå lªn trªn mÆt khèi x©y 1cm vµ réng 3- 4cm, v÷a tr¸t trïm lªn m¹ch vµ phñ mét phÇn viªn ®¸ ë gÇn mÐp m¹ch x©y (h×nh 5.9); c) Lµm m¹ch næi (t¹o g©n): ®¾p v÷a cao h¬n mÆt khèi x©y ®é 1cm. MÆt c¾t ngang cña g©n lµ h×nh thang c©n: ®¸y nhá ë ngoµi réng 3cm, hai c¹nh xiªn víi ®é dèc 1:1 (h×nh 5.10). v÷a tr¸t m¹ch v÷a x©y m¹ch ch×m 3 cm H×nh 5.8. M¹ch ch×m v÷a x©y v÷a tr¸t m¹ch m¹ch b»ng H×nh 5.9. M¹ch b»ng 14
 15. 15 v÷a tr¸t m¹ch v÷a x©y m¹ch næi H×nh 5.10. M¹ch næi (t¹o g©n) 5.7.4. Sau khi tr¸t m¹ch, ph¶i lµm vÖ sinh, c¹o s¹ch c¸c vÕt v÷a cßn dÝnh trªn mÆt khèi x©y hoÆc r¬i v·i ë d|íi ch©n c«ng tr×nh. 5.7.5. NÕu thiÕt kÕ tr¸t mÆt toµn bé khèi x©y ®Ó t¨ng ®é chèng thÊm vµ mü quan, th× tiÕn hµnh tr¸t mÆt nh| ®èi víi khèi x©y g¹ch. Tr|íc khi tr¸t, bÒ mÆt khèi x©y ph¶i ®|îc lµm s¹ch vµ t|íi n|íc ®Ó lµm Èm (nÕu khèi x©y míi ®|îc thi c«ng, th× chØ cÇn t|íi Èm). Ph¶i tr¸t líp v÷a lãt ®Ó lÊp ®Çy c¸c chç tròng vµ t¹o thµnh bÒ mÆt t|¬ng ®èi ph¼ng, sau ®ã tr¸t líp tiÕp theo (cã thÓ lµ líp ngoµi cïng). Khi tr¸t, ph¶i miÕt b»ng bµn xoa ®Ó cho v÷a dÝnh chÆt vµo mÆt tr¸t, c¸c líp v÷a liªn kÕt chÆt víi nhau vµ mÆt tr¸t b»ng ph¼ng. §Ó t¨ng sù liªn kÕt cña líp v÷a sau víi líp v÷a tr|íc, cÇn ®¸nh xêm mÆt líp tr¸t tr|íc b»ng c¸ch dïng bay v¹ch c¸c vÕt dµi ngang däc khi v÷a cßn ch|a cøng h¼n. Khi líp v÷a tr|íc ®· se mÆt, míi ®|îc tr¸t líp sau. NÕu líp tr|íc kh« qu¸, th× ph¶i t|íi n|íc ®Ó lµm Èm. MÆt líp tr¸t cuèi cïng ph¶i xoa kü ®Ó mÆt v÷a thËt b»ng ph¼ng. KiÓm tra ®é ph¼ng cña mÆt tr¸t b»ng c¸ch ®Æt th|íc th¼ng dµi 2m, råi ®o khe hë gi÷a th|íc vµ mÆt t|êng; NÕu thÊy chç nµo ch|a ph¼ng, th× söa ch÷a ngay. MÆt t|êng sau khi tr¸t kh«ng ®|îc cã vÕt nøt nÎ kiÓu ch©n chim, gå ghÒ hoÆc c¸c vÕt v÷a ch¶y. KiÓm tra ®é b¸m dÝnh cña v÷a b»ng c¸ch gâ nhÑ trªn líp tr¸t, nÕu chç nµo ph¸t ra tiÕng kªu båm bép, lµ dÝnh b¸m kÐm , ph¶i ph¸ ra vµ tr¸t l¹i. 5.8. C«ng t¸c b¶o d|ìng khèi x©y ®¸ 5.8.1. Sau khi x©y vµ sau khi tr¸t m¹ch hoÆc tr¸t mÆt ph¶i b¶o d|ìng tèt khèi x©y: che ®Ëy khi trêi n¾ng ®Ó tr¸nh v÷a mÊt n|íc nhanh, co ngãt nhiÒu vµ ph¸t sinh nøt nÎ. Khi v÷a b¾t ®Çu ®«ng cøng, t|íi Èm liªn tôc trong 4 - 6 ngµy, ®Þnh kú sau 2 - 3 giê trong ngµy; Ban ®ªm nÕu trêi nãng còng ph¶i t|íi 1 - 2 lÇn. §èi víi mÆt v÷a tr¸t cã thÓ phun chÊt b¶o d|ìng lªn mÆt v÷a sau khi tr¸t ng¨n c¶n sù bay h¬i cña n|íc trong v÷a thay cho viÖc t|íi n|íc. 5.8.2. Khi ®ang x©y, khi míi x©y xong hoÆc tr¸t xong, v÷a ch|a kÞp ®ãng r¾n mµ gÆp trêi m|a, cÇn che ®Ëy kü khèi x©y ®Ó gi÷ cho m¹ch x©y, v÷a tr¸t kh«ng bÞ n|íc m|a ph¸ ho¹i. 5.8.3. Trong thêi gian b¶o d|ìng vµ khi v÷a ch|a ®ñ cøng, kh«ng ®|îc ®i l¹i trªn khèi x©y, ph¶i b¾c cÇu c«ng t¸c, tr¸nh g©y rung ®éng vµ va ch¹m m¹nh vµo khèi x©y. Khi th¸o giµn d¸o, cÇu c«ng t¸c vµ cèppha, thanh chèng ®ì vßm kh«ng ®|îc 15
 16. 16 rung ®éng m¹nh ®Ó tr¸nh long m¹ch, gi¶m sù æn ®Þnh vµ kh¶ n¨ng chèng thÊm cña khèi x©y. 5.8.4. Khi b¾t buéc ph¶i cho khèi x©y tiÕp xóc víi n|íc, ph¶i theo qui ®Þnh sau: a) NÕu n|íc tÜnh: ph¶i b¶o d|ìng khèi x©y mét ngµy ®ªm, råi míi cho tiÕp xóc víi n|íc; b) NÕu n|íc ch¶y m¹nh: ph¶i b¶o d|ìng khèi x©y ®ñ 28 ngµy ®ªm, råi míi cho tiÕp xóc víi n|íc (v÷a ®· ®¹t c|êng ®é thiÕt kÕ vµ khèi x©y chÞu ®|îc t¶i träng thiÕt kÕ). 6. kü thuËt L¸t ®¸ 6.1. L¸t ®¸ khan 6.1.1. L¸t ®¸ khan: lµ xÕp ®¸ thµnh mét líp trªn mÆt n»m ngang, hoÆc nghiªng ®Ó æn ®Þnh nÒn vµ m¸i dèc, tr¸nh bÞ s¹t lë, ph¸ ho¹i. 6.1.2. §¸ l¸t khan: ph¶i cã c|êng ®é chÞu nÐn, khèi l|îng thÓ tÝch vµ kÝch th|íc theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. H×nh d¹ng cña viªn ®¸ ph¶i ®¶m b¶o xÕp ®Æt dÔ dµng. 6.1.3. Ph¶i san nÒn vµ ®Çm nÖn theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ tr|íc khi l¸t ®¸ khan. 6.1.4. Khi l¸t ®¸: cÇn theo c¸c quy ®Þnh sau: a) §Æt viªn ®¸ theo chiÒu th¼ng ®øng (nÕu chiÒu dµi cña hßn ®¸ b»ng chiÒu dÇy cña líp ®¸ l¸t) vµ th¼ng gãc víi mÆt nÒn. §èi víi c¸c hßn ®¸ lín vµ qu¸ dµi, cã thÓ ®Æt nghiªng (chiÒu réng cña hßn ®¸ b»ng chiÒu dÇy cña líp ®¸ l¸t). Kh«ng ®|îc xÕp hai viªn ®¸ dÑt chång lªn nhau. Khe kÏ gi÷a c¸c viªn ®¸ l¸t lín ®|îc chÌn b»ng c¸c viªn ®¸ nhá. b) C¸c viªn ®¸ l¸t khan ë hµng trªn cïng cña m¸i nghiªng ph¶i cã cïng hai mÆt ph¼ng: theo m¸i nghiªng vµ trªn mÆt nÒn n»m ngang (h×nh 6.1). H×nh 6.1. L¸t ®¸ trªn m¸i nghiªng c) L¸t ®¸ trªn m¸i nghiªng ph¶i l¸t tõ d|íi lªn trªn, chän c¸c viªn ®¸ lín nhÊt l¸t hµng d|íi cïng vµ hai bªn r×a cña ph¹m vi l¸t ®¸. Khèi ®¸ l¸t ph¶i ®¶m b¶o chÆt chÏ (c¸c viªn ®¸ tiÕp xóc chÆt víi nhau, viªn trªn Ýt nhÊt cã 3 ®iÓm tiÕp xóc víi c¸c viªn ®¸ d|íi) ®Ó n©ng cao tÝnh æn ®Þnh cña mÆt l¸t m¸i dèc. d) Sau khi l¸t ®¸, ph¶i ®¶m b¶o mÆt nÒn chÆt chÏ vµ t|¬ng ®èi b»ng ph¼ng; §é gå ghÒ cña mÆt l¸t m¸i dèc kh«ng qu¸ 100mm so víi tuyÕn thiÕt kÕ. 16
 17. 17 6.2. L¸t ®¸ cã v÷a 6.2.1. L¸t ®¸ cã v÷a: lµ xÕp ®¸ thµnh líp trªn líp v÷a lãt råi chÌn chÆt c¸c khe kÏ b»ng c¸c viªn hoÆc m¶nh ®¸ nhá phï hîp, sau ®ã ®æ hçn hîp v÷a vµo khe kÏ vµ chäc b»ng bay hoÆc que ®Çm b»ng gç t¹o thµnh mét khèi liªn kÕt chÆt vµ ®Æc ch¾c. R¶i dÇn líp v÷a theo viÖc ®Æt c¸c viªn ®¸ ®Ó ®¸ l¸t ®|îc ®Æt trªn hçn hîp v÷a cßn dÎo, ch|a b¾t ®Çu ®«ng cøng. 6.2.2. L¸t ®¸ cã v÷a ph¶i theo c¸c quy ®Þnh sau: a) §¸ tr|íc khi l¸t ph¶i ®|îc röa s¹ch bïn, ®Êt vµ c¸c chÊt cã h¹i kh¸c ®Ó ®¶m b¶o dÝnh kÕt tèt víi v÷a; b) Sau khi chÌn khe b»ng v÷a, ph¶i tr¸t m¹ch nh| khi tr¸t m¹ch b»ng cña khèi x©y ®¸, hoÆc t¹o g©n ®èi víi mÆt l¸t m¸i dèc; c) MÆt ph« ra cña líp ®¸ l¸t m¸i dèc cã ®é gå ghÒ trong kho¶ng 50 - 100mm so víi tuyÕn thiÕt kÕ cña m¸i dèc; d) Sau khi v÷a b¾t ®Çu ®«ng cøng ph¶i t|íi n|íc lªn m¹ch v÷a ®Ó v÷a kh«ng bÞ mÊt n|íc vµ ph¸t triÓn tèt c|êng ®é. ViÖc b¶o d|ìng theo quy ®Þnh ë §iÒu 5.8. 7. C«ng t¸c kiÓm tra vµ nghiÖm thu khèi x©y ®¸, l¸t ®¸ 7.1. KiÓm tra chÊt l|îng ®¸ vµ c¸c vËt liÖu chÕ t¹o v÷a (xim¨ng, c¸t vµ phô gia): §¸ vµ c¸c vËt liÖu s¶n xuÊt v÷a khi giao nhËn ph¶i cã chøng nhËn chÊt l|îng s¶n phÈm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Khi cÇn hoÆc cã nghi ngê vÒ chÊt l|îng, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra nh| sau: - ChÊt l|îng ®¸ theo §iÒu 3.6; - ChÊt l|îng xim¨ng, n|íc trén, chÊt l|îng c¸t theo tiªu chuÈn 14TCN 80 - 2001; - Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh nghiÒn mÞn theo tiªu chuÈn 14 TCN 108 - 1999; - Phô gia hãa häc theo tiªu chuÈn 14 TCN 107 - 1999. Ph¶i lËp hå s¬ kiÓm tra chÊt l|îng theo quy ®Þnh, kh«ng ®|îc sö dông nh÷ng vËt liÖu kh«ng ®¹t chÊt l|îng theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 7.2. KiÓm tra thµnh phÇn v÷a, thiÕt bÞ c©n ®ong vµ trén v÷a trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v÷a, chÊt l|îng hçn hîp v÷a theo tiªu chuÈn 14 TCN 80 – 2001. 7.3. KiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Þa ®iÓm thi c«ng khèi x©y ®¸: chuÈn bÞ nÒn, c¾m tuyÕn, lªn ga, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh, an toµn lao ®éng v.v... 7.4. KiÓm tra vµ nghiÖm thu chÊt l|îng khèi x©y, l¸t ®¸ ë ngoµi thùc tÕ gåm c¸c néi dung sau: a) C¸ch bè trÝ, s¾p xÕp c¸c viªn ®¸, m¹ch v÷a, xö lý c¸c chç x©y gi¸n ®o¹n v.v...; b) ChÊt l|îng mãc m¹ch vµ tr¸t m¹ch, tr¸t ngoµi (nÕu cã); c) KÝch th|íc, h×nh d¹ng khèi x©y, l¸t ®¸ (®èi chiÕu víi b¶n thiÕt kÕ); 17
 18. 18 d) §é ®Æc ch¾c cña m¹ch v÷a trong khèi ®¸ x©y b»ng c¸ch: ®ôc thö ë mét sè vÞ trÝ ®Ó quan s¸t. NÕu nghi ngê c|êng ®é v÷a, cã thÓ kiÓm tra b»ng bóa kiÓu qu¶ l¾c nh·n hiÖu PT/P/PM cña Thuþ SÜ lªn m¹ch x©y hoÆc Ðp mÉu v÷a lÊy tõ m¹ch ra, c¸ch lµm nh| sau: LÊy hai miÕng v÷a cã hai mÆt t|¬ng ®èi ph¼ng h×nh vu«ng ë m¹ch n»m ngang ë khèi x©y cã chiÒu dÇy b»ng chiÒu dÇy m¹ch v÷a, c¹nh cña mçi miÕng lín h¬n chiÒu dÇy cña nã; G¾n hai miÕng víi nhau b»ng th¹ch cao t¹o thµnh mét khèi gÇn nh| h×nh hép, råi tr¸t lªn hai mÆt trªn vµ d|íi cña khèi ®ã mét líp th¹ch cao máng (dÇy 1 - 2mm); §Ó sau mét ngµy ®ªm, thÝ nghiÖm Ðp mÉu cã ®|îc c|êng ®é mÉu v÷a. Ph¶i chuÈn bÞ vµ thÝ nghiÖm n¨m mÉu nh| vËy råi tÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña chóng. NÕu m¹ch v÷a kh«ng no, kh«ng ®Æc ch¾c, c|êng ®é v÷a kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ph¶i dì bá khèi ®¸ x©y ®Ó lµm l¹i cho ®Õn khi kiÓm tra ®¹t yªu cÇu. e) §èi víi ®¸ l¸t khan: cã thÓ dïng xµ beng ®Ó c¹y thö mét sè vÞ trÝ ®Ó kiÓm tra ®é chÆt cña líp ®¸ l¸t. §é chÆt cña khèi ®¸ l¸t ®¹t yªu cÇu khi c¹y mét viªn th× Ýt nhÊt 3 viªn xung quanh còng lªn theo (nghÜa lµ chóng liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau, cã Ýt nhÊt 3 ®iÓm tiÕp xóc víi c¸c viªn kh¸c). 7.5. Ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra ®Ó kÞp thêi söa ch÷a sai sãt, tr¸nh thi c«ng h| háng míi ph¸t hiÖn, ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i. LËp biªn b¶n, ghi râ c¸c sai sãt ph¸t hiÖn ®|îc; Qui ®Þnh thêi gian söa ch÷a sai sãt vµ sau khi söa ch÷a ph¶i kiÓm tra l¹i vµ ®¸nh gi¸ l¹i chÊt l|îng; KiÓm tra viÖc b¶o d|ìng, thêi h¹n th¸o dì v¸n khu«n ®µ gi¸o (®èi víi vßm), thêi h¹n cho khèi x©y chÞu lùc. 7.6. Ph¶i kiÓm tra, nghiÖm thu kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh x©y ®¸ sÏ bÞ che khuÊt tr|íc khi thi c«ng bé phËn c«ng tr×nh lµm sau. 7.7. C¸c tµi liÖu dïng ®Ó nghiÖm thu c«ng t¸c x©y, l¸t ®¸ bao gåm: a) C¸c b¶n vÏ thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi (nÕu cã) ®|îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; b) B¶n vÏ hoµn c«ng do ®¬n vÞ thi c«ng lËp, cã x¸c nhËn cña chñ ®Çu t|; c) C¸c phiÕu kiÓm ®Þnh chÊt l|îng vËt liÖu chÕ t¹o v÷a (xim¨ng, c¸t v.v…), ®¸ x©y l¸t, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm hçn hîp v÷a cña phßng thÝ nghiÖm ®|îc c«ng nhËn; d) Biªn b¶n nghiÖm thu nÒn vµ c¸c bé phËn che khuÊt; e) S¬ ®å vÒ biÖn ph¸p x©y c¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt nh| vßm v.v...; g) Sæ nhËt ký thi c«ng (trong ®ã ghi râ tr×nh tù thi c«ng, c¸c c«ng viÖc ®· xö lý, nhËn xÐt vÒ chÊt l|îng x©y, l¸t ®¸ v.v...). 7.8. C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu tõng phÇn vµ nghiÖm thu toµn bé vµ lËp biªn b¶n ®Çy ®ñ, râ rµng. Khi khèi x©y, l¸t ®¸ kh«ng ®¹t yªu cÇu kü thuËt, sÏ ®Ò ra yªu cÇu xö lý vµ quyÕt ®Þnh ngµy nghiÖm thu l¹i. ChØ sau khi nghiÖm thu xong vµ söa ch÷a ®Çy ®ñ nh÷ng thiÕu sãt, th× khèi x©y l¸t míi bµn giao cho c¬ quan qu¶n lý khai th¸c. Hå s¬ nghiÖm thu gåm biªn b¶n nghiÖm thu tõng phÇn, toµn bé vµ c¸c tµi liÖu quy ®Þnh ë §iÒu 7.7. 18
 19. 19 7.9. KÝch th|íc khèi x©y, l¸t ®¸ ph¶i ®¶m b¶o c¸c sai sè cho phÐp qui ®Þnh trong b¶ng 7.1. B¶ng 7.1: C¸c sai sè cho phÐp víi khèi x©y, l¸t ®¸ STT C¸c h¹ng môc Sai sè cho phÐp, mm 1 §é lÖch so víi ph|¬ng th¼ng ®øng trªn 1 m chiÒu cao cña: - Khe van, khe phai, bé phËn l¾p m¸y mãc: r3 - T|êng, mè, trô pin: r5 Nh|ng c¶ trong hai tr|êng hîp nµy ®é lÖch trªn toµn bé chiÒu cao kh«ng v|ît qu¸: r15 2 Kho¶ng c¸ch gi÷a tim c«ng tr×nh vµ - MÐp mãng: r25 - Khe van, khe phai: r3 - T|êng, mè, trô pin: r5 3 §èi víi khe van, khe phai: - Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp song song víi nhau kh«ng ®|îc nhá h¬n +3 kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ, cã thÓ lín h¬n, nh|ng trªn toµn bé chiÒu cao kh«ng ®|îc lín h¬n: - Trªn b×nh ®å, ®é lÖch vÒ phÝa th|îng, h¹ l|u gi÷a hai khe van, hoÆc +3 khe phai ®èi diÖn nhau trong cïng mét cöa cèng: 4 §èi víi cao ®é ®Ønh: - §¸y cèng, s©n tr|íc, s©n sau, bÓ tiªu n¨ng, t|êng tiªu n¨ng: r10 - T|êng c¸nh gµ, t|êng ®Çu, mè, trô pin: r20 5 §èi víi chiÒu dÇy: - X©y mãng b»ng ®¸ héc: +30 – 0 - X©y t|êng b»ng ®¸ héc: +20 – 0 - X©y cét b»ng ®¸ héc: +20 – 0 - X©y mãng b»ng ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu: +15 – 0 - X©y t|êng b»ng ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu: +15 – 0 - X©y cét b»ng ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu: +10 – 0 §é gå ghÒ trªn mÆt khèi x©y ®¸ kh«ng tr¸t ®|îc kiÓm tra b»ng c¸ch ¸p 6 mét th|íc dµi 2m vµo mÆt khèi ®¸ x©y: r20 - X©y mãng b»ng ®¸ héc: r15 - X©y t|êng b»ng ®¸ héc: r15 - X©y cét b»ng ®¸ héc: r5 - X©y mãng b»ng ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu: r5 - X©y t|êng b»ng ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu: r5 - X©y cét b»ng ®¸ ®Ïo, ®¸ kiÓu: r20 VÞ trÝ trªn b×nh ®å cña vßm vµ c¸c c«ng tr×nh trªn vßm: 7 r2 ChiÒu dÇy cña thÕp ®¸ x©y vßm so víi chiÒu dÇy thiÕt kÕ: 8 r15 Cao ®é ®¸y vßm vµ cao ®é ®Ønh vßm: 9 Kt. Bé tr|ëng bé n«ng nghiÖp vµ ptnt Thø tr|ëng 19
 20. 20 Phô lôc a Thµnh phÇn c¸c cì ®¸ x©y (Tham kh¶o) §¸ x©y cã h×nh d¹ng gÇn h×nh khèi ch÷ nhËt cµng tèt. §¸ x©y gåm c¸c viªn víi nhiÒu kÝch cì ®Ó s¾p xÕp chÆt chÏ víi nhau trong khèi x©y. Thµnh phÇn c¸c cì viªn ®¸ x©y nªn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong b¶ng A.1. B¶ng A.1. Thµnh phÇn c¸c cì viªn ®¸ x©y BÒ dÇy KÝch cì gÇn ®óng ®· cho KÝch th|íc cña C¸c cì nhá h¬n danh (thiÕt kÕ) h×nh khèi t|¬ng kÝch cì ®· cho nghÜa ®|¬ng (mm) (thiÕt kÕ), (%) ThÓ tÝch Träng l|îng (mm) (m3) (kg) 15 0,006 175 100 150 10 0,004 150 80 5 0,002 125 50 10* 0,5 0,0003 50 45 0,018 250 100 250 27 0,011 225 80 11 0,005 165 50 10* 2 0,0003 75 Ghi chó: (*) VËt liÖu nµy bao gåm c¸c m¶nh ®¸ vµ côc ®¸ cã trong thµnh phÇn c¸c cì ®¸ ®Ó t¹o nªn mét khèi ®Æc chÆt vµ v÷ng ch¾c. Phô lôc B thµnh phÇn v÷a x©y ®¸ (Tham kh¶o) NÕu thµnh phÇn v÷a kh«ng cã ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n vµ thùc nghiÖm th× cã thÓ lÊy thµnh phÇn v÷a nh| sau: 1 phÇn xim¨ng vµ 3 phÇn c¸t theo thÓ tÝch vµ cã thÓ thay 10% träng l|îng xim¨ng b»ng v«i t«i (Ca(OH)2). V÷a ph¶i ®¹t c|êng ®é nÐn tèi thiÓu b»ng 50 kg/cm2 (5MPa). Chó ý: cã thÓ lÊy khèi l|îng thÓ tÝch cña xim¨ng lµ Jx = 1,2 kg/l, khèi l|îng thÓ tÝch cña c¸t lµ Jc = 1,45 kg/l, träng l|îng cña Ca(OH)2 trong v«i nhuyÔn (t«i trong hè) b»ng 50% träng l|îng cña v«i nhuyÔn. ____________________________________________ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản