Quyết định số 44/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 44/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 44/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG, V N PH THU VÀ THU KINH DOANH NƯ C S CH Ư C L I, V N PH THU VÀ KH U HAO CƠ B N NGÀNH I N, V N THANH LÝ NHÀ VÀ CƠ S GIÁO D C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1494/KH T-TH ngày 23 tháng 4 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, v n ph thu và thu kinh doanh nư c s ch ư c l i, v n ph thu và kh u hao cơ b n ngành i n, v n thanh lý nhà và cơ s giáo d c (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó : 1- V n ngân sách t p trung : 589 d án, 1.444,49 t ng ; bao g m : + Công trình kh i công m i : 59 d án, 916,62 t ng ; + Công trình chuy n ti p : 10 d án, 128,32 t ng ; + ChuNn b th c hi n d án : 57 d án, 360,31 t ng ; + ChuNn b u tư : 463 d án, 39,24 t ng. 1.2- V n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n : 03 d án chuy n ti p, 4,532 t ng. 1.3- V n ph thu và thu kinh doanh nư c s ch ư c l i : 18 d án, 211, 26 t ng ; trong ó : + Thu kinh doanh nư c s ch ư c l i : 04 d án, 53,612 t ng ;
  2. + V n ph thu ti n nư c : 14 d án, 157,643 t ng ; 1.4- V n thanh lý cơ s v t ch t : 10 d án, 37,48 t ng ; trong ó : + Công trình chuy n ti p : 03 d án, 23,47 t ng ; + Công trình kh i công m i 04 d án, 13,71 t ng ; + Công trình chuNn b u tư 03 d án, 0,30 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các ơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- i v i các d án có kh năng t o ra ngu n thu như : u tư xây d ng các tuy n ư ng m i các qu n ven và các huy n ; u tư m r ng ư ng k t h p v i ch nh trang ô th t i các qu n n i thành ; u tư xây d ng các trung tâm văn hóa, th thao, khu vui chơi gi i trí ; u tư cơ s v t ch t và mua s m thi t b ph c v kinh doanh c a các ơn v s nghi p có thu ;... và các d án th c hi n phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm, ch u tư có trách nhi m nghiên c u các phương th c t o v n u tư cho d án. y ban nhân dân thành ph s ưu tiên b trí v n xây d ng các d án có kh năng t o ra ngu n v n u tư và có ph n h tr v n ngân sách. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 PH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban KTNS/H ND.TP - VPH -UB : Các PVP - Các T , T TH (5b) - Lưu (TH) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản