Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Khoa học kỹ thuật thú y Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p – T do - H nh phúc ******* S : 44/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L (S A I) C A H I KHOA H C K THU T THÚ Y VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20-5-1957 quy nh v quy n l p H i. Căn c Ngh nh s 45/20003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v . Xét ngh c a Ch t ch H i Khoa h c k thu t thú y Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi Chính ph . QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l (s a i) c a H i Khoa h c k thu t thú y Vi t Nam ã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th III ngày 10 tháng 4 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i Khoa h c k thu t thú y Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n FILE Ư C ÍNH KÈM THEO VĂN B N ieule
Đồng bộ tài khoản