Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Khoa học kỹ thuật thú y Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 44/2003/QĐ-BNV Hà N i, ngày 26 Tháng 03 năm 1998 ĐI U L H I THÚ Y VI T NAM Chương 1: TÔN CH , M C ĐÍCH VÀ NHI M V C AH I Đi u 1: H i l y tên là H i Khoa H c K Thu t Thú Y Vi t Nam, g i t t là H i Thú Y Vi t Nam, tên giao d ch qu c t : VIVA. H i Thú Y Vi t Nam là m t t ch c xã h i ngh nghi p c a các t p th và cá nhân nh ng ngư i ho t đ ng v khoa h c k thu t và d ch v trong ngành thú y t nguy n thành l p. Đi u 2: M c đích c a H i là t p h p, đoàn k t các t p th và cá nhân nh ng ngư i ho t đ ng v khoa h c k thu t và d ch v trong ngành thú y nh m nâng cao trình đ , ph bi n ki n th c, chuy n giao công ngh nh m góp ph n ch ng d ch b nh cho v t nuôi, v t c nh, đ y m nh phát tri n nghành chăn nuôi hàng hoá ngăn ch n nh ng d ch b nh c a súc v t và t súc v t gây b nh ho c lây b nh sang ngư i, thi t th c b o v môi trư ng, c i thi n đ i s ng nhân dân, góp ph n làm giàu đ t nư c theo hư ng công nghi p hóa hi n đ i hóa. Đi u 3: H i Thú Y Vi t Nam ho t đông trong ph m vi toàn qu c, là H i thành viên c a Liên Hi p Các H i Khoa H c K Thu t Vi t Nam, tuân th lu t pháp nhà nư c và th c hi n đi u l quy ch c a Liên Hi p H i. H i có tư cách pháp nhân đôc l p, có cơ quan ngôn lu n, có con d u, có tài kho n riêng và tài kho n ngo i t ho t đ ng t i Ngân Hàng Nhà Nư c Vi t Nam Tr s c a H i đ t t i Hà N i và có văn phòng đ i di n m t s đ a phương. Đi u 4: H i Thú Y Vi t Nam có các nhi m v sau đây: 1) T p h p, đoàn k t b o v quy n l i c a nh ng ngư i làm công tác khoa h c k thu t và d ch v thú y, giúp đ nhau trong nghiên c u, gi ng d y, s n xu t, kinh doanh, tri n khai k thu t và đ i m i công ngh thú y. 2) Ph bi n ki n th c, đưa nhanh ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t. khuy n khích h i viên nghiên c u khoa h c, chuy n giao khoa h c, nâng cao nghi p v chu n đoán, đi u tr và phòng b nh cho gia súc, gia c m cũng như s n xu t, kinh doanh thu c và v t tư chuyên dùng trong thú y. 3) T ch c các h i ngh chuyên đ , sinh ho t h c thu t, h i th o, t p hu n, hu n luy n chuyên môn và tham quan, kh o sát nh m nâng cao k thu t tay ngh , trình đ khoa h c nghi p v cho h i viên. T ch c d ch v thú y b o v v t nuôi, v t c nh trong toàn qu c. 4) Tư v n, ph n bi n cho các cơ quan nhà nư c v lu t l và quy ch công tác thú y, đ tài và công trình khoa h c thú y, giáo trình đ i h c và trên đ i h c thú y cùng t đi n thu t ng thú y, đ c bi t là các ch trương chính sách phát tri n nghành thú y Vi t Nam.
  2. 5) T ch c xu t b n t p chí khoa h c k thu t thú y và các n ph m khác thu c chuyên môn ngành thú y c a H i. 6) H p tác ch c ch v i các t ch c khoa h c k thu t trong nư c đ trao đ i kinh nghi m và giúp đ l n nhau trong ho t đ ng khoa h c k thu t và kinh t H i. 7) C ng tác v i Hi p H i Thú Y Th Gi i và các t ch c thú y nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t, xây d ng các chương trình, d án h p tác đ tranh th s giúp đ v chuyên môn, thu c thú y, hóa ch t, d ng c , trang thi t b k thu t, đào t o và chuy n giao k thu t m i. Chương 2: H I VIÊN Đi u 5: Công dân Vi t Nam đang làm công tác thú y và nh ng ngành ngh có liên quan v lĩnh v c này, tán thành đi u l H i, t nguy n tham gia công tác H i hay ng h h i đ u có th xin gia nh p H i. Nh ng ngu i có công đóng góp l n cho H i, có th đư c k t n p là h i viên danh d . Đi u 6: H i viên có các nhi m v sau đây: 1- Tôn tr ng đi u l , thi hành nghiêm túc các ch th , ngh quy t c a H i và tích c c ho t đ ng trong t ch c cơ s c a H i. 2- Tuyên truy n phát tri n h i viên m i tham gia sinh ho t và đóng h i phí theo quy đ nh c a H i. 3- Ph bi n các ki n th c và kinh nghi m thú y, tuyên truy n ngh nghi p, đư c tham gia làm tư v n ho c ph n bi n cho các công trình nghiên c u và s n xu t v thu c thú y. Đi u 7: H i viên có các quy n l i: 1- Đư c tham gia các ho t đ ng c a H i. 2- Đư c H i giúp đ b i dư ng nâng cao trình đ khoa h c k thu t chăn nuôi thú y. Đư c giúp đ th c hi n nh ng sáng ki n, phát minh, nh ng công trình nghiên c u, s n xu t theo đ xu t c a H i. Đư c tham d các h i ngh , h i th o, trình di n k thu t, tham quan kh o sát trong và ngoài nư c do H i t ch c. 3- Có quy n ng c , b u c vào ban ch p hành các c p c a h i, có quy n th o lu n, bi u quy t, ch t v n phê bình công tác c a H i. 4- Đư c đ ngh h i giúp đ các m t sau: - Ch trì các h p đ ng liên k t kinh t k thu t thú y v i các cơ quan, t ch c trong và ngoài nư c. - Ph n bi n cho các công trình nghiên c u khoa h c thú y nh m báo cáo t i các h i ngh trong và ngoài nư c ho c b o v các h c v bác s thú y, th c s và ti n s thú y. - Tư v n cho các v n đ v chuyên môn chăn nuôi thú y. - Ph bi n các k t qu nghiên c u ho c tri n khai ng d ng k thu t m i ra di n r ng.
  3. - Đư c t nguy n xin ra kh i H i. Chương 3: T CH C H I Đi u 8: T ch c c a H i Thú Y Vi t Nam g m có: trung ương h i, thành hay t nh h i và chi h i cơ s . Vi c thành l p các t ch c c a h i ph i theo đúng quy đ nh c a nhà nư c và đi u l H i Thú Y Vi t Nam. Đi u 9: Cơ quan lãnh đ o cao nh t c a H i Thú Y Vi t Nam là đ i h i đ i bi u toàn qu c. thư ng l 5 năm h p m t l n. Trư ng h p đ c bi t có 2/3 thành h i, t nh h i đ ngh ho c toàn th ban ch p hành trung ương h i quy t đ nh thì có th tri u t p đ i h i b t thư ng. Đ i h i đ i bi u toàn qu c có nhi m v và quy n h n: 1- Thông qua báo cáo t ng k t c a ban ch p hành trung ương h i nhi m kỳ c . 2- Quy t đ nh s a đ i, b sung đi u l H i. 3- Quy t đ nh nhi m v và phương hư ng công tác c a H i trong nhi m kỳ đ i h i. 4- B u ban ch p hành trung ương H i và ban ki m tra H i nhi m kỳ m i (s lư ng y viên ban ch p hành trung ương H i và ban ki m tra H i do đ i bi u toàn qu c quy t đ nh) Đi u 10: Ban ch p hành trung ương H i b u ra ban thư ng v g m: ch t ch, các phó ch t ch, t ng thư ký, các phó t ng thư ký và các u viên thư ng v . - Ban ch p hành trung ương h i là cơ quan lãnh đ o cao nh t c a h i gi a h i 2 kỳ đ i h i, có nhi m v và quy n h n: - Đi u hành m i ho t đ ng c a h i, th c hi n các ngh quy t c a đ i h i - Xây d ng quy ch ho t đ ng c a h i. -Xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n và có bi n pháp ch đ o th c hi n t t m i công tác c a h i, đ c bi t nghiên c u tri n khai các d án thú y. - C b sung ho c mi n nhi m m t s y viên ban ch p hành trung ương h i, nhưng không quá 1/5 t ng s . - Ban ch p hành trung ương m i năm h p 1 l n và có th h p b t thư ng khi có nhu c u. Ban thư ng v có nhi m v đi u hành m i ho t đ ng c a H i gi a các kỳ h p c a ban ch p hành trung ương h i, thành l p các ban chuyên môn và các đơn v tr c thu c, ra quy t đ nh thành l p các chi h i tr c thu c. Ban thương v h p 3 tháng 1 l n và có th h p b t thư ng. Đi u 11: Ban ki m tra h i b u ra trư ng ban, phó ban và các u viên. Ban ki m tra h i có quy n h n và nhi m v : - Ki m tra vi c th c hi n đi u l , quy ch và chương trình công tác h i.
  4. - Ki m tra vi c th c hi n ngh quy t c a đ i h i, c a ban ch p hành trung ương h i. - Thi hành các nhi m v công tác v thanh tra, ki m tra theo s ch đ o c a u ban ki m tra Liên Hi p Các H i Khoa H c K Thu t Vi t Nam. - Đ ngh khen thư ng và k lu t Đi u 12: Cơ quan lãnh đ o cao nh t c a thành h i là đ i h i đ i bi u t nh, thành, 3 năm h p 1 l n, trư ng h p đ c bi t có 2/3 s chi h i cơ s đ ngh ho c toàn th ban ch p hành thành h i, t nh h i quy t đ nh thì có th tri u t p đ i h i b t thư ng. Đ i h i đ i bi u thành h i, t nh h i có nhi m v sau đây: 1- Thông qua báo cáo công tác c a ban ch p hành. 2- Quy t đ nh nhi m v , phương hư ng công tác c a c p h i đ a phương và t ch c các lo i hình sinh ho t h c thu t trong nhi m kỳ đ i h i. 3- B u ban ch p hành t nh, thành h i, s lư ng do đ i bi u quy t đ nh và c đ i bi u đi d đ i h i đ i bi u toàn qu c. C ng c t ch c các ban qu n lý chuyên môn, các h i đ ng chuyên môn. Đi u 13: Ban ch p hành thành h i, t nh h i có nhi m v thi hành ngh quy t đ i h i c p mình và ch th , ngh quy t c a c p trên. Ban ch p hành thành h i, t nh h i b u ra Ban thư ng v H i g m có:Ch t ch, Phó ch t ch, y viên thư ký, y viên tài chính, đ ng th i l p ra các ban qu n lý chuyên môn, các t ch c ho t đ ng kinh t , d ch v khoa h c k thu t và b o hi m v t nuôi tr c thu c T nh h i, Thành h i, Ban ch p hành T nh, Thành h i 6 tháng h p m t l n. Ban thư ng v 3 tháng h p m t l n. Đi u 14: M i cơ quan, trư ng h c, nông trư ng, tr m tr i, công ty, xí nghi p, s , chi c c, huy n, xã, t p th nh ng ngư i ho t đ ng thú y tư nhân tình nguy n ..., n u có 5 h i viên tr lên có th thành l p 1 chi h i. Chi h i có nhi u h i viên thì d a vào tính ch t ngh nghi p, đ a v công tác ...., chia thành phân h i. Cơ quan lãnh đ o cao nh t c a chi h i là h i ngh toàn th chi h i, 2 năm h p 1 l n, trư ng h p đ c bi t có th tri u t p h i ngh b t thư ng. H i ngh toàn th chi h i có nhi m v sau: 1- Thông qua báo cáo công tác c a ban ch p hành chi h i, đ ra chương trình công tác c th trong th i gian t i. 2- T ch c sinh ho t h c thu t, chuy n giao k thu t, trình di n k thu t, t p hu n, h i th o và các d ch v thú y khác. 3-B u ban ch p hành chi h i t 3 đ n 9 ngư i tùy theo s h i viên và b u đ i bi u đi d đ i h i c p trên. Ban ch p hành chi h i c chi h i trư ng, chi h i phó và các y viên khác đ lãnh đ o thi hành ngh quy t c a chi h i, ch th ngh quy t c p trên và v m i m t công tác c a c p mình. Ban ch p hành chi h i h p 3 tháng m t l n. Đi u 15: Chi h i có nhi m v : 1- Ti n hành các sinh ho t, ho t đ ng khoa h c k thu t theo đúng tôn ch và m c đích c a h i.
  5. 2- Tuyên truy n phát tri n h i viên m i, b i dư ng giáo d c giúp đ h i viên 3-V n đ ng h i viên hư ng ng tri n khai áp d ng ti n b khoa h c k thu t, th c hi n c i ti n và đ i m i công ngh m r ng nh hư ng và uy tín c a h i. T ch c câu l c b , t ch c sinh ho t h c thu t, văn hóa, gi i trí và k ni m các nhà khoa h c. Chương 4: TÀI CHÍNH C A H I Đi u 16: H i ph i t túc lo kinh phí ho t đ ng, qu h i d a vào các ngu n thu sau đây: 1- H i phí và l phí nh p h i c a h i viên. 2- Ti n thu nh p v các ho t đ ng khoa h c k thu t, xu t b n, kinh doanh, h p đ ng kinh t , h p tác v i các cơ quan xí nghi p trong nư c, h p tác các t ch c thú y và các t ch c qu c t khác. 3- Ti n ng h c a các cơ quan đoàn th , các cá nhân trong nư c, ti n ng h c a các t ch c, các cá nhân ngoài nư c và các kho n thu khác. 4- Ti n tr c p c a Liên Hi p Các H i Khoa H c Vi t Nam. 5- V n góp c ph n c a h i viên và v n vay ngân hàng nhà nư c. Đi u 17: Nguyên t c qu n lý tài chính c a h i là công khai, chi thu đúng th l , ch đ tài chính c a nhà nư c th ng nh t dư i s ch đ o c a trung ương H i. Vi c d toán và quy t toán tài chính c a H i do đ i h i đ i bi u các c p thông qua và c p trên tr c ti p phê duy t theo ch đ k toán c a nhà nư c. Nguyên t c b o qu n và đi u hành tài chính c a H i là ho ch toán ho t đ ng cân b ng thu chi và ki m kê hàng năm. Khi m t c p b gi i tán thì tài s n, tài chính ph i n p lên ban ch p hành c p trên tr c ti p Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ K LU T Đi u 18: Nh ng đơn v và h i viên có thành tích xu t s c, có các trình nghiên c u có hi u qu ph c v s n xu t, nh ng sáng ki n phát minh có giá tr trong ngh thú y: nh ng ngư i có nhi u công lao xây d ng ngành thú y s đư c h i khen thư ng và đ ngh lên c p trên cùng các c p chính quy n khen thư ng x ng đáng. Các đơn v và h i viên nào có hành đ ng trái v i đi u l , ngh quy t c a H i vi ph m các quy đ nh, quy ch c a H i ho c làm t n h i đ n danh d , uy tín c a H i hay vi ph m lu t pháp nhà nư c thì tùy m c đ vi ph m n ng nh mà phê bình, khi n trách, c nh cáo ho c khai tr ra kh i H i. Chương 6: TH C HI N ĐI U L
  6. Đi u 19: Đi u l c a H i Thú Y Vi t Nam có 6 chương, 19 đi u, đư c so n th o và thông qua t i đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th nh t, đã đư c s a đ i và thông qua t i đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th hai c a H i. Ch có đ i h i đ i bi u toàn qu c m i có quy n s a đ i đi u l H i. Ban ch p hành trung ương có nhi m v hư ng d n thi hành đi u l và cùng ban ki m tra H i có nhi m v ki m tra th c hi n đi u l H i. Đã đư c thông qua t i đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th hai c a H i Thú Y Vi t Nam, ngày 26-3-1998.
Đồng bộ tài khoản