Quyết định số 44/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội Nhựa Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 44/2003/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THÀNH L P H I NH A THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Quy t nh s 1996/Q -UB ngày 04/10/1991 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c qu n lý t ch c và ho t ng c a H i qu n chúng trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ơn xin thành l p H i c a Trư ng ban v n ng Hi p H i Nh a thành ph HN và ngh c a Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Công nghi p Hà N i. QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p H i Nh a thành ph Hà N i Tr s c a H i d t t i Thành ph Hà N i. i u 2. H i Nh a thành ph Hà N i là m t t ch c xã h i ngh nghi p, ho t ng trên cơ s t nguy n, t trang tr i v kinh phí ho t ng, ch u s ch o và qu n lý Nhà nư c c a S Công nghi p Hà N i và các S , Ban, Ngành có liên quan. Hi p H i Nh a thành ph Hà N i t ch c ho t ng theo úng lu t pháp c a Nhà nư c, các quy nh c a thành ph Hà N i và i u l c a Hi p H i Nh a Vi t Nam. H i Nh a thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Ngân hàng (k c tài kho n ngo i t ) và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Công nghi p Hà N i, Th trư ng các S , ban, ngành có liên quan, Trư ng ban v n ng H i Nh a thành ph Hà N i, Ch t ch H i Nh a thành ph Hà N i thi hành Quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản