Quyết định số 44/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2007/QĐ-BNN về thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 44/2007/Q -BNN Hà N i, ngày 16 tháng 05 năm 2007 QUY T NNH THÀNH L P BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG THU L I 7 TR C THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 v quy ho ch xây d ng, s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 83/2006/N -CP ngày 17/8/2006 c a Chính ph Quy nh trình t , th t c thành l p, t ch c l i, gi i th t ch c hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: i u 1. V trí và ch c năng Thành l p Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trên cơ s h p nh t Ban Qu n lý D án Thu l i 414, Ban Qu n lý D án Thu l i 415 và t ch c, s p x p l i. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 ư c giao trách nhi m qu n lý và s d ng v n c a nhà nư c và các ngu n v n khác (n u có) u tư xây d ng công trình thu l i (bao g m các d án thu l i và ê i u) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 là ơn v s nghi p kinh t có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng ho c kho b c nhà nư c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 có trách nhi m ti p nh n v n tr c ti p t cơ quan c p v n qu n lý và t ch c th c hi n d án t giai o n chuNn b u tư, th c hi n u tư n hoàn thành d án ưa vào khai thác, s d ng theo hình th c ch u tư tr c ti p qu n lý d án theo quy nh c a pháp lu t. Chi phí ho t ng c a Ban
  2. Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 ư c tính trong kinh phí u tư c a t ng D án theo quy nh hi n hành. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 có tr s chính t i thành ph Nha Trang, t nh Khánh Hoà (tr s c a Ban Qu n lý D án Thu l i 414), cơ s 2 t i thành ph Phan Thi t, t nh Bình Thu n (tr s c a Ban Qu n lý D án Thu l i 415). i u 2. Nhi m v và quy n h n i v i các d án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là ngư i quy t nh u tư Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 th c hi n nhi m v , quy n h n c a ch u tư các d án u tư xây d ng thu l i thu c 4 t nh Bình Thu n, Ninh Thu n, Khánh Hoà và Phú Yên do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là c p quy t nh u tư. Nhi m v c th như sau: 1. L p D án u tư xây d ng công trình: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 41 Lu t Xây d ng; i u 5, i u 6, i u 12 (không bao g m kho n 1, 4), i u 13 (không bao g m kho n 1) Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; i u 1 (kho n 3, 4, 7, 8) Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; 2. Qu n lý d án u tư xây d ng công trình: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 45 (không bao g m i m a kho n 2) Lu t Xây d ng; i u 1 ( i m 2 kho n 11 và kho n 12) Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; 3. L a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 9, 25, 32, 33, i u 34 (kho n 2) , 35, 36, 61, 62, 63 Lu t u th u; i u 104 Lu t Xây d ng. 4. Kh o sát thi t k xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 50 Lu t Xây d ng (không bao g m i m a kho n 1); i u 6, 7, 8, 9, i u 11 ( i m b kho n 1), i u 12 c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph . 5. Thi t k xây d ng công trình: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 57 Lu t Xây d ng (không bao g m i m a kho n 1); i u 13, 14, 16, 17 c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; i u 16, i u 17 (kho n 2, 3, 4) c a Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; i u 1 (kho n 9) Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . 6. Thi công xây d ng công trình:
  3. - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 68, 72, 75 (không bao g m i m a kho n 1) Lu t Xây d ng; i u 18 (kho n 1, 3) Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; i u 30, 31, 32, i u 33 (kho n 3), i u 34 (kho n 3) Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; 7. Giám sát thi công xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 87, 88, 89 Lu t Xây d ng; i u 21 Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; 8. Nghi m thu và bàn giao công trình xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 80 Lu t Xây d ng; i u 23, 24, 25, 26, i u 27 (kho n 3), i u 30, i u 35 Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; 9. Thanh toán, quy t toán trong ho t ng xây d ng: - Th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 81 (kho n 2, 3) Lu t Xây d ng; i u 42 Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph ; i u 1 (kho n 14) Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph ; 10. Các ho t ng khác có liên quan n xây d ng: - xu t ơn v s qu n lý, s d ng công trình sau này có trách nhi m c ngư i trình c p quy t nh u tư phê duy t tham gia qu n lý u tư xây d ng công trình và ti p nh n qu n lý, s d ng khi công trình hoàn thành; - Ph i h p v i a phương trong vùng D án gi i quy t nh ng công vi c c th c a t ng D án; - Tuỳ theo quy mô, tính ch t và yêu c u v th i gian th c hi n d án Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 ư c ký h p ng v i m t ho c nhi u nhà th u chính. Nhà th u chính có th ký h p ng th c hi n công vi c v i m t ho c nhi u th u ph nhưng ph i ư c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 ch p thu n trong h p ng ký k t v i ch u tư và phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u th u; - Th c hi n y các quy n và nghĩa v khác c a ch u tư ư c quy nh t i Lu t Xây d ng, Lu t u th u, các Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng, s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 11. Qu n lý t ch c, b máy, biên ch và tài s n c a Ban theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Ban.
  4. 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Nhi m v và quy n h n i v i các d án có ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và các D án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm ch u tư 1. Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 có trách nhi m ph i h p Ban Qu n lý Trung ương D án Thu l i (CPO) qu n lý và t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng thu l i có ngu n v n ODA theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và hi p nh ký k t gi a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nhà tài tr qu c t và i u ư c qu c t c th v ODA. 2. Tuỳ theo quy mô, tính ch t, m c ph c t p c a t ng d án u tư xây d ng thu l i t ngu n v n ODA ho c D án do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c Th tư ng Chính ph giao làm ch u tư, B có quy t nh t ch c riêng giao cho Ban làm nhi m v c a Ban Qu n lý d án thành ph n (Ban Qu n lý Ti u D án), m t s ho c toàn b nhi m v c a ch u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng, hi p nh ký k t gi a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i nhà tài tr qu c t và i u ư c qu c t c th v ODA. i u 4. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Ban: Có Giám c, các Phó Giám c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo quy nh hi n hành; Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 qu n lý, i u hành toàn b các ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m toàn di n trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Ban; Phó Giám c giúp vi c cho Giám c th c hi n nhi m v c th do Giám c giao, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c giao và u quy n; 2. B máy giúp vi c Giám c: - Phòng T ch c - Hành chính; - Phòng K ho ch - Tài chính; - Phòng ThNm nh k thu t - d toán; - Phòng Qu n lý thi công. 3. Ban Qu n lý d án: Ban Qu n lý d án ư c thành l p khi d án u tư ư c phê duy t và gi i th khi k t thúc d án xây d ng. Ban Qu n lý d án có Trư ng ban và 01 Phó trư ng ban. Ban Qu n lý d án th c hi n nhi m v , quy n h n do Giám c Ban Qu n lý u tư và
  5. Xây d ng Thu l i 7 giao. Trư ng Ban Qu n lý d án ch u trách nhi m trư c Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 và trư c pháp lu t theo nhi m v ư c giao và quy n h n ư c u quy n. Trư ng, Phó các Phòng chuyên môn, nghi p v ; Trư ng, Phó ban qu n lý d án, K toán trư ng ư c b nhi m theo quy nh hi n hành; cán b , viên ch c ư c tuy n d ng vào làm vi c t i Ban theo yêu c u công vi c và quy nh c a Pháp l nh cán b công ch c, ư c x p ng ch, lương theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo; thay th Quy t nh s 3906/Q /BNN-TCCB ngày 08/11/2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a các Ban Qu n lý d án Thu l i, i u 4 Quy t nh s 39/2006/Q -BNN ngày 19/5/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i, b sung m t s i u trong các Quy t nh c a B v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Qu n lý xây d ng công trình; C c Qu n lý ê i u và phòng ch ng l t, bão; Ban Qu n lý Trung ương D án Thu l i; các Ban Qu n lý D án Thu l i tr c thu c B ; bãi b các quy nh trư c ây c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trái v i Quy t nh này. i u 6. Trách nhi m thi hành 1. Giám c Ban Qu n lý D án Thu l i 414, Giám c Ban Qu n lý D án Thu l i 415 ch u trách nhi m bàn giao nguyên tr ng Ban Qu n lý D án Thu l i 414, Ban Qu n lý D án Thu l i 415 cho Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành. Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 có trách nhi m ti p nh n qu n lý, i u hành và xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 trình B trư ng phê duy t, ng th i làm vi c v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n hoàn thành các th t c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan ch c năng c a B có trách nhi m qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 theo ch c năng c a mình. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng công trình, C c trư ng C c Thu l i, C c trư ng C c Qu n lý ê i u và phòng ch ng l t, bão, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B và Giám c Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Thu l i 7 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản