Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 44/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM K THU T T NG H P – HƯ NG NGHI P B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Trung h c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 25/2000/Q -BGD& T ngày 11/7/2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Trung h c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các s giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo TW; TH TRƯ NG - UBVHGDTNTNN c a Qu c h i; - C c KTVBQPPL ( B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Như i u 3. Nguy n Vinh Hi n -Lưu VT,V GDTrH, V PC.
 2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM K THU T T NG H P - HƯ NG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 44 /2008/Q -BGD T ngày 30 tháng 07 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o). Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh t ch c và ho t ng c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p v i u ki n, h sơ thành l p, cơ c u t ch c c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; t ch c th c hi n các ho t ng giáo d c; giáo viên; h c sinh; cơ s v t ch t và tài chính; quan h gi a Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p v i các cơ quan, t ch c khác. 2. Quy ch này áp d ng cho các Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. i u 2. V trí c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p 1. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p là cơ s giáo d c ph thông c a h th ng giáo d c qu c dân. 2. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. i u 3. Nhi m v c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p 1. D y công ngh , k thu t, d y ngh ph thông và tư v n hư ng nghi p cho h c sinh h c chương trình giáo d c ph thông. 2. B i dư ng giáo viên các trư ng trung h c cơ s (THCS), trung h c ph thông (THPT) v giáo d c k thu t t ng h p, hư ng nghi p. 3. T ch c lao ng s n xu t và d ch v k thu t ph c v giáo d c ào t o, góp ph n phân lu ng h c sinh sau THCS và THPT. 4. Nghiên c u ng d ng các tài khoa h c v giáo d c k thu t t ng h p, hư ng nghi p, d y ngh cho h c sinh ph thông, th nghi m, ng d ng và chuy n giao công ngh m i ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 5. M l p d y ngh ; liên k t v i các cơ s giáo d c trong h th ng giáo d c qu c dân ào t o và tư v n hư ng nghi p cho h c sinh, thanh thi u niên và các i tư ng khác khi có nhu c u.
 3. 6. Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p ư c phép liên k t v i Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm d y ngh trên a bàn và các cơ s giáo d c khác th c hi n nhi m v giáo d c thư ng xuyên, hư ng nghi p và d y ngh theo quy nh. i u 4. Các lo i hình Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p ư c t ch c theo lo i hình công l p ho c tư th c. i u 5. Phân c p qu n lý S giáo d c và ào t o tr c ti p qu n lý, ch o Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p. i u 6. Tên c a Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p 1. Vi c t tên các Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p ư c quy nh như sau: Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p + tên riêng (n u có) + tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. 2. Tên trung tâm ư c ghi trong quy t nh thành l p trung tâm, con d u, bi n hi u và các gi y t giao d ch. i u 7. N i quy Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p Căn c các quy nh c a Quy ch này, giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p xây d ng n i quy c a trung tâm. Chương II. I U KI N, H SƠ THÀNH L P, CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM K THU T T NG H P - HƯ NG NGHI P i u 8. i u ki n thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c thành l p khi có các i u ki n sau: 1. Vi c thành l p trung tâm phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a a phương; phù h p v i quy ho ch m ng lư i cơ s giáo d c; có tính kh thi và hi u qu ; áp ng nhu c u h c t p c a c ng ng. 2. Có i ngũ cán b qu n lý và giáo viên theo quy nh t i i u 13, i u 14 và i u 25 c a Quy ch này. 3. Có a i m xây d ng cơ s v t ch t, thi t b theo quy nh t i i u 35 c a Quy ch này.
 4. i u 9. H sơ thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p 1. Công văn ngh thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p: Công văn c a S giáo d c và ào t o ngh thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 2. án thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p: a) S c n thi t c a vi c thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; b) Phương hư ng ho t ng c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; c) Nh ng i u ki n v cơ s v t ch t và i ngũ cán b qu n lý, giáo viên theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này; d) Ý ki n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan; ) Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm giám c trung tâm. i u 10. Trình t thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p S Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p huy n xây d ng án thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, g i h sơ thành l p trung tâm n các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan l y ý ki n b ng văn b n v vi c thành l p và ngh s N i v thNm nh; s N i v t ch c thNm nh, chuy n h sơ cho Văn phũng U ban nhân dân c p t nh thNm tra, trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p. i u 11. Sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p 1. Sáp nh p, chia, tách Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p th c hi n theo các quy nh v i u ki n và h sơ t i i u 8, i u 9 c a Quy ch này. 2. Vi c ình ch ho t ng c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c th c hi n khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m các quy nh c a pháp lu t v x ph t hành chính trong lĩnh v c giáo d c m c ph i ình ch ; b) Vì lý do khách quan không m b o ho t ng bình thư ng c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 3. Sau th i gian ình ch ho t ng, n u Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p kh c ph c ư c nh ng nguyên nhân d n n vi c ình ch thì U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh cho phép Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ho t ng tr l i.
 5. 4. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p b gi i th khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh v qu n lý, t ch c, ho t ng c a trung tâm; b) H t th i gian ình ch ho t ng mà không kh c ph c ư c nguyên nhân d n n vi c ình ch ho t ng; c) M c tiêu và n i dung ho t ng trong quy t nh thành l p Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p không còn phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t -xã h i t i a phương. 5. Trình t ình ch ho t ng, gi i th Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p : a) S Giáo d c và ào t o g i công văn ngh s N i v t ch c thNm nh vi c ình ch ho t ng, chuy n h sơ thNm nh cho Văn phòng U ban nhân c p t nh thNm tra và trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh ình ch ho t ng c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; b) S Giáo d c và ào t o xây d ng phương án gi i th Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, g i công văn ngh s N i v t ch c thNm nh. Sau khi thNm nh, s N i v chuy n h sơ thNm nh cho Văn phũng U ban nhân dân c p t nh thNm tra và trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh gi i th Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 6. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. Trong quy t nh ình ch ho t ng ho c gi i th Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i xác nh rõ lý do ình ch ho t ng ho c gi i th , quy nh rõ th i gian ình ch ; các bi n pháp b o m quy n l i c a giáo viên và h c sinh. Quy t nh ình ch ho t ng, gi i th Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i ư c công b công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 12. Cơ c u t ch c Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p 1. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p có 1 giám c, 1 ho c 2 phó giám c; 2. Cơ c u t ch c c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p g m các t : t hành chính - t ng h p, t văn phòng - giáo v , t chuyên môn, t hư ng nghi p - d y ngh , t lao ng s n xu t - d ch v và các t chuyên môn khác; m i t có m t t trư ng, m t t phó do giám c trung tâm b nhi m. Giám c Trung tâm quy t nh thành l p các t và giao nhi m v c th cho t ng t . i u 13. Giám c Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p 1. Giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p là ngư i tr c ti p qu n lý, i u hành và ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên v ho t ng c a trung tâm.
 6. 2. Giám c Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p là ngư i có phNm ch t chính tr và o c t t, có năng l c qu n lý, t t nghi p i h c và ã công tác trong ngành giáo d c ít nh t 5 năm. 3. Giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c b nhi m và b nhi m l i theo nhi m kỳ; m i nhi m kỳ là 5 năm. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh b nhi m giám c Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p ho c y quy n giám c s Giáo d c và ào t o b nhi m giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 5. Nhi m v và quy n h n c a giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p: a) L p k ho ch, t ch c th c hi n và giám sát ánh giá vi c th c hi n k ho ch nh m hoàn thành các nhi m v c a trung tâm; b) Qu n lý cơ s v t ch t và các tài s n c a trung tâm; c) Qu n lý nhân viên, giáo viên và h c viên c a trung tâm; d) B nhi m các t trư ng, t phó; thành l p các t chuyên môn, nghi p v ; ) Qu n lý tài chính, quy t nh thu chi và phân ph i các thành qu lao ng, th c hành k thu t, d ch v theo quy nh; e) Ký h c b , các gi y ch ng nh n trình h c l c và k thu t, ngh nghi p, ch ng ch ngh cho h c sinh h c t i trung tâm theo u quy n c a giám c s Giáo d c và ào t o và quy nh c a B Giáo d c và ào t o; g) ư c hư ng các ch theo quy nh. i u 14. Phó giám c Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p 1. Phó giám c Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p là ngư i giúp vi c cho giám c, có phNm ch t chính tr và o c t t, có năng l c qu n lý, t t nghi p i h c, ó công tác trong ngành giáo d c ít nh t 5 năm. 2. Phó giám c Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p ư c b nhi m và b nhi m l i theo nhi m kỳ; m i nhi m kỳ là 5 năm. 3. Giám c s Giáo d c và ào t o b nhi m phó giám c Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p. 4. Phó giám c Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: a) Th c hi n và ch u trách nhi m trư c giám c v nh ng vi c ư c phân công; b) Ch u trách nhi m trư c c p trên v các ho t ng có liên quan c a trung tâm;
 7. c) Thay m t giám c i u hành ho t ng c a trung tâm khi ư c giám cu quy n; d) ư c hư ng các ch theo quy nh. i u 15. H i ng khoa h c, h i ng thi ua khen thư ng, k lu t c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p Căn c vào yêu c u c a công tác i u hành, giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p thành l p các h i ng khoa h c, h i ng thi ua khen thư ng, k lu t. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, thành ph n, ch làm vi c và th i gian ho t ng c a các h i ng này do giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p quy nh. i u 16. T ch c ng C ng s n Vi t Nam và oàn th trong Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Trung tõm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ho t ng theo quy nh c a i u l ng, th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a t ch c ng c p trên, lónh o Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 2. Các oàn th , t ch c xã h i trong Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c, ho t ng phù h p v i tôn ch , m c ích, ch c năng, nhi m v c a oàn th , t ch c xó h i. Chương III. T CH C TH C HI N CÁC HO T NG GIÁO D C T I TRUNG TÂM K THU T T NG H P-HƯ NG NGHI P i u 17. K ho ch giáo d c 1. Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p th c hi n chương trình giáo d c k thu t và hư ng nghi p do B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. Căn c vào chương trình giáo d c và k ho ch năm h c, trung tâm xây d ng k ho ch và th i khóa bi u i u hành ho t ng d y h c. i u 18. T ch c l p h c H c sinh h c t p t i Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c t ch c theo l p h c, m i l p h c ư c chia thành nhi u t h c sinh. M i l p h c có m t giáo viên ch nhi m; có l p trư ng, m t ho c hai l p phó; t trư ng, m t ho c hai t phó. L p trư ng và l p phó do t p th l p b u ra; t trư ng, t phú do t b u ra vào u m i năm h c. i u 19. Sách giáo khoa và tài li u h c t p
 8. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p s d ng sách giáo khoa và tài li u h c t p theo quy nh v chương trình, giáo trình, sách giáo khoa c a B Giáo d c và ào t o, các tài li u h c t p riêng cho a phương do s giáo d c và ào t o quy nh. i u 20. H th ng s sách theo dõi ho t ng giáo d c 1. i v i trung tâm: a) S k ho ch và chương trình ho t ng; b) S ngh quy t c a trung tâm; c) S ăng b ; d) S g i tên và ghi i m; ) S ghi u bài; e) S theo dõi quá trình h c t p c a h c sinh t i trung tâm; g) S theo dõi c p phát văn b ng, ch ng ch ; h) S ki m tra, ánh giá giáo viên v công tác chuyên môn; i) S thi ua; k) S theo dõi các văn b n, công văn i, n; c p lưu tr văn b n, công văn; l) S qu n lý tài s n, tài chính. 2. i v i giáo viên: a) S k ho ch gi ng d y; b) Giáo án; c) S d gi ; d) S i m cá nhân; ) S giáo viên ch nhi m l p, e) S b i dư ng chuyên môn, nghi p v . i u 21. Ki m tra, ánh giá, x p lo i k t qu h c t p 1. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p t ch c ki m tra, ánh giá, x p lo i k t qu h c t p và h nh ki m i v i h c sinh theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o.
 9. 2. K t qu h c t p c a h c sinh THCS, THPT h c t i Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ư c chuy n v trư ng ph thông làm cơ s ánh giá h c sinh. Chương IV. GIÁO VIÊN TRUNG TÂM K THU T T NG H P-HƯ NG NGHI P i u 22. Gi o vi n c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p Giáo viên c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p (sau ây g i là giáo viên) là ngư i làm nhi m v gi ng d y, giáo d c t i Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, tham gia gi ng d y các chương trình quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Quy ch này. i u 23. Nhi m v c a giáo viên Giáo viên có nh ng nhi m v sau ây: 1. Th c hi n nhi m v gi ng d y theo m c tiêu, n i dung, chương trình giáo d c, k ho ch d y h c; qu n lý h c sinh theo s phân công c a giám c Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. 2. Rèn luy n o c, b i dư ng chuyên môn và nghi p v nâng cao ch t lư ng và hi u qu gi ng d y. 3. Th c hi n các quy t nh c a giám c, các quy nh c a pháp lu t và quy nh c a Quy ch này. 4. Gi gìn phNm ch t, uy tín, danh d c a nhà giáo; oàn k t, giúp ng nghi p; gương m u trư c h c sinh, tôn tr ng và i x công b ng v i h c sinh, b o v các quy n, l i ích h p pháp c a h c sinh. i u 24. Quy n c a giáo viên Giáo viên Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p có nh ng quy n sau ây: 1. ư c trung tâm t o i u ki n th c hi n nhi m v ư c giao. 2. ư c hư ng m i quy n l i theo quy nh i v i nhà giáo. 3. ư c tr c ti p ho c thông qua t ch c c a mình tham gia qu n lý trung tâm. 4. ư c tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c, lao ng s n xu t, d ch v chuy n giao c ng ngh do trung tâm t ch c. 5. ư c d các cu c h p c a h i ng khen thư ng và h i ng k lu t khi các h i ng này gi i quy t nh ng v n có liên quan n h c sinh c a l p mình ư c phân công, ph trách.
 10. 6. Có nh m c gi d y, nh m c gi làm công tác kiêm nhi m như quy nh iv i giáo viên cùng c p h c các cơ s giáo d c ph thông. i u 25. Trình chu n ư c ào t o c a giáo viên 1. Giáo viên c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p tham gia gi ng d y các chương trình k thu t t ng h p - hư ng nghi p l y văn b ng, ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân ph i có trình t chuNn như quy nh i v i giáo viên d y cùng c p h c c a giáo d c ph thông, c th sau như: a) Có b ng t t nghi p cao ng sư ph m ho c có b ng t t nghi p cao ng và có ch ng ch b i dư ng nghi p v sư ph m i v i giáo viên d y chương trình giáo d c c p trung h c cơ s ; b) Có b ng t t nghi p i h c sư ph m ho c có b ng t t nghi p i h c và có ch ng ch b i dư ng nghi p v sư ph m i v i giáo viên d y chương trình giáo d c c p trung h c ph th ng; c) Có b ng t t nghi p trung c p ngh , cao ng ngh ho c là ngh nhân, công nhân k thu t có tay ngh cao i v i giáo viên hư ng d n th c hành ngh nghi p i u 26. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a giáo viên 1. Hành vi, ngôn ng ng x c a giáo viên ph i m u m c, có tác d ng giáo d c i v i h c sinh. 2. Trang ph c c a giáo viên ph i ch nh t , gi n d , phù h p v i ho t ng sư ph m. i u 27. Các hành vi giáo viên không ư c làm 1. Xuyên t c n i dung gi o d c. 2. Xúc ph m danh d , nhân phNm, xâm ph m thân th c a h c sinh. 3. Gian l n trong tuy n sinh, thi c , c ý ánh giá sai k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh, ép bu c h c sinh h c thêm thu ti n. i u 28. Khen thư ng và k lu t 1. Giáo viên có thành tích s ư c khen thư ng, ư c t ng danh hi u thi ua và các danh hi u cao quý khác theo quy nh hi n hành. 2. Giáo viên vi ph m khuy t i m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý theo quy nh hi n hành. Chương V. H C SINH TRUNG TÂM K THU T T NG H P-HƯ NG NGHI P i u 29. H c sinh Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p
 11. H c sinh Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p là ngư i h c ang theo h c m t ho c nhi u chương trình c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. i u 30. Nhi m v c a h c sinh H c sinh có nh ng nhi m v sau ây: 1. Kính tr ng th y giáo, cô giáo, cán b qu n lý, nhân viên c a trung tâm; th c hi n n i quy c a trung tâm và các quy nh c a Quy ch này. 2. Th c hi n y các yêu c u v h c t p, lao ng th c hành do trung tâm ra. 3. Gi gìn và b o v tài s n c a trung tâm. 4. Góp ph n xây d ng, b o v và phát huy truy n th ng c a trung tâm. 5. óng h c phí y và úng h n ( i v i h c sinh thu c di n ph i óng h c phí). i u 31. Quy n c a h c sinh H c sinh có nh ng quy n sau ây: 1. ư c trung tâm tôn tr ng và i x bình ng, ư c cung c p y thông tin v vi c h c t p c a mình. 2. ư c ch n chương trình h c, hình th c h c, a i m h c phù h p v i kh năng, i u ki n c a b n thân và c a trung tâm; ư c t o i u ki n chuy n i chương trình, hình th c và a i m h c n u có nguy n v ng và ư c nơi chuy n n ti p nh n. 3. Tham gia ho t ng c a các oàn th , t ch c xó h i trong trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tr c ti p ho c thông qua i di n h p pháp b o v quy n l i h p pháp c a m nh, gúp ý v n i dung, phương pháp gi ng d y, các ho t ng khác c a trung tâm. 5. ư c hư ng m t ph n thành qu lao ng s n xu t, th c hành k thu t, các ho t ng khác mà mình tham gia; ư c xét c p h c b ng ho c tr c p xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c d ki m tra ánh giá, thi và ư c c p văn b ng, ch ng ch theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 32. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a h c sinh 1. Hành vi, ngôn ng ng x c a h c sinh ph i có văn hoá, phù h p v i o c và l i s ng trong môi trư ng giáo d c. 2. Trang ph c c a h c sinh ph i s ch s , g n gàng, thu n ti n cho vi c h c t p và sinh ho t Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p.
 12. i u 33. Các hành vi h c sinh không ư c làm 1. Xúc ph m nhân phNm, danh d , xâm ph m thân th giáo viên, cán b , nhân viên trung tâm và h c sinh khác. 2. Gian l n trong h c t p, ki m tra, thi c , tuy n sinh. 3. Hút thu c, u ng rư u, bia trong gi h c; gây r i an ninh, tr t t trong trung tâm và nơi công c ng. 4. ánh b c; v n chuy n, tàng tr , s d ng ma tuý, vũ khí, ch t n , ch t c; lưu hành, s d ng văn hoá phNm c h i, i tru ; tham gia vào các t n n xã h i. i u 34. Khen thư ng và k lu t 1. H c sinh có thành tích trong h c t p và rèn luy n ư c khen thư ng theo các hình th c sau ây: a) Nh n danh hi u h c sinh tiên ti n, h c sinh gi i, h c sinh xu t s c và ph n thư ng m i năm h c; b) Nh n gi y ch ng nh n, gi y khen và ph n thư ng n u t k t qu trong các kỳ thi h c sinh gi i; c) Nh n các hình th c khen thư ng khác theo quy nh hi n hành. 2. H c sinh vi ph m khuy t i m trong quá trình h c t p và rèn luy n, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t theo các hình th c sau ây: a) Khi n trách; b) C nh cáo ghi h c b , thông báo t i cơ quan c i h c và gia ình; c) Bu c thôi h c. Chương VI. CƠ S V T CH T VÀ TÀI CHÍNH TRUNG TÂM K THU T T NG H P- HƯ NG NGHI P i u 35. Cơ s v t ch t 1. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i có các phòng h c, phòng thí nghi m, phòng h c b môn, thư vi n, phòng th c hành lao ng s n xu t áp ng yêu c u gi ng d y, h c t p. 2. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i có bi n hi u c a trung tâm. Bi n hi u c a trung tâm g m nh ng n i dung chính sau ây: a) Phía trên bên trái: tên s giáo d c và ào t o;
 13. b) gi a: tên trung tâm; c) Phía dư i cùng: a ch c a trung tâm, i n tho i, FAX (n u có). 3. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i có các thi t b d y h c, sách, t p chí theo yêu c u c a vi c th c hi n các chương tr nh d y h c t i trung tâm, ư c qu n lý, s d ng có hi u qu theo quy nh. i u 36. Ngu n tài chính Ngu n tài chính c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p bao g m: 1. Ngân sách nhà nư c c p. 2. H c phí, các kho n thu t các h p ng ào t o, nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , lao ng s n xu t và các ho t ng khác. 3. Các ngu n thu tài chính h p pháp khác. i u 37. Qu n lý tài s n, tài ch nh 1. Vi c qu n lý tài s n c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i tuân theo úng các quy nh c a nhà nư c. M i thành viên trong trung tâm có trách nhi m gi gìn, b o v tài s n c a trung tâm. 2. Vi c qu n lý thu, chi t các ngu n tài chính c a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i tuân theo các quy nh c a nhà nư c; ch p hành y các ch k toán, th ng kê và báo cáo nh kỳ theo quy nh hi n hành. Chương VII. QUAN H GI A TRUNG TÂM K THU T T NG H P- HƯ NG NGHI P V I CÁC CƠ QUAN, T CH C KHÁC i u 38. Quan h gi a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p v i trư ng ph thông và các cơ s giáo d c khác 1. Trung tâm k thu t t ng h p-hư ng nghi p, ph i h p v i trư ng THCS, THPT và trư ng ph thông có nhi u c p h c trong vi c th c hi n n i dung giáo d c k thu t, d y ngh ph thông và tư v n hư ng nghi p. 2. C giáo viên tham gia gi ng d y t i các trư ng THCS, THPT và trư ng ph thông có nhi u c p h c a phương nh m th c hi n t t chương trình giáo d c k thu t, d y ngh ph thông và tư v n hư ng nghi p. 3. Ph i h p, liên k t v i Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, cơ s d y ngh t ch c các ho t ng ào t o theo quy nh t i kho n 5, kho n 6 i u 3 c a Quy ch này. i u 39. Quan h gi a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p v i chính quy n a phương
 14. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p có trách nhi m ch ng tham mưu cho các c p chính quy n t i a phương th c hi n các chương trình giáo d c thư ng xuyên nh m nâng cao trình văn hóa, chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b , công ch c nhà nư c và ngư i lao ng trong m i thành ph n kinh t ; áp ng nhu c u h c t p thư ng xuyên c a c ng ng; góp ph n phát tri n kinh t -xã h i t i a phương. Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p ch u s qu n lý c a các c p chính quy n a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 40. Quan h gi a Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p v i các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i t i a phương 1. Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p ph i h p v i các t ch c chính tr -xã h i, t ch c chính tr -xã h i-ngh nghi p, t ch c ngh nghi p và các t ch c xã h i khác t i a phương th c hi n các n i dung c a các chương trình ph i h p ho t ng nh m h tr , t o i u ki n thu n l i cho h c sinh ư c tham gia h c t p và chuNn b cho h c sinh ra trư ng tham gia vào i s ng xã h i a phương. 2. Khuy n khích các t ch c và cá nhân ng h v t ch t và tinh th n cho Trung tâm k thu t t ng h p – hư ng nghi p./.
Đồng bộ tài khoản