Quyết định số 44/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ------- ----- Số: 44/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phục vụ quản lý nhà nước của Bộ. 2. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (dưới đây gọi tắt là Tạp chí), là cơ quan ngôn luận về khoa học công nghệ, có chức năng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Luật Báo chí và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3. Tạp chí có con dấu, mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng, hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập có thu theo quy định của Nhà nước. Trụ sở chính của Tạp chí đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Biên tập, xuất bản, phát hành ấn phẩm: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) giới thiệu chiến lược, thành tựu khoa học công nghệ, các
  2. vấn đề về lý luận và thực tiễn trong đổi mới quản lý nông nghiệp nông thôn; các số chuyên đề, đặc san khác nhằm trao đổi thông tin, sáng kiến, kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến trong nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Luật Báo chí. 2. Tham gia tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, định hướng của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 4. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được: a) Tham dự các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền và xuất bản của Tạp chí. b) Được đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc ngành cung cấp thông tin, tài liệu về các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí. 5. Liên doanh, liên kết, ký kết và thực hiện các hợp đồng với các cơ quan, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật. 6. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Tạp chí theo phân cấp của Bộ và quy định của Nhà nước. 7. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật. 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo quy định. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Tạp chí. Phó tổng biên tập giúp Tổng biên tập theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác theo phân công của Tổng biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 2. Tổ chức bộ máy:
  3. a) Ban Trị sự và Tổng hợp; b) Ban Biên tập; c) Ban Thư ký và bạn đọc; d) Bộ phận thường trực Tạp chí tại phía Nam, đặt tại 135 Pasteur, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. 3. Tạp chí có Hội đồng biên tập, thực hiện chức năng tư vấn cho Tổng biên tập về định hướng hoạt động và nâng cao chất lượng của Tạp chí. Hội đồng hoạt động theo quy chế do Bộ trưởng phê duyệt. 4. Cán bộ, viên chức của Tạp chí chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật. Tổng biên tập Tạp chí quy định chức năng nhiệm vụ, biên chế, bổ nhiệm cán bộ các ban, bộ phận, ban hành quy chế tổ chức thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tạp chí theo phân cấp của Bộ; xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tạp chí trình Bộ phê duyệt. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 121/2003/QĐ-BNN ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 23/2005/QĐ-BTS ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thuỷ sản và bãi bỏ các quy định khác trước đây trái với Quyết định này. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Ban Tuyên giáo TW; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo và Website Chính phủ; - Lưu: VT + TCCB. Cao Đức Phát CV soạn thảo:
  4. Dương Đình Hồng
Đồng bộ tài khoản