Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 44/2008/qđ-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 44/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B LÃI SU T TÍN D NG U TƯ, TÍN D NG XU T KH U C A NHÀ NƯ C VÀ M C CHÊNH L CH LÃI SU T Ư C TÍNH H TR SAU U TƯ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c. 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 12,0%/năm, b ng ngo i t do chuy n i là 7,8%/năm. 2. i v i các d án xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i; d án phát tri n nông nghi p, nông thôn và d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn; d án t i vùng ng bào dân t c Khơ me sinh s ng t p trung, các xã thu c Chương trình 135 và các xã biên gi i thu c Chương trình 120, các xã vùng bãi ngang, lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 11,4%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 7,2%/năm. i u 2. Lãi su t cho vay tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 14,4%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 7,8%/năm i u 3. M c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư i v i d án vay v n b ng ng Vi t Nam là 3,9%/năm và i v i d án vay v n b ng ngo i t là 0,96%/năm. i u 4. Các h p ng vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu ã ký trư c ngày Quy t nh này có hi u l c:
  2. 1. Trư ng h p chưa th c hi n gi i ngân v n vay trư c ngày Quy t nh này có hi u l c: th c hi n theo m c lãi su t quy nh t i Quy t nh này. 2. Trư ng h p ã th c hi n gi i ngân m t ph n v n vay trư c ngày Quy t nh này có hi u l c: ư c ti p t c th c hi n theo m c lãi su t ghi trong h p ng tín d ng ã ký. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 75/2007/Q -BTC ngày 30 tháng 08 năm 2007 và Quy t nh s 06/2008/Q -BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v lãi su t cho vay tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư. Ch t ch h i ng qu n lý, T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Tr n Xuân Hà - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website BTC; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, V TCNH;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản