Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
12
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 44/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B LÃI SU T TÍN D NG U TƯ, TÍN D NG XU T KH U C A NHÀ NƯ C VÀ M C CHÊNH L CH LÃI SU T Ư C TÍNH H TR SAU U TƯ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c. 1. Lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 12,0%/năm, b ng ngo i t do chuy n i là 7,8%/năm. 2. i v i các d án xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i; d án phát tri n nông nghi p, nông thôn và d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn; d án t i vùng ng bào dân t c Khơ me sinh s ng t p trung, các xã thu c Chương trình 135 và các xã biên gi i thu c Chương trình 120, các xã vùng bãi ngang, lãi su t cho vay tín d ng u tư c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 11,4%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 7,2%/năm. i u 2. Lãi su t cho vay tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c b ng ng Vi t Nam là 14,4%/năm, b ng ngo i t t do chuy n i là 7,8%/năm i u 3. M c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư i v i d án vay v n b ng ng Vi t Nam là 3,9%/năm và i v i d án vay v n b ng ngo i t là 0,96%/năm. i u 4. Các h p ng vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu ã ký trư c ngày Quy t nh này có hi u l c:
  2. 1. Trư ng h p chưa th c hi n gi i ngân v n vay trư c ngày Quy t nh này có hi u l c: th c hi n theo m c lãi su t quy nh t i Quy t nh này. 2. Trư ng h p ã th c hi n gi i ngân m t ph n v n vay trư c ngày Quy t nh này có hi u l c: ư c ti p t c th c hi n theo m c lãi su t ghi trong h p ng tín d ng ã ký. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 75/2007/Q -BTC ngày 30 tháng 08 năm 2007 và Quy t nh s 06/2008/Q -BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v lãi su t cho vay tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c và m c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư. Ch t ch h i ng qu n lý, T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Tr n Xuân Hà - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website BTC; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, V TCNH;
Đồng bộ tài khoản